Uitgelicht

Opzegverboden
Beloning & Belasting

Pas na verkregen toestemming van het UWV kan de arbeidsovereenkomst door de werkgever opgezegd worden met dien verstande dat er geen sprake mag zijn van een opzegverbod. Het UWV toetst bij de behandeling van ontslagaanvragen of er sprake is van een opzegverbod. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst niet ontbinden als er een wettelijk opzegverbod geldt, tenzij het verzoek niet gebaseerd is op bedrijfseconomische redenen en het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de ziekte dan wel indien de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen. Het UWV geeft geen toestemming voor opzegging als er sprake is van…

Betaling met persoonsgegevens: een nieuw concept in consumentencontractenrecht
Juridisch up to Date

Recent zijn twee belangwekkende wetten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wetten dienen ter implementatie van drie EU-richtlijnen, namelijk de Moderniseringsrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/2161), de Richtlijn levering van digitale inhoud en digitale diensten (Richtlijn (EU) 2019/770) en de Richtlijn verkoop van goederen (Richtlijn (EU) 2019/771). De Moderniseringsrichtlijn en de Richtlijn levering van digitale inhoud en digitale diensten introduceren het begrip ‘betalen’ met persoonsgegevens. Daarmee wordt een belangrijke lacune opgevuld. Voorheen waren ‘gratis’ digitale diensten of inhoud niet onderworpen aan de regels inzake consumentenbescherming. Dat is met deze nieuwe wetgeving aangepast. Als de consument geen prijs betaalt, maar wel zijn…

Eerste UBO-register in Nederland (bijna?) gevuld
Over de Grens

Op 27 september 2020 werd het eerste UBO-register in Nederland operationeel. In een periode van 18 maanden hadden rechtspersonen en ondernemingen de gelegenheid hun uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) op te geven aan het UBO-register. Op 27 maart 2022 werd deze overgangsperiode afgesloten. Dit UBO-register wordt gehouden door de Kamer van Koophandel maar wordt (nog) niet geïntegreerd in het handelsregister. Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle UBO-registers van Europa in één register worden samengebracht. Het UBO-register is een verplichting voor de lidstaten die voortvloeit uit de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Op grond van deze richtlijn moeten in elke…

De werkkamer van de directeur-groot aandeelhouder
Fiscaal Praktijkblad

Ruim voor het inmiddels breed ingevoerde thuiswerken in verband met de corona-crisis, werkten directeuren in dienst van eigen bedrijven al thuis. In plaats van discussies met de Belastingdienst over thuiswerk- of reiskostenvergoedingen ontstonden er slechts discussies over de vraag of de omzetbelasting die drukt op de kosten voor (bijvoorbeeld) de inrichting van de werkkamer voor teruggaaf bij het eigen bedrijf in aanmerking komt. In dit artikel ga ik in op die mogelijkheid tot teruggaaf, mede in het licht van de visie van de Belastingdienst dat, in weerwil van reeds aanwezige jurisprudentie die deze mogelijkheid bevestigt, in bepaalde situaties een…

Platform economie: een ongrijpbaar fenomeen
Fiscaal Praktijkblad

Inmiddels heeft in Nederland de platformeconomie zijn intrede gedaan. Dit houdt in dat relatief eenvoudig werk zoals schoonmaakwerk via de organisatie Helpling of het bezorgen van maaltijden via Deliveroo niet langer op basis van een arbeidsovereenkomst maar op basis van een overeenkomst van opdracht wordt gedaan. Het is de vraag of hier wel feitelijk sprake is van een zelfstandige ondernemer. Niet bepalend hierbij is wat partijen op papier hebben gezet maar de wijze waarop zij feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst. Het antwoord op deze vraag is belangrijk is voor de diverse rechtsgevolgen. Een werknemer is immers verzekerd…

Van Oostenrijk naar Uganda en weer terug
Over de Grens

Eind vorig jaar oordeelde het Hof van Justitie EU (HvJ) dat een Duitse vrouw die door haar Oostenrijkse werkgever, na het doorlopen van een voorbereidende training in Wenen, in Uganda tewerk was gesteld, onder de Oostenrijkse socialezekerheidswetgeving viel. Reden om weer eens stil te staan bij verordening EG 883/2004 (Verordening) en na te gaan op wie de verordening van toepassing is en daarmee wie waar verzekerd en dus premieplichtig is. Na een uitstapje naar Nederlands nationaal recht wordt aandacht besteed aan de algemene en bijzondere aanwijsregel van artikel 11 lid 3 letters a en e Verordening en daarmee samenhangende…

Kerstbomen zijn zo leuk nog niet
Juridisch up to Date

Een val maken uit een zes meter hoge boom, je zal er niet aan moeten denken. Dat is echter wel wat een vrijwilliger (“Vrijwilliger”) overkwam toen hij voor de gemeente Leudal (“Gemeente”) een kerstboom wilde omzagen om in één van de dorpskernen geplaatst te worden. Deze onfortuinlijke val leidde voor Vrijwilliger tot ernstige letselschade: hij liep een dwarslaesie op. De vrijwilliger heeft (1) de Gemeente, (2) een stichting via welke de dorpsraad van één van de dorpskernen van de Gemeente actief is (“Dorpsraad”) én (3) de stichting bestaande uit vrijwilligers die feitelijk het plaatsen van de kerstboom zou verzorgen…

Wet tegemoetkomingen loondomein – een update
Beloning & Belasting

De Wet tegemoetkomingen loondomein (hierna: Wtl) is deels vanaf 2017 en deels vanaf 2018 in werking getreden. De wet moest onder meer voorzien in een eenvoudiger tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers bij het aannemen van bepaalde groepen werknemers. De aanleiding van dit artikel is een aantal uitspraken en de antwoorden op vragen aan de staatssecretarissen van SZW en Financiën. Het blijkt dat de tegemoetkoming in de praktijk niet in alle gevallen is vereenvoudigd. Dit artikel betreft een ‘update’ en is niet bedoeld om in detail in te gaan op alle tegemoetkomingen uit de Wtl.

Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wtl biedt…

Herinvoering werktijdverkorting
Beloning & Belasting

Per 1 oktober 2021 is de werktijdverkortingsregeling weer heringevoerd. Dit houdt verband met het afschaffen van de Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (hierna: NOW) per genoemde datum. Tot 17 maart 2020 maakte de minister van SZW gebruik van de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor werktijdverkorting op basis van de toenmalige beleidsregel ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004. Vanwege de grote toestroom aan aanvragen in het kader van corona-gerelateerde omstandigheden bleek de regeling niet langer uitvoerbaar. Om die reden werd de NOW geïntroduceerd die werkgevers een tegemoetkoming verstrekte in de loonkosten van werknemers. Eerder genoemde beleidsregels werd tijdelijk ingetrokken. Inmiddels…

Van arresten en de fiscaliteit die voorbijgaat?
Over de Grens

Er was eens een belastingplichtige en het oordeel van de Hoge Raad. Zo gaat het vaker: er is een arrest van de Hoge Raad en vervolgens komt de belastingdienst – een soort grote boze wolf. Maar sprookjes bestaan niet. En alles wat te mooi lijkt om waar te zijn, is meestal niet waar. Wat er wel is, is het oordeel van de Hoge Raad van 19 juli 2019 in vervolg op cassatie door de staatssecretaris van Financiën (de staatssecretaris). Op deze plaats wordt ingegaan op het arrest van de Hoge Raad en de vertaling van de belastingdienst daarvan naar…

ATAD 2 Wetswijzigingen, enkele gevolgen besproken
Fiscaal Praktijkblad

De complexe anti-hybride wetgeving van ATAD 2 is met ingang van 2022 op een aantal punten gewijzigd. In deze bijdrage bespreek ik de wetswijzigingen en licht ik die wijzingen toe aan de hand van enkele voorbeelden.

1. Inleiding

Twee jaar geleden is de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969) uitgebreid met ingewikkelde wetgeving. Deze wetgeving bestrijdt belastingvoordelen die ontstaan uit hoofde van hybride mismatches en is verplicht ingevoerd op basis van (deel twee van) Europese “Anti Tax Avoidance Directive” (hierna: ATAD 2). Met ingang van 2022 wordt het laatste deel van deze Europese Richtlijn geïmplementeerd. Meer specifiek wordt…

Remote working
Over de Grens

Thuiswerken was voor de COVID-19 pandemie nog meer uitzondering dan regel. Als gevolg van de pandemie is de massale omschakeling naar de digitale werkplek op afstand een feit. Ook thuiswerken is daarom een blijvertje. Bedrijven moeten zich nog wel realiseren dat wanneer hun werknemers vanuit het buitenland mogen gaan werken dit mede ook belastingconsequenties heeft. In dit artikel bespreken wij in welke situaties een buitenlandse werkgever tegen belastingverplichtingen aanloopt in het land waar de werknemer woont en werkt.

1. Inleiding

1.1. Casus

Een Nederlandse coöperatie van fruittelers krijgt het verzoek van één van zijn werknemers, een handelsmarketeer annex brandmanager, om tijdelijk vanuit…

Zonnepanelen in de btw; eindelijk duidelijkheid?
Fiscaal Praktijkblad

Nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) in 2013 oordeelde dat het leveren van via zonnepanelen opgewekte energie een voor de btw belastbare prestatie is, en op zichzelf al het ondernemerschap voor de btw met zich meebrengt, barste een stortvloed van btw teruggaveverzoeken los. Maar er ontstonden ook nieuwe geschillen met de Belastingdienst, waarbij zowel formeelrechtelijke als materieelrechtelijke vragen aan de orde kwamen. Met het arrest van de Hoge Raad van 16 juni 2021 lijkt een belangrijke materieelrechtelijke vraag te zijn beantwoord omtrent de aftrek van voorbelasting ter zake van de bouw van een woning waarop…

Is de fictieve dienstbetrekking ook aan nieuwe ficties toe?
Beloning & Belasting

In artikel 3 en 4 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) zijn de fictieve dienstbetrekkingen opgenomen. In dit overzichtsartikel worden de verschillende fictieve dienstbetrekkingen kort behandeld. Daarna wordt ingegaan op de houdbaarheid van de fictieve dienstbetrekkingen, waarbij verder wordt ingezoomd op de uitzondering dat wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van een onderneming geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Deze uitzondering kan, mede in het licht van de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en het invoeren van de Wet Deregulering Arbeidsrelatie (Wet DBA) tot onzekerheid voor de opdrachtgever leiden. Zeker omdat…

Alweer die woonplaats, nu in relatie tot het pensioenartikel
Over de Grens

Zoals in Over de Grens al verschillende keren besproken, is het bepalen van de woonplaats voor een particulier een zeer feitelijke aangelegenheid. Het is wel een belangrijk onderwerp in het internationaal belastingrecht; het vormt het vertrekpunt voor de toepassing van de belastingverdragen. Artikel 4 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (‘AWR’) bepaalt dat waar iemand woont, wordt beoordeeld naar feiten en omstandigheden. Daarbij moet acht worden geslagen op alle in aanmerking komende omstandigheden van het geval. Het komt er volgens vaste rechtspraak op aan of deze omstandigheden van dien aard zijn, dat een duurzame band van persoonlijke aard bestaat tussen de…

Rookvrije werkplek vanaf 1 januari 2022 wettelijk verplicht
Beloning & Belasting

Er wordt steeds meer aan gedaan om roken te ontmoedigen. Niet alleen in publieke gelegenheden, maar ook op de werkplek. Is tot dusverre roken op het werk nog mogelijk in een speciale daarvoor aangewezen ruimte, vanaf 1 januari 2022 is ook dat niet langer toegestaan. In dit artikel zal ik hier nader bij stil staan.

