Over de Grens
   

Uitgelicht

Nieuwe 30%-regeling in 2019: maximale looptijd naar 5 jaar mét overgangsregeling van 2 jaar
Over de Grens

Voor een ingekomen werknemer die uit het buitenland wordt geworven geldt onder voorwaarden een forfaitaire tegemoetkoming van maximaal 30/70e van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De werknemer is een ingekomen werknemer indien hij een specifieke deskundigheid heeft die niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt (vorm gegeven door twee salarisnormen van € 28.690 en € 37.743 in 2019) én indien hij meer dan 16 maanden van de 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van zijn tewerkstelling in Nederland woonachtig is geweest op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens. De 30% forfaitaire tegemoetkoming…

De verschillen tussen de loondoorbetaling bij ziekte in Nederland en Duitsland
Over de Grens

Tussen Nederland en Duitsland bestaan er grote verschillen met betrekking tot de loondoorbetaling tijdens ziekte van de werknemer. Nederland kent een loondoorbetalingsverplichting van de werkgever gedurende 2 jaren, terwijl in Duitsland de werkgever slechts gedurende 6 weken het loon van zijn zieke werknemer dient door te betalen.

De loondoorbetalingsverplichting in Nederland

In Nederland wordt een werkgever verplicht om de werknemer bij ziekte ten minste twee jaar lang door te betalen, zie artikel 7:629 BW. Volgens lid 1 van artikel 7:629 BW betreft de wettelijke loondoorbetalingsverplichting 70% van het loon en ten minste het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon gedurende de…

Werken in het buitenland: Ontwijk de vele fiscale, juridische valkuilen!
Over de Grens

De werkgever is in Nederland verantwoordelijk voor de juiste en tijdige inhouding van loonbelasting en premies. De afdeling salarisadministratie zorgt ervoor dat dit iedere maand correct plaatsvindt. De werknemers worden betaald en de inhoudingen zien zij terug op hun loonstrook. Maar wat nu wanneer deze werknemers in Nederland wonen en door hun werkgever in het buitenland aan de slag worden gezet?

Een voorbeeld uit de praktijk

Bob heeft een technische achtergrond en werkt voor verschillende werkgevers in het buitenland. In 2016 en 2017 werkt Bob voor een multinational werkzaam in de olie- en gasindustrie. Voor zijn werkgever reist hij heen en…

Heffingskortingen in internationaal verband, een heet hangijzer!
Over de Grens

Het is een feit dat in de afgelopen jaren veel wijzigingen zijn doorgevoerd met betrekking tot de heffingskortingen. De veranderingen hebben vooral te maken met het doorvoeren van de gewenste inkomenseffecten.

Voor de buitenlandse belastingplichtige komen daarnaast ook nog de wijzigingen inzake de kwalificerende buitenlandse belastingplicht en de tijdsevenredige toepassing van de heffingskortingen om de hoek kijken. En of dat nog niet genoeg is, wil de wetgever vanaf 2019 in de loonbelasting alleen nog het belastingdeel van de heffingskortingen toepassen waarop niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Dit betekent dat de kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen…

Vanuit een EU-lidstaat naar een Nederlands bedrijf gedetacheerd: op welke minimum arbeidsvoorwaarden kunt u dan aanspraak maken?
Over de Grens

Ter vervanging van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) is op 18 juni 2016 de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WAGwEU) in werking getreden. Deze wet dient ter implementatie van de Europese handhavingsrichtlijn betreffende ‘de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en wijziging Verordening (EU)’.1 Een hele mond vol, maar houdt de WAGwEU2 nu precies in?

Inleiding

De richtlijn is opgesteld om een evenwicht te creëren tussen enerzijds het vrije verkeer van diensten in de EU en anderzijds bescherming van internationaal gedetacheerde werknemers. De Nederlandse wet (na implementatie van de richtlijn) is meer specifiek bedoeld…

Regeling Internationaal Handelsverkeer sinds 1 juli 2017 in werking
Over de Grens

Per 1 juli 2017 is de regeling internationaal handelsverkeer in werking getreden.1 Deze regeling vervangt en versoepelt de op 1 juli 2013 in werking getreden pilot Kennisindustrie. Het doel van de regeling is het bedrijfsleven faciliteren in het onderhouden en het bevorderen van hun internationale handelscontacten. Aan de regeling kunnen Nederlandse bedrijven deelnemen die een samenwerking of overeenkomst met een buitenlands bedrijf zijn aangegaan en voor wie het noodzakelijk is dat aan het buitenlands bedrijf gelieerde arbeidskrachten in Nederland werkzaamheden komen uitoefenen. Een dergelijk traject van het Nederlandse en het buitenlandse bedrijf kan worden aangemeld en voor de buitenlandse arbeidskrachten…

