Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 30 november 2020 | nummer 48

Inkomstenbelasting
2020-3505Fiscale boeten bovenop celstraf voor witwassen Hawalageld
2020-3511Geen arbeidskorting met betrekking tot ontbindingsvergoeding werkgever
2020-3518Deel van bewijs van tipgever over zwartspaarders tóch overboord
2020-3520HIR-vrijval omdat uiteindelijke belang vóór herinvestering was gewijzigd
2020-3521Borgstellingsverlies niet aftrekbaar; recht op aandelen niet verkregen
2020-3522Tbs-verlies afwaardering regresvordering voor DGA niet aftrekbaar
2020-3523Kosten bouw garage ineens en in verkeerde jaar niet aftrekbaar van winst
2020-3526Vergoeding huishoudelijke hulp was ROW en geen gift: navordering intact
2020-3527Geen eigenwoningrenteaftrek door niet-kiezen voor heel jaar partnerschap
2020-3528Aftrekbare kosten eigen woning alleen te wijzigen bij gezamenlijk verzoek
2020-3531Inkomsten uit illegale woningverhuur geen vermogensbeheer, maar ROW
2020-3535Voor € 450-grens ambtshalve vermindering salderen met navordering
2020-3536Nagevorderde aftrek zorgkosten door correctiebeleid van tafel
2020-3537Bezoek van FIOD aan huisarts geen excuus voor ontbreken dieetverklaring
2020-3538Van ouderschapsplan afwijkend verblijf kinderen niet aannemelijk: geen iack
2020-3539Iack bij co-ouderschap door duurzame gelijke verdeling zorg voor kinderen
2020-3540In Nederland wonende vader met gezin in Frankrijk geen recht op iack
2020-3552Oók IMSV bij doorwerking verzamelinkomen naar andere financiële regelingen
2020-3570ODV-termijnen niet om te zetten in tijdelijke nabestaandelijfrente
2020-3576Juiste online aangifte van afkoop Brits pensioen via omweg mogelijk
2020-3583Fiscale verzamelwet 2021 in Staatsblad
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2020-3513A-G: vermogenswinst van naar Malta verplaatste BV in Nederland belast
2020-3515A-G: vermindering verhuurderheffing aftrekbaar van winst woningcorporatie
2020-3517Woningcorporatie kon sloopwoningen niet afwaarderen tot waarde grond
2020-3519Aandelenbelang was al gewijzigd vóór herinvestering: belaste vrijval HIR
2020-3520HIR-vrijval omdat uiteindelijke belang vóór herinvestering was gewijzigd
2020-3525Foutenleer niet van toepassing op pand dat al was verkocht
2020-3529Door Zwitserse aandeelhouder aan BV op Malta verschuldigde rente belast
2020-3530Aanslagen voor geliquideerde NV op Curaçao vernietigd
2020-3544Verzoek VA niet digitaal en VA-brieven niet ontvangen: belastingrente intact
 
Loonbelasting
2020-3500Pseudo-eindheffing over toegekende rechten op aandelen
2020-3534Naheffing privégebruik auto niet zorgvuldig, maar wel terecht
2020-3569Extern onderzoek naar toepassing witte LB-tabel op SBF-uitkeringen
2020-3577Gepensioneerde zorgmedewerkers weer in dienst zonder pensioengevolgen
 
Erf- en schenkbelasting
2020-3502Schenking van vader niet voor 50% ook schenking van moeder
2020-3506Schenking uit Stiftung van grootouders belast
2020-350740-Jaargrens hoge schenkingsvrijstelling geen discriminatie
2020-3541Bezwaar tegen nihilaanslag erfbelasting niet-ontvankelijk
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2020-3499Volledige BTW-herziening bij eerste ingebruikneming EU-proof
2020-3501Tijdelijke verhuur gemeubileerde appartementen BTW-vrij
2020-3514A-G Ettema: BTW-aftrek zonnepaneelexploitant op basis van schattingen
2020-3516Zweedse BTW bij levering vastgoed in herzieningsperiode niet EU-proof
2020-3524BTW-naheffing en boeten voor administratiekantoor na toepassen kasstelsel
 
Sociale verzekeringen
2020-3545Timmerman kreeg TOZO-2-uitkering niet via voorlopige voorziening
2020-3573Onderzoek naar verschillende vormen van schijnconstructies
2020-3578Regeling vermogenstoetsuitzonderingen in toeslagen
 
Belastingen op motorrijtuigen
2020-3554Rechter bepaalde handelsinkoopwaarde Rolls-Royce Ghost zelf op EUR 3 ton
2020-3555Onbekendheid met datum voldoening BPM geen excuus voor te laat bezwaar
2020-3560Rit van 255 km van Duitsland naar RDW maakte Volvo XC60 gebruikte auto
2020-3581BPM met terugwerkende kracht tot 2015 niet in BTW-maatstaf van heffing
2020-3582Sinds 2014 verdubbeling BPM-opbrengst ondanks daling BPM-tarieven
 
