Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5722:
Scheidingsregeling eigen woning niet zonder mede-eigendom

X was tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Y. De echtelijke woning was voor 100% eigendom van mevrouw Y. X diende in 2013 een verzoek tot echtscheiding in en liet zich per 1 december 2013 uitschrijven op het adres van de woning. Mevrouw X bleef in de woning wonen. […]

Lagere PKV bij WOZ en BPM-procedures volgens Hoge Raad discriminerend

BV X voldeed in september 2017 BPM op aangifte voor de registratie van een auto uit 2014 met meer dan normale gebruiksschade. Zij ging vervolgens in beroep en stelde dat de auto bij de registratie in december 2017 drie maanden ouder was dan waarvan zij bij de aangifte in september 2017 was uitgegaan. Rechtbank Gelderland […]

Kindtarief en -vrijstelling voor erfenis biologische vader

De in 1996 geboren X die bij zijn moeder en haar echtgenoot B woonde, was in oktober 2001 door B erkend als kind. In 2017 overleed de biologische vader (A) van X. X was bij testament benoemd tot één van de erfgenamen en verkreeg € 503.932. In de aangifte erfbelasting claimde X tariefgroep I met […]

Voor zomer nog scenario’s mogelijke compensatie niet-bezwaarmakers box 3

Staatssecretaris Van Rij heeft tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer van dinsdag 24 mei 2022 vragen beantwoord over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022. De Hoge Raad besliste in dat arrest dat geen rechtsherstel hoeft te worden geboden aan degene die niet op tijd bezwaar had […]

Staatssecretaris berust in niet-belasten verhoging uitkering hulpbehoevende

X deed aangifte IB 2019 van zijn uitkering van het UWV met een verhoging wegens hulpbehoevendheid. X ging daarna in beroep en stelde dat de verhoging wegens hulpbehoevendheid ten onrechte tot zijn inkomen was gerekend. Van het brutobedrag van de uitkering bleef na belastingheffing en verdiscontering van de nadelige inkomenseffecten volgens X minder dan 10% […]

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Rij heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is volgens de staatssecretaris voor de meeste maatregelen in dit wetsvoorstel wenselijk dat ze per 1 januari 2023 in werking treden. Dit wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen: Codificatie maatregelen lijfrenten en loonstamrechten. Technische verbeteringen in de Wet DB. Voor bezwaar […]

Voorjaarsnota 2022 vol met fiscale maatregelen

De minister van Financiën heeft de Voorjaarsnota 2022 (Kamerstuk 36120) naar de Tweede Kamer gestuurd. De Voorjaarsnota bevat naast de begrotingsmutaties uit het lopende jaar ook de wijzigingen in de begroting die starten in 2023 en latere jaren. De besluitvorming over de koopkracht voor 2023 zal volgens de minister plaatsvinden in augustus 2022. Het pakket […]

Gerichte vrijstellingen geen art. 32bb Wet LB-loon

Werknemer Y trad op 1 december 2013 in dienst bij BV X en maakte deel uit van de Raad van Bestuur van BV X. Y was aan te merken als een ingekomen werknemer en kwam tot de beëindiging van zijn dienstbetrekking op 25 april 2018 in aanmerking voor de 30%-regeling in de zin van artikel […]

Geen rechtsherstel 2017 en 2018 voor te laat bezwaar box 3

Aan X waren aanslagen IB opgelegd voor de jaren 2015 tot en met 2018, waarin onder meer het voordeel uit sparen en beleggen was belast. X had na afloop van de bezwaartermijn tegen die aanslagen bezwaar gemaakt. De inspecteur verklaarde de bezwaren niet-ontvankelijk en merkte de bezwaarschriften aan als verzoeken tot ambtshalve vermindering en wees […]

Hoge Raad: bij massaal bezwaar rechtsbescherming voor rechtsherstel box 3

X gaf in zijn aangiften IB 2017 en 2018 een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen aan van respectievelijk € 12.426 en € 12.083. Hij ging voor beide jaren in bezwaar tegen de box 3-heffing. De inspecteur merkte de bezwaren, voor zover deze betrekking hadden op de rechtsvraag of de box 3-heffing op regelniveau in strijd […]

meer resultaten:
1