Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 21-30 van totaal aantal 5764:
Artikel 20a Wet Vpb niet van toepassing op bij belangenwijziging aanwezige latente verliezen

Sinds medio 2012 werd BV X beheerd door een bank onder toezicht van de curator. De aandelen in BV X behoorden toen toe aan de topmaatschappij van de gefailleerde A-groep. Het bezit van BV X bestond uit 13 verhuurde kantoorpanden en een bedrijfshal. De bank had er belang bij dat het vastgoed van BV X […]

KLM niet aansprakelijk voor navordering IB bij verkeersvliegers

Verkeersvliegers X en Y waren in dienst bij KLM. Omdat zij in Zwitserland woonden en belastingplichtig waren, gaf de Belastingdienst in 1991 voor beiden een vrijstellingsverklaring af ter voorkoming van dubbele belasting. KLM hield tot 2018 geen LB in op hun salarissen, ook niet na de wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland in […]

A-G Niessen bepleit cassatie in belang der wet over verplicht gebruik e-Herkenning

BV X ging in beroep tegen een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) die was opgelegd omdat zij haar aangifte LH over maart 2020 niet vóór 30 september 2020 had ingediend. Zij stelde dat zij wel aangiften LH had willen doen, maar niet had kunnen doen, omdat zij niet over eHerkenning beschikt(e). Volgens BV X was er geen […]

DGA 6 maanden in cel voor koop vastgoed van eigen BV ver onder marktwaarde

De broers X en Y waren ieder voor 50% aandeelhouder van BV A. Zij kochten in maart 2011 twee panden van BV A voor € 8.450.000. X werd strafrechtelijk vervolgd voor het medeplegen van het doen van een onjuiste aangifte Vpb 2011, onjuiste aangiften IB 2011 tot en met 2013 en een onjuiste aangifte overdrachtsbelasting […]

Cultuurgrond van deels gestaakt deel bedrijf niét verplicht privévermogen

X dreef een onderneming op het gebied van vleeskuikens en akkerbouw- en tuinbouwproducten. Hij staakte in 2011 het akker- en tuinbouwdeel van de onderneming en verpachtte daarna de daarvoor gebruikte cultuurgrond aan derden via kortlopende pachtovereenkomsten. X rekende deze grond ook na 2011 tot zijn ondernemingsvermogen. In 2015 stopte hij ook met het houden van […]

Vordering van BV op fonds voor gemene rekening van DGA niet af te boeken

A was directeur en enig aandeelhouder van BV X. In 2001 richtte A een stichting op waarvan hij samen met zijn echtgenote in het bestuur zat. Daarna richtten de stichting (als beheerder) en BV X (als bewaarder) het besloten fonds voor gemene rekening Y op en brachten X en zijn echtgenote daarin vermogen in tegen […]

Nadere informatie over contouren box 3-stelsel in 2025

Staatssecretaris Van Rij heeft antwoord gegeven op feitelijke vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over de Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement. Wij ontlenen daaraan het volgende: Op het moment dat besluitvorming over de vormgeving van het nieuwe box 3-stelsel heeft plaatsgevonden is het voor de Belastingdienst mogelijk […]

Box 3-heffing drugsproducent in 2017 en 2018 én boeten van € 180.000 naar nul

X werd op 20 april 2018 strafrechtelijk veroordeeld voor de handel in chemische stoffen voor de productie van synthetische drugs. Hij kreeg op 21 december 2018 een aanslag IB 2015 op basis van een resultaat uit overige werkzaamheden van ruim € 2 mln. X ging in beroep. Eind 2020 volgden aanslagen IB 2017 en 2018, […]

Initiatiefwetsvoorstel tot aanpassing van box 2 en BOF

De Tweede Kamerleden Maatoug, Van der Lee en Nijboer hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet IB 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief. Het initiatiefwetsvoorstel richt zich specifiek op de regelingen die […]

Cryptovaluta-handel met zelfontwikkelde “trading bot” geen bron: winst van € 10 mln onbelast

X handelde in cryptovaluta. Van augustus 2015 tot en met juli 2018 waren door hem 124.004 transacties geïnitieerd. Daarbij maakte hij gebruik van een door hemzelf in 2015 ontwikkelde “trading bot”. Dat was een door X geschreven algoritme dat “keek” naar de koersverschillen zoals die zich met betrekking tot dezelfde cryptovaluta konden voordoen op verschillende […]

meer resultaten:
3