Beloning & Belasting
   

Uitgelicht

Opzegverboden
Beloning & Belasting

Pas na verkregen toestemming van het UWV kan de arbeidsovereenkomst door de werkgever opgezegd worden met dien verstande dat er geen sprake mag zijn van een opzegverbod. Het UWV toetst bij de behandeling van ontslagaanvragen of er sprake is van een opzegverbod. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst niet ontbinden als er een wettelijk opzegverbod geldt, tenzij het verzoek niet gebaseerd is op bedrijfseconomische redenen en het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de ziekte dan wel indien de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen. Het UWV geeft geen toestemming voor opzegging als er sprake is van…

Wet tegemoetkomingen loondomein – een update
Beloning & Belasting

De Wet tegemoetkomingen loondomein (hierna: Wtl) is deels vanaf 2017 en deels vanaf 2018 in werking getreden. De wet moest onder meer voorzien in een eenvoudiger tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers bij het aannemen van bepaalde groepen werknemers. De aanleiding van dit artikel is een aantal uitspraken en de antwoorden op vragen aan de staatssecretarissen van SZW en Financiën. Het blijkt dat de tegemoetkoming in de praktijk niet in alle gevallen is vereenvoudigd. Dit artikel betreft een ‘update’ en is niet bedoeld om in detail in te gaan op alle tegemoetkomingen uit de Wtl.

Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wtl biedt…

Herinvoering werktijdverkorting
Beloning & Belasting

Per 1 oktober 2021 is de werktijdverkortingsregeling weer heringevoerd. Dit houdt verband met het afschaffen van de Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (hierna: NOW) per genoemde datum. Tot 17 maart 2020 maakte de minister van SZW gebruik van de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor werktijdverkorting op basis van de toenmalige beleidsregel ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004. Vanwege de grote toestroom aan aanvragen in het kader van corona-gerelateerde omstandigheden bleek de regeling niet langer uitvoerbaar. Om die reden werd de NOW geïntroduceerd die werkgevers een tegemoetkoming verstrekte in de loonkosten van werknemers. Eerder genoemde beleidsregels werd tijdelijk ingetrokken. Inmiddels…

Is de fictieve dienstbetrekking ook aan nieuwe ficties toe?
Beloning & Belasting

In artikel 3 en 4 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) zijn de fictieve dienstbetrekkingen opgenomen. In dit overzichtsartikel worden de verschillende fictieve dienstbetrekkingen kort behandeld. Daarna wordt ingegaan op de houdbaarheid van de fictieve dienstbetrekkingen, waarbij verder wordt ingezoomd op de uitzondering dat wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van een onderneming geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Deze uitzondering kan, mede in het licht van de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en het invoeren van de Wet Deregulering Arbeidsrelatie (Wet DBA) tot onzekerheid voor de opdrachtgever leiden. Zeker omdat…

Rookvrije werkplek vanaf 1 januari 2022 wettelijk verplicht
Beloning & Belasting

Er wordt steeds meer aan gedaan om roken te ontmoedigen. Niet alleen in publieke gelegenheden, maar ook op de werkplek. Is tot dusverre roken op het werk nog mogelijk in een speciale daarvoor aangewezen ruimte, vanaf 1 januari 2022 is ook dat niet langer toegestaan. In dit artikel zal ik hier nader bij stil staan.

Wettelijk kader

Werkgevers in Nederland zijn al vanaf 1 januari 2004 verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers op hun werkplek geen hinder of overlast van roken ondervinden. In de Tabaks- en rookwarenwet (voorheen Tabakswet) is een expliciet verbod opgenomen voor roken op de werkvloer. Het…

