Douane Update
   

Uitgelicht

Tariefindeling van authentieke raceauto
Douane Update

Tariefposten 8703 en 9705

Het gerechtshof oordeelt dat de auto niet kan worden aangemerkt als een voorwerp (voor verzamelingen) met een historisch belang in de zin van post 9705 van de GN. Het is niet aannemelijk dat met de auto belangrijke sportieve successen zijn geboekt bij prestigieuze nationale of internationale evenementen.

X BV heeft in april 2014 een auto geïmporteerd. De auto is aangegeven als 1991 Porsche 962C RACECAR VIN 962-166 met een douanewaarde van 595.810 en is ingedeeld in een van de onderverdelingen van post 9705 van de GN (0%). De inspecteur heeft de aangifte gecontroleerd en geconcludeerd dat de…

Opening vrijwaringsonderzoek betreffende invoer van staalproducten
Douane Update

Op 26 maart 2018 is een bericht in het Publicatieblad over de opening van een vrijwaringsonderzoek betreffende de invoer van staalproducten.

De Commissie beschikt over informatie waaruit blijkt dat de invoer van bepaalde staalproducten tussen 2013 en 2016 met ongeveer 65 % is toegenomen. Bovendien merkt de Commissie tevens op dat de totale invoer van de betrokken producten ook relatief toenam, namelijk van 7,3 % tot 11,6 % van de productie en van 12,2 % tot 17,6 % van de consumptie.

De toename van de invoer lijkt het gevolg te zijn van onvoorziene ontwikkelingen zoals de wereldwijde overcapaciteit in de staalsector…

Voorstel Commissie tot hervorming btw-stelsel van de EU
Douane Update

BTW-richtlijn / Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011

Op 4 oktober 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd tot hervorming van het btw-stelsel van de EU. Het betreft ingrijpende hervormingen die bedoeld zijn om het btw-stelsel meer robuust, eenvoudiger en fraudebestendig te maken. Een belangrijke wijziging betreft de plaats van levering bij intra-EU leveringen van goederen; dat wordt de lidstaat van bestemming van de goederen. Voor zogenoemde “Certified Taxable Person” zullen bepaalde vereenvoudigingen gaan gelden.
Het plan introduceert verder “quick fixes” die betrekking hebben op de btw-behandeling van grensoverschrijdende leveringen, die al op korte termijn van toepassing moeten worden.

Op 7 april 2016 heeft…

Hoge Raad vernietigt uitnodigingen tot betaling wegens schending verdedigingsbeginsel
Douane Update

Verdedigingsbeginsel

De aangever is ten onrechte niet voor het vaststellen van uitnodigingen tot betaling om een reactie gevraagd. Daarmee is het zogeheten verdedigingsbeginsel geschonden. Dat kán leiden tot vernietiging door de rechter van de uitnodigingen tot betaling, maar het hoeft niet altijd. De Hoge Raad oordeelt dat het in dit geval wel tot vernietiging leidt. Het feit dat de inspecteur een duidelijk juridisch standpunt heeft, neemt niet weg dat ook dan een vooraf door X BV gegeven reactie zich had kunnen lenen voor een discussie over het antwoord op de vraag of dat standpunt moet leiden tot de door de…

Tariefindeling medische implantaatschroeven
Douane Update

Tariefposten 8108 en 9021 

Het Hof van Justitie van de EU heeft beslist over de tariefindeling van bepaalde medische implantaatschroeven. Volgens het Hof onderscheiden deze zich van gewone schroeven door hun zorgvuldige vervaardiging en hun grote precisie. Er moet daarom geen beslissend belang worden toegekend aan de uiterlijke verschijningsvorm van de medische implantaatschroeven.

Het Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan over de tariefindeling van drie modellen van implantaatschroeven. Deze zijn bestemd om in het menselijk lichaam te worden ingebracht voor de behandeling van breuken in het beendergestel of voor de bevestiging van protheses. De schroeven hebben de volgende gemeenschappelijke kenmerken:

een…

Vermindering douanewaarde bij gebreken (conclusie A-G)
Douane Update

Art. 236 CDW / art. 145, lid 2 en lid 3, UCDW

Op grond van art. 145, lid 2, sub a, UCDW kan een importeur vanwege achteraf vastgesteld lagere douanewaarde betaalde invoerrechten terugvragen als de goederen ten tijde van de invoer gebreken vertoonden. De A-G Hof van Justitie heeft geconcludeerd dat ook van een “gebrek” kan worden gesproken wanneer wordt vastgesteld dat er een risico is dat goederen niet de eigenschappen bezitten die men gerechtigd is daarvan te verwachten en daarom maatregelen neemt (met name vervanging van verdachte onderdelen). Verder concludeerde de A-G dat voor de teruggaaf van invoerrechten inzake…

Conclusie A-G: tijdelijke afschaffing vrijstelling kolenbelasting in strijd met Unierecht?
Douane Update

Art. 110 VWEU / art. 14 Richtlijn 2003/96/EG

Was de (tijdelijke) afschaffing van de vrijstelling van kolenbelasting voor steen- en bruinkool die werd gebruikt als brandstof voor het opwekken van energie, in strijd met de herstructurerings-richtlijn voor de belasting van energieproducten en elektriciteit? A-G Ettema concludeert tot het stellen van prejudiciële vragen over het in die richtlijn gebruikte begrip ‘milieubeleids-overwegingen’ op grond waarvan de vrijstelling mag worden afgeschaft.

X NV exploiteerde in 2013 elektriciteitscentrales in Nederland die draaiden op steenkool. De kolen die zij gebruikte, kwamen uit Rusland, Colombia en Zuid-Afrika.

Ter zake van de uitslag en de invoer van ‘kolen’ wordt…

Na nietigverklaring van verordening niet alleen terugbetaling van antidumpingrechten maar ook van rente
Douane Update

Art. 241 CDW 

Op grond van art. 241 CDW zijn de douaneautoriteiten bij terugbetaling van rechten bij invoer in beginsel geen rente verschuldigd over de terugbetaalde bedragen. Het Hof van Justitie oordeelt dat art. 241 CDW op zichzelf niet kan impliceren dat een nationale regeling rechtsgeldig kan bepalen dat over het bedrag van de terugbetaalde invoerrechten geen rentevergoeding hoeft te worden betaald over de periode vanaf de datum van betaling van deze rechten tot aan de terugbetaling ervan. Het bedrag van deze door de bevoegde nationale autoriteit aan de betrokken onderneming terugbetaalde rechten moet worden vermeerderd met de daarover verschuldigde…