Over de Grens
   

Uitgelicht

Eerste UBO-register in Nederland (bijna?) gevuld
Over de Grens

Op 27 september 2020 werd het eerste UBO-register in Nederland operationeel. In een periode van 18 maanden hadden rechtspersonen en ondernemingen de gelegenheid hun uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) op te geven aan het UBO-register. Op 27 maart 2022 werd deze overgangsperiode afgesloten. Dit UBO-register wordt gehouden door de Kamer van Koophandel maar wordt (nog) niet geïntegreerd in het handelsregister. Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle UBO-registers van Europa in één register worden samengebracht. Het UBO-register is een verplichting voor de lidstaten die voortvloeit uit de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Op grond van deze richtlijn moeten in elke…

Van Oostenrijk naar Uganda en weer terug
Over de Grens

Eind vorig jaar oordeelde het Hof van Justitie EU (HvJ) dat een Duitse vrouw die door haar Oostenrijkse werkgever, na het doorlopen van een voorbereidende training in Wenen, in Uganda tewerk was gesteld, onder de Oostenrijkse socialezekerheidswetgeving viel. Reden om weer eens stil te staan bij verordening EG 883/2004 (Verordening) en na te gaan op wie de verordening van toepassing is en daarmee wie waar verzekerd en dus premieplichtig is. Na een uitstapje naar Nederlands nationaal recht wordt aandacht besteed aan de algemene en bijzondere aanwijsregel van artikel 11 lid 3 letters a en e Verordening en daarmee samenhangende…

Van arresten en de fiscaliteit die voorbijgaat?
Over de Grens

Er was eens een belastingplichtige en het oordeel van de Hoge Raad. Zo gaat het vaker: er is een arrest van de Hoge Raad en vervolgens komt de belastingdienst – een soort grote boze wolf. Maar sprookjes bestaan niet. En alles wat te mooi lijkt om waar te zijn, is meestal niet waar. Wat er wel is, is het oordeel van de Hoge Raad van 19 juli 2019 in vervolg op cassatie door de staatssecretaris van Financiën (de staatssecretaris). Op deze plaats wordt ingegaan op het arrest van de Hoge Raad en de vertaling van de belastingdienst daarvan naar…

Remote working
Over de Grens

Thuiswerken was voor de COVID-19 pandemie nog meer uitzondering dan regel. Als gevolg van de pandemie is de massale omschakeling naar de digitale werkplek op afstand een feit. Ook thuiswerken is daarom een blijvertje. Bedrijven moeten zich nog wel realiseren dat wanneer hun werknemers vanuit het buitenland mogen gaan werken dit mede ook belastingconsequenties heeft. In dit artikel bespreken wij in welke situaties een buitenlandse werkgever tegen belastingverplichtingen aanloopt in het land waar de werknemer woont en werkt.

1. Inleiding

1.1. Casus

Een Nederlandse coöperatie van fruittelers krijgt het verzoek van één van zijn werknemers, een handelsmarketeer annex brandmanager, om tijdelijk vanuit…

Alweer die woonplaats, nu in relatie tot het pensioenartikel
Over de Grens

Zoals in Over de Grens al verschillende keren besproken, is het bepalen van de woonplaats voor een particulier een zeer feitelijke aangelegenheid. Het is wel een belangrijk onderwerp in het internationaal belastingrecht; het vormt het vertrekpunt voor de toepassing van de belastingverdragen. Artikel 4 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (‘AWR’) bepaalt dat waar iemand woont, wordt beoordeeld naar feiten en omstandigheden. Daarbij moet acht worden geslagen op alle in aanmerking komende omstandigheden van het geval. Het komt er volgens vaste rechtspraak op aan of deze omstandigheden van dien aard zijn, dat een duurzame band van persoonlijke aard bestaat tussen de…

Internationale sociale zekerheidsregels met betrekking tot artiesten en sportbeoefenaars
Over de Grens

Daar waar Anja van Velzen in het voorgaande artikel een beschouwing heeft gegeven over, onder andere, de internationale belastingregels met betrekking tot inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars in internationaal verband, al dan niet in relatie tot Japan, staan wij in deze korte ‘toegift’ op dat artikel nog even stil bij de (internationale) sociale zekerheidsregels die al dan niet van toepassing kunnen zijn wanneer er artiesten en/of sportbeoefenaars hun artistieke of sportieve prestaties vertonen op de Olympische Spelen in Tokio. Daarbij is het ook voor de duiding van de sociale zekerheidsgevolgen van belang of zij al dan niet als werknemers…

De uitkeringen uit een ontslagvergoeding in internationaal verband
Over de Grens

Vaak wordt de ontslagvergoeding aangewend als voorziening voor de toekomst (pensionering) of als overbrugging van de periode tot de AOW-of pensioendatum. De vraag is hoe deze vergoedingen en/of hun uitkeringen fiscaal behandeld worden in internationaal verband. In de notitie fiscaal verdragenbeleid 2020 wordt geen aandacht besteed aan de ontslagvergoedingen. Wel heeft Nederland een duidelijke opvatting in deze notitie over de verdeling van de heffingsrechten over pensioenen.

