Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 06 april 2020 | nummer 14

Inkomstenbelasting
2020-0985Vragen en antwoorden over financiële coronaregelingen
2020-0998Woonplaats ontkracht met verblijfplaats en reisbewegingen
2020-1000Inspecteur gebonden aan in beroepsfase gedane toezegging
2020-1008Cassatie over opgewekt vertrouwen BTW na volgen IB-aangiften tevergeefs
2020-1009Verliestoerekening aan man in vof met echtgenote onzakelijk
2020-1010Vergrijpboete voor fiscale inschattingsfout belastingadviseur vernietigd
2020-1016Financiën akkoord met fiscale afwaardering van lening aan grote klant
2020-1017Winstreserve in BV verhinderde afwaardering vordering van € 4 mln op DGA
2020-1018Borgstelling aandeelhouder zorg-BV onzakelijk: verlies niet aftrekbaar
2020-1023Gemeentesecretaris in huurwoning nagevorderd voor hypotheekrenteaftrek
2020-1024Door fiscaal adviseur verzonnen zorgkosten met nieuw feit navorderbaar
2020-1025Verzonnen aftrekposten door kwade trouw adviseur bij klant navorderbaar
2020-1026Door intermediair gefingeerde aftrekposten via kwade trouw navorderbaar
2020-1027Door frauderende zoon verzonnen zorgkosten bij moeder navorderbaar
2020-1028Aftrekposten bij cliënt van sjoemelende adviseur terecht gecorrigeerd
2020-1029Geen vertrouwen gewekt met volgen aanslag met niet-bewezen zorgkosten
2020-1030Onverklaarde toename banksaldo met maximale verzuimboete nagevorderd
2020-1032Verkoopopbrengst antieke inventaris uit ontruimd klooster belast
2020-1033In tot arrest Hoge Raad aangehouden procedure toch geen verlaging box III
2020-1034Geen andere berekening ondernemingsvermogen dan wettelijke: vrijval OR
2020-1035Verminderbeschikking voor verkeerd toegerekende lijfrente-uitkering intact
2020-1036Vóór einde beslistermijn verstuurde e-mail geen ingebrekestelling
2020-1066Handreiking kwijtscheldingswinstvrijstelling
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2020-0986Verdere verruiming betalingsuitstel wegens coronacrisis
2020-0999Horecaondernemer moet detailgegevens alsnog verstrekken
2020-1017Winstreserve in BV verhinderde afwaardering vordering van € 4 mln op DGA
2020-1019Vermindering verhuurderheffing niet aftrekbaar van winst woningcorporatie
2020-1021Daggeldvergoeding ondanks gerichte vrijstelling onder aftrekbeperking Vpb
2020-1031Vermogenswinsten van naar Malta zetelverplaatste BV in Nederland belast
2020-1063Woningcorporatie niet uitgezonderd van earningsstrippingmaatregel
2020-1066Handreiking kwijtscheldingswinstvrijstelling
 
Loonbelasting
2020-0986Verdere verruiming betalingsuitstel wegens coronacrisis
2020-0987Verlaging fictief loon 2020 door coronacrisis zonder verzoek
2020-0991NOW-loonkostensubsidie in verband met coronacrisis
2020-1072Handboek Loonheffingen 2020 beschikbaar
 
Erf- en schenkbelasting
2020-0995Evenredige vermindering erfbelasting bij 180-dagenregeling
 
