Juridisch up to Date
   

Uitgelicht

Betaling met persoonsgegevens: een nieuw concept in consumentencontractenrecht
Juridisch up to Date

Recent zijn twee belangwekkende wetten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wetten dienen ter implementatie van drie EU-richtlijnen, namelijk de Moderniseringsrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/2161), de Richtlijn levering van digitale inhoud en digitale diensten (Richtlijn (EU) 2019/770) en de Richtlijn verkoop van goederen (Richtlijn (EU) 2019/771). De Moderniseringsrichtlijn en de Richtlijn levering van digitale inhoud en digitale diensten introduceren het begrip ‘betalen’ met persoonsgegevens. Daarmee wordt een belangrijke lacune opgevuld. Voorheen waren ‘gratis’ digitale diensten of inhoud niet onderworpen aan de regels inzake consumentenbescherming. Dat is met deze nieuwe wetgeving aangepast. Als de consument geen prijs betaalt, maar wel zijn…

Kerstbomen zijn zo leuk nog niet
Juridisch up to Date

Een val maken uit een zes meter hoge boom, je zal er niet aan moeten denken. Dat is echter wel wat een vrijwilliger (“Vrijwilliger”) overkwam toen hij voor de gemeente Leudal (“Gemeente”) een kerstboom wilde omzagen om in één van de dorpskernen geplaatst te worden. Deze onfortuinlijke val leidde voor Vrijwilliger tot ernstige letselschade: hij liep een dwarslaesie op. De vrijwilliger heeft (1) de Gemeente, (2) een stichting via welke de dorpsraad van één van de dorpskernen van de Gemeente actief is (“Dorpsraad”) én (3) de stichting bestaande uit vrijwilligers die feitelijk het plaatsen van de kerstboom zou verzorgen…

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de Beklamel-norm: komt het positieve contractsbelang voor vergoeding in aanmerking?
Juridisch up to Date

Als een vennootschap niet haar verplichtingen uit een door haar gesloten overeenkomst nakomt, geldt als uitgangspunt dat alleen deze vennootschap aansprakelijk is voor de schade die de contractuele wederpartij als gevolg daarvan lijdt. De Hoge Raad overwoog in het Beklamel-arrest dat een bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk kan zijn als hij bij de totstandkoming van een overeenkomst wist of behoorde te weten dat de vennootschap tekort zou schieten in de nakoming van deze overeenkomst en dat de vennootschap geen verhaal zou bieden voor de schade die haar crediteur als gevolg daarvan zou lijden.1 

De Hoge Raad heeft zich in zijn…

Vergaande, maar niet onbeperkte, informatierechten van de curator
Juridisch up to Date

Zodra een faillissement wordt uitgesproken, wordt ook direct een curator aangesteld. De curator weet op dat moment nog niet meer dan dat hij is aangesteld als curator in een faillissement. Omdat de curator belast is met het beheer en de vereffening van de failliete boedel (art. 68 Fw), zal hij natuurlijk wel moeten weten welke goederen er tot de boedel behoren en moet hij ook in de gelegenheid worden gesteld om de (algehele) rechtspositie van zijn failliet te kunnen beoordelen. De curator heeft dus informatie nodig. Bovendien is een belangrijk onderdeel van zijn taak ook om informatie van en over de failliet veilig te stellen (art. 92 Fw).  

De curator heeft een vergaand recht op informatie 

De wetgever is de curator tegemoetgekomen in zijn plicht tot informatievergaring. Zo heeft de curator…

Exoneratiebeding vernietigbaar?
Juridisch up to Date

Bij het sluiten van overeenkomsten wordt vaak voor de algemene bepalingen van de overeenkomst verwezen naar de Algemene Voorwaarden (AV). Die zijn bedoeld om voor meerdere overeenkomsten te worden gebruikt. Mits juist van toepassing verklaard, maken die AV integraal deel uit van de overeenkomst. Partijen zijn daar volledig aan gebonden, net als de kernbedingen in de overeenkomst zelf. Als de AV eenmaal aanvaard zijn, is het niet mogelijk later te bepleiten dat één van de bepalingen toepassing mist. Dat is anders als er gebreken kleven aan de formulering van de AV of als ze niet juist van toepassing verklaard…