Wettelijk kader

Werkgevers in Nederland zijn al vanaf 1 januari 2004 verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers op hun werkplek geen hinder of overlast van roken ondervinden. In de Tabaks- en rookwarenwet (voorheen Tabakswet) is een expliciet verbod opgenomen voor roken op de werkvloer. Het…

Het begrip bouwterrein in de btw
Fiscaal Praktijkblad

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in een zaak waarin discussie bestond over de levering van een al dan niet als bouwterrein kwalificerend stuk grond. Het belang in de onderhavige zaak is de behandeling van de levering voor de btw. Deze uitspraak vormt de aanleiding om de btw-behandeling van een levering van een bouwterrein opnieuw onder de aandacht te brengen. In dit artikel bespreek ik het betreffende arrest en zet ik het theoretisch kader omtrent de kwalificatie van de levering van een bouwterrein voor de btw uiteen. Vervolgens ga ik in op de mogelijkheid…

Internationale sociale zekerheidsregels met betrekking tot artiesten en sportbeoefenaars
Over de Grens

Daar waar Anja van Velzen in het voorgaande artikel een beschouwing heeft gegeven over, onder andere, de internationale belastingregels met betrekking tot inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars in internationaal verband, al dan niet in relatie tot Japan, staan wij in deze korte ‘toegift’ op dat artikel nog even stil bij de (internationale) sociale zekerheidsregels die al dan niet van toepassing kunnen zijn wanneer er artiesten en/of sportbeoefenaars hun artistieke of sportieve prestaties vertonen op de Olympische Spelen in Tokio. Daarbij is het ook voor de duiding van de sociale zekerheidsgevolgen van belang of zij al dan niet als werknemers…

Update inzake het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap
Fiscaal Praktijkblad

De staatssecretaris van Financiën heeft de langverwachte nota naar aanleiding van het nader verslag én een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (hierna het wetsvoorstel) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op verzoek van de leden van de fracties van de VVD en het CDA gaat de staatssecretaris ook in op de circa 70 openstaande vragen die de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) eerder heeft gesteld. Het wetsvoorstel is slechts op enkele punten gewijzigd, aan veel bezwaren komt de staatssecretaris niet tegemoet. In dit artikel schets ik de visie van het kabinet omtrent enkele…

Een voordeeltje voor de werknemer: altijd belast loon?
Beloning & Belasting

We weten het allemaal wel en het staat ook letterlijk in de wettekst: al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten, is loon. Dus alles wat een werknemer ontvangt uit zijn dienstbetrekking, moet als loon worden aangemerkt, en is dus belast met loonheffingen. Loon is een tegenprestatie voor arbeid, iets dat een werknemer krijgt omdat hij voor zijn werknemer de arbeid heeft verricht. Vaak ontvangt hij uit zijn dienstbetrekking meer dan enkel een tegenprestatie uit arbeid, maar ook dan is er in de meeste situaties sprake van loon. Waarom dit onderwerp? In de praktijk bedenkt in veel gevallen een afdeling binnen…

De uitkeringen uit een ontslagvergoeding in internationaal verband
Over de Grens

Vaak wordt de ontslagvergoeding aangewend als voorziening voor de toekomst (pensionering) of als overbrugging van de periode tot de AOW-of pensioendatum. De vraag is hoe deze vergoedingen en/of hun uitkeringen fiscaal behandeld worden in internationaal verband. In de notitie fiscaal verdragenbeleid 2020 wordt geen aandacht besteed aan de ontslagvergoedingen. Wel heeft Nederland een duidelijke opvatting in deze notitie over de verdeling van de heffingsrechten over pensioenen.

Het streven is integrale bronstaatheffing over pensioenen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen periodieke uitkeringen en afkoop van pensioen. Het kabinet erkent in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 dat in een belastingverdrag en bij…

Inlening of contracting: that’s the question
Fiscaal Praktijkblad

Het juridisch duiden van een tussen partijen gesloten overeenkomst is van belang voor de bepaling welke gevolgen aan een dergelijke duiding zijn verbonden. Zo is het onderscheid of sprake is van inlening of contracting onder meer van belang voor de vraag of de inleners- of ketenaansprakelijkheid van toepassing is, welke arbeidsrechtelijke gevolgen dat kan hebben voor de werknemers van de desbetreffende uitlener of onderaannemer en voor toepassing van de Waadi. In deze bijdrage behandel ik de verschillen op de hiervoor aangeduide gebieden tussen inlening en contracting. Voor de goede orde: onder contracting wordt verstaan het uitbesteden van werkzaamheden aan…

Beleid in het kader van psychosociale arbeidsbelasting
Beloning & Belasting

Iedere werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren gericht op het voorkomen dan wel, indien dit niet mogelijk is, het beperken van ongewenst gedrag, ook wel aangeduid met de term psychosociale arbeidsbelasting. We spreken in dit verband ook wel over een psa-beleid. In dit artikel zal ik ingaan op de aandachtspunten bij het opstellen van een psa-beleid en op de hierbij betrokken partijen.

Inleiding

Ongewenst gedrag op het werk zoals bijvoorbeeld pesten heeft een grote impact op de mensen die het overkomt. Werknemers die ongewenste omgangsvormen ervaren verzuimen gemiddeld 7 dagen…

De DGA stemwijzer: de bouwstenen des aanstoots
Fiscaal up to Date

De verkiezingscampagnes zijn anders vanwege Corona. Wat niet is veranderd, is het gebrek aan aandacht voor de fiscale maatregelen die de diverse partijen voor ons in petto hebben. Het valt zelfs op dat de verkiezingsprogramma’s hier nauwelijks informatie over geven. Gelukkig hebben we nog de financiële doorrekening door het CPB van de verkiezingsprogramma’s van een tiental partijen. Het rapport van het CPB hierover verscheen op 1 maart jl.[1] en is voor iedere fiscalist verplicht leesvoer alvorens de gang naar de stembus te maken.

In mijn artikel “De DGA in de bouwstenennotitie” in het Fiscaal Praktijkblad van 21 augustus 2020 voorspelde…

Ruisend of geruisloos de bv in?
Fiscaal Praktijkblad

Als een ondernemer besluit om zijn eenmanszaak in een bv in te brengen komt de vraag aan bod of hij zijn onderneming ruisend in die bv inbrengt of geruisloos omgaat. Beide varianten hebben voor- en nadelen. En dan moet niet alleen gedacht worden aan de inkomstenbelasting, maar ook de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting.

1. Wat houdt een ruisende inbreng in?

Bij een ruisende inbreng van een IB-onderneming in een bv rekent de ondernemer af over zijn stakingswinst: goodwill, stille reserves, fiscale reserves (waaronder fiscale oudedagsreserve) en desinvesteringsbijtelling. Daar staat tegenover dat de ondernemer over zijn stakingswinst € 3630 stakingsaftrek plus…

Fiscale behandeling van Duitse (oorlog gerelateerde) uitkeringen in Nederland
Over de Grens

Iemand die in Nederland woont is binnenlands belastingplichtig en zijn (of haar) wereldinkomen wordt in Nederland in de heffing betrokken. Een inkomensbestanddeel dat op grond van verschillende artikelen als belastbaar inkomen kan worden aangemerkt, kwalificeert uitsluitend als belastbaar inkomen op grond van het als eerste in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen hoofdstuk. En, afgezien van vrijgestelde salarissen van internationale ambtenaren, diplomaten en uitkeringen op grond van zetelovereenkomsten, zijn in Nederland ook andere buitenlandse uitkeringen vrijgesteld. Geeft de wet in artikel 3.100 Wet IB 2001 aan welke soorten periodieke uitkeringen tot het belastbaar inkomen behoren, dezelfde wet geeft aansluitend in…

De verschillende verlofvormen
Beloning & Belasting

In de Wet arbeid en zorg (Wazo) zijn de volgende verlofvormen geregeld: zwangerschaps- en bevallingsverlof; adoptie- en pleegzorgverlof; calamiteitenverlof (aanvullend) geboorteverlof; kortdurend zorgverlof; langdurend zorgverlof; ouderschapsverlof. In deze bijdrage zullen deze verlofvormen de revue passeren.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Er bestaat recht op in totaal minimaal zestien weken zwangerschaps- en aansluitend bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof gaat maximaal zes en minimaal vier weken voor de dag ná de uitgerekende datum in. Dit staat bekend als de flexibiliseringsperiode. Met het bevallingsverlof wordt de periode na de feitelijke bevalling aangeduid. Van het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof van zestien weken, wordt ter bepaling van het bevallingsverlof…

Zorgbonus: een gecompliceerde constructie
Beloning & Belasting

Een bonus van € 1000 netto, uit te betalen door de zorginstelling. De politiek beloofde het, de media stond er vol van en de zorgmedewerkers zitten erop te wachten. Maar hoe werkt het nu praktisch uit? Dat is nog niet zo eenvoudig. Want de werkgever of de opdrachtgever moet het allemaal regelen en organiseren, verwerken in de loonadministratie, en (voor) financieren. In dit artikel leest u over de aandachtspunten van de zorgbonus.

 Het kabinet heeft in het voorjaar al besloten dat het personeel in de zorg een bonus zou moeten ontvangen voor al hun speciale verrichtingen en extra werkzaamheden gedurende…

Parkeren in Den Haag! (deel 2)
Over de Grens

Regelmatig is er – in meerdere opzichten – commotie in Den Haag. Ook de gemeente Den Haag zelf kan daarover meepraten. Was het niet-betalen van parkeerbelasting door diplomaten punt van discussie (ook Over de Grens stond hier al eerder bij stil), de Hoge Raad maakte recent een einde aan dit slopende meningsverschil door te oordelen dat diplomaten zijn vrijgesteld van parkeerbelasting.

‘Waarom wéér die diplomaat’, denkt u mogelijk. Diplomaten zijn toch vrijgesteld? En wat een geneuzel over parkeerbelasting.  ‘Ja en nee’, zeg ik dan. Een diplomaat kan onder omstandigheden wel degelijk in Nederland belasting verschuldigd zijn. En soms noemen we…

Hoge Raad gooit deur dicht: tijdelijke verhuur van deel van de eigen woning toch belast in box 1!
Fiscaal Praktijkblad

Het tijdelijk verhuren van een gedeelte van de eigen woning, bijvoorbeeld een kamer of tuinhuis, via digitale platformen zoals Airbnb is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Tot voor kort oordeelden verschillende lagere rechters dat de opbrengsten die met deze verhuur worden behaald, geheel onbelast zijn. Hierover schreven wij vorig jaar al een artikel: “Deur open, deur dicht” (FP 2019-0063). Op 18 september 2020 heeft de Hoge Raad het finale oordeel geveld: de inkomsten uit de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning zijn toch belast in box 1. In deze bijdrage gaan wij nader in op…

Beloning en belasting: toch voorzichtige mogelijkheden om eerder te stoppen met werken?
Beloning & Belasting

In Beloning & Belasting nummer 11 van 2019 schreef ik al over de aankondiging van een aanpassing in de wetgeving, waardoor het mogelijk zou worden gemaakt om toch eerder te stoppen met werken, zonder dat direct de RVU-heffing van 52% van toepassing is. Het concrete wetsvoorstel is nu op 3 september 2020 ingediend bij de Tweede Kamer met als titel “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen”. In dit artikel volgt een beschrijving van dit wetsvoorstel, waarin diverse maatregelen worden aangekondigd die het toch mogelijk maken om op de een of andere manier eerder te stoppen met werken.

In het pensioenakkoord…

Corona – de wetgever weer terug naar de vijfde versnelling graag!
Over de Grens

In twee eerdere nummers besteedde ik al aandacht aan de potentiële fiscale gevolgen van het plotseling moeten thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen in grensoverschrijdende situaties. Ook besteedde ik aandacht aan de specifieke afspraken die inmiddels in bilateraal verband zijn gemaakt om onbedoelde gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels is het half september 2020 en is COVID-19 helaas nog steeds een dagelijkse werkelijkheid. Het Financieel Dagblad van 14 september 2020 kopte met “Allemaal weer naar kantoor? Bedrijven doen het rustig aan”. In het kort, aldus het FD: “De helft van de werknemers werkt zeker dit jaar nog thuis; Ook daarna zal structureel meer thuis worden gewerkt; Werkgevers stellen zich in op een ander gebruik van kantoren.” 

COVID-19 heeft het dagelijkse leven op velerlei…

Dubbele heffing van premies voor sociale verzekeringen mogelijk?
Over de Grens

De sociale verzekeringspositie van Rijnvarenden houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en heeft inmiddels een vaste plek veroverd in de Nederlandse rechtspraak. In een deel van de procedures betreft het premies sociale verzekeringen die zijn betaald in het land waar de werkgever is gevestigd, terwijl de werknemer volgens de SVB in Nederland sociaal verzekerd is. Verschillende gerechtshoven hebben zich de afgelopen tijd uitgelaten over deze samenloop. Onlangs heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een aantal procedures wederom een interessant aspect van internationale premieheffing binnen de EU aangestipt.

