Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 15 oktober 2018 | nummer 42

Inkomstenbelasting
2018-2672Pensioenaanspraak DGA belast na ontdekken bancaire lening
2018-2674Zonder terugbetaling geen aftrek negatief loon
2018-2679Akkoord bij Hof verhinderde later geen andere herverdeling van box III
2018-2684Aan BV toekomende declaraties belast als ROW
2018-2686Uit de wet voortvloeiende belastingen geen aftrekbare giften
2018-2687Cassatie tegen niet-bewezen contante giften niet-ontvankelijk
2018-2688Cassatie discriminerende weigering giftenaftrek versneld niet-ontvankelijk
2018-2689Cassatieberoep tegen geweigerde aftrek Luzac-college te laat ingediend
2018-2692Appartementen in B&B waren woningen: geen willekeurige afschrijving
2018-2693Lening aan Ltd geen schijnlening, maar afwaardering niet aftrekbaar
2018-2700Dwangsom politieambtenaar wegens bezwaar tegen loonkorting onbelast
2018-2702Binnenschilderwerk, tapijt en gordijnen van rijksmonument niet aftrekbaar
2018-2709Alsnog terugverwijzen zaak naar inspecteur in strijd met goede procesorde
2018-2710Inkomsten uit PGB voor verzorgen moeder bij dochter thuis belast als ROW
2018-2711Grieven tegen boete niet ondubbelzinnig ingetrokken: boete toch intact
2018-2714Forfaitair rendement in NiNbi-beschikking Nederbelg gehandhaafd
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2018-2682HIR viel vrij vóór aandelenverkoop door toepassing artikel 12a Wet Vpb
2018-2683Waardedaling pand voor voeging in f.e. niet aannemelijk
2018-2701Voorvoegingsverlies van oude f.e. niet verrekenbaar bij nieuwe f.e.
2018-2736Besluit over subjectieve Vpb-vrijstelling stichtingen en verenigingen
 
Loonbelasting
2018-2670Verzekeringsuitkering slachtoffer MH17-ramp belast loon
2018-2675Volgens A-G geen crisisheffing naheffen bij geliquideerde BV
2018-2694Huur van woning via werkgever tegen lage prijs loon in natura werknemer
2018-2697Ondanks dwarslaesie € 44.000 fictief loon voor DGA van vastgoed-BV's
2018-2698Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon niet van toepassing
2018-2700Dwangsom politieambtenaar wegens bezwaar tegen loonkorting onbelast
2018-2739Vragen en antwoorden over Wet tegemoetkomingen loondomein
 
Erf- en schenkbelasting
2018-2706Op singuliere wijze gesloten huwelijk onvoldoende voor partnervrijstelling
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2018-2671BTW voor advocaat tegen eigen strafvervolging aftrekbaar
2018-2690Alcoholpremix met fruitsmaak ingedeeld als gedestilleerde drank
2018-2691Teruggaafverzoek BTW op oninbare facturen volgens A-G op tijd gedaan
2018-2695Geen aftrek BTW omdat bank in VS niet afnemer was van broking-activiteiten
2018-2699Informatiebeschikking tot verstrekking van auditfiles intact
2018-2705Naheffing BTW overeind omdat vof in Nederland was gevestigd
2018-2708Naheffing verzonnen voorbelasting overeind, maar boete wel van tafel
2018-2715Rechtbank verklaarde zich ten onrechte onbevoegd in zaak BTW-naheffing
 
Sociale verzekeringen
2018-2681Cassatieberoep rijnvarende niet-ontvankelijk door ontbreken motivering
2018-2712Eigenrisicodragerschap WGA verviel na te late garantieverklaring
2018-2737Onderzoek naar ongebruikt laten van toeslagen in 2019
 
Belastingen op motorrijtuigen
2018-2730Door vorige eigenaar niet-betaalde BPM bij export niet terug te vragen
 
