Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 21 september 2020 | nummer 38

Inkomstenbelasting
2020-2650Huurinkomsten uit tuinhuis bij eigen woning belast in box 1
2020-2654Mismatch e-aangifte en eigen print risico belastingplichtige
2020-2656Bezwaren box 3 splitsen in individueel en collectief deel
2020-2657Informatiebeschikkingen over trusts van stiefdochters intact
2020-2672Geen bron na meer dan 10 jaar alleen maar hogere kosten dan opbrengsten
2020-2675A-G: verzekeringsuitkering MH17-slachtoffer bij erfgename belast als loon
2020-2676A-G: Nederland mocht heffen over ontslagvergoeding Nederduitser
2020-2682Lening aan start up zakelijk door cofinanciering bank: verlies aftrekbaar
2020-2683Verkoopwinst van op veiling gekocht en meteen doorverkocht huis belast
2020-2684Info op website fiscus wekte vertrouwen dat afkoop zonder revisierente kon
2020-2686Verrekening agio met r/c van DGA belast voordeel uit aanmerkelijk belang
2020-2688Datum in beschikking geruisloze inbreng herstelbare kenbare fout inspecteur
2020-2689Winst Afrikaanse vluchtelingententjes belaste winst horecabedrijf
2020-2690Wereldinkomen Nederduitser uitgangspunt van premiedeel heffingskorting
2020-2691Informatiebeschikking voor privé-agenda van belastingadviseur intact
2020-2694Bemiddeling bij vastgoed na jarenlange verlies geen bron van inkomen meer
2020-2695Wetgever zette al wel stappen, maar is nog steeds aan zet bij box 3-heffing
2020-2696Box 3-heffing geen buitensporige last ondanks waardedaling tweede woning
2020-2698Tegen weigering ambtshalve vermindering IB 2009 geen bezwaar mogelijk
2020-2700Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geen onbelaste letselschade-uitkeringen
2020-2701Onduidelijke dieetverklaring zag op ander jaar: aftrek terecht gecorrigeerd
2020-2709Vader dreef geen IB-onderneming: geen kinderopvangtoeslag
2020-2717Voor PKV in WOZ-proces voormalig klooster wegingsfactor 1 en niet 1,5
2020-2721Nieuwe goedkeuringen voor afkoop lijfrenten opgenomen in verzamelbesluit
2020-2730Rolnummers massaal bezwaar box 3 IB 2017 en 2018 bekend
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2020-2653Positief valutaresultaat op schulden niet belast
2020-2659Vanaf 2022 beperking verliesverrekeninG VPB
2020-2660Fiscale groepsregeling op zijn vroegst over paar jaar
2020-2685Herinvesteringsvoornemen door gebrek aan liquiditeiten niet aannemelijk
2020-2697Verliesverrekening gelieerde partijen ook niet via vertrouwensbeginsel
2020-2703Bezwaar tegen navorderingsaanslag ook gericht tegen verliesbeschikkingen
2020-2720Wijzigingen van Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting
 
Loonbelasting
2020-2668Bijtelling auto in aftrek op fictief loon, maar fictief loon niet te hoog
2020-2725Antwoorden op Kamervragen over knelpunten in NOW-1
 
Erf- en schenkbelasting
2020-2722Besluit kwijtscheldingsbeleid erf- en schenkbelasting vervangen
 
Belastingen van rechtsverkeer
2020-2655Na terugverkrijgen econoom geen vermindering ODB
2020-2665Beleidsregel dwong niet tot waardevermindering kantoorpand voor ODB
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2020-2652BTW-herziening ineens bij eerste ingebruikneming EU-proof
2020-2658Privégebruik woon-/werkpand door vof-echtpaar mét BTW
2020-2665Beleidsregel dwong niet tot waardevermindering kantoorpand voor ODB
2020-2677Maat in maatschap volgens EU-Hof zelfstandig BTW-plichtig
2020-2678BTW-aftrek voor werk aan openbare weg mogelijk
2020-2679Niet alleen tabak maar álle bestanddelen waterpijptabak belast met accijns
2020-2680A-G Szpunar over BTW-heffing bij grensoverschrijdende auto van de zaak
2020-2693Ondernemerschap voor BTW beëindigd na verkoop grond door BV
2020-2708Product tegen hoofdluis en neten geen haarverzorging, maar insectendoder
2020-2723Antwoord op vragen over BTW-tarieven op verschillende educatievormen
2020-2729Stand van zaken Douane met betrekking tot integriteit en Brexit
 
Sociale verzekeringen
2020-2709Vader dreef geen IB-onderneming: geen kinderopvangtoeslag
2020-2728Internetconsultatie lagere regelgeving Wet bedrag ineens, RVU verlofsparen
 
Belastingen op motorrijtuigen
2020-2674Effectuering Unierechten vereist naleving Nederlandse procedurele regels
2020-2707In beledigingen volhardende gemachtigde opnieuw geweigerd bij Hof
 
