Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 17 januari 2022 | nummer 03

Inkomstenbelasting
2022-0179Box 3-arrest Hoge Raad niet in voorlopige aanslagen IB 2022
2022-0183Borgstelling gefailleerd concern onzakelijk: geen aftrek
2022-0185Van werkgever gestolen geld ondanks terugbetaling belast
2022-0186DGA mocht afgaan op fiscaal advies bij Antillenstructuur
2022-0192Verdicht aangegeven posten navorderbaar nieuw feit bij financieel adviseur
2022-0193Navordering heffingskorting na verliesverrekening bij ex-partner overeind
2022-0194Controleren van specifieke zorgkosten geen machtsmisbruik of discriminatie
2022-0207A-G: notaris niet aansprakelijk voor teveel betaalde overdrachtsbelasting
2022-0208Opgelopen r/c-stand door niet-voldoen aan VSO deels een uitdeling
2022-0209Navorderingsaanslagen teruggeleverde baren goud grotendeels in stand
2022-0210In 2016 bij huiszoeking gevonden cocaïne en geld niet al in 2015 belast
2022-0211Tapijthandel na jarenlange verliezen, gestaakt
2022-0212Ontwikkeling lesmateriaal door medewerker ROC geen onderneming
2022-0215Door ontbreken betalingsbewijzen geen aftrek voor 2 gram cannabis per dag
2022-0216Zorgkosten op basis van zelfgemaakte ziekenhuisverklaring niet aftrekbaar
2022-0217Compromis met inspecteur verhinderde latere ambtshalve verminderingen
2022-0218Van inspecteur afwijkend standpunt in aangifte geen kwade trouw
2022-0221Onterechte voorkomingsaftrek doorgeschoven en verrekend: aanslag nihil
2022-0222"Betaalde" VA in vooringevulde aangifte IB verlaagde belastingschuld niet
2022-0235Geen spanning en frustratie meer na honoreren bezwaar: IMSV gematigd
2022-0237Rechtbank liet verzoek om IMSV ten onrechte onbehandeld
2022-0249Landelijke landbouwnormen voor 2021
2022-0255Beleid Belastingdienst bij cryptovaluta deels openbaar
2022-0256Advieskosten bedrijfsopvolgingstraject in beginsel niet aftrekbaar
2022-0257Snellere afbouw arbeidskorting uitgewerkt in Voorjaarsnota 2022
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2022-0184Uitleg EBIT niet in VSO, bezwaar ondanks VSO ontvankelijk
2022-0191HIR-vrijval door ontbreken herinvesteringsvoornemen terecht
2022-0249Landelijke landbouwnormen voor 2021
2022-0255Beleid Belastingdienst bij cryptovaluta deels openbaar
2022-0259Minimumbelastingniveau multinationals krijgt prioriteit in Ecofinraad
 
Loonbelasting
2022-0181Naheffing LB na dwaling fiscus over managementparticipatie
2022-0182Bijtelling over echtpaar verdeeld; toch hardheidsclausule?
2022-0187Crisisheffing voor aandelentoekenning door concernmaatschappij
2022-0198A-G: Tekengeld over door België uitgeleende voetballer in Nederland belast
2022-0250V&A 21-008 door definitieve AOW-franchise en -bedragen vervallen
2022-0252Handreiking over anoniementarief gepubliceerd
2022-0254Kennisgroepstandpunten premieheffing bij overgang onderneming openbaar
 
Erf- en schenkbelasting
2022-0251Vanaf 15 december 2021 abusievelijk geen belastingrente op aanslag erftaks
2022-0256Advieskosten bedrijfsopvolgingstraject in beginsel niet aftrekbaar
 
Belastingen van rechtsverkeer
2022-0180Route en doel ODB-splitsingsvrijstelling apart beoordeeld
2022-0248Goedkeuring voor aangifte ODB bij ontbreken van BSN of RSIN
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2022-0200Dossier met medische informatie bij kuuroord onder voorwaarden BTW-vrij
2022-0201BTW op ten onrechte vrijgestelde postdiensten niet meer aftrekbaar
2022-0202Letse voorwaarden accijnsvrijstelling voor ambassades niet EU-proof
2022-0203Duitse regels voor de BTW-f.e. in strijd met BTW-Richtlijn?
2022-0204Weigering nieuwe bewijsstukken vóór opleggen BTW-naheffing EU-proof?
2022-0206Prejudiciële vraag over Portugese beperking aftrek voorbelasting
2022-0213Verhuur appartement en parkeerplaats één van BTW vrijgestelde prestatie
2022-0214Gemeente geen afnemer aanleg noodaanlanding: geen BTW-compensatie
2022-0255Beleid Belastingdienst bij cryptovaluta deels openbaar
2022-0258BTW op wettelijk verplichte inburgering voor gemeenten compensabel
 
Sociale verzekeringen
2022-0199A-G: no-riskbepaling Whk geen invloed bij ziekte voortgezet dienstverband
2022-0233Hoger beroep regularisatie Rijnvarende niet in strijd met goede procesorde
2022-0254Kennisgroepstandpunten premieheffing bij overgang onderneming openbaar
 