Formeel belastingrecht
2018-2670Verzekeringsuitkering slachtoffer MH17-ramp belast loon
2018-2673Informatiebeschikkingen UBS'er ongeoorloofd drukmiddel
2018-2676A-G: Geen verdedigingsbeginsel bij IB-aanslag BTW-fraudeur
2018-2677Geen aanpassing belastingrenteregeling; ook geen handvest
2018-2678Belastingschulden relevant bij beoordeling draagkracht voor boetematiging
2018-2685Geen prorogatie mogelijk tegen ambtshalve beslissing
2018-2696Verzoek om aanhouding van zaak voor getuigenverhoor afgewezen
2018-2699Informatiebeschikking tot verstrekking van auditfiles intact
2018-2702Binnenschilderwerk, tapijt en gordijnen van rijksmonument niet aftrekbaar
2018-2703Verklaring vrijwillige verbetering niet nodig; daarin gevraagde gegevens wel
2018-2704Te laat beroep niet-ontvankelijk ondanks door fiscus gecreëerde verwarring
2018-2707Belastingrente terecht door in aangifte Vpb verkeerd aangegeven verlies
2018-2709Alsnog terugverwijzen zaak naar inspecteur in strijd met goede procesorde
2018-2711Grieven tegen boete niet ondubbelzinnig ingetrokken: boete toch intact
2018-2713Voorlopige voorziening om inzage zaakstukken in bezwaar afgewezen
2018-2715Rechtbank verklaarde zich ten onrechte onbevoegd in zaak BTW-naheffing
2018-2716Rijnvarende kreeg geen schadevergoeding na overschrijding bezwaartermijn
2018-2717Laatste uitsteltermijn van twee weken om bezwaar te motiveren redelijk
2018-2718Belastingrechter gaat niet over besteding belastinggeld door overheid
2018-2719Belastingplichtige kon niet afdwingen dat zitting werd beperkt tot één jaar
2018-2720Woonplaats interseksueel in Nederland, ook bij onvrijwillig verblijf
2018-2722Gemeente moet proceskosten vergoeden na tekortschieten bij WOZ-bezwaar
2018-2723Bezwaren tegen aanslagen IB en VA ZVW alsnog niet-ontvankelijk
2018-2730Door vorige eigenaar niet-betaalde BPM bij export niet terug te vragen
2018-2745Staatssecretaris erkent fouten bij stopzetten kinderopvangtoeslag
2018-2746Bij KOT-procedures ruimhartige verstrekking van zaakstukken
 
Invordering
2018-2677Geen aanpassing belastingrenteregeling; ook geen handvest
2018-2721Invorderingsrente van € 2 geen onevenredige inbreuk op privéleven
2018-2735Belastingdienst waarborgt vermindering dwangbevelkosten afdoende
 
Internationale regelgeving
2018-2738Antwoorden op Kamervragen over pensioenvlucht naar België
2018-2744Vragen over wijzigingsprotocol bij belastingverdrag met Oekraïne
 
Belastingen op onroerende zaken
2018-2722Gemeente moet proceskosten vergoeden na tekortschieten bij WOZ-bezwaar
2018-2724Pas op zitting met argumenten komen nét niet in strijd met goede procesorde
2018-2725Gemeenten moeten bij WOZ verplicht rekening houden met zonnepanelen
2018-2726WOZ-waarde kantoorpand na beroep van € 2.739.000 naar € 735.000
2018-2727WOZ-waardering negeerde verschil tussen gemeentelijk en rijksmonument
2018-2728Woondelenvrijstelling in mindering op WOZ-waarde, niet taxatiewaarde
2018-2729WOZ-waarde geërfde matig onderhouden woning niet verhoogd
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2018-2680Onttrekking grondwater alsnog vrijgesteld na wijziging vergunning
2018-2731Aanslag zuiveringsheffing voor afzonderlijk woondeel in woonvoorziening
2018-2732Aanslagen rioolheffing voor verhuurde woningen van woningbouwvereniging
2018-2733Reclamebelasting cadeauwinkel in Harlingen vernietigd
2018-2734Parkeerbelastinggebied niet kenbaar: geen naheffing na thuisbrengen opa
 
Diversen
2018-2677Geen aanpassing belastingrenteregeling; ook geen handvest
2018-2740Belastingplan 2019 en implementatie ATAD 1 volgens NOB ingrijpend
2018-2741RB vindt Belastingplan 2019 onevenwichtig en niet fraai
2018-2742Commentaar VNO NCW en MKB-Nederland op Belastingpakket 2019
2018-2743Inbreng TK voor dividendbelasting, 30%-regeling en box II-tarief uitgesteld
2018-2747Capaciteit DNB voor toezicht trustkantoren volgens minister adequaat
2018-2748Budget subsidieregeling rijksmonumenten voldoende voor alle aanvragen