Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 02 december 2019 | nummer 48

Inkomstenbelasting
2019-3095Memories van antwoord bij belastingpakket voor 2020
2019-3102IB over verhoging WIA buitensporige last: inkomen verlaagd
2019-3113Tonnageregime van toepassing op assurantieprovisie en frequentiekortingen
2019-3114Ruime uitleg "bemanningsbeheer": tonnageregime van toepassing
2019-3118Sinds 2001 niet vermelde FOR bij staking met foutenleer nagevorderd in 2014
2019-3119Kampbewoner na vrijspraak drugshandel nagevorderd voor hennephandel
2019-3120€ 2 mln inkomenscorrectie van tafel door vrijspraak voor drugsproductie
2019-3121Niet-naleven compromis eerste jaar schuld adviseur, daarna eigen schuld
2019-3124Pensioen, lijfrente en winstreserves bij DGA wegens liquidatie van BV belast
2019-3125Verkoopopbrengst van na tip van adviseur gekocht appartement geen ROW
2019-3126Bewoning appartement door dochter geen anti-kraak: geen renteaftrek
2019-3127Door tijdelijke terugkeer dochter in ouderlijk huis geen hypotheekrenteaftrek
2019-3128Rentebetaling op restschuld na verkoop eigen woning niet aangetoond
2019-3131Werk hoofdredacteur Indisch platform geen bron: verliezen niet aftrekbaar
2019-3132Niet-aangeven bijtelling door boekhouder: 25% boete bij IB en 10% bij BTW
2019-3133Bijtelling na ingetrokken "verklaring geen privégebruik auto" overeind
2019-3135Nieuwe loods niet één met daarin geplaatste nieuwe zaagmachine: vrijval HIR
2019-3136Onbelast deel schade-uitkering garagehouder volgens Hof 30,18%
2019-3137Huurrecht bij tweekamerwoning geen ondernemingsvermogen
2019-3138Waarde bedrijfspanden in box III na verwijzing gehandhaafd op € 71 mln
2019-3139Loodsen stakende SRV-man voor "Highest and Best Use"-prijs naar privé
2019-3140Ambtshalve vermindering IB 2011, geen reden voor vermindering IB 2010
2019-3141Box III-heffing in 2012, 2013 en 2014 geen individuele buitensporige last
2019-3151Belastingschulden niet aftrekbaar als gift
2019-3169Rekenkamer wil heroverweging bijzondere regelingen in autobelastingen
2019-3170Voorlopige bedragen AOW-franchises op website CAP
2019-3171Geen uitzondering in box III voor letselschadevergoeding
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2019-3095Memories van antwoord bij belastingpakket voor 2020
2019-3099Belastingconstructie met scheepvaart-CV was misbruik
2019-3113Tonnageregime van toepassing op assurantieprovisie en frequentiekortingen
2019-3114Ruime uitleg "bemanningsbeheer": tonnageregime van toepassing
2019-3115Verkoopkosten deelneming vielen merendeels in deelnemingsvrijstelling
2019-3130Informatiebeschikkingen Zwitserse skimmingsdetectie-GmbH gehandhaafd
2019-3159Besluit over fbi's aangepast mét goedkeuring uitdelingsverplichting f.e.
2019-3160Plafond van € 100.000 voor giftenaftrek in Vpb blijft in stand
 
Loonbelasting
2019-3101Lassers niet zelfstandig, maar in fictieve dienstbetrekking
2019-3105Webmodule opdrachtgeversverklaring in ontwikkeling
2019-3117Recht op levering van aandelen belast als excessieve vertrekvergoeding
2019-3133Bijtelling na ingetrokken "verklaring geen privégebruik auto" overeind
2019-3169Rekenkamer wil heroverweging bijzondere regelingen in autobelastingen
2019-3170Voorlopige bedragen AOW-franchises op website CAP
 
Erf- en schenkbelasting
2019-3097Op nietige overeenkomst geen belaste schenking te baseren
2019-3100Door ruziesplitsing maar voor 49% voldaan aan bezitseis BOF
2019-3134Overbedeling was natuurlijke verbintenis: streep door schenkingsaanslag
2019-3143Ontbreken overgangsrecht bij vervallen mantelzorgcompliment EHRM-proof
2019-3163Hulpmiddel "waarde going concern berekenen vanaf 2016" geactualiseerd
 
Belastingen van rechtsverkeer
2019-30962% overdrachtsbelasting voor kluskavels ex-bedrijfspand
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2019-3107Gebruiksklaar melkproduct voor jonge kinderen geen kindervoeding
2019-3108Rentevergoeding over te late terugbetaling antidumpingrechten
2019-3109Goede trouw vergunninghouder AGP geen beletsel voor naheffing accijns
2019-3116BTW-correcties autohandelaar door kennis carrouselfraude deels overeind
2019-3122Levering terrein met restanten van energiecentrale BTW-vrijgesteld
2019-3123Verlaagd BTW-tarief voor toegang tot danceclub met dj's
2019-3129Informatiebeschikking auditfiles met juridische visie adviseur intact
2019-3132Niet-aangeven bijtelling door boekhouder: 25% boete bij IB en 10% bij BTW
2019-3144BTW over ingevoerde Breitling na tip van Zwitserse douane
2019-3152Brandstofcontrole op schip wél correct verlopen: naheffing accijns intact
 
