Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5751-5760 van totaal aantal 5764:
Aangaan maatschap met vader was geen schenking aan zoon

X en zijn vader gingen met ingang van 1 januari 1995 een maatschap aan. Zijn vader bracht het tot dan toe in de vorm van een eenmanszaak geëxploiteerde agrarische bedrijf in en X zijn spaartegoeden. Op 31 december 2003 trad de vader uit de maatschap en zette X het agrarisch bedrijf alleen voort. In de […]

Hoofdprijs Gouden-kooiwinnaar voor loonbelasting belast loon

X nam deel aan het televisieprogramma de Gouden Kooi van omroeporganisatie Talpa BV en ondertekende daartoe in mei 2007 een overeenkomst van opdracht. X nam met de andere deelnemers aan het televisieprogramma zijn intrek in een door de omroep aangewezen villa, waar zij permanent met televisiecamera’s werden gevolgd. De deelnemer die het langst in het […]

Verleggingregeling jacht ten onrechte toegepast: UTB van 4,2 miljoen euro gehandhaafd

B Ltd was op Guernsey gevestigd en was eigenaar van een motorjacht ter waarde van bijna € 24 mln. Haar enig aandeelhouder was de in Engeland wonende heer A. B Ltd verhuurde het jacht aan het op Aruba gevestigde lichaam E. E verhuurde het jacht weer aan BV X die het jacht op haar beurt […]

Kostenvergoeding bezwaarfase voor onjuiste verwerking aftrek elders belast

X deed aangifte IB 2009 met een geautomatiseerd aangifteprogramma van Elsevier. Onder de post "4110.00 Box 1 elders belast looninkomen en pensioen" vermeldde hij € 54.438 aan inkomsten uit Groot Brittannië met daarbij de landcode GBR en gaf aan dat € 18.417 aan buitenlandse bronbelasting was ingehouden. Toen X erachter kwam dat de inspecteur in […]

Proceskostenvergoeding niet beperkt tot premie rechtsbijstandverzekeraar

X verzocht bij de intrekking van zijn beroep om een proceskostenvergoeding, omdat de gemeente Heumen aan zijn bezwaren tegen de WOZ-waarde van zijn woning tegemoet was gekomen. De gemeente stelde dat slechts de door X betaalde jaarpremie van zijn rechtsbijstandsverzekering moest worden vergoed. X was namelijk op grond van de door hem gesloten rechtsbijstandverzekering vertegenwoordigd […]

Wetsvoorstel tussenregeling valutaresultaten deelnemingen ingediend

De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Vpb ingediend in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen. De ministerraad ging op 8 april 2011 akkoord met dit wetsvoorstel, waarmee per de datum van het persbericht – 8 april 2011 om 17.00 uur – een […]

Fout bij automatische postselectie niet voor risico belastingplichtige

X ging in verzet, omdat hij het er niet mee eens was dat Rechtbank Leeuwarden zijn beroep kennelijk niet-ontvankelijk had verklaard, omdat het beroepschrift niet tijdig zou zijn ingediend. Op de envelop waarin zijn beroepschrift zat en die hij binnen de beroepstermijn op de bus had gedaan, had hij het postbusnummer van Rechtbank Leeuwarden zodanig […]

Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst: correctie los van IB en LB

De ministerraad is op 17 juni 2011 akkoord gegaan met een voorstel tot aanpassing van de wet- en regelgeving om te voorkomen dat door een uitspraak van de Rechtbank Haarlem geen BTW kan worden geheven over het privégebruik van een auto van de zaak. Het risico dat de BTW-correctie voor het privégebruik van een ter […]

Valutaverlies verminderde teller van voorkomingsbreuk niet

De in Nederland gevestigde BV X functioneerde binnen een concern als groepsfinancieringsmaatschappij van het telefonieconcern X. In 2003 verstrekte zij omvangrijke dollarleningen aan een gelieerde vennootschap (C SA) in Brazilië. In dat jaar ontving zij ruim € 68 mln als bruto-interest uit Brazilië. De kosten die daarop betrekking hadden bedroegen ruim € 19 mln en […]

Fiscale verzamelwet 2011 naar Tweede Kamer

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2011 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2012 in werking, maar in sommige gevallen is inwerkingtreding met terugwerkende kracht voorgesteld. Naast technische en redactionele wijzigingen, is in het wetsvoorstel onder meer het volgende opgenomen: De uitsluiting van persoonsgebonden aftrekposten van het schuldenbegrip van […]

meer resultaten:
576