Een voordeeltje voor de werknemer: altijd belast loon?
Beloning & Belasting

We weten het allemaal wel en het staat ook letterlijk in de wettekst: al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten, is loon. Dus alles wat een werknemer ontvangt uit zijn dienstbetrekking, moet als loon worden aangemerkt, en is dus belast met loonheffingen. Loon is een tegenprestatie voor arbeid, iets dat een werknemer krijgt omdat hij voor zijn werknemer de arbeid heeft verricht. Vaak ontvangt hij uit zijn dienstbetrekking meer dan enkel een tegenprestatie uit arbeid, maar ook dan is er in de meeste situaties sprake van loon. Waarom dit onderwerp? In de praktijk bedenkt in veel gevallen een afdeling binnen…

Beleid in het kader van psychosociale arbeidsbelasting
Beloning & Belasting

Iedere werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren gericht op het voorkomen dan wel, indien dit niet mogelijk is, het beperken van ongewenst gedrag, ook wel aangeduid met de term psychosociale arbeidsbelasting. We spreken in dit verband ook wel over een psa-beleid. In dit artikel zal ik ingaan op de aandachtspunten bij het opstellen van een psa-beleid en op de hierbij betrokken partijen.

Inleiding

Ongewenst gedrag op het werk zoals bijvoorbeeld pesten heeft een grote impact op de mensen die het overkomt. Werknemers die ongewenste omgangsvormen ervaren verzuimen gemiddeld 7 dagen…

De verschillende verlofvormen
Beloning & Belasting

In de Wet arbeid en zorg (Wazo) zijn de volgende verlofvormen geregeld: zwangerschaps- en bevallingsverlof; adoptie- en pleegzorgverlof; calamiteitenverlof (aanvullend) geboorteverlof; kortdurend zorgverlof; langdurend zorgverlof; ouderschapsverlof. In deze bijdrage zullen deze verlofvormen de revue passeren.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Er bestaat recht op in totaal minimaal zestien weken zwangerschaps- en aansluitend bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof gaat maximaal zes en minimaal vier weken voor de dag ná de uitgerekende datum in. Dit staat bekend als de flexibiliseringsperiode. Met het bevallingsverlof wordt de periode na de feitelijke bevalling aangeduid. Van het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof van zestien weken, wordt ter bepaling van het bevallingsverlof…

Zorgbonus: een gecompliceerde constructie
Beloning & Belasting

Een bonus van € 1000 netto, uit te betalen door de zorginstelling. De politiek beloofde het, de media stond er vol van en de zorgmedewerkers zitten erop te wachten. Maar hoe werkt het nu praktisch uit? Dat is nog niet zo eenvoudig. Want de werkgever of de opdrachtgever moet het allemaal regelen en organiseren, verwerken in de loonadministratie, en (voor) financieren. In dit artikel leest u over de aandachtspunten van de zorgbonus.

 Het kabinet heeft in het voorjaar al besloten dat het personeel in de zorg een bonus zou moeten ontvangen voor al hun speciale verrichtingen en extra werkzaamheden gedurende…

Beloning en belasting: toch voorzichtige mogelijkheden om eerder te stoppen met werken?
Beloning & Belasting

In Beloning & Belasting nummer 11 van 2019 schreef ik al over de aankondiging van een aanpassing in de wetgeving, waardoor het mogelijk zou worden gemaakt om toch eerder te stoppen met werken, zonder dat direct de RVU-heffing van 52% van toepassing is. Het concrete wetsvoorstel is nu op 3 september 2020 ingediend bij de Tweede Kamer met als titel “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen”. In dit artikel volgt een beschrijving van dit wetsvoorstel, waarin diverse maatregelen worden aangekondigd die het toch mogelijk maken om op de een of andere manier eerder te stoppen met werken.

