Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 24 juni 2019 | nummer 25

Inkomstenbelasting
2019-1635Tegen verminderde navorderingen IB geen bezwaar mogelijk
2019-1636Geen a.b.-voordeel in 2009, nabetalingen wel als a.b. belast
2019-1637Liquidatie-uitkering lang na emigratie a.b.-houder in NL belast
2019-1638Inkeer bij constructies met toonderaandelen niet mogelijk
2019-1639Antwoorden op vragen over de 23e halfjaarrapportage
2019-1650A-G bepleit aftrek van door gastouder terugbetaalde kinderopvangtoeslag
2019-1655Fout van notaris bij a.b. aannemelijk: voordeel uit a.b. verlaagd
2019-1656Vorderingen op BV zakelijk omdat ook derde investeerde in het project
2019-1660Door zoon terug te betalen PGB geen aftrekpost bij zorgverlenende moeder
2019-1661Zorgverleenster kon niet vertrouwen op automatisch verlengde VAR-WUO
2019-1662Derdenbeslag op uitkering van UWV verlaagde belaste uitkering niet
2019-1663Informatiebeschikking was geen fishing-expedition
2019-1665Redelijke schatting bij omkering te baseren op verklaringen bij strafrechter
2019-1686Belastingdienst wijst massaal bezwaar box III over 2013 tot en met 2016 af
2019-1687Onderzoek naar varianten voor heffing in box III voor spaargeld
2019-1693Eind 2019 rapport over pilot gegevensuitwisseling goede doelen
2019-1698Snel komt vóór zomer 2019 met opties voor aanpassing youngtimerregeling
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2019-1639Antwoorden op vragen over de 23e halfjaarrapportage
2019-1657Kosten van verbouwing gedateerde woning DGA tot luxe villa niet aftrekbaar
2019-1685Nadere invulling van misbruikbegrip in Vpb en DB-sfeer volgt op Prinsjesdag
2019-1688Internetconsultatie keuzedocument nieuwe Vpb-groepsregeling van start
 
Loonbelasting
2019-1684Wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd ingediend
 
Erf- en schenkbelasting
2019-1639Antwoorden op vragen over de 23e halfjaarrapportage
2019-1649Geen recht op partnervrijstelling SW door ontbreken mantelzorgcompliment
 
Belastingen van rechtsverkeer
2019-1640Overname complex seniorenwoningen niet vrij van overdrachtsbelasting
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2019-1639Antwoorden op vragen over de 23e halfjaarrapportage
2019-1644Compensabele BTW "last ter zake" opbrengstlimiet rioolheffing
2019-1645Fictieve rentelast gecompenseerde BTW meenemen bij opbrengstlimiet
2019-1652Levering opvijzelbaar offshoreplatform niet vrijgesteld van BTW
2019-1653Prejudiciële vraag over BTW-verzekeringsvrijstelling pensioenfondsbeheer
2019-1654BTW-vrijstelling voor beheer gemeenschappelijke beleggingsfondsen?
2019-1657Kosten van verbouwing gedateerde woning DGA tot luxe villa niet aftrekbaar
2019-1664Na massaal bezwaar toch recht op teruggaaf BTW over privégebruik auto
2019-1669Osteopaat bewees verschoonbaarheid te late BTW-bezwaren niet
2019-1689Kamervragen over BTW-plicht toezichthouders na EU-arrest over leden RvC
2019-169017.040 BTW-bezwaren privégebruik auto onterecht onder massaal bezwaar
 
Sociale verzekeringen
2019-1670Betalingen aan gastouders bewezen kosten kinderopvang niet
2019-1699Maximaal 5 jaar nabetaling niet automatisch hervatte kindgebonden budget
 
Belastingen op motorrijtuigen
2019-1674Scandinavische rekenmethode voor via Duitsland ingevoerde BMW uit VS
2019-1675Hof herstelt fout in dictum Rechtbank bij BPM-naheffing taxivrijstelling
2019-1676MRB-naheffing voor gebruik geschorste Audi met kapot alarm intact
2019-1677MRB-naheffing met 10% boete voor geschorste auto in parkeerhaven intact
2019-1678MRB-naheffing terecht naar Pools adres gestuurd: bezwaar niet-ontvankelijk
 
