Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5721-5730 van totaal aantal 5889:
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Versterking cassatierechtspraak

De Tweede Kamer heeft op 5 oktober 2011 het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak, kamerstuk 32576) aangenomen. In het wetsvoorstel wordt onder meer een nieuw artikel 80a in de Wet op de rechterlijke organisatie voorgesteld op grond waarvan […]

Gelijkheidsbeginsel leidde tot aftrek vrijwilligersvergoeding als gift

X en zijn partner Y verrichtten in 2006 en 2007 als bestuursleden vrijwilligerswerk voor stichting Y, een algemeen nut beogende instelling. X bracht zowel in 2006 als in 2007 voor zichzelf en voor Y de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar op basis van een vrijwilligersverklaring als gift aan Y in aftrek. De inspecteur […]

Immateriële schadevergoeding van € 4.500 na overschrijding redelijke termijn

X ontving in februari 2005 naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD een naheffingsaanslag accijns van € 121.296 en een naheffingsaanslag BTW van € 33.978 wegens het voorhanden hebben en leveren van onveraccijnsde sigaretten in 2003 en begin 2004. De inspecteur was daarbij op grond van verklaringen van X tegenover de FIOD uitgegaan […]

Kosten voor particuliere VWO-opleiding aftrekbare scholingsuitgaven

De in 1991 geboren studente X volgde een VWO-opleiding aan een particuliere school. Zij betaalde in 2007 € 16.675 aan studiekosten aan die school en bracht terzake daarvan het maximum van € 15.000 aan scholingsuitgaven in aftrek in haar aangifte IB. De inspecteur weigerde aftrek, waarop mevrouw X in beroep ging. Rechtbank Arnhem besliste dat […]

Geen ambtelijk verzuim bij niet-onwaarschijnlijke mogelijkheid juiste aangifte

Naast zijn werkzaamheden in dienstbetrekking dreef X sinds 2003 een onderneming, waarin activiteiten op het gebied van financiële planning werden verricht. In zijn aangiften IB 2006 en 2007 claimde X de zelfstandigen- en startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Nadat de aanslagen conform de aangiften waren vastgesteld, stelde de inspecteur na een controle dat X niet voldeed […]

Kwijtscheldingswinstvrijstelling alleen voor noodlijdende belastingplichtigen

CV X hield zich bezig met de uitoefening van een saunabedrijf. C was de beherend vennoot en BV K en D waren de commanditaire vennoten. In oktober 1999 trad de echtgenote van C (A) toe als beherend vennoot tot CV X en op hetzelfde moment verhoogden BV K en D hun commanditaire deelname met respectievelijk […]

Voorwaardelijk opzet zonder bewustheid geen navorderbare kwade trouw

Y ontving in 2002 een persoonsgebonden budget (PGB) voor de financiering van de verzorging van zijn vrouw. Toen de inspecteur er achter kwam dat mevrouw X het PGB niet had aangegeven, legde hij een navorderingsaanslag op. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat haar toenmalige belastingadviseur A haar had gezegd dat dat niet hoefde. […]

Fiscus moest onevenredig rentenadeel bij VA’s compenseren

X diende op 2 april 2007 elektronisch zijn aangifte IB 2006 in. Toen bleek dat de aangifte door een fout in de software tot een onjuist resultaat had geleid, diende hij de aangifte opnieuw elektronisch in. Dat leidde tot een vernietiging van de in januari 2006 opgelegde VA IB 2006 waarbij € 145 invorderingsrente werd […]

Onterecht toegekende heffingskorting was niet meer na te vorderen

Mevrouw X en haar partner maakten beiden bezwaar tegen de aan hen opgelegde aanslagen IB 2007, omdat zij het niet eens waren met correcties op hun inkomsten. Beide bezwaren werden gegrond verklaard, maar het bezwaar van mevrouw X werd eerder afgedaan dan dat van haar partner. Daardoor kreeg mevrouw X de verhoogde heffingskorting toegekend. Toen […]

Zelfstandig werkzame tegelzetter kreeg VAR-winst uit onderneming

X verrichte tot 2002 werkzaamheden als tegelzetter in loondienst bij BV A. In 2002 schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig tegelzetter. Hij beschikte over eigen gereedschap, een eigen auto en een opslagloods. In 2008 en 2009 behaalde hij een omzet van respectievelijk € 115.559 en € 87.281. Een deel daarvan […]

meer resultaten:
573