In het pensioenakkoord…

Vitaliteitsbeleid en de loonheffingen
Beloning & Belasting

Vitaliteit op de werkvloer. Een thema dat bij menig HR-afdeling hoog op de agenda staat. Fitte werknemers zorgen immers voor hogere productiviteit, lager verzuim, een betere werksfeer en ga zo maar door. Het bevorderen van de vitaliteit van werknemers komt in vele vormen. Te denken valt aan het aanbieden van bedrijfsfitness, een fiets van de zaak, een cursus stoppen met roken of een duurzaam inzetbaarheidsplan voor oudere werknemers. Maar ook arbovoorzieningen kunnen worden geschaard onder de noemer vitaliteit. Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen van de diverse initiatieven om uw personeel vitaal te houden? In dit artikel tracht…

Over wetgeving gesproken: tijdelijke arbeidscontracten
Beloning & Belasting

Het begon allemaal zo mooi. In de nota Flexibiliteit en Zekerheid is betoogd dat arbeidsorganisaties en modernisering van de arbeidsverhoudingen, diverse onderdelen van het arbeidsrecht toe zijn aan herziening en vernieuwing. Deze vernieuwing zal moeten bijdragen aan het tot stand komen van een nieuw evenwicht tussen partijen op de arbeidsmarkt waarbij flexibiliteit en zekerheid hand in hand moeten gaan en wel zodanig dat het proces van flexibilisering van de arbeid op een verantwoorde en evenwichtige wijze voor beide partijen verloopt. Immers, arbeidsverhoudingen die evenwichtig, bestendig en flexibel zijn, vormen naar de opvatting van het kabinet de kern voor een…

(Werk)kleding
Beloning & Belasting

In bepaalde sectoren is het heel gebruikelijk, of zelfs op basis van een CAO afgesproken, dat (werk)kleding een arbeidsvoorwaarde is. In andere sectoren waar werkkleding niet gebruikelijk is, speelt ook wel eens de vraag of het bijvoorbeeld mogelijk is om kleding als een attentie te geven aan het personeel, bijvoorbeeld rond Sinterklaas, kerst of tijdens een jubileumfeest van de werkgever. Maar hoe zit het ook alweer met de fiscale regels ten aanzien van kleding? Wanneer is werkkleding eigenlijk onbelast? In dit artikel ga ik in op de regelgeving rond zes verschillende mogelijkheden om kleding onbelast aan een werknemer ter…

Vervroegd met pensioen en doorwerken; is dat mogelijk?
Beloning & Belasting

In één van de voorgaande artikelen hebben jullie reeds kunnen lezen dat eerder dit jaar het kabinet, werkgevers en vakbonden een principeakkoord hebben bereikt over pensioenen. Eén van de aangekondigde veranderingen is dat de AOW-leeftijd minder hard zal stijgen. Deze voorstellen moeten allereerst nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, alvorens ze in werking treden. Duidelijk is dat men AOW niet op een eerder moment dan de AOW-gerechtigde leeftijd kan ontvangen. Voor het bedrijfspensioen zijn er soms wél mogelijkheden. In dit artikel schets ik een kort stappenplan aan de hand waarvan men kan beoordelen óf men eerder…

Het anoniementarief
Beloning & Belasting

In 1986 is het anoniementarief geïntroduceerd in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB), een regeling om het mogelijk te maken om de looninkomsten van een anonieme werknemer tegen een hoger tarief te belasten. In dit artikel zal ik onder andere ingaan op het ontstaan van de regeling, wanneer de regeling dient te worden toegepast en de relevante jurisprudentie. Dat het anoniementarief door kan werken van de formele werkgever naar een eventuele inlener zal in dit artikel niet nader aan de orde komen.

Ontstaansgeschiedenis

Artikel 26b van de Wet LB regelt de toepassing van het anoniementarief. Op 1 januari 1986…

De Wet Arbeidsmarkt in balans en de premieheffing: wat betekent dit voor u?
Beloning & Belasting

U heeft in de afgelopen edities van Beloning en Belasting al diverse malen een artikel kunnen lezen over de voortgang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In april van dit jaar las u nog een uitgebreid stuk over de arbeidsrechtelijke aspecten van dit wetsvoorstel. In oktober 2017 kondigde het kabinet Rutte III in het regeerakkoord dit wetsvoorstel reeds aan. De wet bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen, voornamelijk op het gebied van arbeidsrecht, maar waarbij ook de premieheffing werknemersverzekeringen voor een gedeelte worden aangepast. Uiteindelijk is de wet op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer, nadat…

