Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 03 mei 2021 | nummer 18

Inkomstenbelasting
2021-1388Niet-drukkende rente op landhuis-lening niet aftrekbaar
2021-1404Keuze voor verdeling box 3 fiscale partners óók voor aftrek elders belast
2021-1405Box 3-heffing 2015 van € 193.239 bij vermogen van € 18 mln niet buitensporig
2021-1406Toezegging inspecteur voor lager fictief loon werkte niet door andere BV
2021-1408Vof met alleen verliezen geen bron van inkomen: verliezen niet aftrekbaar
2021-1409ICT-activiteiten en schrijven boek geen bron van inkomen
2021-1410Financial auditor met freelance boekhoudactiviteiten geen zelfstandigenaftrek
2021-1411Excelbestand onvoldoende bewijs van aan onderneming bestede uren
2021-1412Forse cash stortingen op zakelijke rekening fake-onderneming geen WUO
2021-1413Stipendium beeldend kunstenares belast als ROW
2021-1414Looninkomsten actrice niet op grond van gelijkheidsbeginsel WUO
2021-1415Eerdere jaren geen expliciete akkoord voor ondernemerschap: geen WUO
2021-1417Premies inkomensvoorziening betaald aan Duitse verzekeraar niet aftrekbaar
2021-1418Niet-onderbouwde stelposten bewezen levensonderhoud van dochter niet
2021-1419Navordering IB tóch vernietigd vanwege correctiebeleid: PKV bezwaarfase
2021-1420Controleren van aftrek zorgkosten geen machtsmisbruik of discriminatie
2021-1421Kwitanties en donatieverklaring bewezen giften niet: giftenaftrek geweigerd
2021-1423Boeten van 75% en 50% voor onterechte giftenaftrek
2021-1428B&B geen bedrijfsgebouw, maar (recreatie)woning: geen EIA voor B&B
2021-1449BTW op zonnepanelen eenvoudiger; parameters box 3 na 2017 onveranderd
2021-1452Reactie op WOB-verzoek aanpassing vermogensrendementsheffing in box 3
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2021-1389Artikel 15ai-sanctie van toepassing door ontvoeging uit f.e.
2021-1401Provisie en kortingen scheepvaart-CV's bij BV onder tonnageregime
2021-1407Vorderingen waren van DGA en niet van BV: geen afwaardering bij BV
2021-1416Verdampte verliezen op aanslag niet correct, maar lijfrentevrijval wel belast
2021-1448Reactie NOB op Conceptwet aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen
 
Loonbelasting
2021-1403Pensioenstichting door arbitrageactiviteiten inhoudingsplichtig voor de LB
 
Belastingen van rechtsverkeer
2021-1399Erfpachtgoed één complex: samenloopvrijstelling, dus geen ODB
2021-1402Woning na partiële sloop, schade en verval nog steeds een woning: 2%-tarief
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2021-1390Detachering BTW belast, maar oproep om menselijke maat bij inning
2021-1394Beheerder particulier douane-entrepot geen BTW-aftrek over gestolen nikkel
2021-1400Antidecubituswerking niet bewezen: 21% BTW voor traagschuimmatrassen
2021-1424Accijnsnaheffing voor verloren gegane lading FAME in hoger beroep intact
2021-1449BTW op zonnepanelen eenvoudiger; parameters box 3 na 2017 onveranderd
 
Belastingen op motorrijtuigen
2021-1425Waardevermindering Duitse schade-auto's geen 100%, maar 90%
2021-1431Procesbelang van € 28 goed voor immateriële schadevergoeding van € 3.500
 
