Douane Update
   

Opening vrijwaringsonderzoek betreffende invoer van staalproducten

Op 26 maart 2018 is een bericht in het Publicatieblad over de opening van een vrijwaringsonderzoek betreffende de invoer van staalproducten.

De Commissie beschikt over informatie waaruit blijkt dat de invoer van bepaalde staalproducten tussen 2013 en 2016 met ongeveer 65 % is toegenomen. Bovendien merkt de Commissie tevens op dat de totale invoer van de betrokken producten ook relatief toenam, namelijk van 7,3 % tot 11,6 % van de productie en van 12,2 % tot 17,6 % van de consumptie.

De toename van de invoer lijkt het gevolg te zijn van onvoorziene ontwikkelingen zoals de wereldwijde overcapaciteit in de staalsector en handelsmaatregelen die de laatste jaren door een aantal derde landen zijn genomen tegen de achtergrond van die wereldwijde overcapaciteit. Er is ook voldoende bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de hoeveelheid waarin en de prijzen waartegen wordt ingevoerd negatieve gevolgen heeft gehad voor de marktaandelen van de producenten in de Unie. Daarnaast waren de invoerprijzen gedurende de gehele periode lager dan de verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Unie, waardoor aanzienlijke druk werd uitgeoefend op de verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Unie, met een negatief of laag winstniveau tot gevolg.

Aangezien de Commissie over voldoende bewijsmateriaal beschikt, waaruit blijkt dat de ontwikkeling van de invoer vrijwaringsmaatregelen vereist, opent zij ambtshalve een vrijwaringsonderzoek. Op basis van het onderzoek zal worden vastgesteld of de betrokken producten, als gevolg van onvoorziene ontwikkelingen, in de Unie worden ingevoerd dat de producenten in de Unie van soortgelijke producten schade wordt toegebracht of dreigt te worden toegebracht.

Het onderzoek heeft betrekking op bepaalde staalproducten die momenteel onder de hoofdstukken 72 en 73 van de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld worden en die zijn opgenomen in Bijlage 1 bij onderhavig bericht.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek nodig acht, zal de Commissie een vragenlijst toezenden aan de haar bekende producenten van de soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten en aan alle haar bekende verenigingen van producenten in de Unie. De ingevulde vragenlijsten moeten de Commissie uiterlijk 21 dagen te rekenen vanaf de dag waarop zij zijn verzonden in het bezit van de Commissie zijn. Daarnaast worden alle belanghebbenden, met inbegrip van producenten-exporteurs, importeurs en gebruikers van de producten en hun verenigingen verzocht schriftelijk hun standpunt kenbaar te maken, informatie in te dienen en ondersteunend bewijsmateriaal te verstrekken uiterlijk voor 16 april 2018.

Indien de Commissie vaststelt dat maatregelen noodzakelijk zijn, neemt de Commissie uiterlijk negen maanden na de datum van inleiding de nodige besluiten overeenkomstig Verordening (EU) 2015/478 en Verordening (EU) 2015/755, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, in welk geval deze termijn kan worden verlengd met een periode van ten hoogste twee maanden.

Bron(nen):
Pb. C 111, 26-03-2018

Uit: Douane Update nr. 7 van 6 april 2018