Fiscaal Praktijkblad
   

Uitgelicht

De werkkamer van de directeur-groot aandeelhouder
Fiscaal Praktijkblad

Ruim voor het inmiddels breed ingevoerde thuiswerken in verband met de corona-crisis, werkten directeuren in dienst van eigen bedrijven al thuis. In plaats van discussies met de Belastingdienst over thuiswerk- of reiskostenvergoedingen ontstonden er slechts discussies over de vraag of de omzetbelasting die drukt op de kosten voor (bijvoorbeeld) de inrichting van de werkkamer voor teruggaaf bij het eigen bedrijf in aanmerking komt. In dit artikel ga ik in op die mogelijkheid tot teruggaaf, mede in het licht van de visie van de Belastingdienst dat, in weerwil van reeds aanwezige jurisprudentie die deze mogelijkheid bevestigt, in bepaalde situaties een…

Platform economie: een ongrijpbaar fenomeen
Fiscaal Praktijkblad

Inmiddels heeft in Nederland de platformeconomie zijn intrede gedaan. Dit houdt in dat relatief eenvoudig werk zoals schoonmaakwerk via de organisatie Helpling of het bezorgen van maaltijden via Deliveroo niet langer op basis van een arbeidsovereenkomst maar op basis van een overeenkomst van opdracht wordt gedaan. Het is de vraag of hier wel feitelijk sprake is van een zelfstandige ondernemer. Niet bepalend hierbij is wat partijen op papier hebben gezet maar de wijze waarop zij feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst. Het antwoord op deze vraag is belangrijk is voor de diverse rechtsgevolgen. Een werknemer is immers verzekerd…

ATAD 2 Wetswijzigingen, enkele gevolgen besproken
Fiscaal Praktijkblad

De complexe anti-hybride wetgeving van ATAD 2 is met ingang van 2022 op een aantal punten gewijzigd. In deze bijdrage bespreek ik de wetswijzigingen en licht ik die wijzingen toe aan de hand van enkele voorbeelden.

1. Inleiding

Twee jaar geleden is de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969) uitgebreid met ingewikkelde wetgeving. Deze wetgeving bestrijdt belastingvoordelen die ontstaan uit hoofde van hybride mismatches en is verplicht ingevoerd op basis van (deel twee van) Europese “Anti Tax Avoidance Directive” (hierna: ATAD 2). Met ingang van 2022 wordt het laatste deel van deze Europese Richtlijn geïmplementeerd. Meer specifiek wordt…

Zonnepanelen in de btw; eindelijk duidelijkheid?
Fiscaal Praktijkblad

Nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) in 2013 oordeelde dat het leveren van via zonnepanelen opgewekte energie een voor de btw belastbare prestatie is, en op zichzelf al het ondernemerschap voor de btw met zich meebrengt, barste een stortvloed van btw teruggaveverzoeken los. Maar er ontstonden ook nieuwe geschillen met de Belastingdienst, waarbij zowel formeelrechtelijke als materieelrechtelijke vragen aan de orde kwamen. Met het arrest van de Hoge Raad van 16 juni 2021 lijkt een belangrijke materieelrechtelijke vraag te zijn beantwoord omtrent de aftrek van voorbelasting ter zake van de bouw van een woning waarop…

Het begrip bouwterrein in de btw
Fiscaal Praktijkblad

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in een zaak waarin discussie bestond over de levering van een al dan niet als bouwterrein kwalificerend stuk grond. Het belang in de onderhavige zaak is de behandeling van de levering voor de btw. Deze uitspraak vormt de aanleiding om de btw-behandeling van een levering van een bouwterrein opnieuw onder de aandacht te brengen. In dit artikel bespreek ik het betreffende arrest en zet ik het theoretisch kader omtrent de kwalificatie van de levering van een bouwterrein voor de btw uiteen. Vervolgens ga ik in op de mogelijkheid…

Update inzake het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap
Fiscaal Praktijkblad