Het streven is integrale bronstaatheffing over pensioenen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen periodieke uitkeringen en afkoop van pensioen. Het kabinet erkent in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 dat in een belastingverdrag en bij…

Fiscale behandeling van Duitse (oorlog gerelateerde) uitkeringen in Nederland
Over de Grens

Iemand die in Nederland woont is binnenlands belastingplichtig en zijn (of haar) wereldinkomen wordt in Nederland in de heffing betrokken. Een inkomensbestanddeel dat op grond van verschillende artikelen als belastbaar inkomen kan worden aangemerkt, kwalificeert uitsluitend als belastbaar inkomen op grond van het als eerste in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen hoofdstuk. En, afgezien van vrijgestelde salarissen van internationale ambtenaren, diplomaten en uitkeringen op grond van zetelovereenkomsten, zijn in Nederland ook andere buitenlandse uitkeringen vrijgesteld. Geeft de wet in artikel 3.100 Wet IB 2001 aan welke soorten periodieke uitkeringen tot het belastbaar inkomen behoren, dezelfde wet geeft aansluitend in…

Parkeren in Den Haag! (deel 2)
Over de Grens

Regelmatig is er – in meerdere opzichten – commotie in Den Haag. Ook de gemeente Den Haag zelf kan daarover meepraten. Was het niet-betalen van parkeerbelasting door diplomaten punt van discussie (ook Over de Grens stond hier al eerder bij stil), de Hoge Raad maakte recent een einde aan dit slopende meningsverschil door te oordelen dat diplomaten zijn vrijgesteld van parkeerbelasting.

‘Waarom wéér die diplomaat’, denkt u mogelijk. Diplomaten zijn toch vrijgesteld? En wat een geneuzel over parkeerbelasting.  ‘Ja en nee’, zeg ik dan. Een diplomaat kan onder omstandigheden wel degelijk in Nederland belasting verschuldigd zijn. En soms noemen we…

Corona – de wetgever weer terug naar de vijfde versnelling graag!
Over de Grens

In twee eerdere nummers besteedde ik al aandacht aan de potentiële fiscale gevolgen van het plotseling moeten thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen in grensoverschrijdende situaties. Ook besteedde ik aandacht aan de specifieke afspraken die inmiddels in bilateraal verband zijn gemaakt om onbedoelde gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels is het half september 2020 en is COVID-19 helaas nog steeds een dagelijkse werkelijkheid. Het Financieel Dagblad van 14 september 2020 kopte met “Allemaal weer naar kantoor? Bedrijven doen het rustig aan”. In het kort, aldus het FD: “De helft van de werknemers werkt zeker dit jaar nog thuis; Ook daarna zal structureel meer thuis worden gewerkt; Werkgevers stellen zich in op een ander gebruik van kantoren.” 

COVID-19 heeft het dagelijkse leven op velerlei…

Dubbele heffing van premies voor sociale verzekeringen mogelijk?
Over de Grens

De sociale verzekeringspositie van Rijnvarenden houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en heeft inmiddels een vaste plek veroverd in de Nederlandse rechtspraak. In een deel van de procedures betreft het premies sociale verzekeringen die zijn betaald in het land waar de werkgever is gevestigd, terwijl de werknemer volgens de SVB in Nederland sociaal verzekerd is. Verschillende gerechtshoven hebben zich de afgelopen tijd uitgelaten over deze samenloop. Onlangs heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een aantal procedures wederom een interessant aspect van internationale premieheffing binnen de EU aangestipt.

