Fiscoloog
   

Bij ongepubliceerd intern beleid geen beroep op vertrouwensbeginsel mogelijk

Iedere belastingplichtige die het aangaat, kan een beroep doen op gepubliceerd beleid. Toezeggingen en expliciete standpuntbepalingen spelen doorgaans alleen een rol in de verhouding tussen de inspecteur en de belastingplichtige tegenover wie de inspecteur de toezegging of bewuste standpuntbepaling heeft gedaan. Een andere belastingplichtige die op de hoogte komt van de inhoud van die toezegging kan in principe geen vertrouwen ontlenen dat hij dezelfde fiscale behandeling krijgt. De Hoge Raad besliste in een arrest van 4 december 2009 (nr. 08/02258) dat een belastingplichtige in principe geen gerechtvaardigd vertrouwen kan ontlenen aan het optreden van de inspecteur ten aanzien van een of meer andere belastingplichtigen, tenzij dat optreden heeft plaatsgevonden op een zodanige wijze en onder zodanige omstandigheden dat de belastingplichtige redelijkerwijs mocht menen dat dit ook gold in zijn situatie. De Hoge Raad heeft beslist dat aan ongepubliceerd beleid alleen vertrouwen kan worden ontleend als dit beleid is bestemd om ook buiten het bestuursorgaan bekendheid te verkrijgen.

De zaak

In 2012 werd de fundering van een pand uit 1887 voor € 220.000 hersteld. De eigenaar ging in beroep tegen de WOZ-waarden die de gemeente had vastgesteld en stelde dat onvoldoende rekening was gehouden met de kosten van het funderingsherstel. Hof Den Haag was het met de eigenaar eens dat de WOZ-waarden moesten worden verlaagd omdat uit een brief van de toenmalige wethouder van de gemeente bleek dat een korting op de WOZ-waarde werd gegeven, die even groot was als de kosten van het funderingsherstel. Het Hof vond niet van belang dat die brief was gericht aan de gemeenteraad en niet aan burgers. Volgens het Hof was sprake van niet-gepubliceerd begunstigend beleid van de gemeente. De gemeente ging in cassatie en stelde dat de eigenaar geen vertrouwen had kunnen ontlenen aan niet gepubliceerd beleid.

De Hoge Raad was het met de gemeente eens dat geen beroep kan worden gedaan op het vertrouwensbeginsel als sprake is van beleid dat niet met medewerking of goedvinden van het bestuursorgaan is gepubliceerd. Dit is alleen anders als het beleid is bestemd om ook buiten het bestuursorgaan bekendheid te verkrijgen. Het Hof had echter niet vastgesteld of dit het geval was geweest. De Hoge Raad verklaarde het cassatieberoep van de gemeente daarom gegrond en verwees de zaak voor een verder onderzoek naar Hof Amsterdam. Als het verwijzingshof tot de conclusie komt dat in dit geval geen sprake is van beleid dat was bestemd om ook buiten het bestuursorgaan bekend te worden, moet het verwijzingshof ook beoordelen of de gemeente door dat beleid niet toe te passen heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Bron(nen)
Hoge Raad 7 juli 2017, nr. 16/04453 en nr. 16/04454

Uit: Fiscoloog nr. 15 van 25 augustus 2017