Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 31-40 van totaal aantal 4872:
Verzekering na premievrijmaking geen levensverzekering meer

Mevrouw X sloot op 16 maart 1993 een vaste termijnverzekering bij levensverzekeringsmaatschappij NV A. Onafhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde werd het verzekerde bedrag op de einddatum 16 maart 2013 in Australische dollars uitgekeerd. De verplichting tot premiebetaling verviel door overlijden van de verzekerde voorafgaand aan de einddatum. In de periode van […]

Ruziesplitsing voor overdrachtsbelasting volgens A-G Wattel niet zonder meer antifiscaal

Broer A en zus B bezaten ieder 50% van de aandelen BV F en waren beiden bestuurder van deze BV. BV F bezat alle aandelen BV G, die een pand in eigendom had. Het winkelgedeelte in dat pand werd gehuurd door BV I, waarvan A via BV H alle aandelen bezat. BV F had een […]

Wetvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen naar Tweede Kamer

De minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën hebben bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet IB 2001 en de Wet LB (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen). Met dit wetvoorstel wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om (1) […]

Bij onjuiste aangifte wél belastingrente ook als Schatkist geen nadeel heeft gehad

X ontving met dagtekening 17 juni 2017 een voorlopige aanslag IB 2016 conform zijn aangifte. Op grond hiervan zou hij € 4.394 terugkrijgen, maar door een vergissing werd dat bedrag niet uitbetaald. In een brief van 4 mei 2018 liet de inspecteur aan X weten dat hij de aangifte IB 2016 zou corrigeren op het […]

NOW-tegemoetkoming na fout van accountant met loongegevens afgewezen

BV X verzocht op 14 april 2020 om een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW, maar die aanvraag werd afgewezen omdat zij geen loonkosten had gehad in de maanden januari 2020 of november 2019. Bij de beoordeling van de aanvraag werd namelijk uitgegaan van de gegevens uit de loonaangifte of de aanvullingen […]

Loonbedrijf-vof na overname volledig gestaakt

X en zijn broer Y exploiteerden in vof A een loonbedrijf, waarin vanaf 2006 ook de echtgenote van Y firmant was. Loonbedrijf B nam per 1 mei 2013 de activa en het klantenbestand van vof A over. Van de koopsom van € 1,5 mln werd op 17 mei 2013 aan € 1,2 mln betaald aan […]

Informatie uit Hong Kong onrechtmatig verkregen: navordering van de baan

X was directeur en enig aandeelhouder van BV A. Hij ontving eind 2014 een navorderingsaanslag IB 2012, omdat BV A volgens de inspecteur via Z Ltd in Hong Kong winst aan X had uitgekeerd. De inspecteur had in eerste instantie op grond van het belastingverdrag met Hong Kong informatie opgevraagd over Z Ltd en de […]

Niet inleveren aangiften na aanslagtermijn kwade trouw

Nederlander X stond tussen 2002 en 2010 niet in Nederland in het bevolkingsregister ingeschreven. Door de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding van de Belastingdienst was onderzoek gedaan naar de verblijfplaats van X om te beoordelen of hij als Nederlands belastingplichtige kon worden aangemerkt. Bij een daaropvolgend strafrechtelijk onderzoek in verband met de betrokkenheid van X bij witwassen […]

Wél BTW-teruggaaf over 15 jaar oude zonnepanelen, maar géén rentevergoeding

X schafte in november 2003 zonnepanelen aan en betaalde daarbij € 5.081 aan BTW. In september 2018 stuurde X het formulier "opgaaf zonnepaneelhouders" naar de Belastingdienst en in oktober 2018 vroeg hij in een aangifte BTW over de periode 12 november 2003 tot en met 31 december 2003 het bedrag van € 5.081 aan BTW […]

Door zoon bewoond etage boven garage geen eigen woning ouders

X en zijn echtgenote Y woonden in een woning die gezamenlijke eigendom was. Boven de woning was een apart woongedeelte met een woonkamer, keuken, slaapkamer en een badkamer met toilet. Dit woongedeelte had een eigen zelfstandige opgang die via een toegangspoort in de schutting bereikbaar was. Omdat de toegangspoort naar de tuin was afgesloten in […]

meer resultaten:
4