Het betrof inwoners van Nederland die als Rijnvarenden op een binnenschip werkten en…

Niet betaalde vorderingen, oplossingen en hun btw-gevolgen
Fiscaal Praktijkblad

Door de huidige crisis worstelen ondernemers met de vraag of hun rekeningen zullen worden betaald. Vorderingen op niet-betalende afnemers lopen op. Verschillende oplossingen worden gebruikt, waaronder uitstel van betaling, schuldvernieuwing (conversie koopschuld in leenschuld) en ruiling van goederen en diensten. Dit zijn enkele voorbeelden op basis waarvan naar oplossingen wordt gestreefd. Doorgaans is de verschuldigde (want reeds gefactureerde) btw door de leverancier of dienstverrichter (leverancier) voldaan (aangiften en betaling). Wat is de invloed van de hierboven genoemde oplossingen op deze eerder voldane btw? Waar moet u op letten?

1. De verplichting tot voldoening van btw

De in een tijdvak verschuldigd geworden…

Vitaliteitsbeleid en de loonheffingen
Beloning & Belasting

Vitaliteit op de werkvloer. Een thema dat bij menig HR-afdeling hoog op de agenda staat. Fitte werknemers zorgen immers voor hogere productiviteit, lager verzuim, een betere werksfeer en ga zo maar door. Het bevorderen van de vitaliteit van werknemers komt in vele vormen. Te denken valt aan het aanbieden van bedrijfsfitness, een fiets van de zaak, een cursus stoppen met roken of een duurzaam inzetbaarheidsplan voor oudere werknemers. Maar ook arbovoorzieningen kunnen worden geschaard onder de noemer vitaliteit. Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen van de diverse initiatieven om uw personeel vitaal te houden? In dit artikel tracht…

A-G: aftrekbeperking van € 5.000 voor meewerkende partner discriminatie
Fiscaal up to Date

Nu te lezen in de Telegraaf: ’Mogelijk nieuwe aftrekpost voor getrouwde ondernemers’: Als je een eigen zaak hebt en daarin je echtgenoot, of echtgenote, laat werken, dan is dat fiscaal aftrekbaar, dacht een man met een eenmanszaakje. De belastinginspecteur vond alleen van niet. Dus spande de ondernemer een zaak aan: de huidige regeling waarbij het salaris van de partner alleen een aftrekpost is als diegene meer dan €5000 verdient zou discriminatie zijn.

Naar aanleiding van de samenvatting in Fiscaal up to Date nummer 28: “A-G: aftrekbeperking van € 5.000 voor meewerkende partner discriminatie”. Abonnees lezen hierover in FutD-2020-2058. Niet-abonnees kunnen dit artikel gratis…

De nieuwe Duitse civiele wetgeving in tijden van de COVID-19 crisis
Over de Grens

Sinds het begin van de COVID-19 (corona)crisis – dat was voor Duitsland ergens rond 8 maart jl. – staat de wetgevingsmachine in Duitsland nauwelijks stil. Zelden zijn er zo snel zulke ingrijpende wetten gepasseerd en in tijden waarin de Europese politiek log en niet voldoende voorbereid lijkt, bewijzen nationale parlementen hoe snel men het over normaliter controversiële punten (ten minste tijdelijk) eens kan worden. De effectiviteit en snelheid waarmee beslissingen worden genomen om de gevolgen van de coronacrisis eerlijk(er) tussen alle deelnemers in de economie te verdelen, leidt niet alleen tot applaus, maar veroorzaakt ook vraagtekens of de grondrechten,…

Europese Commissie verzoekt Nederland om wijziging van de belastingregels met betrekking tot pensioenen in grensoverschrijdend verband
Over de Grens

Op 27 november 2019 heeft de Europese Commissie haar maandelijkse pakket aan inbreukbesluiten gepubliceerd. In dit maandelijkse pakket zet de Europese Commissie juridische stappen tegen Lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van EU-wetgeving niet zijn nagekomen. Deze besluiten, die betrekking hebben op verschillende sectoren en EU-beleidsterreinen, zijn bedoeld om te zorgen voor de juiste toepassing van EU-wetgeving ten behoeve van burgers en bedrijven. In het inbreukenpakket van november 2019 verzoekt de Europese Commissie Nederland om wijziging van belastingregels die de grensoverschrijdende overdracht van pensioenkapitaal en de grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen belemmeren.

Verzoek tot wijziging belastingregels

De Europese Commissie heeft aangekondigd Nederland…

Een onafhankelijke derde zou dit niet doen – over lenen in Coronatijden
Fiscaal Praktijkblad

“Een onafhankelijke derde zou dit niet doen”. Het is de mantra die belastinginspecteurs graag herhalen om een lening of borgstelling van een directeur-grootaandeelhouder als onzakelijk te kwalificeren. Ze maken zich dan wel erg gemakkelijk af van de op hun rustende bewijslast (ex FutD 2011-2871). Gelukkig zien we steeds meer uitspraken van rechtbanken en hoven die hiermee geen genoegen nemen.

Een aandeelhouder/ondernemer is in de ogen van de inspecteur een beetje een losbol die verblind door het enthousiasme voor zijn bedrijf het allemaal niet meer zo scherp ziet en daardoor een lening zonder zekerheden verstrekt of zich borgstelt voor (een deel…

Over wetgeving gesproken: tijdelijke arbeidscontracten
Beloning & Belasting

Het begon allemaal zo mooi. In de nota Flexibiliteit en Zekerheid is betoogd dat arbeidsorganisaties en modernisering van de arbeidsverhoudingen, diverse onderdelen van het arbeidsrecht toe zijn aan herziening en vernieuwing. Deze vernieuwing zal moeten bijdragen aan het tot stand komen van een nieuw evenwicht tussen partijen op de arbeidsmarkt waarbij flexibiliteit en zekerheid hand in hand moeten gaan en wel zodanig dat het proces van flexibilisering van de arbeid op een verantwoorde en evenwichtige wijze voor beide partijen verloopt. Immers, arbeidsverhoudingen die evenwichtig, bestendig en flexibel zijn, vormen naar de opvatting van het kabinet de kern voor een…

Internationale zeevaart en de Wml, zo ingewikkeld is het toch allemaal niet!
Over de Grens

De vraag die in dit artikel centraal staat is of, en zo ja in hoeverre, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) van toepassing is op zeevarenden. In ieder geval is wel duidelijk dat in artikel 4 Wml is voorzien in een regeling wat betreft de toepasselijkheid van de Wml op zeevarenden.

Niet of toch wel van toepassing?
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in het kader van de implementatie van de Maritiem Arbeidsverdrag1 kenbaar gemaakt dat de Wml niet van toepassing is op arbeidsovereenkomsten in de maritieme sector. In de brief van 5 maart 2019 van de Minister…

Column: Zit u ook nog in de eOntkenningsfase, niveau EO3?
Fiscaal Praktijkblad

Loonaangifte doen moet iedere maand. Geen punt, wettelijke plicht. Maar de overheid verplicht werkgevers nu om dit te doen op basis van eHerkenning. De door de Belastingdienst gratis aangeboden software verdwijnt dus. Je moet bij nota bene een private partij dat ‘product’ eHerkenning kopen en wel minimaal op niveau EH3. Kosten: 30-45 euro per jaar. De overheid die mij dwingt om kosten te maken bij een private partij om te kunnen voldoen aan de wettelijke aangifteplicht. Vreemd verhaal. Wat hebben we geleerd van de Diginotar-affaire? Zo lang geleden was dat niet. En leuk die 6 private partijen (vindt de…

(Werk)kleding
Beloning & Belasting

In bepaalde sectoren is het heel gebruikelijk, of zelfs op basis van een CAO afgesproken, dat (werk)kleding een arbeidsvoorwaarde is. In andere sectoren waar werkkleding niet gebruikelijk is, speelt ook wel eens de vraag of het bijvoorbeeld mogelijk is om kleding als een attentie te geven aan het personeel, bijvoorbeeld rond Sinterklaas, kerst of tijdens een jubileumfeest van de werkgever. Maar hoe zit het ook alweer met de fiscale regels ten aanzien van kleding? Wanneer is werkkleding eigenlijk onbelast? In dit artikel ga ik in op de regelgeving rond zes verschillende mogelijkheden om kleding onbelast aan een werknemer ter…

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de Beklamel-norm: komt het positieve contractsbelang voor vergoeding in aanmerking?
Juridisch up to Date

Als een vennootschap niet haar verplichtingen uit een door haar gesloten overeenkomst nakomt, geldt als uitgangspunt dat alleen deze vennootschap aansprakelijk is voor de schade die de contractuele wederpartij als gevolg daarvan lijdt. De Hoge Raad overwoog in het Beklamel-arrest dat een bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk kan zijn als hij bij de totstandkoming van een overeenkomst wist of behoorde te weten dat de vennootschap tekort zou schieten in de nakoming van deze overeenkomst en dat de vennootschap geen verhaal zou bieden voor de schade die haar crediteur als gevolg daarvan zou lijden.1 

De Hoge Raad heeft zich in zijn…

Sparen voor de oude dag wel/niet via box 3; graag minder fiscale verstoring…
Fiscaal Praktijkblad

Na een werkzaam leven breekt de oude dag aan. Ook in die levensfase dient er inkomen te zijn om van te leven. Werknemers sparen voor hun oude dag vaak via een pensioenregeling. Met de pensioenuitkeringen wordt dan voorzien in dat inkomen voor de oude dag. Maar niet iedereen is werknemer. Zelfstandigen, ondernemers, freelancers c.s. hebben geen pensioenregeling en moeten dus zelf sparen om later ook geld te hebben om van te leven. En sommige werknemers hebben geen pensioenregeling zodat ook zij het zelf moeten regelen. Wie het sparen voor de oude dag zelf moet regelen, heeft ruwweg de keus uit twee mogelijkheden: 1) premies inleggen…

Problemen en vraagstellingen in verband met een buitenlandse boekhouding
Over de Grens

In de praktijk kom je vaak de volgende situatie tegen: ondernemers uit Nederland doen sinds jaren regelmatig heel succesvol zaken in hun eigen land en pakken vaak de kans om eveneens op de Duitse markt actief te worden. Duitse partners rekenen echter niet graag af met een buitenlandse vennootschap. Derhalve wordt er snel voor gekozen om een Duitse vennootschap, een GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) welke vergelijkbaar is met de Nederlandse besloten vennootschap, op te richten. Dit is snel gebeurd, waarbij niet altijd wordt rekening gehouden met desbetreffende valkuilen en aandachtspunten. De GmbH is een Duitse rechtspersoon met de…

Vergaande, maar niet onbeperkte, informatierechten van de curator
Juridisch up to Date

Zodra een faillissement wordt uitgesproken, wordt ook direct een curator aangesteld. De curator weet op dat moment nog niet meer dan dat hij is aangesteld als curator in een faillissement. Omdat de curator belast is met het beheer en de vereffening van de failliete boedel (art. 68 Fw), zal hij natuurlijk wel moeten weten welke goederen er tot de boedel behoren en moet hij ook in de gelegenheid worden gesteld om de (algehele) rechtspositie van zijn failliet te kunnen beoordelen. De curator heeft dus informatie nodig. Bovendien is een belangrijk onderdeel van zijn taak ook om informatie van en over de failliet veilig te stellen (art. 92 Fw).  

De curator heeft een vergaand recht op informatie 

De wetgever is de curator tegemoetgekomen in zijn plicht tot informatievergaring. Zo heeft de curator…

Aanzuiveren negatief cv- of vof-kapitaal 
Fiscaal Praktijkblad

Binnen een commanditaire vennootschap, maatschap of vennootschap onder firma kan het kapitaal van een vennoot negatief zijn. De andere vennoten zijn daarbij belanghebbenden en lopen het risico dat een dergelijke negatieve kapitaalstand niet aangezuiverd wordt. Zij kunnen daarbij de negatieve kapitaalstand al of niet accepteren, afhankelijk van de situatie en de onderlinge afspraken. De vraag komt dan op of een fiscaal verlies genomen kan worden, wanneer dit risico zich manifesteert.  

