Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 26 juli 2021 | nummer 30

Inkomstenbelasting
2021-2327Lening aan Spaans O/G-lichaam niet af te waarderen tot nihil
2021-234230%-regeling pas na aanwijzing loon als eindheffingsbestanddeel
2021-2345Stamrechtuitkering pensioen-BV Nederbelg in Nederland belast
2021-2348Vastgoedexploitant geen verdere afwaardering naar lagere bedrijfswaarde
2021-2350Onrechtmatig ruimtegewijs verhuren van panden belaste ROW
2021-2352Op 2 januari aan oplichter overgemaakte € 100.000 belast in box 3
2021-2355Ingehouden en afgedragen loonheffing geen aftrekbare gift
2021-2356Vermogensvergelijking bewees niet-aangegeven contante inkomsten
2021-2358Opleidingskosten voor rekening werkgever: geen aftrek scholingsuitgaven
2021-2365Te late bezwaren door fouten van curator voor rekening belastingplichtige
2021-2373Kinderopvangtoeslag ook met latere belangenafweging wel terug te vorderen
2021-2385Gebruikelijk loon kan lager zijn dan wettelijk minimumloon
2021-2387Nieuwe renseigneringsverplichting vanaf 2022
2021-2388Fiscale aftrek scholingsuitgaven met ingang van 2022 afgeschaft
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2021-2330A-G Wattel akkoord met niet-aftrekbare 10a-rente in private equitystructuur
2021-2331A-G Wattel: aan Belgisch coördinatiecentrum betaalde rente niet aftrekbaar
2021-2337Belgische beperking in overdracht DBI in strijd met EU-recht?
2021-2343Buitenlandse SPF met investeringen in Nederlands vastgoed Vpb-plichtig
2021-2348Vastgoedexploitant geen verdere afwaardering naar lagere bedrijfswaarde
 
Loonbelasting
2021-234230%-regeling pas na aanwijzing loon als eindheffingsbestanddeel
2021-2385Gebruikelijk loon kan lager zijn dan wettelijk minimumloon
 
Erf- en schenkbelasting
2021-2344Schenkbelasting over uitkeringen van feitelijk door vader bestuurde SPF
 
Belastingen van rechtsverkeer
2021-2389Vragen en antwoorden op 2%-tarief en startervrijstelling ODB
2021-2390Vrijstelling ODB bij taakoverdrachten tussen woningcorporaties
2021-2400Documenten over Wet differentiatie ODB gedeeltelijk openbaar
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2021-2326BTW-aftrek op woonruimte buitenlandse uitzendkrachten
2021-2328Prejudiciële vragen over overeenkomst als BTW-factuur
2021-2333Prejudiciële vragen over mislukte intracommunautaire BTW-leveringen
2021-2334Portugees verlaagd BTW-tarief voor diensten liftmonteurs EU-proof?
2021-2335Prejudiciële vragen over BTW-herziening na liquidatiebesluit
2021-2336Prejudiciële vraag over BTW-vrijstelling voor subparticipatieovereenkomst
2021-2346Ziekenhuis en schoonmaak-joint venture vormden geen BTW-f.e
2021-2347BTW op grondaankoop niet aftrekbaar door ontbreken intentie belast gebruik
2021-2349Gemeente geen BTW-aftrek voor sportaccommodaties basisscholen
2021-2351Naheffing BTW met 25% boete voor levering nieuwbouwappartementen
2021-2354Accijnsnaheffing van € 1,7 mln vernietigd door onjuist tijdvak
2021-2377Bankautomaten functioneerden automatisch: BTI's ten onrechte ingetrokken
2021-2378Chemisch ontvliezen mandarijnenpartjes onder zelfde Taric-code als pellen
2021-2379Tariefindeling van fotografische platen voor offsetpersen op rol
2021-2391Besluit registratiedrempel kleine BTW-ondernemers verduidelijkt
2021-2392Besluit over BTW-heffing bij uitvoer van reizigersbagage geactualiseerd
2021-2393Verslag theatervoorstelling door blindentolk belast met 21% BTW
2021-2395Tijdelijke BTW-vrijstelling goederen en diensten ter bestrijding coronacrisis
 
Sociale verzekeringen
2021-2361Overleg met Luxemburg geen reden voor niet-heffen premies Rijnvarende
2021-2373Kinderopvangtoeslag ook met latere belangenafweging wel terug te vorderen
2021-2397Geen herziening van WW-premie bij overwerk in 2021
 
Belastingen op motorrijtuigen
2021-2332A-G IJzerman bepleit MRB-vrijstelling met terugwerkende kracht
 