De staatssecretaris van Financiën heeft de langverwachte nota naar aanleiding van het nader verslag én een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (hierna het wetsvoorstel) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op verzoek van de leden van de fracties van de VVD en het CDA gaat de staatssecretaris ook in op de circa 70 openstaande vragen die de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) eerder heeft gesteld. Het wetsvoorstel is slechts op enkele punten gewijzigd, aan veel bezwaren komt de staatssecretaris niet tegemoet. In dit artikel schets ik de visie van het kabinet omtrent enkele…

Inlening of contracting: that’s the question
Fiscaal Praktijkblad

Het juridisch duiden van een tussen partijen gesloten overeenkomst is van belang voor de bepaling welke gevolgen aan een dergelijke duiding zijn verbonden. Zo is het onderscheid of sprake is van inlening of contracting onder meer van belang voor de vraag of de inleners- of ketenaansprakelijkheid van toepassing is, welke arbeidsrechtelijke gevolgen dat kan hebben voor de werknemers van de desbetreffende uitlener of onderaannemer en voor toepassing van de Waadi. In deze bijdrage behandel ik de verschillen op de hiervoor aangeduide gebieden tussen inlening en contracting. Voor de goede orde: onder contracting wordt verstaan het uitbesteden van werkzaamheden aan…

Ruisend of geruisloos de bv in?
Fiscaal Praktijkblad

Als een ondernemer besluit om zijn eenmanszaak in een bv in te brengen komt de vraag aan bod of hij zijn onderneming ruisend in die bv inbrengt of geruisloos omgaat. Beide varianten hebben voor- en nadelen. En dan moet niet alleen gedacht worden aan de inkomstenbelasting, maar ook de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting.

1. Wat houdt een ruisende inbreng in?

Bij een ruisende inbreng van een IB-onderneming in een bv rekent de ondernemer af over zijn stakingswinst: goodwill, stille reserves, fiscale reserves (waaronder fiscale oudedagsreserve) en desinvesteringsbijtelling. Daar staat tegenover dat de ondernemer over zijn stakingswinst € 3630 stakingsaftrek plus…

Hoge Raad gooit deur dicht: tijdelijke verhuur van deel van de eigen woning toch belast in box 1!
Fiscaal Praktijkblad

Het tijdelijk verhuren van een gedeelte van de eigen woning, bijvoorbeeld een kamer of tuinhuis, via digitale platformen zoals Airbnb is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Tot voor kort oordeelden verschillende lagere rechters dat de opbrengsten die met deze verhuur worden behaald, geheel onbelast zijn. Hierover schreven wij vorig jaar al een artikel: “Deur open, deur dicht” (FP 2019-0063). Op 18 september 2020 heeft de Hoge Raad het finale oordeel geveld: de inkomsten uit de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning zijn toch belast in box 1. In deze bijdrage gaan wij nader in op…

Niet betaalde vorderingen, oplossingen en hun btw-gevolgen
Fiscaal Praktijkblad

Door de huidige crisis worstelen ondernemers met de vraag of hun rekeningen zullen worden betaald. Vorderingen op niet-betalende afnemers lopen op. Verschillende oplossingen worden gebruikt, waaronder uitstel van betaling, schuldvernieuwing (conversie koopschuld in leenschuld) en ruiling van goederen en diensten. Dit zijn enkele voorbeelden op basis waarvan naar oplossingen wordt gestreefd. Doorgaans is de verschuldigde (want reeds gefactureerde) btw door de leverancier of dienstverrichter (leverancier) voldaan (aangiften en betaling). Wat is de invloed van de hierboven genoemde oplossingen op deze eerder voldane btw? Waar moet u op letten?

