Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5761-5770 van totaal aantal 5836:
Gelijkheidsbeginsel dwong niet tot 30%-regeling voor tandarts in Nederland

De in Nederland wonende en werkende tandarts X ging in beroep omdat de inspecteur zijn verzoek om toepassing van de 30%-regeling had afgewezen. Volgens X had de inspecteur gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel door de bewijsregel wél toe te passen op vanuit het buitenland geworven tandartsen en niet op hem. Op grond van artikel […]

Voorziening na garantstelling voor krediet van zuster-BV was niet mogelijk

BV A en BV B richtten in maart 2006 gezamenlijk BV C op. BV B stelde vervolgens aan BV C een kredietfaciliteit ter beschikking van € 1,5 mln. BV X, een 100% dochter van BV A stelde zich daarbij garant tot een maximumbedrag van € 100.000. Het verlies van BV C bedroeg in 2006 € […]

Forensenbelasting was geen ongeoorloofde staatssteun aan ingezetenen

Mevrouw X ging met een waslijst aan argumenten in beroep tegen een aanslag forensenbelasting. Rechtbank Den Haag verwierp al haar stellingen en wees daarbij in eerste instantie op een arrest van 9 november 2001 waarin de Hoge Raad had beslist dat een gemeente aan niet-ingezetenen, naast andere gemeentelijke heffingen, een aanslag forensenbelasting mocht opleggen, en […]

Durfkapitaal voor dochter kon worden verrekend met overbedelingsschuld

Mevrouw X en haar echtgenoot Y verstrekten hun dochter in 2002 een lening van € 13.625, die was aangemerkt als een lening aan een beginnende ondernemer in de zin van artikel 5.17, lid 1, Wet IB 2011. In 2006 overleed Y. Hij liet zijn gehele nalatenschap na aan mevrouw X, die wegens overbedeling € 54.665 […]

Aangaan f.e. leidde tot vrijvalwinst van schuld van € 14,9 mln

BV X had ultimo 2004 een schuld aan haar moedermaatschappij BV Y van € 14,9 mln. De vordering stond bij BV Y voor € 762 op de balans. Per 1 januari 2005 werd BV X opgenomen in de f.e. voor de Vpb van BV Y. De inspecteur stelde naar aanleiding daarvan dat de schuld van […]

HIR viel vrij wegens verkoop herinvesteringslichaam aan gelieerde BV

De aandelen van BV X waren in handen van stichting A. De oprichters en bestuurders van A waren de belastingadviseur van BV X en zijn echtgenote. Stichting A was tevens (middellijk) aandeelhouder van BV B. BV X beschikte ultimo 2004 over een herinvesteringsreserve (HIR) van ruim € 3,5 mln. Vanaf 21 december 2004 was Y […]

Vrijval HIR omdat uiteindelijk belang was gewijzigd vóór herinvestering

BV X vormde met haar 100% dochter-BV Y een f.e. voor de Vpb. De f.e. exploiteerde een autobedrijf in een bedrijfspand dat eigendom was van BV Y. Op 1 augustus 2005 verkocht BV Y het pand aan een derde. Voor de boekwinst vormde zij een herinvesteringsreserve (HIR). Op 25 november 2005 om 16.40 uur kocht […]

Eerste pijpfitter had geen recht op 30%-regeling

BV X hield zich bezig met het aanleggen van pijpleidingen en het uitoefenen van een steamtracing en smallborebedrijf. Zij voerde omvangrijke projecten uit voor met name grote bedrijven op de Maasvlakte. De Duitse heer A trad in augustus 2007 in dienst bij BV X als eerste pijpfitter. Rechtbank Den Haag besliste dat A recht had […]

Werknemer was gebonden aan VSO tussen werkgever en Belastingdienst

X nam in 2000 deel aan een spaar- en beleggingsplan van zijn werkgever en stortte daarvoor € 1.000 in een aandelenfonds. In het inschrijvingsformulier verklaarde X zich ermee akkoord dat belastingheffing zou plaatsvinden op het moment van uitkering uit het fonds. In 2005 verzocht X om uitbetaling, waarop het fonds € 4.067 uitkeerde. De werkgever […]

Enkel uit coulance verminderen van aanslagen belette proceskostenvergoeding niet

Na een boekenonderzoek legde de inspecteur over 2002 tot en met 2005 navorderingsaanslagen IB en naheffingsaanslagen BTW op aan ondernemer X. X ging daartegen in beroep. Nadat Rechtbank Den Haag het beroep van X ongegrond had verklaard, traden X en de inspecteur nog eens in overleg en sloten zij een compromis. De inspecteur maakte de […]

meer resultaten:
577