Het betrof inwoners van Nederland die als Rijnvarenden op een binnenschip werkten en…

De nieuwe Duitse civiele wetgeving in tijden van de COVID-19 crisis
Over de Grens

Sinds het begin van de COVID-19 (corona)crisis – dat was voor Duitsland ergens rond 8 maart jl. – staat de wetgevingsmachine in Duitsland nauwelijks stil. Zelden zijn er zo snel zulke ingrijpende wetten gepasseerd en in tijden waarin de Europese politiek log en niet voldoende voorbereid lijkt, bewijzen nationale parlementen hoe snel men het over normaliter controversiële punten (ten minste tijdelijk) eens kan worden. De effectiviteit en snelheid waarmee beslissingen worden genomen om de gevolgen van de coronacrisis eerlijk(er) tussen alle deelnemers in de economie te verdelen, leidt niet alleen tot applaus, maar veroorzaakt ook vraagtekens of de grondrechten,…

Europese Commissie verzoekt Nederland om wijziging van de belastingregels met betrekking tot pensioenen in grensoverschrijdend verband
Over de Grens

Op 27 november 2019 heeft de Europese Commissie haar maandelijkse pakket aan inbreukbesluiten gepubliceerd. In dit maandelijkse pakket zet de Europese Commissie juridische stappen tegen Lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van EU-wetgeving niet zijn nagekomen. Deze besluiten, die betrekking hebben op verschillende sectoren en EU-beleidsterreinen, zijn bedoeld om te zorgen voor de juiste toepassing van EU-wetgeving ten behoeve van burgers en bedrijven. In het inbreukenpakket van november 2019 verzoekt de Europese Commissie Nederland om wijziging van belastingregels die de grensoverschrijdende overdracht van pensioenkapitaal en de grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen belemmeren.

Verzoek tot wijziging belastingregels

De Europese Commissie heeft aangekondigd Nederland…

Internationale zeevaart en de Wml, zo ingewikkeld is het toch allemaal niet!
Over de Grens

De vraag die in dit artikel centraal staat is of, en zo ja in hoeverre, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) van toepassing is op zeevarenden. In ieder geval is wel duidelijk dat in artikel 4 Wml is voorzien in een regeling wat betreft de toepasselijkheid van de Wml op zeevarenden.

Niet of toch wel van toepassing?
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in het kader van de implementatie van de Maritiem Arbeidsverdrag1 kenbaar gemaakt dat de Wml niet van toepassing is op arbeidsovereenkomsten in de maritieme sector. In de brief van 5 maart 2019 van de Minister…

Problemen en vraagstellingen in verband met een buitenlandse boekhouding
Over de Grens

In de praktijk kom je vaak de volgende situatie tegen: ondernemers uit Nederland doen sinds jaren regelmatig heel succesvol zaken in hun eigen land en pakken vaak de kans om eveneens op de Duitse markt actief te worden. Duitse partners rekenen echter niet graag af met een buitenlandse vennootschap. Derhalve wordt er snel voor gekozen om een Duitse vennootschap, een GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) welke vergelijkbaar is met de Nederlandse besloten vennootschap, op te richten. Dit is snel gebeurd, waarbij niet altijd wordt rekening gehouden met desbetreffende valkuilen en aandachtspunten. De GmbH is een Duitse rechtspersoon met de…

Voordelen toegekend door buitenlandse (moeder)onderneming; opletten voor nieuwe fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen
Over de Grens

In de strijd tegen fiscale fraude en vooral het niet spontaan aangeven van belastbare inkomsten die voorheen niet onderworpen waren aan fiche- en inhoudingsverplichting, werden de verplichtingen in België met betrekking tot deze belastbare voordelen grondig hervormd. 

1. Bestaande fiscale inhoudings- en ficheverplichtingen  

In principe zijn alle beloningen die voor de werknemer of bedrijfsleider opbrengst zijn van zijn arbeid in dienst van een werkgever of vennootschap, te kwalificeren als een belastbare bezoldiging. 

Dat betekent dat de definitie van belastbaar loon onder het Belgisch fiscaal recht zeer ruim is, zeker als men weet dat het voor fiscale doeleinden irrelevant is wie de verstrekker van het voordeel of vergoeding is. Het kan met andere woorden de werkgever…

Stallen of doorschuiven: ‘om het even’
Over de Grens

Voor sommigen dagelijkse kost, voor anderen exotisch. Voorkoming van dubbele belasting (voorkoming) kan zich in diverse varianten in alle drie de boxen aandienen. Deze bijdrage is beperkt tot de situatie waarin een inwoner van Nederland buitenlands salaris geniet.  Vaak wordt met een blik op een verdrag (15 OESO) in de aangifte inkomstenbelasting voorkoming geclaimd. Dit kan op zich in eenvoudige situaties maar eigenlijk is oplettendheid altijd geboden! 