1. De verplichting tot voldoening van btw

De in een tijdvak verschuldigd geworden…

Een onafhankelijke derde zou dit niet doen – over lenen in Coronatijden
Fiscaal Praktijkblad

“Een onafhankelijke derde zou dit niet doen”. Het is de mantra die belastinginspecteurs graag herhalen om een lening of borgstelling van een directeur-grootaandeelhouder als onzakelijk te kwalificeren. Ze maken zich dan wel erg gemakkelijk af van de op hun rustende bewijslast (ex FutD 2011-2871). Gelukkig zien we steeds meer uitspraken van rechtbanken en hoven die hiermee geen genoegen nemen.

Een aandeelhouder/ondernemer is in de ogen van de inspecteur een beetje een losbol die verblind door het enthousiasme voor zijn bedrijf het allemaal niet meer zo scherp ziet en daardoor een lening zonder zekerheden verstrekt of zich borgstelt voor (een deel…

Column: Zit u ook nog in de eOntkenningsfase, niveau EO3?
Fiscaal Praktijkblad

Loonaangifte doen moet iedere maand. Geen punt, wettelijke plicht. Maar de overheid verplicht werkgevers nu om dit te doen op basis van eHerkenning. De door de Belastingdienst gratis aangeboden software verdwijnt dus. Je moet bij nota bene een private partij dat ‘product’ eHerkenning kopen en wel minimaal op niveau EH3. Kosten: 30-45 euro per jaar. De overheid die mij dwingt om kosten te maken bij een private partij om te kunnen voldoen aan de wettelijke aangifteplicht. Vreemd verhaal. Wat hebben we geleerd van de Diginotar-affaire? Zo lang geleden was dat niet. En leuk die 6 private partijen (vindt de…

Sparen voor de oude dag wel/niet via box 3; graag minder fiscale verstoring…
Fiscaal Praktijkblad

Na een werkzaam leven breekt de oude dag aan. Ook in die levensfase dient er inkomen te zijn om van te leven. Werknemers sparen voor hun oude dag vaak via een pensioenregeling. Met de pensioenuitkeringen wordt dan voorzien in dat inkomen voor de oude dag. Maar niet iedereen is werknemer. Zelfstandigen, ondernemers, freelancers c.s. hebben geen pensioenregeling en moeten dus zelf sparen om later ook geld te hebben om van te leven. En sommige werknemers hebben geen pensioenregeling zodat ook zij het zelf moeten regelen. Wie het sparen voor de oude dag zelf moet regelen, heeft ruwweg de keus uit twee mogelijkheden: 1) premies inleggen…

Aanzuiveren negatief cv- of vof-kapitaal 
Fiscaal Praktijkblad

Binnen een commanditaire vennootschap, maatschap of vennootschap onder firma kan het kapitaal van een vennoot negatief zijn. De andere vennoten zijn daarbij belanghebbenden en lopen het risico dat een dergelijke negatieve kapitaalstand niet aangezuiverd wordt. Zij kunnen daarbij de negatieve kapitaalstand al of niet accepteren, afhankelijk van de situatie en de onderlinge afspraken. De vraag komt dan op of een fiscaal verlies genomen kan worden, wanneer dit risico zich manifesteert.  

Dit onderwerp is eerder in nummer 12 van 13 juni 2016 aan de orde geweest in het artikel Pappen en nathouden (over onzakelijk handelen in familieverband). In deze bijdrage wordt nieuwe jurisprudentie besproken die het perspectief op dit onderwerp verder verduidelijkt. 

1. De situatie 

Wanneer…

Innovatiebox
Fiscaal Praktijkblad

De Nederlandse fiscale wetgeving kent diverse faciliteiten ter stimulering van innovatie. Een belangrijke regeling in dit verband is de innovatiebox in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Op basis van deze regeling worden voordelen toerekenbaar aan technische innovaties effectief tegen een lager tarief belast. De innovatiebox is de opvolger van de met ingang van 2007 ingevoerde “octrooibox”. Nadien is de regeling regelmatig gewijzigd, verbeterd en/of verruimd. Naar aanleiding van het BEPS-project van de OESO is het innovatieboxregime met ingang van 2017 grondig herzien. Hierna is een aantal beleidsbesluiten verschenen met goedkeuringen en nadere toelichting van openstaande vraagpunten.