Dit onderwerp is eerder in nummer 12 van 13 juni 2016 aan de orde geweest in het artikel Pappen en nathouden (over onzakelijk handelen in familieverband). In deze bijdrage wordt nieuwe jurisprudentie besproken die het perspectief op dit onderwerp verder verduidelijkt. 

1. De situatie 

Wanneer…

Voordelen toegekend door buitenlandse (moeder)onderneming; opletten voor nieuwe fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen
Over de Grens

In de strijd tegen fiscale fraude en vooral het niet spontaan aangeven van belastbare inkomsten die voorheen niet onderworpen waren aan fiche- en inhoudingsverplichting, werden de verplichtingen in België met betrekking tot deze belastbare voordelen grondig hervormd. 

1. Bestaande fiscale inhoudings- en ficheverplichtingen  

In principe zijn alle beloningen die voor de werknemer of bedrijfsleider opbrengst zijn van zijn arbeid in dienst van een werkgever of vennootschap, te kwalificeren als een belastbare bezoldiging. 

Dat betekent dat de definitie van belastbaar loon onder het Belgisch fiscaal recht zeer ruim is, zeker als men weet dat het voor fiscale doeleinden irrelevant is wie de verstrekker van het voordeel of vergoeding is. Het kan met andere woorden de werkgever…

Vervroegd met pensioen en doorwerken; is dat mogelijk?
Beloning & Belasting

In één van de voorgaande artikelen hebben jullie reeds kunnen lezen dat eerder dit jaar het kabinet, werkgevers en vakbonden een principeakkoord hebben bereikt over pensioenen. Eén van de aangekondigde veranderingen is dat de AOW-leeftijd minder hard zal stijgen. Deze voorstellen moeten allereerst nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, alvorens ze in werking treden. Duidelijk is dat men AOW niet op een eerder moment dan de AOW-gerechtigde leeftijd kan ontvangen. Voor het bedrijfspensioen zijn er soms wél mogelijkheden. In dit artikel schets ik een kort stappenplan aan de hand waarvan men kan beoordelen óf men eerder…

Stallen of doorschuiven: ‘om het even’
Over de Grens

Voor sommigen dagelijkse kost, voor anderen exotisch. Voorkoming van dubbele belasting (voorkoming) kan zich in diverse varianten in alle drie de boxen aandienen. Deze bijdrage is beperkt tot de situatie waarin een inwoner van Nederland buitenlands salaris geniet.  Vaak wordt met een blik op een verdrag (15 OESO) in de aangifte inkomstenbelasting voorkoming geclaimd. Dit kan op zich in eenvoudige situaties maar eigenlijk is oplettendheid altijd geboden! 

Artikel 9 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (BvdB) 

Artikel 9 lid 1 BvdB somt de buitenlandse inkomensbestanddelen uit werk en woning (box 1) op waarover voorkoming wordt verleend. Deze opsomming komt grotendeels overeen met de opsomming van Nederlandse inkomensbestanddelen in Hoofdstuk 7 Wet IB 2001. De vrijstelling wordt verleend per land (afzonderlijke methode). Dit is belangrijk wanneer uit verschillende landen positieve en negatieve inkomensbestanddelen genoten worden. Positieve inkomensbestanddelen uit het ene land worden niet verminderd met negatieve…

Innovatiebox
Fiscaal Praktijkblad

De Nederlandse fiscale wetgeving kent diverse faciliteiten ter stimulering van innovatie. Een belangrijke regeling in dit verband is de innovatiebox in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Op basis van deze regeling worden voordelen toerekenbaar aan technische innovaties effectief tegen een lager tarief belast. De innovatiebox is de opvolger van de met ingang van 2007 ingevoerde “octrooibox”. Nadien is de regeling regelmatig gewijzigd, verbeterd en/of verruimd. Naar aanleiding van het BEPS-project van de OESO is het innovatieboxregime met ingang van 2017 grondig herzien. Hierna is een aantal beleidsbesluiten verschenen met goedkeuringen en nadere toelichting van openstaande vraagpunten.

In deze…

Exoneratiebeding vernietigbaar?
Juridisch up to Date

Bij het sluiten van overeenkomsten wordt vaak voor de algemene bepalingen van de overeenkomst verwezen naar de Algemene Voorwaarden (AV). Die zijn bedoeld om voor meerdere overeenkomsten te worden gebruikt. Mits juist van toepassing verklaard, maken die AV integraal deel uit van de overeenkomst. Partijen zijn daar volledig aan gebonden, net als de kernbedingen in de overeenkomst zelf. Als de AV eenmaal aanvaard zijn, is het niet mogelijk later te bepleiten dat één van de bepalingen toepassing mist. Dat is anders als er gebreken kleven aan de formulering van de AV of als ze niet juist van toepassing verklaard…

Het anoniementarief
Beloning & Belasting

In 1986 is het anoniementarief geïntroduceerd in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB), een regeling om het mogelijk te maken om de looninkomsten van een anonieme werknemer tegen een hoger tarief te belasten. In dit artikel zal ik onder andere ingaan op het ontstaan van de regeling, wanneer de regeling dient te worden toegepast en de relevante jurisprudentie. Dat het anoniementarief door kan werken van de formele werkgever naar een eventuele inlener zal in dit artikel niet nader aan de orde komen.

Ontstaansgeschiedenis

Artikel 26b van de Wet LB regelt de toepassing van het anoniementarief. Op 1 januari 1986…

De Wet Arbeidsmarkt in balans en de premieheffing: wat betekent dit voor u?
Beloning & Belasting

U heeft in de afgelopen edities van Beloning en Belasting al diverse malen een artikel kunnen lezen over de voortgang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In april van dit jaar las u nog een uitgebreid stuk over de arbeidsrechtelijke aspecten van dit wetsvoorstel. In oktober 2017 kondigde het kabinet Rutte III in het regeerakkoord dit wetsvoorstel reeds aan. De wet bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen, voornamelijk op het gebied van arbeidsrecht, maar waarbij ook de premieheffing werknemersverzekeringen voor een gedeelte worden aangepast. Uiteindelijk is de wet op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer, nadat…

No Deal-Brexit: over de gevolgen en maatregelen voor Transport en Logistiek
Juridisch up to Date

De keuze van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten zal, ongeacht het voorgenomen scenario, tot aanzienlijke ontregelingen leiden. Volgens een rapport van de ABN AMRO inzake de gevolgen van de Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven, is de sector Transport en Logistiek het meest kwetsbaar bij een No Deal-Brexit. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de potentiële gevolgen en de voorgenomen maatregelen in de transport- en logistieksector ter voorbereiding op een No Deal-Brexit. Met het vertrek van de Britse premier Theresa May is de kans op een uittreding zonder handelsafspraken voor het Verenigd Koninkrijk (“VK”)…

Het (uiteindelijke) belang van het UBO-register
Fiscaal Praktijkblad

Op 3 april 2019 is het wetsvoorstel ‘Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit implementatiewetsvoorstel vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn die op 30 mei 2018 is gewijzigd door de zogenoemde vijfde Europese anti-witwasrichtlijn. Op basis van de richtlijn is Nederland verplicht een centraal register in te voeren waarin informatie wordt opgenomen en bijgehouden over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels de ‘ultimate beneficial owner’ en afgekort de ‘UBO’). Hiertoe wordt in het wetsvoorstel voornamelijk de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd.…

De stand van zaken met betrekking tot de Wet DBA
Juridisch up to Date

De laatste tijd is in de media veel aandacht geweest voor de positie van ZZP’ers, in het bijzonder naar aanleiding van de Deliveroo-zaken en het onderzoek door de Belastingdienst naar de toepassing van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA). De berichtgeving zorgt voor veel verwarring in de praktijk. In deze bijdrage zetten we de stand van zaken ten aanzien van de Wet DBA uiteen.

Voor de invoering van de Wet DBA konden zelfstandigen een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. Indien een zelfstandige over een VAR beschikte, was de opdrachtgever gevrijwaard van inhouding van loonheffingen. Sinds 1 mei…

Rumoer om dga-taks
Fiscaal Praktijkblad

In de Telegraaf van 05-04-2019 staat het artikel ‘Rumoer om dga-taks blijft’ van Drs. C. Overduin, belastingadviseur, partner bij Grant Thornton en auteur / redactieraad-lid van Fiscaal Praktijkblad.

Cor Overduin schreef in Fiscaal Praktijkblad nr. 3 van 22-03-2019 een uitgebreid artikel over de dga-taks:
Een nieuw fiscaal gebod: op straffe van de dga-taks zult gij niet excessief lenen van de eigen vennootschap

Op 4 maart jl. kwam het aapje, genaamd ‘consultatieversie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, uit de mouw. Een aap en een mouw waarvan we op Prinsjesdag 2018 nog geen weet hadden. Maar daags daarna des te meer. De brief waarin…

Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
Juridisch up to Date

‘Reclame Code Commissie deelt tik op de vingers uit voor spotjes met ‘de R in de maand’ van griepalert en Oscillococcinum’.1 Reclame voor geneesmiddelen leidt regelmatig tot veel ophef. Per 1 februari 2019 zijn de reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten aangepast. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Tevens wordt het juridisch kader van reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten geschetst.

Juridisch Kader

Voor de reclame van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten zijn, naast de algemene regels voor misleidende en vergelijkende reclame (artikel 6:194 -196 BW), specifieke reclameregels van belang.

Algemene reclameregels

Reclame voor geneesmiddelen kan onrechtmatig zijn jegens derden…

Artiesten en beroepssporters: weet u wanneer u een inhoudingsplicht heeft?
Beloning & Belasting

Een overzichtsartikel over de artiesten- en beroepssportersregeling, is daar behoefte aan? In de praktijk blijkt de wetgeving toch niet zo bekend te zijn als we denken. Wist u dus dat u als bedrijf, als u een artiest inhuurt voor uw personeelsoptreden, dus ook als hoofdregel een inhoudingsplicht hebt? Artiesten en beroepssporters vormen een bijzondere groep mensen in de loonbelastingwetgeving. Ze verrichten vaak werkzaamheden van korte duur, en de gezagsverhouding levert in de relatie vaak stof tot discussie op. Ze verrichten de werkzaamheden dermate zelfstandig dat er niet kan worden gesproken van een gezagsverhouding. De wetgever heeft dan ook gemeend…

Nieuwe 30%-regeling in 2019: maximale looptijd naar 5 jaar mét overgangsregeling van 2 jaar
Over de Grens

Voor een ingekomen werknemer die uit het buitenland wordt geworven geldt onder voorwaarden een forfaitaire tegemoetkoming van maximaal 30/70e van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De werknemer is een ingekomen werknemer indien hij een specifieke deskundigheid heeft die niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt (vorm gegeven door twee salarisnormen van € 28.690 en € 37.743 in 2019) én indien hij meer dan 16 maanden van de 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van zijn tewerkstelling in Nederland woonachtig is geweest op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens. De 30% forfaitaire tegemoetkoming…

WAB: de oplossing voor de nieuwe arbeidsmarkt?
Fiscaal Praktijkblad

Sinds 2015 woedt een behoorlijke storm in arbeidsrechtland. De indertijd geïmplementeerde Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) heeft op veel kritiek gestuit en de beoogde doelen zijn niet of onvoldoende behaald. Het hoofddoel van de WWZ om het arbeidsrecht eerlijker, goedkoper en eenvoudiger te maken lijkt, ruim drie jaar na dato, slechts op het eerste punt (volledig) gerealiseerd te zijn. De eerlijk­heid zit er in dat de werkgever geen keuzemogelijkheid meer heeft tussen het UWV of de rechter bij een voorgenomen ontslag van de werknemer. Het hangt van de ontslaggrond af of dit door UWV (de zogenaamde a- en b-grond)…

BPM: koop in 2019 vooral geen nieuwe auto, wachten tot 2021 gaat lonen
Fiscaal Praktijkblad

Onrust over de toekomst van de BPM. De staatssecretaris verbreekt een belofte door de BPM-tarieven 2019 niet te verlagen. De BPM-heffing zal bovendien zodanig stijgen dat tot 2021 wachten met het kopen van een nieuwe auto zich zal uitbetalen. Wat is er aan de hand? Drs. Cor Overduin van Grant Thornton Accountants en Adviseurs te Gouda legt het voor u uit in Fiscaal Praktijkblad nr. 18.