Belastingen op motorrijtuigen
2022-0227Bewijslast BPM-bezwaar gold niet voor bij fiscus al bekende gegevens
2022-0228Afschrijving Rolls-Royce Ghost volgens BPM-tabel, niet met koerslijst
2022-0229BPM tweedehands schade-BMW vastgesteld met CO2-uitstoot van auto zelf
2022-0230Ontbreken alarm klasse 3 verlaagde handelsinkoopwaarde voor BPM
 
Formeel belastingrecht
2022-0182Bijtelling over echtpaar verdeeld; toch hardheidsclausule?
2022-0183Borgstelling gefailleerd concern onzakelijk: geen aftrek
2022-0184Uitleg EBIT niet in VSO, bezwaar ondanks VSO ontvankelijk
2022-0188Hoge Raad wijst op herzieningsmogelijkheid wegens vermelding op FSV-lijst
2022-0189Informatiebeschikking door mogelijke vestigingsplaats in Nederland intact
2022-0190Hoge Raad herroept niet-ontvankelijkverklaring; cassatie toch tevergeefs
2022-0192Verdicht aangegeven posten navorderbaar nieuw feit bij financieel adviseur
2022-0194Controleren van specifieke zorgkosten geen machtsmisbruik of discriminatie
2022-0197Cassatie treinmachinist niet-ontvankelijk door niet-betalen van griffierecht
2022-0210In 2016 bij huiszoeking gevonden cocaïne en geld niet al in 2015 belast
2022-0211Tapijthandel na jarenlange verliezen, gestaakt
2022-0217Compromis met inspecteur verhinderde latere ambtshalve verminderingen
2022-0218Van inspecteur afwijkend standpunt in aangifte geen kwade trouw
2022-0219Getrapte werkwijze fiscaal onderzoek geoorloofd; navordering overeind
2022-0220Navordering om fout in aanslag te herstellen, niet onrechtmatig
2022-0222"Betaalde" VA in vooringevulde aangifte IB verlaagde belastingschuld niet
2022-0227Bewijslast BPM-bezwaar gold niet voor bij fiscus al bekende gegevens
2022-0231Na bezwaar wel terugbetaling van dividendbelasting, maar geen PKV
2022-0232Bijstand van derde geen beroepsmatigde bijstand, daarom geen PKV
2022-0233Hoger beroep regularisatie Rijnvarende niet in strijd met goede procesorde
2022-0234IMSV voor trage beslissing op bezwaar PVV-vrijstelling van Rijnvarende
2022-0235Geen spanning en frustratie meer na honoreren bezwaar: IMSV gematigd
2022-0236Geen IMSV bij opvoeren aftrek voor zorgkosten zonder bewijsstukken
2022-0237Rechtbank liet verzoek om IMSV ten onrechte onbehandeld
2022-0238Onjuiste rechtsmiddelenverwijzing op aanslag opende geen rechtsingang
2022-0239Nieuw onderzoek naar te laat bezwaar via bestuurlijke lus naar inspecteur
2022-0240Onbekende tekende voor ontvangst nota griffierecht: verzet gegrond
2022-0241Rechtbank administreerde motivering beroep verkeerd: verzet gegrond
2022-0242Niet-betalen griffierecht terecht afgedaan met kennelijk niet-ontvankelijk
2022-0247Rechtbank Overijssel doet structureel te laat openbaar uitspraak
2022-0253Geen beleid over bevoegdheid opvragen informatie bij FIOD ex art. 55 AWR
 
Internationale regelgeving
2022-0198A-G: Tekengeld over door België uitgeleende voetballer in Nederland belast
2022-0200Dossier met medische informatie bij kuuroord onder voorwaarden BTW-vrij
2022-0203Duitse regels voor de BTW-f.e. in strijd met BTW-Richtlijn?
2022-0205A-G Capeta: rentevergoeding over ten onrechte geweigerde uitvoerrestituties
2022-0221Onterechte voorkomingsaftrek doorgeschoven en verrekend: aanslag nihil
2022-0259Minimumbelastingniveau multinationals krijgt prioriteit in Ecofinraad
 
Belastingen op onroerende zaken
2022-0195Ook tweede cassatieberoep WOZ-waarde verouderd sportcomplex tevergeefs
2022-0243WOZ-waarde cascowoning geen optelsom van grond- en bouwkosten
2022-0244Non-discriminatie bij WOZ vereist vergelijking met bijna identieke objecten
2022-0245"Lijk" ook stoffelijk overschot van dier; dierenuitvaartcentrum vrij van OZB
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2022-0196Geen onbevoegdheidskwesties in naheffingsaanslag parkeerbelasting
2022-0220Navordering om fout in aanslag te herstellen, niet onrechtmatig
2022-0246Parkeerbelasting betalen in 75 seconden snel genoeg: naheffing van tafel
 
Civiel en publiek recht
2022-0186DGA mocht afgaan op fiscaal advies bij Antillenstructuur
2022-0224Voormalig penningmeester FvD niet in dienst bij gelieerde stichting van FvD
2022-0225Aanpassing fiscale nadeelberekening na schikking niet onrechtmatig
2022-0226Bij zus gehonoreerd inkeerbezwaar geen bewijs voor beroepsfout adviseur
 
Diversen
2022-0223Omzet in aangiften BTW bepalend voor TVL-subsidie
2022-0257Snellere afbouw arbeidskorting uitgewerkt in Voorjaarsnota 2022