Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 31-40 van totaal aantal 4456:
A-G: “rentedragend” in artikel 3.146 Wet IB 2001 omvat niet wettelijke rente

X volgde een opleiding tot officier aan de KMA. Op 6 oktober 2008 werd hem (eervol) ontslag verleend. X ging daartegen in beroep. De Centrale Raad van Beroep herriep het ontslagbesluit en besliste dat aan X rechtsherstel moest worden geboden. In dat kader werden aan X in 2014 loonbetalingen gedaan over de periode van 1 […]

Nog niet terugbetaalde teveel ontvangen WAO-uitkering geen negatief loon

Mevrouw X werkte vóór 2015 als taxichauffeuse in het ziekenvervoer en was voor een deel arbeidsongeschikt verklaard. Zij ontving van 2005 tot en met 2014 een WAO-uitkering. Het UWV liet mevrouw X in november 2014 weten dat zij waarschijnlijk vanaf 1 december 2014 geen of een lagere WAO-uitkering zou krijgen. Begin 2016 berichtte het UWV […]

Expliciete en gemotiveerde wens voor telefonische hoorzitting niet te weigeren

X maakte bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting en verzocht de gemeente Maastricht om telefonisch te worden gehoord. Dat verzoek wees de gemeente af, waarna uiteindelijk geen hoorgesprek plaatsvond. Hof Den Bosch was het met X eens dat de gemeente gehoor had moeten geven aan de uitdrukkelijke en met redenen omklede wens van X om telefonisch […]

Loon zonder arbeid in Nederland toch in Nederland belast

X was bij BV B in dienstbetrekking als senior partner. Sinds april 2013 bezat X samen met Y en Z via BV E ook de aandelen in BV B. In 2014 ontstond een arbeidsconflict omdat Y en Z de aandelen BV B wilden verkopen aan BV H en X het daar niet mee eens was. […]

Voor BTW-aftrek gemengd gebruikt ICT-platform geen aparte verdeelsleutel

BV A maakte deel uit van de BTW-f.e. X die kinderopvang aanbood. Zij had een digitaal platform rondom kinderopvang opgezet en ingericht. Het platform koppelde en synchroniseerde de voor kinderopvang op de markt aanwezige applicaties met elkaar. Het platform werd door partijen binnen en buiten de f.e. gebruikt. BV A verleende hiervoor tegen respectievelijk doorbelasting […]

Consultatie wetsvoorstellen invoering minimumtarief en zelfstandigenverklaring

De minister van SZW heeft concepten van de wetsvoorstellen Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring voor internetconsultatie vrijgegeven. Het kabinet wil ZZP’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt voorkomen en stelt daarom twee maatregelen voor: (1) een minimumtarief […]

Beroep op betalingsonmacht griffierecht AOW-er zonder vermogen afgewezen

Met betrekking tot een naheffingsaanslag parkeerbelasting beriep mevrouw X zich in hoger beroep op betalingsonmacht voor het griffierecht van € 128. De griffier van Hof Den Haag wees dit verzoek af omdat mevrouw X niet voldeed aan de criteria voor betalingsonmacht omdat haar AOW-uitkering meer dan 90% bedroeg van de maximale bijstandsuitkering voor een alleenstaande. […]

Geheimhoudingsplicht inspecteur geen beletsel voor overleggen zaakstukken

BV X ontving over 2008 tot en met 2013 een naheffingsaanslag kansspelbelasting van ruim € 13 mln nadat uit een onderzoek van de Nationale Recherche was gebleken dat zij via zeven websites internetcasino’s exploiteerde die hoofdzakelijk waren gericht op de Nederlandse markt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste dat de naheffingsaanslag terecht aan BV X was opgelegd, en […]

Tijdige penaanslag als eerste vastgesteld: winstuitdeling overeind

Nadat aan X uitstel was verleend voor het doen van aangifte, verliep op 31 januari 2014 de termijn voor het opleggen van de aanslag IB 2009. De inspecteur stelde op 8 januari 2014 de voor deze aanslag benodigde gegevens vast en voerde die in in het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst. Op 15 januari 2014 […]

NOB blijft aandringen op aanpassing box III-heffing per 2020

De NOB heeft een nadere reactie op de aangekondigde aanpassing van box III uitgebracht. Ook gelet op het advies van de parlementair advocaat aan de Tweede Kamer wil de NOB vooral reageren op de (in de ogen van de staatssecretaris) onmogelijkheid om voor 1 januari 2022 rechtsherstel te bieden aan spaarders. De NOB spreekt nogmaals […]

meer resultaten:
4