Lees hier het artikel van drs. Cor Overduin

Uit: Fiscaal Praktijkblad nr. 18 van 9 november 2018
Fiscaal Praktijkblad nr. 19 is vanaf 23 november online te lezen en ligt op 27 november bij abonnees op…

Fiscale aspecten van thuiswerken
Balans

Steeds meer ondernemingen omarmen het zogenaamde “Nieuwe werken”. Dit betekent onder meer dat werknemers de mogelijkheid krijgen om ook vanuit thuis te werken. Dit biedt hen het voordeel dat zij minder reistijd hebben en zodoende werk en privé beter in balans kunnen houden. Voor werkgevers is dit ook een mogelijkheid om te besparen op hun infrastructuur. Immers, bij regelmatig thuiswerken en flexibele werkplekken kan een onderneming met minder kantoorruimte toe. In dit artikel aandacht voor de fiscale kant van thuiswerken. Welke vergoedingen mag een werkgever aan zijn werknemer verstrekken? Wanneer blijven deze onbelast? En hoe zit het met de…

Overgang algemeenheid van goederen bij onroerende zaken
Juridisch up to Date

Inleiding

In dit artikel zullen twee recente uitspraken, inzake de overgang van een algemeenheid van goederen bij onroerende zaken, worden besproken. De Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hebben zich, elk voor zich, dit jaar uitgesproken over twee geschillen, waarbij centraal stond of er sprake was van een overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 bij de overdracht van onroerende zaken (Rechtbank Den Haag, 5 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8124 en Hof Arnhem-Leeuwarden, 4 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3015).

Wet op de omzetbelasting 1968

Een korte schets van de relevante wetgeving…

Tariefindeling van authentieke raceauto
Douane Update

Tariefposten 8703 en 9705

Het gerechtshof oordeelt dat de auto niet kan worden aangemerkt als een voorwerp (voor verzamelingen) met een historisch belang in de zin van post 9705 van de GN. Het is niet aannemelijk dat met de auto belangrijke sportieve successen zijn geboekt bij prestigieuze nationale of internationale evenementen.

X BV heeft in april 2014 een auto geïmporteerd. De auto is aangegeven als 1991 Porsche 962C RACECAR VIN 962-166 met een douanewaarde van 595.810 en is ingedeeld in een van de onderverdelingen van post 9705 van de GN (0%). De inspecteur heeft de aangifte gecontroleerd en geconcludeerd dat de…

De verschillen tussen de loondoorbetaling bij ziekte in Nederland en Duitsland
Over de Grens

Tussen Nederland en Duitsland bestaan er grote verschillen met betrekking tot de loondoorbetaling tijdens ziekte van de werknemer. Nederland kent een loondoorbetalingsverplichting van de werkgever gedurende 2 jaren, terwijl in Duitsland de werkgever slechts gedurende 6 weken het loon van zijn zieke werknemer dient door te betalen.

De loondoorbetalingsverplichting in Nederland

In Nederland wordt een werkgever verplicht om de werknemer bij ziekte ten minste twee jaar lang door te betalen, zie artikel 7:629 BW. Volgens lid 1 van artikel 7:629 BW betreft de wettelijke loondoorbetalingsverplichting 70% van het loon en ten minste het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon gedurende de…

Boete bij huurachterstand
Huurrecht

De verhuurder vordert betaling van een huurachterstand, te vermeerderen met een contractueel overeengekomen boete. De verhuurder en de huurder verschillen van mening over de berekening van de boete. De kantonrechter legt uit hoe deze boete moet worden begrepen en matigt deze.

Casus

Deze zaak betreft een bedrijfsruimte in Nijmegen. Deze huurovereenkomst is inmiddels geëindigd maar de huurder heeft vier maanden niet betaald, te weten de maanden februari, november en december 2016 en januari 2017. De huurachterstand bedraagt daardoor bijna € 7.000. Verhuurder vordert betaling daarvan, alsmede van de in artikel 18.2 van de Algemene bepalingen overeengekomen boete. Deze boetebepaling luidt als…

Belastingplicht in Duitsland door werken bij een GmbH met een Nederlandse leiding?
Beloning & Belasting

Vraag

Een Nederlandse groep verricht werkzaamheden in Duitsland. Onderdeel van de groep is een productiebedrijf dat wordt gedreven via een Duitse GmbH. De leiding van deze GmbH wordt gevormd door twee bestuursleden van de Nederlandse groep. De helft van de aandelen van de GmbH worden overigens gehouden door een externe investeringsmaatschappij.

Vanuit Nederland is besloten dat een werknemer zal worden tewerkgesteld in Duitsland als financieel manager. Hij zal niet eveneens functioneren als ‘Geschäftsführer’ van de Duitse GmbH. Er zijn verder geen werknemers in dienst van de GmbH.

Uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst is met deze werknemer een uitzendovereenkomst gesloten. Partijen zijn overeengekomen…

De fiscale oudedagsreserve; een pensioenvoorziening binnen of buiten de onderneming?
Fiscaal Praktijkblad

Introductie

Pensioen; een actueel onderwerp, waar partijen maandenlang of zelfs jarenlang over onderhandelen. Een ondernemer is daarentegen zo bezig met de belangen van zijn cliënten, dat hij hier geen tijd en geld voor vrij maakt. Als langzamerhand de AOW-gerechtigde leeftijd in zicht komt, wordt hij gedwongen om hierover na te denken. Hij gaat mogelijkheden en onmogelijkheden inzien en beseft daarbij dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Desalniettemin blijft hij standvastig dat hij zich geen zorgen hoeft te maken voor de dag van morgen. In dit artikel neem ik u graag mee naar de fiscale oudedagsreserve, nog steeds één van de…

Verhuurderheffing is bij mede-eigendom discriminerend
Fiscoloog

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 710,68 per maand (2018). In 2018 is de verhuurderheffing 0,591%. De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 50 maal de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. De verhuurder kan de aangifte verhuurderheffing alleen elektronisch indienen. Rijksmonumenten zijn van verhuurderheffing vrijgesteld. Vóór 2018 was er al verhuurderheffing verschuldigd als een verhuurder meer dan 10 huurwoningen bezat. Belastingplichtig voor de verhuurderheffing is de persoon die de WOZ-waarde…

Valkuilen bij het inzetten van Social Media bij consumentenreclame
Juridisch up to Date

Inleiding

Social media heeft inmiddels een vaste en belangrijke plaats ingenomen in het leven van veel consumenten. Ondanks berichten over datalekken door bijvoorbeeld Facebook, blijven veel consumenten gebruik maken van social media. En dus is het niet vreemd dat bedrijven kijken of zij social media kunnen inzetten binnen hun online marketingstrategie. Inmiddels is ook wel gebleken dat social media kanalen en / of influencers (vloggers / bloggers) het gedrag en de keuzes van (potentiële) klanten behoorlijk beïnvloeden.

Maar aan welke regels moet je je dan houden? Zijn er überhaupt regels? Hoever reikt aansprakelijkheid voor wat vloggers / influencers over jouw product…

Werken in het buitenland: Ontwijk de vele fiscale, juridische valkuilen!
Over de Grens

De werkgever is in Nederland verantwoordelijk voor de juiste en tijdige inhouding van loonbelasting en premies. De afdeling salarisadministratie zorgt ervoor dat dit iedere maand correct plaatsvindt. De werknemers worden betaald en de inhoudingen zien zij terug op hun loonstrook. Maar wat nu wanneer deze werknemers in Nederland wonen en door hun werkgever in het buitenland aan de slag worden gezet?

Een voorbeeld uit de praktijk

Bob heeft een technische achtergrond en werkt voor verschillende werkgevers in het buitenland. In 2016 en 2017 werkt Bob voor een multinational werkzaam in de olie- en gasindustrie. Voor zijn werkgever reist hij heen en…

Opening vrijwaringsonderzoek betreffende invoer van staalproducten
Douane Update

Op 26 maart 2018 is een bericht in het Publicatieblad over de opening van een vrijwaringsonderzoek betreffende de invoer van staalproducten.

De Commissie beschikt over informatie waaruit blijkt dat de invoer van bepaalde staalproducten tussen 2013 en 2016 met ongeveer 65 % is toegenomen. Bovendien merkt de Commissie tevens op dat de totale invoer van de betrokken producten ook relatief toenam, namelijk van 7,3 % tot 11,6 % van de productie en van 12,2 % tot 17,6 % van de consumptie.

De toename van de invoer lijkt het gevolg te zijn van onvoorziene ontwikkelingen zoals de wereldwijde overcapaciteit in de staalsector…

Vergoeding voor het niet-uitoefenen van optierechten vormt loon
Beloning & Belasting

Een werkgever, onderdeel van een concern, heeft aan zijn directeur (werknemer) in zijn arbeidsovereenkomst van 1996 een winstdelingsregeling toegekend. De werknemer heeft daarnaast optierechten gekregen. In juni 1998 heeft de werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten met de werknemer. De nieuwe arbeidsovereenkomst verving de arbeidsovereenkomst uit 1996. In de nieuwe arbeidsovereenkomst zijn een jaarlijkse tantième en een winstdelingsregeling opgenomen. Tevens heeft de werknemer optierechten toegekend gekregen.

In 1999 heeft het concern besloten om naar de beurs te gaan. In verband met de beursgang heeft het concern de optierechten van alle werknemers afgewikkeld, waaronder met de werknemer in kwestie. De werkgever heeft…

De waarde van een concurrentiebeding anno 2018
Balans

Over het concurrentiebeding doen veel terechte en onterechte verhalen de ronde. Zeker na de invoering van de WWZ heeft het concurrentiebeding een nog slechtere reputatie gekregen. Er wordt vaak gezegd dat een werknemer zich niet teveel zorgen hoeft te maken over een concurrentiebeding omdat die “in praktijk toch nooit overeind blijft”.

Waar heeft het concurrentiebeding deze slechte naam aan te danken en in welke mate berusten die verhalen op waarheid?

Het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een populaire benaming voor een beding in (meestal) een arbeidsovereenkomst, dat de werknemer in bepaalde mate beperkt om na einde van het dienstverband ergens werkzaam te zijn.…

Fiscale behandeling van voedsel, drank en genotmiddelen / horecabestedingen
Fiscaal Praktijkblad

De fiscale wetgeving kent diverse bepalingen die de beperking van de aftrekbaarheid van deze kosten dan wel de daarin aanwezige omzetbelasting op de een of andere manier regelt. Deze regelingen zijn te vinden in art. 3.15 Wet op de Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB), art. 8 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb.) en de Wet op de Omzetbelasting 1968 (Wet OB). Deze regelingen zullen in dit artikel worden behandeld.

Aftrekbeperkingen in de IB/Vpb.

De aftrekbeperking voor de zogenaamde “gemengde kosten” is ingevoerd bij de Oort-wetgeving. In de winstsfeer zijn die bepalingen ingegaan per 1 juli 1989. Het gaat bij die gemengde…

‘Download-boetes’ – nu ook in Nederland?
Juridisch up to Date

Filmdistributeur Dutch FilmWorks kreeg op 5 december 2017 van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens groen licht voor haar plan om IP-adressen te verzamelen in peer-to-peer-netwerken om zo inbreukmakers aan te spreken. Dutch Filmworks heeft veel gewilde bioscoopfilms als Soof 2, Mannenharten en The Wolf of Wall Street in beheer. Dreigen nu, zoals in Duitsland al de praktijk, daadwerkelijk download-boetes in Nederland? Voor wie, en wat dan te doen?

Downloaden is wel inbreuk

Het zij hier voor de zekerheid herhaald: het is niet toegestaan om ongeautoriseerde kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken – zoals films – uit te wisselen via peer-to-peer netwerken. Jarenlang heeft…

Heffingskortingen in internationaal verband, een heet hangijzer!
Over de Grens

Het is een feit dat in de afgelopen jaren veel wijzigingen zijn doorgevoerd met betrekking tot de heffingskortingen. De veranderingen hebben vooral te maken met het doorvoeren van de gewenste inkomenseffecten.