Formeel belastingrecht
2019-1635Tegen verminderde navorderingen IB geen bezwaar mogelijk
2019-1641Pas na cassatie vergoeding reis- en verletkosten voor schending hoorplicht
2019-1642Totale procesduur relevant bij undue delay-toets: uiteindelijk geen PKV
2019-1658Beroep ongegrond, maar door IMSV nog wel vergoeding PKV en griffierecht
2019-1659Informatiebeschikking voor kringloopwinkelier met UBS-tegoed intact
2019-1661Zorgverleenster kon niet vertrouwen op automatisch verlengde VAR-WUO
2019-1663Informatiebeschikking was geen fishing-expedition
2019-1664Na massaal bezwaar toch recht op teruggaaf BTW over privégebruik auto
2019-1665Redelijke schatting bij omkering te baseren op verklaringen bij strafrechter
2019-1667Hoorplicht geschonden door agenderen hoorgesprek op verhinderdatum
2019-1668Bezwaar niet kennelijk ongegrond en hoorplicht geschonden: zaak opnieuw
2019-1669Osteopaat bewees verschoonbaarheid te late BTW-bezwaren niet
2019-1678MRB-naheffing terecht naar Pools adres gestuurd: bezwaar niet-ontvankelijk
2019-1686Belastingdienst wijst massaal bezwaar box III over 2013 tot en met 2016 af
2019-169017.040 BTW-bezwaren privégebruik auto onterecht onder massaal bezwaar
2019-1692Belastingdienst streeft naar duurzame naleving AVG
2019-1693Eind 2019 rapport over pilot gegevensuitwisseling goede doelen
 
Internationale regelgeving
2019-1637Liquidatie-uitkering lang na emigratie a.b.-houder in NL belast
2019-1639Antwoorden op vragen over de 23e halfjaarrapportage
2019-1651EU-Hof verbiedt Duitse tolheffing voor personenauto's
2019-1691Overleg over financiële transactiebelasting muurvast
 
Belastingen op onroerende zaken
2019-1647Koopprijs dicht bij peildatum door BTW-risico niet gelijk aan WOZ-waarde
2019-1648Hoogste OZB-tarief van Nederland toch niet onredelijk
2019-1668Bezwaar niet kennelijk ongegrond en hoorplicht geschonden: zaak opnieuw
2019-1672Versnelling reductie ammoniakuitstoot verlaagde WOZ-waarde stallen niet
2019-1673Regionale transacties vóór landelijke kengetallen Taxatiewijzers
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2019-1644Compensabele BTW "last ter zake" opbrengstlimiet rioolheffing
2019-1645Fictieve rentelast gecompenseerde BTW meenemen bij opbrengstlimiet
2019-1646Legesmaatstaf niet kenbaar met mededeling vaststelling in Staatscourant
2019-1651EU-Hof verbiedt Duitse tolheffing voor personenauto's
2019-1671Nationaal lid Eurojust door diplomatieke status niet parkeerbelastingplichtig
2019-1677MRB-naheffing met 10% boete voor geschorste auto in parkeerhaven intact
2019-1679Illegale lozing afvalwater via omkering bewijslast voor één jaar gecorrigeerd
2019-1680Programmabegroting waterschap gaf inzicht in ramingen zuiveringsheffing
2019-1681Urkse zuiveringsheffing voor visverwerkend bedrijf in orde
2019-1682Gemeente mocht bij zuiveringsheffing uitgaan van eigen onderzoekgegevens
2019-1683Compensatie precariobelasting verhinderde procesbelang waterleidingbedrijf
2019-1700Paper over internationale conferentie vliegbelasting en CO2-beprijzing
 
Civiel en publiek recht
2019-1643Fiscale informatie ook zonder vermoeden van strafbaar feit naar politie
2019-1665Redelijke schatting bij omkering te baseren op verklaringen bij strafrechter
2019-1666Fiscaal adviseur schadeplichtig door gebrekkige advisering cliënt met HIR
 
Diversen
2019-1651EU-Hof verbiedt Duitse tolheffing voor personenauto's
2019-1684Wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd ingediend
2019-1686Belastingdienst wijst massaal bezwaar box III over 2013 tot en met 2016 af
2019-1692Belastingdienst streeft naar duurzame naleving AVG
2019-1694Harde opstelling fiscus naar intermediairs verontrust NOB en RB
2019-1695Belastingtelefoon scoorde 7,2 bij meting beantwoording complexe vragen
2019-1696Vage reactie van Snel op klachten over dienstverlening Belastingdienst
2019-1697Tweede Kamer wil advies van WRR en CPB over optimale belastingmix