Formeel belastingrecht
2020-2650Huurinkomsten uit tuinhuis bij eigen woning belast in box 1
2020-2654Mismatch e-aangifte en eigen print risico belastingplichtige
2020-2656Bezwaren box 3 splitsen in individueel en collectief deel
2020-2657Informatiebeschikkingen over trusts van stiefdochters intact
2020-2658Privégebruik woon-/werkpand door vof-echtpaar mét BTW
2020-2662Niet via webportaal Hoge Raad ingediend cassatieberoep niet-ontvankelijk
2020-2663Afzeggen hoorgesprek met opgaaf van reden geen afstand van hoorrecht
2020-2666Informatiebeschikkingen voor niet-verklaarde contante geldstromen intact
2020-2667Zaak over bronvraag na schending hoorplicht terecht terug naar inspecteur
2020-2669PKV voor eega na jarenlang a.b.-dispuut partner bleef forfaitaire PKV
2020-2671Beroep na procedureafspraken geldig ingetrokken: geen kostenvergoeding
2020-2673Beroep tegen reactie gemeente op ingebrekestelling niet-ontvankelijk
2020-2674Effectuering Unierechten vereist naleving Nederlandse procedurele regels
2020-2684Info op website fiscus wekte vertrouwen dat afkoop zonder revisierente kon
2020-2687Inspecteur kon akkoord met € 280.000 lagere winstcorrectie niet herroepen
2020-2688Datum in beschikking geruisloze inbreng herstelbare kenbare fout inspecteur
2020-2691Informatiebeschikking voor privé-agenda van belastingadviseur intact
2020-2692Bezwaar en beroep tegen naheffing BTW met € 9.709 boete te laat
2020-2698Tegen weigering ambtshalve vermindering IB 2009 geen bezwaar mogelijk
2020-2699Computerstoring bij gemachtigde geen reden voor nieuwe digitale zitting
2020-2701Onduidelijke dieetverklaring zag op ander jaar: aftrek terecht gecorrigeerd
2020-2702Ontkennende KB Lux'ers voor tweede keer veroordeeld tot dwangsom
2020-2703Bezwaar tegen navorderingsaanslag ook gericht tegen verliesbeschikkingen
2020-2704Niet-ontvangen aanmaning geen excuus voor te laat bezwaar
2020-2705Negen maanden cel voor accountant wegens onjuiste BTW- en LB-aangiften
2020-2707In beledigingen volhardende gemachtigde opnieuw geweigerd bij Hof
2020-2727Antwoord op vragen over korte reactietermijn informatieverzoek Toeslagen
2020-2730Rolnummers massaal bezwaar box 3 IB 2017 en 2018 bekend
 
Invordering
2020-2651BV aansprakelijk voor verkochte en ontbonden dochter-BV
 
Internationale regelgeving
2020-2657Informatiebeschikkingen over trusts van stiefdochters intact
2020-2674Effectuering Unierechten vereist naleving Nederlandse procedurele regels
2020-2676A-G: Nederland mocht heffen over ontslagvergoeding Nederduitser
2020-2680A-G Szpunar over BTW-heffing bij grensoverschrijdende auto van de zaak
2020-2681Estse rechter bij verzoek om bijstand bij beslag gebonden aan Fins vonnis?
2020-2720Wijzigingen van Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting
 
Belastingen op onroerende zaken
2020-2664Artikel 28-beschikking was ook nieuwe vaststelling WOZ-waarde
2020-2670Luchtfoto's geen bewijs voor inhoud woning voor WOZ-waarde
2020-2710WOZ-waarde studentenwoningcomplex door schreeuwende vraag niet lager
2020-2711Belangen niet geschonden door in bezwaar wijzigen van referentiepanden
2020-2712Instandhoudingsverplichting bos WOZ-waardedrukkend
2020-2713WOZ-waarde € 50.000 hoger door bijzondere ligging aan strand
2020-2714Overlast van tram zat al in verkoopprijs buurwoning: WOZ-waarde intact
2020-2715Op riool aangesloten septic tank in achtertuin drukte WOZ-waarde niet
2020-2716Lagere WOZ-waarden twee woningen te weinig voor gelijkheidsbeginsel
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2020-2718Beroep op gelijkheidsbeginsel hielp hotel niet bij aanslag toeristenbelasting
2020-2719Gemeente hoefde recidiverende schuinparkeerder niet te horen
 
Civiel en publiek recht
2020-2706Strafrechtelijk veroordeelde RA ook uit accountsregisters geschrapt
2020-2726Verwerking NOW-regeling in jaarrekening of tussentijds bericht
 
Diversen
2020-2661Reactie op afgedane en lopende moties en toezeggingen
2020-2724WBSO-percentage eerste schijf en starterstarief verhoogd in 2021
2020-2725Antwoorden op Kamervragen over knelpunten in NOW-1