Formeel belastingrecht
2020-3504Rechter volgde gedeformaliseerde bezwaarafhandeling niet
2020-3505Fiscale boeten bovenop celstraf voor witwassen Hawalageld
2020-3512Na administratief beroep tegen betalingsuitstel resteert alleen civiele rechter
2020-3518Deel van bewijs van tipgever over zwartspaarders tóch overboord
2020-3524BTW-naheffing en boeten voor administratiekantoor na toepassen kasstelsel
2020-3530Aanslagen voor geliquideerde NV op Curaçao vernietigd
2020-3532Inkomsten uit hennepteelt na verwijzing met omkeringsregel aannemelijk
2020-3534Naheffing privégebruik auto niet zorgvuldig, maar wel terecht
2020-3535Voor € 450-grens ambtshalve vermindering salderen met navordering
2020-3536Nagevorderde aftrek zorgkosten door correctiebeleid van tafel
2020-3537Bezoek van FIOD aan huisarts geen excuus voor ontbreken dieetverklaring
2020-3541Bezwaar tegen nihilaanslag erfbelasting niet-ontvankelijk
2020-3542Verzending aanslag niet bewezen, bezwaar ontvankelijk
2020-3543Gemachtigde bewees in verzet niet-ontvangen aangetekende griffierechtnota
2020-3544Verzoek VA niet digitaal en VA-brieven niet ontvangen: belastingrente intact
2020-3548Herhaald wrakingsverzoek raadsheren wegens misbruik terzijde geschoven
2020-3549Na ruim 12 jaar beroep aantekenen tegen niet-tijdige uitspraak onredelijk laat
2020-3550Stempel adviseur onvoldoende bewijs beroepsmatige rechtsbijstand
2020-3551Geen hoorplicht voor bijkomende verzoeken, zoals PKV voor bezwaarfase
2020-3552Oók IMSV bij doorwerking verzamelinkomen naar andere financiële regelingen
2020-3553Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar te laat maar geen dwangsom
2020-3555Onbekendheid met datum voldoening BPM geen excuus voor te laat bezwaar
2020-3556BV of persoon die BPM niet had voldaan geen recht op bezwaar en beroep
2020-3557Rechtbank moest uitgaan van rechtmatigheid van weigering gemachtigde
2020-3558Bij teruggaaf BPM geen vergoeding commerciële rente; dus geen 8 maar 4%
2020-3559Eerdere onwelgevallige uitspraken geen reden voor wraking raadsheren
2020-3564Niet-verstrekken grondstaffel in WOZ-bezwaar zonder gevolgen
2020-3567Cocensus bevoegd tot opleggen gemeentelijke belastingen
 
Invordering
2020-3512Na administratief beroep tegen betalingsuitstel resteert alleen civiele rechter
2020-3547Geen intrekkingsbesluit nodig voor vervallen kwijtscheldingsbeschikking
2020-3558Bij teruggaaf BPM geen vergoeding commerciële rente; dus geen 8 maar 4%
 
Internationale regelgeving
2020-3513A-G: vermogenswinst van naar Malta verplaatste BV in Nederland belast
2020-3529Door Zwitserse aandeelhouder aan BV op Malta verschuldigde rente belast
2020-3530Aanslagen voor geliquideerde NV op Curaçao vernietigd
2020-3574Nederland in top 3 van grootste facilitators van belastingontwijking
2020-3576Juiste online aangifte van afkoop Brits pensioen via omweg mogelijk
 
Belastingen op onroerende zaken
2020-3561WOZ-waarde € 5.000 verlaagd voor diverse vormen van geluidsoverlast
2020-3563Toename elektrische auto's drukte WOZ-waarde tankstation niet
2020-3564Niet-verstrekken grondstaffel in WOZ-bezwaar zonder gevolgen
2020-3565WOZ-waarde 19e-eeuwse tussenwoning niet nóg lager door slecht onderhoud
2020-3566Gemeentelijke monumentenstatus niet WOZ-waardedrukkend
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2020-3508Vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen via novelle vervallen
2020-3533KSB op speelautomaatomzet niet te verrekenen bij horecaondernemer
2020-3562Onvolledige Parkmobile app niet tegen te werpen aan parkeerder
2020-3567Cocensus bevoegd tot opleggen gemeentelijke belastingen
2020-3568Betaald parkeren stadscentra volgens Rechtbank van algemene bekendheid
 
Civiel en publiek recht
2020-3503DGA in dienstbetrekking van eigen pizzarestaurant-BV
2020-3505Fiscale boeten bovenop celstraf voor witwassen Hawalageld
2020-3545Timmerman kreeg TOZO-2-uitkering niet via voorlopige voorziening
2020-3546Had moeten weten" te dun voor veroordeling deelnemer carrouselfraude
 
Diversen
2020-3509Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane
2020-3510Tweede voortgangsrapportage Jaarplan 2020 Belastingdienst
2020-3550Stempel adviseur onvoldoende bewijs beroepsmatige rechtsbijstand
2020-3571Aanvullend commentaar NOB bij pakket Belastingplan 2021
2020-3572Vastelling identiteit aanvragers TOZO 4 niet meer alleen via DigiD
2020-3575Commissie Draagkracht komt in maart 2021 met rapport
2020-3579Planning voortgangsrapportages hersteloperatie kinderopvangtoeslag
2020-3580Regeling uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek