Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4243:
Belastingdienst mocht medewerking aan schuldsanering weigeren

Ondernemer X en zijn echtgenote hadden een schuldenlast van € 220.880 bij vijf schuldeisers. De Belastingdienst had een preferente vordering van € 117.941. In juni 2018 deed X een minnelijk aanbod van 61% aan de Belastingdienst en van 30,50% aan de concurrente schuldeisers. Alleen de Belastingdienst ging niet akkoord met het minnelijke voorstel. Naast een […]

Schrijven voor film en toneel geen bron: verliezen scenarioschrijfster niet aftrekbaar

X werkte in dienstbetrekking en schreef daarnaast scenario’s voor film en toneel. De resultaten daarvan gaf zij sinds 2010 aan als resultaat uit overige werkzaamheden. De resultaten waren steeds negatief. De inspecteur corrigeerde na een boekenonderzoek de aangiften IB 2013 en 2014. Hij stelde dat het schrijven van de scenario’s in de privésfeer had plaatsgevonden […]

Kabinet komt met minimumtarief voor zzp’ers

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën hebben een derde voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitwerking van de maatregelen uit het Regeerakkoord over "werken als zelfstandige". Ook hebben de bewindslieden de Tweede Kamer geïnformeerd over de toezichtstrategie arbeidsrelaties en de afbouw van het huidige handhavingsmoratorium. Voorafgaand aan […]

Fusie- en splitsingsbesluiten aangepast aan earningsstrippingmaatregel

Het besluit over bedrijfsfusie van 12 augustus 2015 en de besluiten over juridische afsplitsing en juridische fusie van 27 januari 2015 zijn bij besluit van 9 mei 2019 aangepast aan de invoering van de earningsstrippingmaatregel van artikel 15b Wet Vpb. De standaardvoorwaarden zijn aangepast (en vernummerd) in verband met de mogelijke samenloop met artikel 15b. […]

Onderzoek naar varianten voor heffing in box III voor spaargeld

De staatssecretaris heeft op vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over zijn brief van 15 april 2019 inzake een vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement geantwoord dat een vermogensaanwasbelasting een grote toename van administratieve lasten en toezichttekorten met zich meebrengt voor zowel belastingplichtigen als de Belastingdienst. Het registreren van de […]

Liquidatie-uitkering lang na emigratie a.b.-houder naar België in NL belast

X woonde sinds 1992 in België. Hij had hij 25,5% van de aandelen in de in Nederland gevestigde BV Y. BV Y werd in 2006 ontbonden. BV Y deed in 2006 liquidatie-uitkeringen aan X tot een bedrag van in totaal € 1.379.370. De inspecteur rekende de liquidatie-uitkering tot het belastbare inkomen uit a.b. van X […]

EU-Hof nuanceert Mark & spencer-arrest grensoverschrijdende verliesverrekening

Memira was de moedermaatschappij van een groep naar Zweeds recht die via haar dochterondernemingen in verschillende landen activiteiten verrichtte op het gebied van oogheelkunde. Zij had in Duitsland één dochteronderneming. Doordat deze dochter verliezen leed, werden die activiteiten stopgezet. Memira wilde de Duitse dochter door middel van een grensoverschrijdende fusie overnemen waardoor de dochter zonder […]

Kosten van verbouwing gedateerde woning DGA tot luxe villa niet aftrekbaar

BV X vatte in 2007 het plan op om de woning van haar directeur-grootaandeelhouder A te verbouwen tot kantoorvilla. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelde de inspecteur dat BV X nooit de intentie had gehad het woonhuis te verbouwen tot kantoorvilla en dat de door BV X gedane en geactiveerde investeringen in de privéwoning van […]

Bezwaar niet kennelijk ongegrond en hoorplicht geschonden: zaak opnieuw met bijna € 1.000 aan kostenvergoedingen

X ging in bezwaar tegen de WOZ-beschikking 2018 waarin de waarde van de door hem begin 2017 gekochte woning was gewaardeerd op € 397.500. Volgens X had de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de marktsituatie rond de waardepeildatum en was de WOZ-waarde niet hoger dan € 294.000. In het bezwaarschrift verzocht X te worden gehoord, […]

Harde opstelling fiscus naar intermediairs verontrust NOB en RB

Het NOB en het RB hebben voor de vierde keer sinds 2011 laten onderzoeken hoe hun leden (in totaal ruim 12.000) denken over het functioneren van de Belastingdienst. Daaruit volgt dat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de Belastingdienst nog altijd niet op het niveau zijn dat anno 2010 mag worden verwacht. De leden van […]

meer resultaten:
1