Voor de buitenlandse belastingplichtige komen daarnaast ook nog de wijzigingen inzake de kwalificerende buitenlandse belastingplicht en de tijdsevenredige toepassing van de heffingskortingen om de hoek kijken. En of dat nog niet genoeg is, wil de wetgever vanaf 2019 in de loonbelasting alleen nog het belastingdeel van de heffingskortingen toepassen waarop niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Dit betekent dat de kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen…

Laagfrequent geluid: een gebrek?
Huurrecht

In de media lees je met enige regelmaat over laagfrequent geluid. Sommige mensen zouden enorm veel last ondervinden van lage brom- of zoemtonen, veelal door apparaten of installaties veroorzaakt, terwijl andere mensen hier helemaal niets van merken. Wat betekent het voor een verhuurder indien zijn huurder klaagt over overlast door laagfrequent geluid in het gehuurde?

Casus

Een huurder woont al geruime tijd in haar woning. Zij klaagt bij haar verhuurder over geluidsoverlast door verschillende buren. Later veranderen haar klachten en gaat het met name om overlast ten gevolge van laagfrequent geluid. De huurder stelt een permanente bromtoon te horen, vergelijkbaar met…

Schenking van Zwitserse bankrekening na 18 jaar nog na te vorderen
Fiscoloog

In artikel 66, lid 1, onderdeel 2°, van de Successiewet is de aanvang van de termijn voor het opleggen van een aanslag schenkbelasting geregeld. De termijnen vangen aan:

als aangifte is gedaan: na het ontstaan van de belastingschuld
als geen aangifte is gedaan: na de dag van de inschrijving van de akte van overlijden van de schenker of van de begiftigde in de registers van de burgerlijke stand.

De termijn voor het opleggen van een aanslag schenkbelasting is op grond van artikel 11, lid 3, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen drie jaar. Voor het opleggen van een navorderingsaanslag heeft…

Trouwlustigen opgelet: Met ingang van 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen!
Balans

We kunnen wel spreken van een historisch moment voor het huwelijksvermogensrecht! Na 180 jaar een algehele gemeenschap van goederen als basisstelsel te hebben gehad, zal vanaf 1 januari 2018 de beperkte gemeenschap van goederen het hoofdstelsel worden in Nederland.

Volgens de initiatiefnemers wordt met deze wetswijziging gehoor gegeven aan de wens van voornamelijk de jongere generatie Nederlanders, die voornemens zijn te gaan trouwen. Tegenwoordig wordt namelijk anders gekeken naar het huwelijk dan vroeger. Dit heeft ook te maken met het stijgende aantal echtscheidingen en daardoor de vele tweede huwelijken. Aanstaande echtgenoten zitten niet meer te wachten op het moeten delen…

Resultaatafhankelijke studiekostenvergoeding, belast of onbelast?
Beloning & Belasting

Vraag

Een werknemer heeft gevraagd om een studiekostenvergoeding voor de opleiding SPD-bedrijfsadministratie. Wij willen zijn studiekosten wel vergoeden, omdat dit hem ook ruimte geeft voor doorgroei binnen onze onderneming. Echter, wij willen zijn studiekosten vergoeden op voorwaarde dat de werknemer zijn examens behaald. Kunnen wij deze studiekosten belastingvrij aan hem vergoeden?

Antwoord

De kosten voor het volgen van een opleiding of studie van de werknemer (zoals lesgelden, examengelden, boeken, leermiddelen en reiskosten) mogen onbelast vergoed worden, met toepassing van de desbetreffende gerichte vrijstelling. Indien een werknemer een studiebeurs of een andere tegemoetkoming in de kosten van de studie of opleiding ontvangt, kan…

Vanuit een EU-lidstaat naar een Nederlands bedrijf gedetacheerd: op welke minimum arbeidsvoorwaarden kunt u dan aanspraak maken?
Over de Grens

Ter vervanging van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) is op 18 juni 2016 de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WAGwEU) in werking getreden. Deze wet dient ter implementatie van de Europese handhavingsrichtlijn betreffende ‘de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en wijziging Verordening (EU)’.1 Een hele mond vol, maar houdt de WAGwEU2 nu precies in?

Inleiding

De richtlijn is opgesteld om een evenwicht te creëren tussen enerzijds het vrije verkeer van diensten in de EU en anderzijds bescherming van internationaal gedetacheerde werknemers. De Nederlandse wet (na implementatie van de richtlijn) is meer specifiek bedoeld…

Regeling Internationaal Handelsverkeer sinds 1 juli 2017 in werking
Over de Grens

Per 1 juli 2017 is de regeling internationaal handelsverkeer in werking getreden.1 Deze regeling vervangt en versoepelt de op 1 juli 2013 in werking getreden pilot Kennisindustrie. Het doel van de regeling is het bedrijfsleven faciliteren in het onderhouden en het bevorderen van hun internationale handelscontacten. Aan de regeling kunnen Nederlandse bedrijven deelnemen die een samenwerking of overeenkomst met een buitenlands bedrijf zijn aangegaan en voor wie het noodzakelijk is dat aan het buitenlands bedrijf gelieerde arbeidskrachten in Nederland werkzaamheden komen uitoefenen. Een dergelijk traject van het Nederlandse en het buitenlandse bedrijf kan worden aangemeld en voor de buitenlandse arbeidskrachten…

Vertrouwen in de toekomst mag blijkbaar wat kosten
Fiscaal Praktijkblad

De fiscale maatregelen uit het regeerakkoord

Na een recordformatie (althans wat duur betreft) werd op 10 oktober 2017 door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Hoe een regeerakkoord getiteld moet worden is blijkbaar nog wel ‘een dingetje’. Niet te oubollig of braaf, niet te vaag en vooral veel (heel veel) hoop en daadkracht. Blijkbaar voldeed de nu voorliggende slogan aan de gestelde vereisten. In het – van kaft tot kaft – zeventig pagina’s tellende document is erg veel opgenomen, waaronder ook tal van fiscale maatregelen. Het zijn deze maatregelen die in deze bijdrage onder…

Hoe zit het ook alweer: de loondoorbetalingverplichting tijdens het derde ziektejaar?
Juridisch up to Date

Inleiding

Er is een vaste lijn in de rechtspraak zichtbaar dat na een loonsanctie door het UWV artikel 7:629 BW de basis vormt voor wat betreft de duur als de omvang van de loondoorbetaling-verplichting in het derde ziektejaar. Het Hof ‘s Hertogenbosch behandelde deze zomer op-nieuw de vraag hoe hoog de loondoorbetalingverplichting voor een werkgever is tijdens het derde ziektejaar.1 In dit artikel wordt het arrest van het Hof besproken.

Feiten

Werknemer is sinds 1 juli 2012 in dienst van een electrotechnisch installatiebedrijf. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Metaal en Techniek van toepassing (hierna: CAO). Sinds 5 mei 2014 is werknemer volledig…

Eenmalige schenking van € 100.000 behoorde niet tot erfenis
Fiscoloog

Mevrouw A kreeg op 25 maart 2014 een schenking van mevrouw B van € 100.000. De echtgenoot van mevrouw A was de schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw B. In de schenkingsaangifte werd een beroep gedaan op de eenmalige verruimde vrijstelling van artikel 33a van de Successiewet. De inspecteur gaf een beschikking dat geen aanslag schenkbelasting zou worden opgelegd. Op 13 januari 2015 overleed mevrouw B. Uit haar testament bleek dat mevrouw A haar enig erfgenaam was. De echtgenoot van mevrouw A was de executeur. Hij deed aangifte erfbelasting naar een belaste verkrijging voor zijn vrouw van € 75.412. De inspecteur…

Oprichting van BV en agiostorting op 31 december geen fraus legis
Fiscoloog

Een belastingplichtige is in beginsel vrij om een weg te kiezen die voor hem fiscaal het meest voordelig is. Vermogensbestanddelen die in box 1 of box 2 vallen, behoren in beginsel niet thuis in box 3. In artikel 2.14, lid 3 van de Wet IB 2001 is echter een aantal situaties opgenomen, waardoor een vermogensbestanddeel tóch in box 3 valt, ook al valt het vermogensbestanddeel ook in box 1 of box 2. Het moet dan gaan om een tijdelijke overheveling van vermogensbestanddelen rondom de peildatum. De Belastingdienst heeft zijn vizier op personen die voor het einde van het jaar…

Voorstel Commissie tot hervorming btw-stelsel van de EU
Douane Update

BTW-richtlijn / Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011

Op 4 oktober 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd tot hervorming van het btw-stelsel van de EU. Het betreft ingrijpende hervormingen die bedoeld zijn om het btw-stelsel meer robuust, eenvoudiger en fraudebestendig te maken. Een belangrijke wijziging betreft de plaats van levering bij intra-EU leveringen van goederen; dat wordt de lidstaat van bestemming van de goederen. Voor zogenoemde “Certified Taxable Person” zullen bepaalde vereenvoudigingen gaan gelden.
Het plan introduceert verder “quick fixes” die betrekking hebben op de btw-behandeling van grensoverschrijdende leveringen, die al op korte termijn van toepassing moeten worden.

Op 7 april 2016 heeft…

Eén hennepplant op het balkon
Huurrecht

Het hebben van één plant op het balkon is – ook bij een zero tolerance beleid van de verhuurder – onvoldoende ernstig voor ontbinding van de huurovereenkomst.

Casus

De politie ziet vanaf de openbare weg dat op het balkon van het gehuurde één hennepplant aanwezig is. De politie verwijdert deze plant. De verhuurder, een woningstichting, wil de huurovereenkomst om deze reden beëindigen. Daarbij wijst de verhuurder erop dat het kweken van hennep op grond van artikel 6.9 van de algemene huurvoorwaarden niet is toegestaan.

Artikel 6.9 van de algemene huurvoorwaarden bepaalt: “Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken,…

Fouten in de verzuim- en re-integratiebegeleiding
Balans

De verzuim- en re-integratiebegeleiding van een werknemer is maatwerk. Het leveren van maatwerk maakt het niet ondenkbaar dat er fouten worden gemaakt: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’. Er kunnen bijvoorbeeld fouten door de bedrijfsarts worden gemaakt. Hij kan bijvoorbeeld een onjuist re-integratieadvies geven. Fouten worden voor de werkgever op geld waardeerbaar als het UWV een loonsanctie oplegt en zij verplicht wordt om maximaal een jaar langer het loon van de werknemer door te betalen. De vraag wordt dan met regelmaat gesteld of de werkgever haar schade wegens de loonsanctie kan verhalen op de arbodienst.

Hoofdregel: werkgever is verantwoordelijk

Uitgangspunt is dat…

Arrest van de Hoge Raad inzake de 183-dagenregeling in het Verdrag Nederland-België 2001: duidelijkheid of juist een escape?
Over de Grens

In OESO conforme belastingverdragen die Nederland met andere landen heeft gesloten is in het artikel dat betrekking heeft op inkomsten uit dienstbetrekking de “183-dagenregeling” opgenomen. Deze 183-dagenregeling speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van het heffingsrecht van de verdragsluitende staten met betrekking tot de inkomsten uit dienstbetrekking van werknemers.

In navolging van de conclusie van A-G Niessen1 heeft de Hoge Raad2 in een arrest een geschil behandeld inzake de 183-dagenregeling die is opgenomen in het Verdrag Nederland-België3 (hierna: het Verdrag).