In deze…

Het (uiteindelijke) belang van het UBO-register
Fiscaal Praktijkblad

Op 3 april 2019 is het wetsvoorstel ‘Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit implementatiewetsvoorstel vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn die op 30 mei 2018 is gewijzigd door de zogenoemde vijfde Europese anti-witwasrichtlijn. Op basis van de richtlijn is Nederland verplicht een centraal register in te voeren waarin informatie wordt opgenomen en bijgehouden over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels de ‘ultimate beneficial owner’ en afgekort de ‘UBO’). Hiertoe wordt in het wetsvoorstel voornamelijk de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd.…

Rumoer om dga-taks
Fiscaal Praktijkblad

In de Telegraaf van 05-04-2019 staat het artikel ‘Rumoer om dga-taks blijft’ van Drs. C. Overduin, belastingadviseur, partner bij Grant Thornton en auteur / redactieraad-lid van Fiscaal Praktijkblad.

Cor Overduin schreef in Fiscaal Praktijkblad nr. 3 van 22-03-2019 een uitgebreid artikel over de dga-taks:
Een nieuw fiscaal gebod: op straffe van de dga-taks zult gij niet excessief lenen van de eigen vennootschap

Op 4 maart jl. kwam het aapje, genaamd ‘consultatieversie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, uit de mouw. Een aap en een mouw waarvan we op Prinsjesdag 2018 nog geen weet hadden. Maar daags daarna des te meer. De brief waarin…

WAB: de oplossing voor de nieuwe arbeidsmarkt?
Fiscaal Praktijkblad

Sinds 2015 woedt een behoorlijke storm in arbeidsrechtland. De indertijd geïmplementeerde Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) heeft op veel kritiek gestuit en de beoogde doelen zijn niet of onvoldoende behaald. Het hoofddoel van de WWZ om het arbeidsrecht eerlijker, goedkoper en eenvoudiger te maken lijkt, ruim drie jaar na dato, slechts op het eerste punt (volledig) gerealiseerd te zijn. De eerlijk­heid zit er in dat de werkgever geen keuzemogelijkheid meer heeft tussen het UWV of de rechter bij een voorgenomen ontslag van de werknemer. Het hangt van de ontslaggrond af of dit door UWV (de zogenaamde a- en b-grond)…

BPM: koop in 2019 vooral geen nieuwe auto, wachten tot 2021 gaat lonen
Fiscaal Praktijkblad

Onrust over de toekomst van de BPM. De staatssecretaris verbreekt een belofte door de BPM-tarieven 2019 niet te verlagen. De BPM-heffing zal bovendien zodanig stijgen dat tot 2021 wachten met het kopen van een nieuwe auto zich zal uitbetalen. Wat is er aan de hand? Drs. Cor Overduin van Grant Thornton Accountants en Adviseurs te Gouda legt het voor u uit in Fiscaal Praktijkblad nr. 18.

Lees hier het artikel van drs. Cor Overduin

Uit: Fiscaal Praktijkblad nr. 18 van 9 november 2018
Fiscaal Praktijkblad nr. 19 is vanaf 23 november online te lezen en ligt op 27 november bij abonnees op…

De fiscale oudedagsreserve; een pensioenvoorziening binnen of buiten de onderneming?
Fiscaal Praktijkblad

Introductie

Pensioen; een actueel onderwerp, waar partijen maandenlang of zelfs jarenlang over onderhandelen. Een ondernemer is daarentegen zo bezig met de belangen van zijn cliënten, dat hij hier geen tijd en geld voor vrij maakt. Als langzamerhand de AOW-gerechtigde leeftijd in zicht komt, wordt hij gedwongen om hierover na te denken. Hij gaat mogelijkheden en onmogelijkheden inzien en beseft daarbij dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Desalniettemin blijft hij standvastig dat hij zich geen zorgen hoeft te maken voor de dag van morgen. In dit artikel neem ik u graag mee naar de fiscale oudedagsreserve, nog steeds één van de…