Artikel 9 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (BvdB) 

Artikel 9 lid 1 BvdB somt de buitenlandse inkomensbestanddelen uit werk en woning (box 1) op waarover voorkoming wordt verleend. Deze opsomming komt grotendeels overeen met de opsomming van Nederlandse inkomensbestanddelen in Hoofdstuk 7 Wet IB 2001. De vrijstelling wordt verleend per land (afzonderlijke methode). Dit is belangrijk wanneer uit verschillende landen positieve en negatieve inkomensbestanddelen genoten worden. Positieve inkomensbestanddelen uit het ene land worden niet verminderd met negatieve…

Nieuwe 30%-regeling in 2019: maximale looptijd naar 5 jaar mét overgangsregeling van 2 jaar
Over de Grens

Voor een ingekomen werknemer die uit het buitenland wordt geworven geldt onder voorwaarden een forfaitaire tegemoetkoming van maximaal 30/70e van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De werknemer is een ingekomen werknemer indien hij een specifieke deskundigheid heeft die niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt (vorm gegeven door twee salarisnormen van € 28.690 en € 37.743 in 2019) én indien hij meer dan 16 maanden van de 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van zijn tewerkstelling in Nederland woonachtig is geweest op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens. De 30% forfaitaire tegemoetkoming…

De verschillen tussen de loondoorbetaling bij ziekte in Nederland en Duitsland
Over de Grens

Tussen Nederland en Duitsland bestaan er grote verschillen met betrekking tot de loondoorbetaling tijdens ziekte van de werknemer. Nederland kent een loondoorbetalingsverplichting van de werkgever gedurende 2 jaren, terwijl in Duitsland de werkgever slechts gedurende 6 weken het loon van zijn zieke werknemer dient door te betalen.

De loondoorbetalingsverplichting in Nederland

In Nederland wordt een werkgever verplicht om de werknemer bij ziekte ten minste twee jaar lang door te betalen, zie artikel 7:629 BW. Volgens lid 1 van artikel 7:629 BW betreft de wettelijke loondoorbetalingsverplichting 70% van het loon en ten minste het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon gedurende de…

Werken in het buitenland: Ontwijk de vele fiscale, juridische valkuilen!
Over de Grens

De werkgever is in Nederland verantwoordelijk voor de juiste en tijdige inhouding van loonbelasting en premies. De afdeling salarisadministratie zorgt ervoor dat dit iedere maand correct plaatsvindt. De werknemers worden betaald en de inhoudingen zien zij terug op hun loonstrook. Maar wat nu wanneer deze werknemers in Nederland wonen en door hun werkgever in het buitenland aan de slag worden gezet?

Een voorbeeld uit de praktijk

Bob heeft een technische achtergrond en werkt voor verschillende werkgevers in het buitenland. In 2016 en 2017 werkt Bob voor een multinational werkzaam in de olie- en gasindustrie. Voor zijn werkgever reist hij heen en…

Heffingskortingen in internationaal verband, een heet hangijzer!
Over de Grens

Het is een feit dat in de afgelopen jaren veel wijzigingen zijn doorgevoerd met betrekking tot de heffingskortingen. De veranderingen hebben vooral te maken met het doorvoeren van de gewenste inkomenseffecten.

Voor de buitenlandse belastingplichtige komen daarnaast ook nog de wijzigingen inzake de kwalificerende buitenlandse belastingplicht en de tijdsevenredige toepassing van de heffingskortingen om de hoek kijken. En of dat nog niet genoeg is, wil de wetgever vanaf 2019 in de loonbelasting alleen nog het belastingdeel van de heffingskortingen toepassen waarop niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Dit betekent dat de kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen…

Vanuit een EU-lidstaat naar een Nederlands bedrijf gedetacheerd: op welke minimum arbeidsvoorwaarden kunt u dan aanspraak maken?
Over de Grens

Ter vervanging van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) is op 18 juni 2016 de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WAGwEU) in werking getreden. Deze wet dient ter implementatie van de Europese handhavingsrichtlijn betreffende ‘de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en wijziging Verordening (EU)’.1 Een hele mond vol, maar houdt de WAGwEU2 nu precies in?

Inleiding

De richtlijn is opgesteld om een evenwicht te creëren tussen enerzijds het vrije verkeer van diensten in de EU en anderzijds bescherming van internationaal gedetacheerde werknemers. De Nederlandse wet (na implementatie van de richtlijn) is meer specifiek bedoeld…

Regeling Internationaal Handelsverkeer sinds 1 juli 2017 in werking
Over de Grens