Belastingen van rechtsverkeer
2020-1001Levering verbouwde oude wollenstoffenfabriek ODB-belast
2020-1064Geen wijzigingen in assurantiebelasting na evaluatie
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2020-0986Verdere verruiming betalingsuitstel wegens coronacrisis
2020-0994Paardenracetotalisator geen BTW-kansspelvrijstelling
2020-0996Betekenis "Verwijzing voor onderzoek in volle omvang"
2020-1001Levering verbouwde oude wollenstoffenfabriek ODB-belast
2020-1002Niet-incidentele verkopen panden moesten in pro rata
2020-1008Cassatie over opgewekt vertrouwen BTW na volgen IB-aangiften tevergeefs
2020-1014A-G Sharpston over BTW bij verzending en vervoer voor rekening leverancier
2020-1015Prejudiciële vragen over aftrek BTW bij te late bestemming voor bedrijf
2020-1020Private bank bewees afwijkend werkelijk gebruik BTW pro rata
2020-1022BTW-aftrek op tuin en parking deels gecorrigeerd, maar geen vergrijpboete
2020-1048Vervoer in slobtanks schip nog geen onttrekking van accijnsgoed
2020-1050Celstraf en beroepsverbod bestuurder BV na BTW- en faillissementsfraude
2020-1065Alsnog BTW-herziening jongvee en melkkoeien na einde landbouwregeling
 
Sociale verzekeringen
2020-0989Compensatie voor kinderopvangkosten wegens coronacrisis
2020-0991NOW-loonkostensubsidie in verband met coronacrisis
2020-1046Sectorindeling bij concernregeling op basis van de grootste loonsom
2020-1047Premieplicht Rijnvarende met substantiële werkzaamheden in Nederland
2020-1049Zvw-nihiltarief voor verzekeringsplichtige deelvisser én scheepsbeheerder
2020-1069Zorgtoeslag niet af te schaffen zonder inkomenseffecten
 
Belastingen op motorrijtuigen
2020-1006BPM Ford Mustang op basis van in Duitsland berekende hogere CO2-uitstoot
2020-1007Scandinavische rekenmethode onbruikbaar door al vaststaande CO2-uitstoot
2020-1058Voor in 2016 in Duitsland gekochte Renault Clio geen BPM-tarief voor 2015
2020-1071Tweede kwartaal 2020 meer duidelijkheid over BPM bij parallelimport
 
Formeel belastingrecht
2020-0985Vragen en antwoorden over financiële coronaregelingen
2020-0986Verdere verruiming betalingsuitstel wegens coronacrisis
2020-0996Betekenis "Verwijzing voor onderzoek in volle omvang"
2020-0998Woonplaats ontkracht met verblijfplaats en reisbewegingen
2020-0999Horecaondernemer moet detailgegevens alsnog verstrekken
2020-1000Inspecteur gebonden aan in beroepsfase gedane toezegging
2020-1003Cassatieberoep 33 Rijnvarenden door ontbreken machtiging niet-ontvankelijk
2020-1004Uit procesdossier bleek dat griffierecht wél was betaald: alsnog vergoeding
2020-1005Hogere IMSV door ontbreken verknochtheid, maar geen IMSV voor elke zaak
2020-1008Cassatie over opgewekt vertrouwen BTW na volgen IB-aangiften tevergeefs
2020-1010Vergrijpboete voor fiscale inschattingsfout belastingadviseur vernietigd
2020-1011Verzoek om herziening van arrest over griffierecht uit 2018 tevergeefs
2020-1022BTW-aftrek op tuin en parking deels gecorrigeerd, maar geen vergrijpboete
2020-1023Gemeentesecretaris in huurwoning nagevorderd voor hypotheekrenteaftrek
2020-1024Door fiscaal adviseur verzonnen zorgkosten met nieuw feit navorderbaar
2020-1025Verzonnen aftrekposten door kwade trouw adviseur bij klant navorderbaar
2020-1026Door intermediair gefingeerde aftrekposten via kwade trouw navorderbaar
2020-1027Door frauderende zoon verzonnen zorgkosten bij moeder navorderbaar
2020-1028Aftrekposten bij cliënt van sjoemelende adviseur terecht gecorrigeerd
2020-1029Geen vertrouwen gewekt met volgen aanslag met niet-bewezen zorgkosten
2020-1030Onverklaarde toename banksaldo met maximale verzuimboete nagevorderd
2020-1036Vóór einde beslistermijn verstuurde e-mail geen ingebrekestelling
2020-1037Te laat verzoek om BTW-teruggave ondanks ziekenhuisopname fataal
2020-1038Inspecteur deed met voldoende duidelijke mededeling tijdig uitspraak
2020-1039Verzet ongegrond omdat griffierecht voor ander hoger beroep was betaald
2020-1042Geen vergoedingen voor alleen formele klachten na vernietiging naheffing
2020-1044Inspecteur gebonden aan A1-verklaring: geen bovenforfaitaire PKV
2020-1045Onduidelijkheid over PKV bij verworpen legaat was eenvoudig: geen PKV
2020-1055Geen integriteitsverklaring vereist bij vertegenwoordigen van gemeente
2020-1061Uitspraak op bezwaar onbevoegd gedaan door college van B&W Amersfoort
2020-1070Vijlbrief vindt onderzoek naar langlopende fiscale procedures niet zinvol
 