No Deal-Brexit: over de gevolgen en maatregelen voor Transport en Logistiek
Juridisch up to Date

De keuze van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten zal, ongeacht het voorgenomen scenario, tot aanzienlijke ontregelingen leiden. Volgens een rapport van de ABN AMRO inzake de gevolgen van de Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven, is de sector Transport en Logistiek het meest kwetsbaar bij een No Deal-Brexit. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de potentiële gevolgen en de voorgenomen maatregelen in de transport- en logistieksector ter voorbereiding op een No Deal-Brexit. Met het vertrek van de Britse premier Theresa May is de kans op een uittreding zonder handelsafspraken voor het Verenigd Koninkrijk (“VK”)…

De stand van zaken met betrekking tot de Wet DBA
Juridisch up to Date

De laatste tijd is in de media veel aandacht geweest voor de positie van ZZP’ers, in het bijzonder naar aanleiding van de Deliveroo-zaken en het onderzoek door de Belastingdienst naar de toepassing van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA). De berichtgeving zorgt voor veel verwarring in de praktijk. In deze bijdrage zetten we de stand van zaken ten aanzien van de Wet DBA uiteen.

Voor de invoering van de Wet DBA konden zelfstandigen een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. Indien een zelfstandige over een VAR beschikte, was de opdrachtgever gevrijwaard van inhouding van loonheffingen. Sinds 1 mei…

Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
Juridisch up to Date

‘Reclame Code Commissie deelt tik op de vingers uit voor spotjes met ‘de R in de maand’ van griepalert en Oscillococcinum’.1 Reclame voor geneesmiddelen leidt regelmatig tot veel ophef. Per 1 februari 2019 zijn de reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten aangepast. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Tevens wordt het juridisch kader van reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten geschetst.

Juridisch Kader

Voor de reclame van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten zijn, naast de algemene regels voor misleidende en vergelijkende reclame (artikel 6:194 -196 BW), specifieke reclameregels van belang.

Algemene reclameregels

Reclame voor geneesmiddelen kan onrechtmatig zijn jegens derden…

Overgang algemeenheid van goederen bij onroerende zaken
Juridisch up to Date

Inleiding

In dit artikel zullen twee recente uitspraken, inzake de overgang van een algemeenheid van goederen bij onroerende zaken, worden besproken. De Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hebben zich, elk voor zich, dit jaar uitgesproken over twee geschillen, waarbij centraal stond of er sprake was van een overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 bij de overdracht van onroerende zaken (Rechtbank Den Haag, 5 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8124 en Hof Arnhem-Leeuwarden, 4 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3015).

Wet op de omzetbelasting 1968

Een korte schets van de relevante wetgeving…

Valkuilen bij het inzetten van Social Media bij consumentenreclame
Juridisch up to Date

Inleiding

Social media heeft inmiddels een vaste en belangrijke plaats ingenomen in het leven van veel consumenten. Ondanks berichten over datalekken door bijvoorbeeld Facebook, blijven veel consumenten gebruik maken van social media. En dus is het niet vreemd dat bedrijven kijken of zij social media kunnen inzetten binnen hun online marketingstrategie. Inmiddels is ook wel gebleken dat social media kanalen en / of influencers (vloggers / bloggers) het gedrag en de keuzes van (potentiële) klanten behoorlijk beïnvloeden.