Fiscale behandeling van voedsel, drank en genotmiddelen / horecabestedingen
Fiscaal Praktijkblad

De fiscale wetgeving kent diverse bepalingen die de beperking van de aftrekbaarheid van deze kosten dan wel de daarin aanwezige omzetbelasting op de een of andere manier regelt. Deze regelingen zijn te vinden in art. 3.15 Wet op de Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB), art. 8 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb.) en de Wet op de Omzetbelasting 1968 (Wet OB). Deze regelingen zullen in dit artikel worden behandeld.

Aftrekbeperkingen in de IB/Vpb.

De aftrekbeperking voor de zogenaamde “gemengde kosten” is ingevoerd bij de Oort-wetgeving. In de winstsfeer zijn die bepalingen ingegaan per 1 juli 1989. Het gaat bij die gemengde…

Vertrouwen in de toekomst mag blijkbaar wat kosten
Fiscaal Praktijkblad

De fiscale maatregelen uit het regeerakkoord

Na een recordformatie (althans wat duur betreft) werd op 10 oktober 2017 door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Hoe een regeerakkoord getiteld moet worden is blijkbaar nog wel ‘een dingetje’. Niet te oubollig of braaf, niet te vaag en vooral veel (heel veel) hoop en daadkracht. Blijkbaar voldeed de nu voorliggende slogan aan de gestelde vereisten. In het – van kaft tot kaft – zeventig pagina’s tellende document is erg veel opgenomen, waaronder ook tal van fiscale maatregelen. Het zijn deze maatregelen die in deze bijdrage onder…

Uitstel van winstneming rendeert door verlaging tarief VPB in 2018
Fiscaal Praktijkblad

Per 2018 wordt de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Deze maatregel zorgt er onder andere voor dat het fiscale vestigingsklimaat van Nederland aantrekkelijk blijft. Door de toekomstige wijziging van de VPB schijven is het interessant voor MKB ondernemers met een BV om te beoordelen of de situatie nog steeds fiscaal geoptimaliseerd is. Voor dit jaar kan het voordelig zijn winstneming uit te stellen naar 2018. Dit wordt dan lager belast. Onderstaand worden enkele uitstelposten nader belicht.

Beeld van de jaarrekening

Het uitgangspunt van een jaarrekening is het verschaffen van een beeld waarmee lezers een verantwoord…

Actie noodzakelijk!
Fiscaal Praktijkblad

De opwinding die bij de aankondiging en invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) ontstond is weer enigszins afgenomen.  Dit als gevolg van de geruststellende en sussende worden van staatssecretaris Wiebes. De vraag laat
zich stellen of dat wel terecht is. In mijn optiek niet en is actie noodzakelijk! Hierna zal ik aangeven waarom actie, met name van de kant van de opdrachtgevers, noodzakelijk is.

Wet DBA

Omdat de toenmalige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) niet voldeed in de ogen van de regering (met name uiteraard de bewindspersonen verantwoordelijk voor de Belastingdienst) is gezocht naar een oplossing. Het ‘probleem’ van de VAR was…

Schertskerken: kruis of munt?
Fiscaal Praktijkblad

Ik geef het eerlijk toe: mijn grootvader zaliger had het niet zo op de kerk. ‘Ze preken kruis, maar ze bedoelen munt’, zo wist hij. En dan had hij het nog gewoon over de Nijmeegse geestelijkheid van roomse huize. Toch had hij het misschien niet helemaal bij het verkeerde eind, al zal mijn in 1967 overleden opa geen moment weet hebben gehad van de praktijken van de Walburga Abdij (onderdeel van de bekende Satanskerk), The Church of the New Faith (beter bekend als Scientology), de Enige en Universele Rokerskerk van God (kortweg Rokerskerk), de Universal Life Church (ULC) of…