Arrest van de Hoge Raad inzake de 183-dagenregeling in het Verdrag Nederland-België 2001: duidelijkheid of juist een escape?
Over de Grens

In OESO conforme belastingverdragen die Nederland met andere landen heeft gesloten is in het artikel dat betrekking heeft op inkomsten uit dienstbetrekking de “183-dagenregeling” opgenomen. Deze 183-dagenregeling speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van het heffingsrecht van de verdragsluitende staten met betrekking tot de inkomsten uit dienstbetrekking van werknemers.

In navolging van de conclusie van A-G Niessen1 heeft de Hoge Raad2 in een arrest een geschil behandeld inzake de 183-dagenregeling die is opgenomen in het Verdrag Nederland-België3 (hierna: het Verdrag).

Het geschil

De casus heeft betrekking op 2009 en betreft een belanghebbende (hierna: X) die inwoner is van België. X is directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA)…

Het nieuwe “Arbeitnehmerüberlassungsgesetz” – nieuwe spelregels bij het uitlenen van personeel
Over de Grens

Na een aantal discussierondes in de Bundestag en de Bundesrat heeft de Duitse wetgever per 1 april 2017 nieuwe regelgeving omtrent inlenen/uitlenen van personeel ingevoerd. De meeste regelingen bevatten hierbij het nieuwe Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (hierna: AÜG), daarnaast zijn echter ook enkele hiermee verbonden wetten ingevoerd in andere wetteksten.

De nieuwe wetten en wijzigingen hebben nogal verstrekkende/vergaande gevolgen voor de betrokken partijen en dus ook voor Nederlandse ondernemers die zaken doen over de grens met hun Nederlandse vennootschap of de Duitse dochter GmbH.

Hieronder worden de belangrijkste veranderingen kort toegelicht en volgen tips voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.

Definitie “Arbeidsovereenkomst”

In het…

Aandachtspunten bij het uitzenden van werknemers vanuit Nederland naar België
Over de Grens

Meer en meer Nederlandse bedrijven hebben hun weg naar de Belgische markt gevonden. Doorgaans blijven de werknemers in dienst van de Nederlandse werkgever en worden ze tijdelijk voor de duur van een project naar België gedetacheerd of werken ze afwisselend in België en in Nederland. Maar vergis u niet, de Belgische regels verschillen vaak van de Nederlandse. Hieronder geef ik enkele aandachtspunten weer.

Opgepast voor verboden terbeschikkingstelling van personeel

Behoudens uitzendarbeid door een in België erkend uitzendbureau, is het voor een werkgever in principe verboden om enig gedeelte van het gezag dat hij over zijn werknemers heeft over te dragen aan…

De valkuil voor de Nederbelg bij afkoop pensioen in eigen beheer
Over de Grens

In het fiscale recht komt het veelvuldig voor dat wetgeving wordt ingevoerd, die niet voor alle groepen even gunstig uitpakt of in het slechtste geval zelfs een dode letter blijkt te zijn. Wat daarbij opvalt, is dat vooral grenswerknemers in de hoek zitten waar de klappen vallen. Het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is daarvan wederom een recent voorbeeld. Ik zal het probleem schetsen aan de hand van de situatie van een in België wonende DGA van een in Nederland gevestigde BV. Eerst zal ik echter nog kort uitleggen wat de mogelijkheden zijn voor een DGA onder de…

Wonen in Duitsland, pensioen uit Nederland: actie gewenst!
Over de Grens

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn Nederland en Duitsland in onderhandeling geweest over een nieuw belastingverdrag. Op 12 april 2012 is het nieuwe belastingverdrag ondertekend. Toch duurde het nog tot 1 januari 2016 voordat het verdrag in werking trad. Omdat belastingplichtigen er in 2016 nog voor kunnen kiezen het oude verdrag toe te passen, heeft het nieuwe verdrag in de meeste gevallen pas effect vanaf 2017. Met name voor de in Duitsland wonende belastingplichtigen met pensioeninkomen uit Nederland heeft het verdrag grote gevolgen. Hierop ga ik hierna verder in. Ook de mogelijk gewenste actie komt aan…