Formeel belastingrecht
2021-2327Lening aan Spaans O/G-lichaam niet af te waarderen tot nihil
2021-2329Informatiebeschikking na niet-invullen inlichtingenformulier
2021-2332A-G IJzerman bepleit MRB-vrijstelling met terugwerkende kracht
2021-2338Informatiebeschikking vernietigd door te laat verstrekken van zaakstukken
2021-2339Lastig of niet meer verkrijgbare informatie voor rekening belastingplichtige
2021-2340Informatiebeschikking voor aandelenverkopen vereiste geen specificatie
2021-2341Informatiebeschikking niet in strijd met nemo tenetur-beginsel
2021-2348Vastgoedexploitant geen verdere afwaardering naar lagere bedrijfswaarde
2021-2350Onrechtmatig ruimtegewijs verhuren van panden belaste ROW
2021-2353Uitspraak op bezwaar na terugwijzing door Rechtbank niet te laat gedaan
2021-2354Accijnsnaheffing van € 1,7 mln vernietigd door onjuist tijdvak
2021-2357Registratie in FSV was niet de reden van controle: abbb niet geschonden
2021-2359Belastingrente ook bij zelfgemeld feit voor navordering
2021-2362Pas in beroep verstrekken van informatie voor compromis: geen PKV
2021-2363Geen PKV door pas in bezwaar gegeven vertaalslag bij verliezen
2021-2364PKV voor beroepsfase ondanks intrekking beroep tegen PKV voor bezwaar
2021-2365Te late bezwaren door fouten van curator voor rekening belastingplichtige
2021-2366Profbasketbalclub geen uitzondering op referentiemaand voor NOW-3
2021-2367Strafvervolging voor BTW-fraude niet in strijd met una via of ne bis in idem
2021-2369Griffierecht ten onrechte terugbetaald: betaling griffierecht was op tijd
2021-2370Nota's griffierecht voor vijf WOZ-beschikkingen duidelijk genoeg
2021-2371Niet-verstrekken grondstaffels kostte gemeente PKV en griffierecht
2021-2372Pas in hoger beroep overleggen van A1-verklaring: geen PKV
2021-2383Naheffing parkeerbelasting voor in 6 minuten ophalen zware buitenbarbecue
2021-2387Nieuwe renseigneringsverplichting vanaf 2022
2021-2394Commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit ingesteld
 
Invordering
2021-2360Aanmaningskosten lopende verzoek om uitstel van betaling van tafel
2021-2375Maatwerk bij kwijtscheldingsverzoeken van bonafide ondernemers
 
Internationale regelgeving
2021-2337Belgische beperking in overdracht DBI in strijd met EU-recht?
2021-2345Stamrechtuitkering pensioen-BV Nederbelg in Nederland belast
2021-2396Kamervragen over afspraken over thuiswerken grensarbeiders
 
Belastingen op onroerende zaken
2021-2362Pas in beroep verstrekken van informatie voor compromis: geen PKV
2021-2380Verkoopprijs via eigen BV doorverkochte woning indicatie voor WOZ-waarde
2021-2381Legalisering bewoning/bebouwing niet via beroep tegen WOZ-beschikking
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2021-2374Bestuurder speelautomaten-BV aansprakelijk voor niet-betaalde KSB
2021-2382Eén aanslag rioolheffing voor woning met achterliggende garages
2021-2384Extra alertheid voor betalen bij parkeren in straat met groot onderhoud
2021-2401Verlaagd tarief energiebelasting walstroominstallatie vanaf 1 oktober 2021
 
Civiel en publiek recht
2021-2368Oud-bestuurder niet aansprakelijk voor niet afgedragen pensioenpremies
 
Diversen
2021-2322Definitieve berekening NOW-1 aanvragen vóór 1 november 2021
2021-2323Loket zesde periode NOW vanaf 26 juli 2021 geopend
2021-2324NOW-4-regeling gepubliceerd in Staatscourant
2021-2325Accountantsproducten voor aanvraag TVL beschikbaar
2021-2373Kinderopvangtoeslag ook met latere belangenafweging wel terug te vorderen
2021-2376Nieuw BSN omdat oude in BTW-nummer was verwerkt, niet mogelijk
2021-2385Gebruikelijk loon kan lager zijn dan wettelijk minimumloon
2021-2386Bruine vlootregeling niet verruimd voor replica's en starters
2021-2398Kamervragen over staatssteunaspecten CV/BV-structuur
2021-2399Besluit Mandaatverlening Belastingdienst/Toeslagen