Formeel belastingrecht
2021-1387Wetsvoorstel UBO-trusts en soortgelijke constructies
2021-1391Bij bezwaar per e-mail gelegenheid geven tot verzuimherstel
2021-1393WOZ-procedures en proceskostenvergoedingen
2021-1395Cassatie tegen belastingrente niet-ontvankelijk door niet-motiveren beroep
2021-1396Cassatie tegen geen giftenaftrek te laat gemotiveerd en dus niet-ontvankelijk
2021-1406Toezegging inspecteur voor lager fictief loon werkte niet door andere BV
2021-1412Forse cash stortingen op zakelijke rekening fake-onderneming geen WUO
2021-1418Niet-onderbouwde stelposten bewezen levensonderhoud van dochter niet
2021-1419Navordering IB tóch vernietigd vanwege correctiebeleid: PKV bezwaarfase
2021-1420Controleren van aftrek zorgkosten geen machtsmisbruik of discriminatie
2021-1421Kwitanties en donatieverklaring bewezen giften niet: giftenaftrek geweigerd
2021-1422Boete van 75% voor gebruik valse giftkwitanties; opzettelijk onjuiste aangifte
2021-1429Uitspraak na ingebrekestelling net op tijd; geen dwangsom
2021-1430Beroep prematuur en daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard
2021-1431Procesbelang van € 28 goed voor immateriële schadevergoeding van € 3.500
2021-1432Beroep tegen niet-toekennen PKV voor bijwonen hoorzitting niet onredelijk
2021-1433Stichting na verzet toch ontheffing van griffierecht wegens betalingsonmacht
2021-1434Behandeling ex art. 8:54 Awb ook zonder voorafgaande heffing griffierecht
2021-1435Opnieuw herinnering griffierecht omdat ontvangstbevestiging ontbrak
2021-1436Sprongcassatie tegen afgewezen deelbetaling griffierecht
2021-1439Meewerken aan FIOD-onderzoek niet aan accountant te verwijten
2021-1441PKV omdat gemeente wist van betaalstoring en bezwaarschriften afwachtte
2021-1446Diverse ministeriële regelingen aangepast aan reorganisatie Belastingdienst
2021-1451Werkinstructies Belastingdienst over telefonisch benaderen bezwaarmakers
 
Internationale regelgeving
2021-1387Wetsvoorstel UBO-trusts en soortgelijke constructies
2021-1398Finse behandeling buitenlands beleggingsfonds in strijd met EU-recht
2021-1404Keuze voor verdeling box 3 fiscale partners óók voor aftrek elders belast
2021-1448Reactie NOB op Conceptwet aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen
2021-1450NL steunt Amerikaans pleidooi voor mondiaal minimumtarief winstbelasting
 
Belastingen op onroerende zaken
2021-1393WOZ-procedures en proceskostenvergoedingen
2021-1432Beroep tegen niet-toekennen PKV voor bijwonen hoorzitting niet onredelijk
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2021-1435Opnieuw herinnering griffierecht omdat ontvangstbevestiging ontbrak
2021-1440Havengeld door waterverplaatsingsaanname onredelijk en willekeurig
2021-1441PKV omdat gemeente wist van betaalstoring en bezwaarschriften afwachtte
2021-1442Wegbrengen van drie broeken geen lossen: parkeerboete overeind
 
Civiel en publiek recht
2021-1397A-G eens met veroordeling van leidinggevende BTW-carrousel Vinkenslag
2021-1438Niet-deponeren fusiestukken beroepsfout; schade afhankelijk van beleid
 
Diversen
2021-1386Handreiking lager gebruikelijk loon tijdens coronacrisis
2021-1392Jaarverslag 2020 Raad voor de Rechtspraak
2021-1426Geen NOW 2.0 door te late aangifte na fout KvK
2021-1427SBI-code in handelsregister op peildatum doorslaggevend voor TOGS
2021-1437Kindgebonden budget door bijzondere omstandigheid niet terug te vorderen
2021-1439Meewerken aan FIOD-onderzoek niet aan accountant te verwijten
2021-1443Aanvullende coronasteunregeling bruine vloot nog in voorbereiding
2021-1444Baanbehoud voor NOW belangrijker dan algeheel bonus- en dividendverbod
2021-1445Wijziging bijtelling meerdere auto's van de zaak uitgesteld tot 2022
2021-1447Kamervragen over onterechte brieven over terugvordering van toeslagen
2021-1450NL steunt Amerikaans pleidooi voor mondiaal minimumtarief winstbelasting