Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5811-5820 van totaal aantal 5889:
Heffingsrente terecht bij afwachten na onterecht verrekende loonheffing

Na een controle bleek dat mevrouw X inkomsten uit overige werkzaamheden had genoten door de verkoop via internet van accu’s en opladers, die zij niet had aangegeven. Verder was op de koopsompolisuitkering die zij in 2005 had genoten door de uitkerende instantie geen loonheffing ingehouden, terwijl deze in de aanslag wel was verrekend. De inspecteur […]

Middellijk aandeelhouder na faillissement niet meer in dienstbetrekking

X was enig aandeelhouder en bestuurder van BV A, die op haar beurt enig aandeelhouder en statutair bestuurder was van BV B. X was sinds 2004 op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam voor BV B als directeur. In april 2008 werd BV B op eigen aangifte failliet verklaard. X vorderde daarna bij de curator doorbetaling […]

Inkomsten uit geestelijke genezing namens God winst uit onderneming

X hield zich sinds 2004 bezig met het helpen genezen van mensen op een geestelijke, spirituele manier. Hij zag hetgeen hij deed als een taak die God hem had opgedragen en vond dat de mensen niet door hem werden genezen, maar dat God dit deed door hem. X ontving de mensen die zich met hun […]

Gelijkheidsbeginsel dwong niet tot 30%-regeling voor tandarts in Nederland

De in Nederland wonende en werkende tandarts X ging in beroep omdat de inspecteur zijn verzoek om toepassing van de 30%-regeling had afgewezen. Volgens X had de inspecteur gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel door de bewijsregel wél toe te passen op vanuit het buitenland geworven tandartsen en niet op hem. Op grond van artikel […]

Voorziening na garantstelling voor krediet van zuster-BV was niet mogelijk

BV A en BV B richtten in maart 2006 gezamenlijk BV C op. BV B stelde vervolgens aan BV C een kredietfaciliteit ter beschikking van € 1,5 mln. BV X, een 100% dochter van BV A stelde zich daarbij garant tot een maximumbedrag van € 100.000. Het verlies van BV C bedroeg in 2006 € […]

Forensenbelasting was geen ongeoorloofde staatssteun aan ingezetenen

Mevrouw X ging met een waslijst aan argumenten in beroep tegen een aanslag forensenbelasting. Rechtbank Den Haag verwierp al haar stellingen en wees daarbij in eerste instantie op een arrest van 9 november 2001 waarin de Hoge Raad had beslist dat een gemeente aan niet-ingezetenen, naast andere gemeentelijke heffingen, een aanslag forensenbelasting mocht opleggen, en […]

Durfkapitaal voor dochter kon worden verrekend met overbedelingsschuld

Mevrouw X en haar echtgenoot Y verstrekten hun dochter in 2002 een lening van € 13.625, die was aangemerkt als een lening aan een beginnende ondernemer in de zin van artikel 5.17, lid 1, Wet IB 2011. In 2006 overleed Y. Hij liet zijn gehele nalatenschap na aan mevrouw X, die wegens overbedeling € 54.665 […]

Aangaan f.e. leidde tot vrijvalwinst van schuld van € 14,9 mln

BV X had ultimo 2004 een schuld aan haar moedermaatschappij BV Y van € 14,9 mln. De vordering stond bij BV Y voor € 762 op de balans. Per 1 januari 2005 werd BV X opgenomen in de f.e. voor de Vpb van BV Y. De inspecteur stelde naar aanleiding daarvan dat de schuld van […]

HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV

De aandelen van BV X waren in handen van stichting A. De oprichters en bestuurders van A waren de belastingadviseur van BV X en zijn echtgenote. Stichting A was tevens (middellijk) aandeelhouder van BV B. BV X beschikte ultimo 2004 over een herinvesteringsreserve (HIR) van ruim € 3,5 mln. Vanaf 21 december 2004 was Y […]

Vrijval HIR omdat uiteindelijk belang was gewijzigd vóór herinvestering

BV X vormde met haar 100% dochter-BV Y een f.e. voor de Vpb. De f.e. exploiteerde een autobedrijf in een bedrijfspand dat eigendom was van BV Y. Op 1 augustus 2005 verkocht BV Y het pand aan een derde. Voor de boekwinst vormde zij een herinvesteringsreserve (HIR). Op 25 november 2005 om 16.40 uur kocht […]

meer resultaten:
582