Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 21-30 van totaal aantal 4456:
Met aftrekken hypotheekrente voor niet-hoofdverblijf vereiste aangifte niet gedaan

Na anonieme tips bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI) over bijstandsfraude door mevrouw Y, bleek uit onderzoek van de DWI dat haar vriend X spaartegoeden had op Nederlandse en buitenlandse bankrekeningen en dat hij eigenaar was van twee woningen: één in Nederland die hij verhuurde en een tweede woning in het buitenland. X verbleef […]

Van ouders verkregen bloot eigendom Franse woning in box III belast

De Française X was gehuwd en woonde in Nederland. Zij had bij notariële akte van 6 juni 2011 van haar ouders de bloot eigendom verkregen van een woning in Frankrijk onder voorbehoud van een levenslang vruchtgebruik van haar vader en moeder. De woning had op het moment van de verkrijging een waarde van € 200.000. […]

Voorwaarden parkeervergunning voldoende kenbaar op website gemeente

X ging in beroep tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting van Haarlem. Hij was ervan uitgegaan dat hij met zijn parkeervergunning voor de zone Binnenstad overal in de binnenstad van Haarlem mocht parkeren en dat onvoldoende kenbaar was gemaakt dat dit anders was. Hof Amsterdam besliste net als Rechtbank Noord-Holland dat op het moment van parkeren de […]

Kroegbaas ontkwam met alsnog indienen “aangifte” niet aan omkering bewijslast

Kroegbaas X deed hoewel hij daartoe was uitgenodigd, herinnerd en aangemaand, geen aangifte IB over 2012. De inspecteur legde X daarom in mei 2015 een aanslag IB 2012 op naar een box I-inkomen van € 41.320 en een box III-inkomen van € 5.754, met een verzuimboete van € 984. X vroeg de inspecteur in mei […]

Uitkeringen uit stichting overleden man niet belast, maar stichting wél APV

Mevrouw X was gehuwd geweest met Y, die in 1984 was overleden. Y had in 1978 bij testament stichting A opgericht en deze stichting als enig erfgenaam benoemd. A had als doel het bieden van geldelijke hulp aan degenen met de naam Y of afstammelingen daarvan. Mevrouw X kreeg bij legaat het vruchtgebruik van de […]

Niet-gerealiseerde meerwaarde verbouwd postkantoor vanaf bouwvergunning belast

Via BV Y was X enig bestuurder van BV Z die zich bezighield met de (her)ontwikkeling van vastgoed. X had ook vastgoed in privé, waaronder sinds maart 2004 een voormalig postkantoor dat op dat moment werd verhuurd. Vanaf mei 2005 voerde A (werknemer van BV Z) gesprekken met een architectenbureau voor de verbouwing van het […]

Met pas in bezwaarfase toezenden zaakstukken geen procesbelang geschaad

X was eigenaar van een bedrijfsgebouw waarin hij een kinderdagverblijf exploiteerde.De gemeente Hattem had de WOZ-waarde daarvan voor het jaar 2017 vastgesteld op € 454.000, maar X verdedigde een WOZ-waarde van € 326.000 en stelde dat de gemeente niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken had overgelegd omdat het taxatieverslag en het hoorverslag ontbraken. […]

Verzuimboete gehandhaafd omdat aangifte doen niet onmogelijk was

Mevrouw X ontving een ambtshalve aanslag IB 2015 met een verzuimboete van € 369, omdat zij ondanks een herinnering en een aanmaning geen aangifte had ingediend. De aanslag was opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 0. Mevrouw X ging in beroep tegen de boete en stelde dat zij niet voldoende […]

Op basis van aangifte van zus gebaseerde aanslag erfbelasting intact

X en zijn zus waren de erfgenamen van hun in 2014 overleden moeder. Zij waren ieder voor de helft gerechtigd tot de nalatenschap. In het aan hem uitgereikte aangiftebiljet erfbelasting gaf X geen bezittingen en schulden aan. Op het aangiftebiljet vermeldde hij alleen dat zijn zus contactpersoon was en dat zij over alle gegevens beschikte […]

Inspecteur hoefde toezegging over aftrek liquidatieverlies niet na te komen

NV X kocht in 2007 alle aandelen in BV B voor € 1 van haar zustervennootschap BV C. Tegelijkertijd nam NV X om niet de rekening-courantvordering van BV C op BV B over. In haar aangifte Vpb 2008 trof NV X een voorziening van 50% voor de rekening-courantvordering en de vordering op BV B uit […]

meer resultaten:
3