Artiesten en beroepssporters: weet u wanneer u een inhoudingsplicht heeft?
Beloning & Belasting

Een overzichtsartikel over de artiesten- en beroepssportersregeling, is daar behoefte aan? In de praktijk blijkt de wetgeving toch niet zo bekend te zijn als we denken. Wist u dus dat u als bedrijf, als u een artiest inhuurt voor uw personeelsoptreden, dus ook als hoofdregel een inhoudingsplicht hebt? Artiesten en beroepssporters vormen een bijzondere groep mensen in de loonbelastingwetgeving. Ze verrichten vaak werkzaamheden van korte duur, en de gezagsverhouding levert in de relatie vaak stof tot discussie op. Ze verrichten de werkzaamheden dermate zelfstandig dat er niet kan worden gesproken van een gezagsverhouding. De wetgever heeft dan ook gemeend…

Belastingplicht in Duitsland door werken bij een GmbH met een Nederlandse leiding?
Beloning & Belasting

Vraag

Een Nederlandse groep verricht werkzaamheden in Duitsland. Onderdeel van de groep is een productiebedrijf dat wordt gedreven via een Duitse GmbH. De leiding van deze GmbH wordt gevormd door twee bestuursleden van de Nederlandse groep. De helft van de aandelen van de GmbH worden overigens gehouden door een externe investeringsmaatschappij.

Vanuit Nederland is besloten dat een werknemer zal worden tewerkgesteld in Duitsland als financieel manager. Hij zal niet eveneens functioneren als ‘Geschäftsführer’ van de Duitse GmbH. Er zijn verder geen werknemers in dienst van de GmbH.

Uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst is met deze werknemer een uitzendovereenkomst gesloten. Partijen zijn overeengekomen…

Vergoeding voor het niet-uitoefenen van optierechten vormt loon
Beloning & Belasting

Een werkgever, onderdeel van een concern, heeft aan zijn directeur (werknemer) in zijn arbeidsovereenkomst van 1996 een winstdelingsregeling toegekend. De werknemer heeft daarnaast optierechten gekregen. In juni 1998 heeft de werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten met de werknemer. De nieuwe arbeidsovereenkomst verving de arbeidsovereenkomst uit 1996. In de nieuwe arbeidsovereenkomst zijn een jaarlijkse tantième en een winstdelingsregeling opgenomen. Tevens heeft de werknemer optierechten toegekend gekregen.

In 1999 heeft het concern besloten om naar de beurs te gaan. In verband met de beursgang heeft het concern de optierechten van alle werknemers afgewikkeld, waaronder met de werknemer in kwestie. De werkgever heeft…

Resultaatafhankelijke studiekostenvergoeding, belast of onbelast?
Beloning & Belasting

Vraag

Een werknemer heeft gevraagd om een studiekostenvergoeding voor de opleiding SPD-bedrijfsadministratie. Wij willen zijn studiekosten wel vergoeden, omdat dit hem ook ruimte geeft voor doorgroei binnen onze onderneming. Echter, wij willen zijn studiekosten vergoeden op voorwaarde dat de werknemer zijn examens behaald. Kunnen wij deze studiekosten belastingvrij aan hem vergoeden?