Het geschil

De casus heeft betrekking op 2009 en betreft een belanghebbende (hierna: X) die inwoner is van België. X is directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA)…

Bij ongepubliceerd intern beleid geen beroep op vertrouwensbeginsel mogelijk
Fiscoloog

Iedere belastingplichtige die het aangaat, kan een beroep doen op gepubliceerd beleid. Toezeggingen en expliciete standpuntbepalingen spelen doorgaans alleen een rol in de verhouding tussen de inspecteur en de belastingplichtige tegenover wie de inspecteur de toezegging of bewuste standpuntbepaling heeft gedaan. Een andere belastingplichtige die op de hoogte komt van de inhoud van die toezegging kan in principe geen vertrouwen ontlenen dat hij dezelfde fiscale behandeling krijgt. De Hoge Raad besliste in een arrest van 4 december 2009 (nr. 08/02258) dat een belastingplichtige in principe geen gerechtvaardigd vertrouwen kan ontlenen aan het optreden van de inspecteur ten aanzien van…

Informatie over innovatiebox na WOB-verzoek FutD openbaar
Fiscaal up to Date

De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op een WOB-verzoek van Fiscaal up to Date met betrekking tot de innovatiebox (art. 12b Wet Vpb). Fiscaal up to Date vroeg de staatssecretaris onder meer documenten openbaar te maken over de toetsingskaders bij het van toepassing verklaren van de innovatiebox en bij het vaststellen van het percentage van de winst dat kan worden toegerekend aan research and development (R&D), over de criteria die van belang zijn bij de toerekening van een percentage van de winst aan R&D en in welke mate zij van belang worden geacht, en het beleid, uitvoeringsregels en uitleg van…

Fusies, overnames en herstructureringen: de overgang van personeel en de gevolgen daarvan
Beloning & Belasting

Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag op dit moment. In de praktijk zien we regelmatig dat personeel overgaat van de ene naar de andere juridische entiteit door de fusie, door de overname, of als gevolg van een herstructurering binnen een concern, maar dat er niet wordt gekeken naar de gevolgen die dit voor het personeel met zich mee brengt. We moeten rekening houden met diverse aandachtspunten op het gebied van de loonheffingen, formaliteiten en administratieve verplichtingen. Vervolgens zullen we ook rekening moeten houden met de integratie van arbeidsvoorwaardenpakketten, cultuurverschillen en andere integratie-aspecten. In deze special…

Hoge Raad vernietigt uitnodigingen tot betaling wegens schending verdedigingsbeginsel
Douane Update

Verdedigingsbeginsel

De aangever is ten onrechte niet voor het vaststellen van uitnodigingen tot betaling om een reactie gevraagd. Daarmee is het zogeheten verdedigingsbeginsel geschonden. Dat kán leiden tot vernietiging door de rechter van de uitnodigingen tot betaling, maar het hoeft niet altijd. De Hoge Raad oordeelt dat het in dit geval wel tot vernietiging leidt. Het feit dat de inspecteur een duidelijk juridisch standpunt heeft, neemt niet weg dat ook dan een vooraf door X BV gegeven reactie zich had kunnen lenen voor een discussie over het antwoord op de vraag of dat standpunt moet leiden tot de door de…

Facebook krijgt boete van 110 miljoen euro voor misleiding Europese Commissie bij overname WhatsApp
Juridisch up to Date

De Europese Commissie heeft op 18 mei 2017 op grond van de EU-concentratieverordening1 een boete aan Facebook opgelegd voor het verstrekken van misleidende informatie bij de melding van de overname van WhatsApp in 2014.2

WhatsApp voerde namelijk een aanpassing door in haar privacybeleid in augustus 2016, waaruit bleek dat gebruikersdata van WhatsApp profielen werden gelinkt aan data van Facebook profielen. Dit was aanleiding voor de Commissie om een onderzoek te starten. Hoe leidde dit vraagstuk dat – op het eerste gezicht – relevant is voor toezichthouders op het gebied van privacy en dataprotectie, tot een mededingingsrechtelijke miljoenenboete?

Fusiebesluit Facebook-WhatsApp

De aangemelde concentratie van…

Het rapport met beleidsvarianten Wet DBA: hoe nu verder?
Beloning & Belasting

Inleiding

Op maandag 22 mei 2017 heeft de demissionair minister van SZW het rapport over de herijking van de begrippen “vervanging”en “gezag”aan de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport heeft als titel “Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie”. Het onderzoek naar de begrippen “vervanging”en “gezag” is door de staatssecretaris van Financiën toegezegd in zijn tweede voortgangsrapportage over de Wet DBA van 18 november 2016. Het onderzoek is uitgevoerd onder voorzitterschap van het ministerie van SZW: het betreft een ambtelijk onderzoek en een ambtelijk rapport. Dit rapport zal voor een nieuw kabinet richting kunnen geven aan de koers die de regering wil inslaan als…

‘Getreiter’ van de buurvrouw
Huurrecht

Vraag

Ans heeft last van haar buurvrouw. Zij veroorzaakt overlast. Vooral door treiterend en dreigend gedrag. Er zijn kleine pesterijen, zoals vernielingen, beledigende opmerkingen, urineren tegen de haag. Het is non-verbaal pesten, aldus Ans.

“De buurvrouw is altijd aanwezig als ik naar buiten ga. Ik voel mij achtervolgd. Ze is altijd aan het vegen of aan het ramen zemen. Of ze loopt vlak langs mij en dan bedoel ik echt rakelings. Ze spookt altijd rond mijn huis en ik voel mij bespied. Ik heb het gevoel dat ik een obsessie ben voor haar. Het gaat niet zo zeer om het poetsen,…

Echtscheiding bij onderdekking pensioen in eigen beheer
Balans

Op 14 april jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal stond op welke wijze het pensioen verdeeld moet worden wanneer de B.V. over onvoldoende middelen beschikt om zowel het pensioen voor de man als het pensioen voor de vrouw te voldoen.

Casus
Wat was het geval in deze casus? De echtelieden zijn in 1988 algehele gemeenschap van goederen gehuwd. De vrouw is directeur-grootaandeelhouder (dga) van een B.V. en zij bouwt bij deze vennootschap een pensioen op dat door de vennootschap in eigen beheer wordt gehouden.

In 2010 spreekt de rechtbank de echtscheiding uit. Op grond…

Verbod op privégebruik auto in arbeidsovereenkomst DGA niet relevant
Fiscoloog

Een werkgever hoeft geen bijtelling voor de auto van de zaak van een werknemer te doen als de werknemer overtuigend kan bewijzen dat hij op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de auto rijdt. De werknemer kan het bewijs op verschillende manieren leveren. Ten eerste kan hij een sluitende rittenregistratie bij zijn werkgever inleveren. Ten tweede kan hij een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen in combinatie met een sluitende rittenregistratie of ander soort bewijs. Tot slot kan de werknemen een ander soort bewijs leveren. Het is ook mogelijk dat een werkgever simpelweg verbiedt om de auto voor privédoeleinden…

Het nieuwe “Arbeitnehmerüberlassungsgesetz” – nieuwe spelregels bij het uitlenen van personeel
Over de Grens

Na een aantal discussierondes in de Bundestag en de Bundesrat heeft de Duitse wetgever per 1 april 2017 nieuwe regelgeving omtrent inlenen/uitlenen van personeel ingevoerd. De meeste regelingen bevatten hierbij het nieuwe Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (hierna: AÜG), daarnaast zijn echter ook enkele hiermee verbonden wetten ingevoerd in andere wetteksten.

De nieuwe wetten en wijzigingen hebben nogal verstrekkende/vergaande gevolgen voor de betrokken partijen en dus ook voor Nederlandse ondernemers die zaken doen over de grens met hun Nederlandse vennootschap of de Duitse dochter GmbH.

Hieronder worden de belangrijkste veranderingen kort toegelicht en volgen tips voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.

Definitie “Arbeidsovereenkomst”

In het…

Uitstel van winstneming rendeert door verlaging tarief VPB in 2018
Fiscaal Praktijkblad

Per 2018 wordt de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Deze maatregel zorgt er onder andere voor dat het fiscale vestigingsklimaat van Nederland aantrekkelijk blijft. Door de toekomstige wijziging van de VPB schijven is het interessant voor MKB ondernemers met een BV om te beoordelen of de situatie nog steeds fiscaal geoptimaliseerd is. Voor dit jaar kan het voordelig zijn winstneming uit te stellen naar 2018. Dit wordt dan lager belast. Onderstaand worden enkele uitstelposten nader belicht.

Beeld van de jaarrekening

Het uitgangspunt van een jaarrekening is het verschaffen van een beeld waarmee lezers een verantwoord…

Tariefindeling medische implantaatschroeven
Douane Update

Tariefposten 8108 en 9021 

Het Hof van Justitie van de EU heeft beslist over de tariefindeling van bepaalde medische implantaatschroeven. Volgens het Hof onderscheiden deze zich van gewone schroeven door hun zorgvuldige vervaardiging en hun grote precisie. Er moet daarom geen beslissend belang worden toegekend aan de uiterlijke verschijningsvorm van de medische implantaatschroeven.

Het Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan over de tariefindeling van drie modellen van implantaatschroeven. Deze zijn bestemd om in het menselijk lichaam te worden ingebracht voor de behandeling van breuken in het beendergestel of voor de bevestiging van protheses. De schroeven hebben de volgende gemeenschappelijke kenmerken:

een…

Waar moeten contractspartijen op letten bij een boetebeding?
Balans

Een boetebeding is een beding waarin partijen met elkaar afspreken dat als één van hen één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, deze partij aan de andere partij een geldsom moet betalen. Een dergelijk beding kan twee functies hebben: ter vergoeding van de door de andere partij geleden schade en om de partij voor wie het beding geldt aan te sporen zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te (blijven) komen.

Boetebedingen komen in de praktijk veel voor. Ze worden regelmatig opgenomen in commerciële contracten en algemene voorwaarden, maar je ziet ze ook terugkomen in arbeidsovereenkomsten en in overeenkomsten waarbij alleen…

Overeenkomst van opdracht wordt niet zomaar een arbeidsovereenkomst
Beloning & Belasting

Dit betreft een civielrechtelijk zaak. X verricht werkzaamheden in de periode april 2013 tot en met mei 2015 als bedrijfsleider in restaurant Y. Bij de aanvang van de werkzaamheden hebben X en (de rechtsvoorganger van) Y een overeenkomst van opdracht gesloten. Voorts staat vast dat X maandelijks een factuur stuurde naar Y (inclusief btw) voor zijn werkzaamheden. Daarnaast stond X sinds augustus 2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak. X vordert in deze civiele procedure dat de samenwerking tussen hem en Y moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter heeft deze vordering van X afgewezen. X…

Vermindering douanewaarde bij gebreken (conclusie A-G)
Douane Update

Art. 236 CDW / art. 145, lid 2 en lid 3, UCDW

Op grond van art. 145, lid 2, sub a, UCDW kan een importeur vanwege achteraf vastgesteld lagere douanewaarde betaalde invoerrechten terugvragen als de goederen ten tijde van de invoer gebreken vertoonden. De A-G Hof van Justitie heeft geconcludeerd dat ook van een “gebrek” kan worden gesproken wanneer wordt vastgesteld dat er een risico is dat goederen niet de eigenschappen bezitten die men gerechtigd is daarvan te verwachten en daarom maatregelen neemt (met name vervanging van verdachte onderdelen). Verder concludeerde de A-G dat voor de teruggaaf van invoerrechten inzake…

Pre-pack van de baan?
Balans

In onze vorige bijdrage informeerden wij u over de herijking van het faillissementsrecht en dan met name over de Wet Continuïteit Ondernemingen II (“WCO II) betreffende het buitengerechtelijk akkoord. Over de Wet Continuïteit Ondernemingen I (“WCO I”) betreft de pre-pack meldden wij u toen dat het wetsvoorstel thans voorligt bij de Eerste Kamer, maar dat de Eerste Kamer waarschijnlijk de antwoorden van het Europese Hof op de prejudiciële vragen afwacht inzake de procedure Estro. De Europese Commissie heeft enige tijd geleden hierover een advies uitgebracht aan het Europese Hof en de Advocaat-Generaal van het Hof heeft recentelijk zijn conclusie…

Uit het dagboek van een salarisadministrateur: nihilwaardering en cafetariaregeling
Beloning & Belasting

Inleiding

Bedrijf X wil haar medewerkers graag de mogelijkheid bieden deel te nemen aan een fitnessprogramma en zorgt voor de benodigde voorzieningen op de werkplek. Voor de medewerkers is het helaas zo dat X de kosten niet (volledig) voor haar rekening wil nemen. Deelnemers aan de fitnessfaciliteit moeten een eigen bijdrage betalen. Per half jaar betalen zij een bedrag voor het fitnessabonnement rechtstreeks aan het bedrijf dat de fitnesssessies begeleidt. De salarisadministratie van X krijgt het verzoek om deelname aan het fitnessprogramma fiscaal vriendelijk te verwerken via een cafetariaregeling. Medewerkers zien af van brutoloonbestanddelen en in ruil daarvoor ontvangen zij…

Actie noodzakelijk!
Fiscaal Praktijkblad

De opwinding die bij de aankondiging en invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) ontstond is weer enigszins afgenomen.  Dit als gevolg van de geruststellende en sussende worden van staatssecretaris Wiebes. De vraag laat
zich stellen of dat wel terecht is. In mijn optiek niet en is actie noodzakelijk! Hierna zal ik aangeven waarom actie, met name van de kant van de opdrachtgevers, noodzakelijk is.