Per 1 juli 2017 is de regeling internationaal handelsverkeer in werking getreden.1 Deze regeling vervangt en versoepelt de op 1 juli 2013 in werking getreden pilot Kennisindustrie. Het doel van de regeling is het bedrijfsleven faciliteren in het onderhouden en het bevorderen van hun internationale handelscontacten. Aan de regeling kunnen Nederlandse bedrijven deelnemen die een samenwerking of overeenkomst met een buitenlands bedrijf zijn aangegaan en voor wie het noodzakelijk is dat aan het buitenlands bedrijf gelieerde arbeidskrachten in Nederland werkzaamheden komen uitoefenen. Een dergelijk traject van het Nederlandse en het buitenlandse bedrijf kan worden aangemeld en voor de buitenlandse arbeidskrachten…

Arrest van de Hoge Raad inzake de 183-dagenregeling in het Verdrag Nederland-België 2001: duidelijkheid of juist een escape?
Over de Grens

In OESO conforme belastingverdragen die Nederland met andere landen heeft gesloten is in het artikel dat betrekking heeft op inkomsten uit dienstbetrekking de “183-dagenregeling” opgenomen. Deze 183-dagenregeling speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van het heffingsrecht van de verdragsluitende staten met betrekking tot de inkomsten uit dienstbetrekking van werknemers.

In navolging van de conclusie van A-G Niessen1 heeft de Hoge Raad2 in een arrest een geschil behandeld inzake de 183-dagenregeling die is opgenomen in het Verdrag Nederland-België3 (hierna: het Verdrag).

Het geschil

De casus heeft betrekking op 2009 en betreft een belanghebbende (hierna: X) die inwoner is van België. X is directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA)…

Het nieuwe “Arbeitnehmerüberlassungsgesetz” – nieuwe spelregels bij het uitlenen van personeel
Over de Grens

Na een aantal discussierondes in de Bundestag en de Bundesrat heeft de Duitse wetgever per 1 april 2017 nieuwe regelgeving omtrent inlenen/uitlenen van personeel ingevoerd. De meeste regelingen bevatten hierbij het nieuwe Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (hierna: AÜG), daarnaast zijn echter ook enkele hiermee verbonden wetten ingevoerd in andere wetteksten.

De nieuwe wetten en wijzigingen hebben nogal verstrekkende/vergaande gevolgen voor de betrokken partijen en dus ook voor Nederlandse ondernemers die zaken doen over de grens met hun Nederlandse vennootschap of de Duitse dochter GmbH.

Hieronder worden de belangrijkste veranderingen kort toegelicht en volgen tips voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.

Definitie “Arbeidsovereenkomst”

In het…

Aandachtspunten bij het uitzenden van werknemers vanuit Nederland naar België
Over de Grens

Meer en meer Nederlandse bedrijven hebben hun weg naar de Belgische markt gevonden. Doorgaans blijven de werknemers in dienst van de Nederlandse werkgever en worden ze tijdelijk voor de duur van een project naar België gedetacheerd of werken ze afwisselend in België en in Nederland. Maar vergis u niet, de Belgische regels verschillen vaak van de Nederlandse. Hieronder geef ik enkele aandachtspunten weer.

Opgepast voor verboden terbeschikkingstelling van personeel

Behoudens uitzendarbeid door een in België erkend uitzendbureau, is het voor een werkgever in principe verboden om enig gedeelte van het gezag dat hij over zijn werknemers heeft over te dragen aan…

De valkuil voor de Nederbelg bij afkoop pensioen in eigen beheer
Over de Grens

In het fiscale recht komt het veelvuldig voor dat wetgeving wordt ingevoerd, die niet voor alle groepen even gunstig uitpakt of in het slechtste geval zelfs een dode letter blijkt te zijn. Wat daarbij opvalt, is dat vooral grenswerknemers in de hoek zitten waar de klappen vallen. Het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is daarvan wederom een recent voorbeeld. Ik zal het probleem schetsen aan de hand van de situatie van een in België wonende DGA van een in Nederland gevestigde BV. Eerst zal ik echter nog kort uitleggen wat de mogelijkheden zijn voor een DGA onder de…

Wonen in Duitsland, pensioen uit Nederland: actie gewenst!
Over de Grens

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn Nederland en Duitsland in onderhandeling geweest over een nieuw belastingverdrag. Op 12 april 2012 is het nieuwe belastingverdrag ondertekend. Toch duurde het nog tot 1 januari 2016 voordat het verdrag in werking trad. Omdat belastingplichtigen er in 2016 nog voor kunnen kiezen het oude verdrag toe te passen, heeft het nieuwe verdrag in de meeste gevallen pas effect vanaf 2017. Met name voor de in Duitsland wonende belastingplichtigen met pensioeninkomen uit Nederland heeft het verdrag grote gevolgen. Hierop ga ik hierna verder in. Ook de mogelijk gewenste actie komt aan…