Sociale verzekeringen
2019-3098Cyprus-route Nederlandse chauffeurs volgens A-G misbruik
2019-3103Schenkingsrecht over 17 jaar eerder gekregen banktegoed
2019-3104Klacht over niet-naleven overlegprocedures Rijnvarenden
2019-3105Webmodule opdrachtgeversverklaring in ontwikkeling
2019-3110A-G Wattel over verzekeringsplicht Nederlanders met mini-job in Duitsland
2019-3165Vanaf 2020 geen clustering meer in sectorale Whk-premie
2019-3172Pas op de plaats bij dwanginvordering toeslagschulden
 
Belastingen op motorrijtuigen
2019-3095Memories van antwoord bij belastingpakket voor 2020
2019-3158Niet automatisch 100%-boete bij naheffing MRB over meer dan één jaar
2019-3169Rekenkamer wil heroverweging bijzondere regelingen in autobelastingen
 
Formeel belastingrecht
2019-3095Memories van antwoord bij belastingpakket voor 2020
2019-3103Schenkingsrecht over 17 jaar eerder gekregen banktegoed
2019-3106Te laat verzoek om ambtshalve vermindering toetsen aan verschoonbaarheid
2019-3108Rentevergoeding over te late terugbetaling antidumpingrechten
2019-3109Goede trouw vergunninghouder AGP geen beletsel voor naheffing accijns
2019-3116BTW-correcties autohandelaar door kennis carrouselfraude deels overeind
2019-3118Sinds 2001 niet vermelde FOR bij staking met foutenleer nagevorderd in 2014
2019-3119Kampbewoner na vrijspraak drugshandel nagevorderd voor hennephandel
2019-3120€ 2 mln inkomenscorrectie van tafel door vrijspraak voor drugsproductie
2019-3121Niet-naleven compromis eerste jaar schuld adviseur, daarna eigen schuld
2019-3129Informatiebeschikking auditfiles met juridische visie adviseur intact
2019-3130Informatiebeschikkingen Zwitserse skimmingsdetectie-GmbH gehandhaafd
2019-3132Niet-aangeven bijtelling door boekhouder: 25% boete bij IB en 10% bij BTW
2019-3142Na aanmaning datum van ontvangst aangifte beslissend voor verzuimboete
2019-3143Ontbreken overgangsrecht bij vervallen mantelzorgcompliment EHRM-proof
2019-3145Notitie en e-mail bij lopend vooroverleg met inspecteur geen tijdig bezwaar
2019-3146Beroepschrift per post en beroepschrift per fax allebei één dag te laat
2019-3147IMSV van € 9.000 voor traag aansprakelijkheidsproces overleden bestuurder
2019-3148Rechter geen doorzendplicht voor ingebrekestelling te late uitspraakfiscus
2019-3149Uitspraak op verzet betekende niet dat uitspraak vervallen was verklaard
2019-3150Rechtbank nam ten onrechte aan dat uitspraak was verzonden
2019-3158Niet automatisch 100%-boete bij naheffing MRB over meer dan één jaar
2019-3164NOB-commentaar bij concept besluit bovenforfaitaire PKV en hogere forfaits
 
Invordering
2019-3172Pas op de plaats bij dwanginvordering toeslagschulden
 
Internationale regelgeving
2019-3095Memories van antwoord bij belastingpakket voor 2020
2019-3098Cyprus-route Nederlandse chauffeurs volgens A-G misbruik
2019-3104Klacht over niet-naleven overlegprocedures Rijnvarenden
2019-3110A-G Wattel over verzekeringsplicht Nederlanders met mini-job in Duitsland
2019-3112Italiaanse heffing financiële transacties volgens A-G Hogan EU-proof
2019-3161OECD enthousiast over resultaten bestrijding belastingontwijking
2019-3162Niet alle BEPS-aanbevelingen opgenomen in belastingverdrag Irak
 
Belastingen op onroerende zaken
2019-3153Gemeente bewees WOZ-waarde van € 1,2 mln van bankgebouw
2019-3154WOZ-waarde Brabantse melkveehouderijen fors verlaagd
2019-3155Varkenshouderij voor WOZ gewaardeerd als plattelandswoning
2019-3156Niet-uitgekeerde planschade niet van invloed op WOZ-waarde
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2019-3157Boekelse bouwlegesverordening 2018 onverbindend
 
Civiel en publiek recht
2019-3111A-G: Alleen niet-betaalde belasting wederrechtelijk verkregen inkomen
 
Diversen
2019-3166Nieuwe Belastingdienst medewerkers nodig voor aanpak criminaliteit
2019-3167Rijksambtenaren volgens minister geen lobbyist voor buitenlandse bedrijven
2019-3168Risicomodellen Belastingdienst ook voor correcties in voordeel burger
2019-3173Administratie eisen kindercentra en gastouderbureaus aangescherpt
2019-3174Nog meer documenten uit kinderopvangtoeslagdossier naar Tweede Kamer