Wet DBA

Omdat de toenmalige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) niet voldeed in de ogen van de regering (met name uiteraard de bewindspersonen verantwoordelijk voor de Belastingdienst) is gezocht naar een oplossing. Het ‘probleem’ van de VAR was…

Privacy van huurders
Huurrecht

Eind 2016 oordeelde kantonrechter Amsterdam over een zaak waar de verhuurder een onderzoeksbureau in de arm had genomen voor camera opnames, om de woning in de gaten te houden.  De kantonrechter oordeelde dat de cameraobservatie onrechtmatig was, maar toch als bewijs kon dienen.

Casus

In veel huurrechtelijke procedures, in het bijzonder geschillen over overlast, onderhuur of hoofdverblijf, is de kracht van het bewijs uiteindelijk doorslaggevend. Logischerwijs krijgt dossieropbouw bij veel verhuurders veel aandacht. Bij het verzamelen van bewijs waaruit moet blijken dat de huurder zich niet aan de afspraken houdt, worden soms de grenzen van het toelaatbare opgezocht.
Het risico bestaat dat…

Box 3-heffing over door Staat onteigende SNS-aandelen niet terecht
Fiscoloog

De Hoge Raad stemde op 10 juni 2016 in met het forfaitair rendement van 4% voor box 3. Die procedure betrof het jaar 2011. Sindsdien zijn er nog veel procedures gevoerd over hetzelfde vraagstuk voor andere (latere) jaren. In alle gevallen beslissen de Rechtbanken en Hoven dat het 4%-rendement is toegestaan en dat dit geen individuele en buitensporige last vormt voor de belastingplichtige. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste in een opmerkelijke procedure onlangs afwijkend en besliste dat het 4%-rendement wel een individuele en buitensporige last vormde voor de belastingplichtige.

De zaak betrof een AOW´er die lang geleden zijn eigen woning had verkocht…

Wet flexibel werken: oude wijn in nieuwe zakken?
Juridisch up to Date

Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Flexibel Werken in werking getreden. Deze wet heeft de Wet aanpassing arbeidsduur vervangen. Op het eerste oog leek het om een aanzienlijke aanpassing van de wet te gaan omdat de nieuwe wet het voor de werknemer mogelijk zou maken om de werkgever te vragen om de arbeidsplaats aan te passen (lees: thuiswerk mogelijk te maken). In de wet is dit wel teruggekomen, maar teruggebracht tot een verplichting van de werkgever om overleg te plegen met de werknemer alvorens het verzoek af te wijzen. Het gaat dus niet om een recht…

Schertskerken: kruis of munt?
Fiscaal Praktijkblad

Ik geef het eerlijk toe: mijn grootvader zaliger had het niet zo op de kerk. ‘Ze preken kruis, maar ze bedoelen munt’, zo wist hij. En dan had hij het nog gewoon over de Nijmeegse geestelijkheid van roomse huize. Toch had hij het misschien niet helemaal bij het verkeerde eind, al zal mijn in 1967 overleden opa geen moment weet hebben gehad van de praktijken van de Walburga Abdij (onderdeel van de bekende Satanskerk), The Church of the New Faith (beter bekend als Scientology), de Enige en Universele Rokerskerk van God (kortweg Rokerskerk), de Universal Life Church (ULC) of…

Aandachtspunten bij het uitzenden van werknemers vanuit Nederland naar België
Over de Grens

Meer en meer Nederlandse bedrijven hebben hun weg naar de Belgische markt gevonden. Doorgaans blijven de werknemers in dienst van de Nederlandse werkgever en worden ze tijdelijk voor de duur van een project naar België gedetacheerd of werken ze afwisselend in België en in Nederland. Maar vergis u niet, de Belgische regels verschillen vaak van de Nederlandse. Hieronder geef ik enkele aandachtspunten weer.

Opgepast voor verboden terbeschikkingstelling van personeel

Behoudens uitzendarbeid door een in België erkend uitzendbureau, is het voor een werkgever in principe verboden om enig gedeelte van het gezag dat hij over zijn werknemers heeft over te dragen aan…

Conclusie A-G: tijdelijke afschaffing vrijstelling kolenbelasting in strijd met Unierecht?
Douane Update

Art. 110 VWEU / art. 14 Richtlijn 2003/96/EG

Was de (tijdelijke) afschaffing van de vrijstelling van kolenbelasting voor steen- en bruinkool die werd gebruikt als brandstof voor het opwekken van energie, in strijd met de herstructurerings-richtlijn voor de belasting van energieproducten en elektriciteit? A-G Ettema concludeert tot het stellen van prejudiciële vragen over het in die richtlijn gebruikte begrip ‘milieubeleids-overwegingen’ op grond waarvan de vrijstelling mag worden afgeschaft.

X NV exploiteerde in 2013 elektriciteitscentrales in Nederland die draaiden op steenkool. De kolen die zij gebruikte, kwamen uit Rusland, Colombia en Zuid-Afrika.

Ter zake van de uitslag en de invoer van ‘kolen’ wordt…

Je personeel controleren, mag dat?
Balans

Vertrouwen is goed, controle is beter. Dit veelgehoorde adagium geldt in grote mate ook voor uw werknemers. Want als werkgever wilt u uw werknemers natuurlijk kunnen controleren op zaken als:

Welke websites bezoeken ze?
Gebruiken ze de werktelefoon voor de juiste doeleinden?
Vertonen ze onrechtmatig gedrag?

De controle van werknemers is aan strenge regels gebonden, omdat werknemers recht hebben op privacy, ook op de werkvloer. Het doel van dit artikel is om u als werkgever na te laten denken over de verschillende controles die u wilt uitvoeren (e-mail, internet en cameratoezicht) en hoe u dat kunt aanpakken. Een werkgever die…

Kaalslag in de winkelstraat: risico of kans?
Balans

“Faillissement V&D is pas het begin”, “En wéér vallen er klappen in de winkelstraat” en “Steeds grotere crisis in de Nederlandse winkelstraten”. Zomaar wat koppen van  artikelen die het afgelopen jaar in de media verschenen. Als oorzaken van de ‘kaalslag’ in de winkelstraat wordt onder andere genoemd: de toenemende concurrentie van het internet door het groeiende aantal webshops, de concurrentie van grote ketens voor de kleine speciaalzaak, alsmede gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld het parkeerbeleid van bepaalde gemeenten). De meest gehoorde klacht is echter dat de huurprijs van winkelpanden onverminderd hoog blijft ondanks de verpaupering van sommige winkelstraten.

De genoemde oorzaken heb…

Boete van de baan bij inschakelen van deskundige adviseur
Fiscoloog

Een belastingplichtige die te goeder trouw is en een (belasting)adviseur heeft ingeschakeld, heeft volgens de Hoge Raad niets te vrezen en hoeft zich inhoudelijk niet te verdiepen in een belastingregeling die in zijn aangifte is toegepast. Dat geldt zelfs als het om betrekkelijk eenvoudige regelingen gaat. De zaak waarin dit werd beslist, lag als volgt.

De zaak

Een BV hield zich bezig met het begeleiden van mensen vanuit een uitkeringssituatie naar een arbeidssituatie. In de jaren 2009 tot en met 2013 plaatste een gemeente langdurig werklozen bij de BV. Zij paste voor hen de afdrachtvermindering onderwijs startkwalificatie toe. De inspecteur kwam…

De valkuil voor de Nederbelg bij afkoop pensioen in eigen beheer
Over de Grens

In het fiscale recht komt het veelvuldig voor dat wetgeving wordt ingevoerd, die niet voor alle groepen even gunstig uitpakt of in het slechtste geval zelfs een dode letter blijkt te zijn. Wat daarbij opvalt, is dat vooral grenswerknemers in de hoek zitten waar de klappen vallen. Het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is daarvan wederom een recent voorbeeld. Ik zal het probleem schetsen aan de hand van de situatie van een in België wonende DGA van een in Nederland gevestigde BV. Eerst zal ik echter nog kort uitleggen wat de mogelijkheden zijn voor een DGA onder de…

HIR-vrijval terecht omdat wel was gedoteerd aan HIR
Fiscoloog

Een vastgoed-BV verkoopt in 2008 het zakelijk gebruikte pand en haar onderneming. De boekwinst op het pand van ruim € 7,1 mln voegt zij toe aan de herinvesteringsreserve. In haar aangifte vennootschapsbelasting 2011 staat op de balans geen herinvesteringsreserve. Ook heeft de BV geen winst met betrekking tot een vrijval van de herinvesteringsreserve aangegeven. De inspecteur belast daarom in 2011 de vrijval van de herinvesteringsreserve. De BV stelt in beroep dat de vorming van de herinvesteringsreserve in 2008 niet had moeten plaatsvinden omdat de boekwinst niet was geïnvesteerd in een nieuwe onroerende zaak en er ook geen herinvesteringsvoornemen is geweest.…

Freelancer in fictieve dienstbetrekking bij payrollorganisatie
Beloning & Belasting

Belanghebbende is geboren in 1939 en werkzaam als enquêteur/opinieonderzoeker. In 2013 heeft hij uitsluitend werkzaamheden verricht voor X via tussenkomst van payrollorganisatie Y.

In het onderhavige jaar heeft [Y] een bedrag van € 5.641 aan belanghebbende uitbetaald en hierover is € 45 loonheffing ingehouden. Y heeft de Belastingdienst ook verklaard dat er geen opting-in verklaring is getekend. Er is volgens haar sprake van een regulier dienstverband, dus een arbeidsovereenkomst, loonstroken en loonheffing die door werkgever (Y) is afgedragen.

Belanghebbende heeft over het jaar 2013 in zijn aangifte inkomstenbelasting/pvv een bedrag van € 33.796 aangegeven als loon uit vroegere dienstbetrekking. De van…

Wonen in Duitsland, pensioen uit Nederland: actie gewenst!
Over de Grens

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn Nederland en Duitsland in onderhandeling geweest over een nieuw belastingverdrag. Op 12 april 2012 is het nieuwe belastingverdrag ondertekend. Toch duurde het nog tot 1 januari 2016 voordat het verdrag in werking trad. Omdat belastingplichtigen er in 2016 nog voor kunnen kiezen het oude verdrag toe te passen, heeft het nieuwe verdrag in de meeste gevallen pas effect vanaf 2017. Met name voor de in Duitsland wonende belastingplichtigen met pensioeninkomen uit Nederland heeft het verdrag grote gevolgen. Hierop ga ik hierna verder in. Ook de mogelijk gewenste actie komt aan…

Na nietigverklaring van verordening niet alleen terugbetaling van antidumpingrechten maar ook van rente
Douane Update

Art. 241 CDW 

Op grond van art. 241 CDW zijn de douaneautoriteiten bij terugbetaling van rechten bij invoer in beginsel geen rente verschuldigd over de terugbetaalde bedragen. Het Hof van Justitie oordeelt dat art. 241 CDW op zichzelf niet kan impliceren dat een nationale regeling rechtsgeldig kan bepalen dat over het bedrag van de terugbetaalde invoerrechten geen rentevergoeding hoeft te worden betaald over de periode vanaf de datum van betaling van deze rechten tot aan de terugbetaling ervan. Het bedrag van deze door de bevoegde nationale autoriteit aan de betrokken onderneming terugbetaalde rechten moet worden vermeerderd met de daarover verschuldigde…

Aan de slag met de ‘privacyverordening’: de Functionaris Gegevensverwerking/Data Protection Officer
Juridisch up to Date

Veel bedrijfsjuristen zijn bezig hun organisaties voor te bereiden op de komst van de privacyverordening of formeel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Onder de noemer ‘Aan de slag met de AVG’ verschijnt tot mei 2018 de komende periode een reeks artikelen in Juridisch Up to Date die u kunnen helpen in kaart te brengen welke AVG-verplichtingen op uw organisatie van toepassing zijn en hoe uw organisatie het beste daaraan uitvoering kan geven. Tevens sluit waar mogelijk elk artikel af met een aantal to do’s waarmee u uw AVG-actieplan kunt aanvullen.

De…