Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5731-5740 van totaal aantal 5889:
Wegingsfactor ziet op gewicht van zaak en niet op gewicht van bezwaar

De gemeente had de WOZ-waarde van de woning van X verminderd en bij de kostenvergoeding voor bezwaarfase een wegingsfactor van 0,5 toegepast omdat het bezwaar een eenvoudig waardebezwaar betrof. Rechtbank Den Bosch was het met X eens dat wegingsfactor 1 moest worden toegepast. Volgens de Rechtbank ging het bij de wegingsfactor niet om het gewicht […]

Aftrekbeperking rente geen belemmering vrijheid kapitaalverkeer

BV X bezat via haar eveneens in Nederland gevestigde dochtervennootschap BV Y een vijftiental deelnemingen in landen buiten de EU. In 2002 maakte BV X € 1,7 mln aan rentekosten en een valutaverlies van € 3,8 mln op een door haar Franse grootmoedervennootschap verstrekte lening. De kosten en het valutaverlies hielden indirect verband met de […]

Onderhandelingen over nieuwe verdrag met Duitsland in afrondende fase

De Hoge Raad besliste op 5 december 2008 dat een inwoner van Duitsland met een Nederlands ABP-pensioen belastingplichtig is in Nederland. De staatssecretaris heeft op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt geantwoord dat Nederland en Duitsland momenteel overleg voeren, omdat enkele Duitse inspecteurs van mening zijn dat dergelijke pensioenen in Duitsland mogen worden belast. Verder […]

Niet-opgemerkte gewijzigde toedeling a.b.-inkomen niet-navorderbaar

X en zijn vrouw Y waren ieder voor 50% aandeelhouder van een BV. In april 2008 dienden zij een verbeterde aangifte IB 2007 in waarbij zij vermeldden dat een inkomen uit a.b. van € 15.000 bij X moest worden belast. Aan Y werd een aanslag opgelegd waarbij een inkomen uit a.b. van € 15.000 in […]

Aan student geneeskunde opgelegde (navordering)aanslagen waren correct

Student X studeerde in 2000 geneeskunde en ontving studiefinanciering. In 2000 kocht en verkocht hij een woning met winst en kocht hij een Jaguar S-Type van ongeveer € 60.000. Verder had hij deposito’s waarvan het saldo op 31 december 2000 € 234.252 bedroeg. Daarnaast had hij nog een aantal effectenrekeningen met een saldo van ongeveer […]

Fiscus ook schadeplichtig voor kosten van klachtprocedure

X diende bij de Belastingdienst Limburg/kantoor Buitenland een klacht in en vroeg daarbij om een kostenvergoeding. De Belastingdienst erkende schadeplichtig te zijn, maar vond dat de kosten van besteding van eigen tijd en de kosten van ingediende klachten niet konden worden vergoed. Aan de gevraagde immateriële schadevergoeding ging de Belastingdienst geheel voorbij. X wendde zich […]

Kwijtscheldingwinstvrijstelling voor vrijval schuld na verkoop panden

BV X participeerde in twee vastgoedmaatschappen waarin een amusementsboulevard werd geëxploiteerd. De stichtingskosten bedroegen € 26 mln, waarvan € 7 mln in de vorm van leningen was verstrekt door de participanten en de rest door BV F in de vorm van een hypothecaire lening. De opbrengsten van de amusementsboulevard vielen erg tegen en in december […]

Na verval betalinguitstel nieuwe aanmaning vóór dwangbevel

BV X maakte bezwaar tegen twee naheffingsaanslagen LB. De ontvanger verleende uitstel van betaling. Bij brief van 7 juli 2008 deelde de ontvanger mee dat het uitstel van betaling was vervallen en dat de belasting en openstaande kosten binnen tien dagen moesten worden betaald. Toen BV X op 19 november 2008 niet had betaald, vaardigde […]

Spoedwet voor heffing voor aanvraag ID-kaart

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 21 september 2011 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend waarin een wettelijke grondslag wordt geregeld voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). De Hoge Raad besliste op 9 september 2011 namelijk dat geen leges konden worden geheven voor de aanvraag van een ID-kaart. De […]

F.e. met Nederlandse kleindochter van buitenlandse tussenholding

Rechtbank Haarlem besliste op 9 juni 2011 dat uit het Papillon-arrest van het EU-Hof van Justitie kon worden afgeleid dat een Nederlandse kleindochtervennootschap in een f.e. voor de Vpb met een Nederlandse moedervennootschap opgenomen kon worden, ook al was de in Duitsland gevestigde tussenholding niet opgenomen in de f.e. en had die geen v.i. in […]

meer resultaten:
574