Invordering
2020-0985Vragen en antwoorden over financiële coronaregelingen
2020-0986Verdere verruiming betalingsuitstel wegens coronacrisis
2020-0988Invordering bij Rijnvarenden door coronacrisis stopgezet
2020-0997Bestuurder niet aansprakelijk bij betalen bank vóór fiscus
2020-1040Betalingsregeling zag op andere aanslag: dwangbevelkosten intact
2020-1041Invorderingsrente liep door gedurende periode van uitstel van betaling
2020-1043Recht op dwanginvordering door tijdige aanmaning niet verjaard
 
Internationale regelgeving
2020-1013Moeder-dochterrichtlijn niet van toepassing op dividend uit Gibraltar
2020-1014A-G Sharpston over BTW bij verzending en vervoer voor rekening leverancier
2020-1015Prejudiciële vragen over aftrek BTW bij te late bestemming voor bedrijf
2020-1031Vermogenswinsten van naar Malta zetelverplaatste BV in Nederland belast
 
Belastingen op onroerende zaken
2020-0992Handleiding effecten coronacrisis bij WOZ-bezwaren
2020-1054Aandeel mandeligheid terecht meegenomen in WOZ-waarde appartement
2020-1056Kwaliteit bungalow niet meer dan gemiddeld: WOZ-waarde verlaagd
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2020-0985Vragen en antwoorden over financiële coronaregelingen
2020-0993Invoering vliegbelasting mogelijk later door coronacrisis
2020-1057Precariobelastingaanslag voor bijna 70 jaar oude luifel van winkelpand
2020-1059Streep door € 1,2 mln zuiveringsheffing door niet-toegankelijke NEN-norm
2020-1060Maximale parkeerduur op automaat volstond: overschrijding terecht beboet
2020-1062Osse hotelexploitant met recreatiebungalows wél toeristenbelastingplichtig
 
Civiel en publiek recht
2020-0990TOZO - speciale coronacrisismaatregel voor zelfstandigen
2020-0991NOW-loonkostensubsidie in verband met coronacrisis
2020-1012A-G Valk bepleit oprekking verjaringstermijn schadeclaims fiscaal adviseur
2020-1050Celstraf en beroepsverbod bestuurder BV na BTW- en faillissementsfraude
2020-1051Half jaar voorwaardelijk voor fraude met kinderopvang- en huurtoeslag
2020-1052Italiaanse dividendbelasting dochter niet te verhalen op moedermaatschappij
2020-1053Accountant in business na vriendendienst voor 10 jaar uit business
 
Diversen
2020-0985Vragen en antwoorden over financiële coronaregelingen
2020-0990TOZO - speciale coronacrisismaatregel voor zelfstandigen
2020-1067Kamervragen over minimumbedragen bij fraudebestrijding Belastingdienst
2020-1068Inkomensongelijkheid volgens Vijlbrief afhankelijk van vele factoren