Maar aan welke regels moet je je dan houden? Zijn er überhaupt regels? Hoever reikt aansprakelijkheid voor wat vloggers / influencers over jouw product…

‘Download-boetes’ – nu ook in Nederland?
Juridisch up to Date

Filmdistributeur Dutch FilmWorks kreeg op 5 december 2017 van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens groen licht voor haar plan om IP-adressen te verzamelen in peer-to-peer-netwerken om zo inbreukmakers aan te spreken. Dutch Filmworks heeft veel gewilde bioscoopfilms als Soof 2, Mannenharten en The Wolf of Wall Street in beheer. Dreigen nu, zoals in Duitsland al de praktijk, daadwerkelijk download-boetes in Nederland? Voor wie, en wat dan te doen?

Downloaden is wel inbreuk

Het zij hier voor de zekerheid herhaald: het is niet toegestaan om ongeautoriseerde kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken – zoals films – uit te wisselen via peer-to-peer netwerken. Jarenlang heeft…

Hoe zit het ook alweer: de loondoorbetalingverplichting tijdens het derde ziektejaar?
Juridisch up to Date

Inleiding

Er is een vaste lijn in de rechtspraak zichtbaar dat na een loonsanctie door het UWV artikel 7:629 BW de basis vormt voor wat betreft de duur als de omvang van de loondoorbetaling-verplichting in het derde ziektejaar. Het Hof ‘s Hertogenbosch behandelde deze zomer op-nieuw de vraag hoe hoog de loondoorbetalingverplichting voor een werkgever is tijdens het derde ziektejaar.1 In dit artikel wordt het arrest van het Hof besproken.

Feiten

Werknemer is sinds 1 juli 2012 in dienst van een electrotechnisch installatiebedrijf. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Metaal en Techniek van toepassing (hierna: CAO). Sinds 5 mei 2014 is werknemer volledig…

Facebook krijgt boete van 110 miljoen euro voor misleiding Europese Commissie bij overname WhatsApp
Juridisch up to Date

De Europese Commissie heeft op 18 mei 2017 op grond van de EU-concentratieverordening1 een boete aan Facebook opgelegd voor het verstrekken van misleidende informatie bij de melding van de overname van WhatsApp in 2014.2

WhatsApp voerde namelijk een aanpassing door in haar privacybeleid in augustus 2016, waaruit bleek dat gebruikersdata van WhatsApp profielen werden gelinkt aan data van Facebook profielen. Dit was aanleiding voor de Commissie om een onderzoek te starten. Hoe leidde dit vraagstuk dat – op het eerste gezicht – relevant is voor toezichthouders op het gebied van privacy en dataprotectie, tot een mededingingsrechtelijke miljoenenboete?

Fusiebesluit Facebook-WhatsApp

De aangemelde concentratie van…

Wet flexibel werken: oude wijn in nieuwe zakken?
Juridisch up to Date

Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Flexibel Werken in werking getreden. Deze wet heeft de Wet aanpassing arbeidsduur vervangen. Op het eerste oog leek het om een aanzienlijke aanpassing van de wet te gaan omdat de nieuwe wet het voor de werknemer mogelijk zou maken om de werkgever te vragen om de arbeidsplaats aan te passen (lees: thuiswerk mogelijk te maken). In de wet is dit wel teruggekomen, maar teruggebracht tot een verplichting van de werkgever om overleg te plegen met de werknemer alvorens het verzoek af te wijzen. Het gaat dus niet om een recht…

Aan de slag met de ‘privacyverordening’: de Functionaris Gegevensverwerking/Data Protection Officer
Juridisch up to Date

Veel bedrijfsjuristen zijn bezig hun organisaties voor te bereiden op de komst van de privacyverordening of formeel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Onder de noemer ‘Aan de slag met de AVG’ verschijnt tot mei 2018 de komende periode een reeks artikelen in Juridisch Up to Date die u kunnen helpen in kaart te brengen welke AVG-verplichtingen op uw organisatie van toepassing zijn en hoe uw organisatie het beste daaraan uitvoering kan geven. Tevens sluit waar mogelijk elk artikel af met een aantal to do’s waarmee u uw AVG-actieplan kunt aanvullen.

De…