Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 4981-4990 van totaal aantal 5153:
Vergoeding voor afzien van uitoefening optierechten was belaste a.b.-winst

X was werknemer van de tot het C-concern behorende NV Y. De houdstermaatschappij van het concern was BV B. Bij overeenkomsten van 29 januari 1998 en 10 juni 1998 verkreeg X in totaal 10.000 koopoptierechten op certificaten van aandelen B in BV B. Deze optierechten konden worden uitgeoefend tot respectievelijk 29 januari 2003 en 10 […]

Geen fraus legis bij fondsenwerver die aan ANBI gedane uitkeringen terugleende

BV X vormde met acht (klein)dochtermaatschappijen een f.e. Alle maatschappijen waren werkzaam in de thuiszorg en op het gebied van produceren en verstrekken van hulpmiddelen in de thuiszorg. Alle certificaten van de aandelen in BV X waren in handen van de als ANBI aangemerkte stichting F. De activiteiten van F bestond uit het houden van […]

Wijkcentrum was ANBI

Stichting X beheerde een wijkcentrum en had onder meer tot doel de belangen van de wijkbewoners te behartigen en hun welzijn te bevorderen. Volgens de inspecteur kon X niet als ANBI worden aangemerkt, maar Hof Den Bosch was het in navolging van Rechtbank Breda met X eens dat haar statutair en feitelijk nagestreefde doel een […]

Spaarloon komt vrij: alles opneembaar vanaf 1 januari

Telegraaf, door Sameer van Alfen AMSTERDAM, donderdag 6 oktober 2011 Werknemers die meedoen aan de spaarloonregeling krijgen een mooie opsteker na de altijd dure decembermaand. Vanaf 1 januari 2012 kunnen zij hun hele tegoed in een keer opnemen. Dat heeft het ministerie van Financiën gisteren bevestigd. Binnen het spaarloon kunnen werknemers nu nog maximaal 613 […]

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Versterking cassatierechtspraak

De Tweede Kamer heeft op 5 oktober 2011 het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak, kamerstuk 32576) aangenomen. In het wetsvoorstel wordt onder meer een nieuw artikel 80a in de Wet op de rechterlijke organisatie voorgesteld op grond waarvan […]

Gelijkheidsbeginsel leidde tot aftrek vrijwilligersvergoeding als gift

X en zijn partner Y verrichtten in 2006 en 2007 als bestuursleden vrijwilligerswerk voor stichting Y, een algemeen nut beogende instelling. X bracht zowel in 2006 als in 2007 voor zichzelf en voor Y de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar op basis van een vrijwilligersverklaring als gift aan Y in aftrek. De inspecteur […]

Immateriële schadevergoeding van € 4.500 na overschrijding redelijke termijn

X ontving in februari 2005 naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD een naheffingsaanslag accijns van € 121.296 en een naheffingsaanslag BTW van € 33.978 wegens het voorhanden hebben en leveren van onveraccijnsde sigaretten in 2003 en begin 2004. De inspecteur was daarbij op grond van verklaringen van X tegenover de FIOD uitgegaan […]

Kosten voor particuliere VWO-opleiding aftrekbare scholingsuitgaven

De in 1991 geboren studente X volgde een VWO-opleiding aan een particuliere school. Zij betaalde in 2007 € 16.675 aan studiekosten aan die school en bracht terzake daarvan het maximum van € 15.000 aan scholingsuitgaven in aftrek in haar aangifte IB. De inspecteur weigerde aftrek, waarop mevrouw X in beroep ging. Rechtbank Arnhem besliste dat […]

Geen ambtelijk verzuim bij niet-onwaarschijnlijke mogelijkheid juiste aangifte

Naast zijn werkzaamheden in dienstbetrekking dreef X sinds 2003 een onderneming, waarin activiteiten op het gebied van financiële planning werden verricht. In zijn aangiften IB 2006 en 2007 claimde X de zelfstandigen- en startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Nadat de aanslagen conform de aangiften waren vastgesteld, stelde de inspecteur na een controle dat X niet voldeed […]

Kwijtscheldingswinstvrijstelling alleen voor noodlijdende belastingplichtigen

CV X hield zich bezig met de uitoefening van een saunabedrijf. C was de beherend vennoot en BV K en D waren de commanditaire vennoten. In oktober 1999 trad de echtgenote van C (A) toe als beherend vennoot tot CV X en op hetzelfde moment verhoogden BV K en D hun commanditaire deelname met respectievelijk […]

meer resultaten:
499