Antwoord

De kosten voor het volgen van een opleiding of studie van de werknemer (zoals lesgelden, examengelden, boeken, leermiddelen en reiskosten) mogen onbelast vergoed worden, met toepassing van de desbetreffende gerichte vrijstelling. Indien een werknemer een studiebeurs of een andere tegemoetkoming in de kosten van de studie of opleiding ontvangt, kan…

Fusies, overnames en herstructureringen: de overgang van personeel en de gevolgen daarvan
Beloning & Belasting

Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag op dit moment. In de praktijk zien we regelmatig dat personeel overgaat van de ene naar de andere juridische entiteit door de fusie, door de overname, of als gevolg van een herstructurering binnen een concern, maar dat er niet wordt gekeken naar de gevolgen die dit voor het personeel met zich mee brengt. We moeten rekening houden met diverse aandachtspunten op het gebied van de loonheffingen, formaliteiten en administratieve verplichtingen. Vervolgens zullen we ook rekening moeten houden met de integratie van arbeidsvoorwaardenpakketten, cultuurverschillen en andere integratie-aspecten. In deze special…

Het rapport met beleidsvarianten Wet DBA: hoe nu verder?
Beloning & Belasting

Inleiding

Op maandag 22 mei 2017 heeft de demissionair minister van SZW het rapport over de herijking van de begrippen “vervanging”en “gezag”aan de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport heeft als titel “Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie”. Het onderzoek naar de begrippen “vervanging”en “gezag” is door de staatssecretaris van Financiën toegezegd in zijn tweede voortgangsrapportage over de Wet DBA van 18 november 2016. Het onderzoek is uitgevoerd onder voorzitterschap van het ministerie van SZW: het betreft een ambtelijk onderzoek en een ambtelijk rapport. Dit rapport zal voor een nieuw kabinet richting kunnen geven aan de koers die de regering wil inslaan als…

Overeenkomst van opdracht wordt niet zomaar een arbeidsovereenkomst
Beloning & Belasting

Dit betreft een civielrechtelijk zaak. X verricht werkzaamheden in de periode april 2013 tot en met mei 2015 als bedrijfsleider in restaurant Y. Bij de aanvang van de werkzaamheden hebben X en (de rechtsvoorganger van) Y een overeenkomst van opdracht gesloten. Voorts staat vast dat X maandelijks een factuur stuurde naar Y (inclusief btw) voor zijn werkzaamheden. Daarnaast stond X sinds augustus 2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak. X vordert in deze civiele procedure dat de samenwerking tussen hem en Y moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter heeft deze vordering van X afgewezen. X…

Uit het dagboek van een salarisadministrateur: nihilwaardering en cafetariaregeling
Beloning & Belasting

Inleiding

Bedrijf X wil haar medewerkers graag de mogelijkheid bieden deel te nemen aan een fitnessprogramma en zorgt voor de benodigde voorzieningen op de werkplek. Voor de medewerkers is het helaas zo dat X de kosten niet (volledig) voor haar rekening wil nemen. Deelnemers aan de fitnessfaciliteit moeten een eigen bijdrage betalen. Per half jaar betalen zij een bedrag voor het fitnessabonnement rechtstreeks aan het bedrijf dat de fitnesssessies begeleidt. De salarisadministratie van X krijgt het verzoek om deelname aan het fitnessprogramma fiscaal vriendelijk te verwerken via een cafetariaregeling. Medewerkers zien af van brutoloonbestanddelen en in ruil daarvoor ontvangen zij…

Freelancer in fictieve dienstbetrekking bij payrollorganisatie
Beloning & Belasting

Belanghebbende is geboren in 1939 en werkzaam als enquêteur/opinieonderzoeker. In 2013 heeft hij uitsluitend werkzaamheden verricht voor X via tussenkomst van payrollorganisatie Y.

In het onderhavige jaar heeft [Y] een bedrag van € 5.641 aan belanghebbende uitbetaald en hierover is € 45 loonheffing ingehouden. Y heeft de Belastingdienst ook verklaard dat er geen opting-in verklaring is getekend. Er is volgens haar sprake van een regulier dienstverband, dus een arbeidsovereenkomst, loonstroken en loonheffing die door werkgever (Y) is afgedragen.

Belanghebbende heeft over het jaar 2013 in zijn aangifte inkomstenbelasting/pvv een bedrag van € 33.796 aangegeven als loon uit vroegere dienstbetrekking. De van…