Balans
   

Uitgelicht

Fiscale aspecten van thuiswerken
Balans

Steeds meer ondernemingen omarmen het zogenaamde “Nieuwe werken”. Dit betekent onder meer dat werknemers de mogelijkheid krijgen om ook vanuit thuis te werken. Dit biedt hen het voordeel dat zij minder reistijd hebben en zodoende werk en privé beter in balans kunnen houden. Voor werkgevers is dit ook een mogelijkheid om te besparen op hun infrastructuur. Immers, bij regelmatig thuiswerken en flexibele werkplekken kan een onderneming met minder kantoorruimte toe. In dit artikel aandacht voor de fiscale kant van thuiswerken. Welke vergoedingen mag een werkgever aan zijn werknemer verstrekken? Wanneer blijven deze onbelast? En hoe zit het met de…

De waarde van een concurrentiebeding anno 2018
Balans

Over het concurrentiebeding doen veel terechte en onterechte verhalen de ronde. Zeker na de invoering van de WWZ heeft het concurrentiebeding een nog slechtere reputatie gekregen. Er wordt vaak gezegd dat een werknemer zich niet teveel zorgen hoeft te maken over een concurrentiebeding omdat die “in praktijk toch nooit overeind blijft”.

Waar heeft het concurrentiebeding deze slechte naam aan te danken en in welke mate berusten die verhalen op waarheid?

Het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een populaire benaming voor een beding in (meestal) een arbeidsovereenkomst, dat de werknemer in bepaalde mate beperkt om na einde van het dienstverband ergens werkzaam te zijn.…

Trouwlustigen opgelet: Met ingang van 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen!
Balans

We kunnen wel spreken van een historisch moment voor het huwelijksvermogensrecht! Na 180 jaar een algehele gemeenschap van goederen als basisstelsel te hebben gehad, zal vanaf 1 januari 2018 de beperkte gemeenschap van goederen het hoofdstelsel worden in Nederland.

Volgens de initiatiefnemers wordt met deze wetswijziging gehoor gegeven aan de wens van voornamelijk de jongere generatie Nederlanders, die voornemens zijn te gaan trouwen. Tegenwoordig wordt namelijk anders gekeken naar het huwelijk dan vroeger. Dit heeft ook te maken met het stijgende aantal echtscheidingen en daardoor de vele tweede huwelijken. Aanstaande echtgenoten zitten niet meer te wachten op het moeten delen…

Fouten in de verzuim- en re-integratiebegeleiding
Balans

De verzuim- en re-integratiebegeleiding van een werknemer is maatwerk. Het leveren van maatwerk maakt het niet ondenkbaar dat er fouten worden gemaakt: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’. Er kunnen bijvoorbeeld fouten door de bedrijfsarts worden gemaakt. Hij kan bijvoorbeeld een onjuist re-integratieadvies geven. Fouten worden voor de werkgever op geld waardeerbaar als het UWV een loonsanctie oplegt en zij verplicht wordt om maximaal een jaar langer het loon van de werknemer door te betalen. De vraag wordt dan met regelmaat gesteld of de werkgever haar schade wegens de loonsanctie kan verhalen op de arbodienst.

Hoofdregel: werkgever is verantwoordelijk

Uitgangspunt is dat…

Echtscheiding bij onderdekking pensioen in eigen beheer
Balans

Op 14 april jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal stond op welke wijze het pensioen verdeeld moet worden wanneer de B.V. over onvoldoende middelen beschikt om zowel het pensioen voor de man als het pensioen voor de vrouw te voldoen.

Casus
Wat was het geval in deze casus? De echtelieden zijn in 1988 algehele gemeenschap van goederen gehuwd. De vrouw is directeur-grootaandeelhouder (dga) van een B.V. en zij bouwt bij deze vennootschap een pensioen op dat door de vennootschap in eigen beheer wordt gehouden.

In 2010 spreekt de rechtbank de echtscheiding uit. Op grond…

Waar moeten contractspartijen op letten bij een boetebeding?
Balans

Een boetebeding is een beding waarin partijen met elkaar afspreken dat als één van hen één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, deze partij aan de andere partij een geldsom moet betalen. Een dergelijk beding kan twee functies hebben: ter vergoeding van de door de andere partij geleden schade en om de partij voor wie het beding geldt aan te sporen zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te (blijven) komen.

Boetebedingen komen in de praktijk veel voor. Ze worden regelmatig opgenomen in commerciële contracten en algemene voorwaarden, maar je ziet ze ook terugkomen in arbeidsovereenkomsten en in overeenkomsten waarbij alleen…

Pre-pack van de baan?
Balans

In onze vorige bijdrage informeerden wij u over de herijking van het faillissementsrecht en dan met name over de Wet Continuïteit Ondernemingen II (“WCO II) betreffende het buitengerechtelijk akkoord. Over de Wet Continuïteit Ondernemingen I (“WCO I”) betreft de pre-pack meldden wij u toen dat het wetsvoorstel thans voorligt bij de Eerste Kamer, maar dat de Eerste Kamer waarschijnlijk de antwoorden van het Europese Hof op de prejudiciële vragen afwacht inzake de procedure Estro. De Europese Commissie heeft enige tijd geleden hierover een advies uitgebracht aan het Europese Hof en de Advocaat-Generaal van het Hof heeft recentelijk zijn conclusie…

Je personeel controleren, mag dat?
Balans

Vertrouwen is goed, controle is beter. Dit veelgehoorde adagium geldt in grote mate ook voor uw werknemers. Want als werkgever wilt u uw werknemers natuurlijk kunnen controleren op zaken als:

Welke websites bezoeken ze?
Gebruiken ze de werktelefoon voor de juiste doeleinden?
Vertonen ze onrechtmatig gedrag?

De controle van werknemers is aan strenge regels gebonden, omdat werknemers recht hebben op privacy, ook op de werkvloer. Het doel van dit artikel is om u als werkgever na te laten denken over de verschillende controles die u wilt uitvoeren (e-mail, internet en cameratoezicht) en hoe u dat kunt aanpakken. Een werkgever die…

Kaalslag in de winkelstraat: risico of kans?
Balans

“Faillissement V&D is pas het begin”, “En wéér vallen er klappen in de winkelstraat” en “Steeds grotere crisis in de Nederlandse winkelstraten”. Zomaar wat koppen van  artikelen die het afgelopen jaar in de media verschenen. Als oorzaken van de ‘kaalslag’ in de winkelstraat wordt onder andere genoemd: de toenemende concurrentie van het internet door het groeiende aantal webshops, de concurrentie van grote ketens voor de kleine speciaalzaak, alsmede gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld het parkeerbeleid van bepaalde gemeenten). De meest gehoorde klacht is echter dat de huurprijs van winkelpanden onverminderd hoog blijft ondanks de verpaupering van sommige winkelstraten.

De genoemde oorzaken heb…