’Luie’ zonnepaneeleigenaar beter af

Fiscaal up to Date in de Telegraaf zonnepanelen btw

De Telegraaf (11-04-2018)

‘Luie zonnepaneeleigenaar beter af
Niet iedereen die de laatste jaren zonnepanelen heeft geplaatst mag alsnog btw aftrekken. Mensen die zich eerder neerlegden bij een afwijzing van de Belastingdienst vallen nu buiten de boot. Zij die nooit een protest indienden, hebben nu mazzel.

 

Hoofdartikel met redactioneel commentaar uit Fiscaal up to Date nr. 15 (09-04-2018)

BTW-teruggaven op zonnepanelen na arrest Hoge Raad
De staatssecretaris heeft een besluit uitgebracht waarin staat hoe de Belastingdienst uitvoering moet geven aan het arrest van de Hoge Raad over de teruggaaf van BTW voor zonnepanelen (zie FutD 2017-3142 met ons commentaar).

Particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en die nog niet zijn geregistreerd als ondernemer, kunnen zich alsnog aanmelden. Dat kan ook als de zonnepanelen zijn aangeschaft in 2013 of eerder. Zij ontvangen dan een aangifte voor het tijdvak waarin de panelen zijn aangeschaft. Met deze aangifte kunnen zij BTW terugvragen. Bij een lopende bezwaar- of beroepsprocedure over het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, verleent de Belastingdienst alsnog de teruggaaf. De BTW op de aanschaf van de zonnepanelen vanaf 20 juni 2013 kan volgens de regels van het beleid voor ambtshalve verminderingen worden teruggevraagd. Particulieren met zonnepanelen hoeven meestal geen BTW te betalen na het aangiftetijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Daarom stopt de Belastingdienst voor deze groep met het uitreiken van BTW-aangiften na het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Om de toezending van aangiften te stoppen is het dus niet langer nodig dat particulieren met zonnepanelen om ontheffing van administratieve verplichtingen vragen. De Belastingdienst heeft volgens de staatssecretaris nog enige tijd nodig om de behandeling van aanvragen op deze werkwijze aan te passen. Particulieren die zich al hebben gemeld, ontvangen uiterlijk 1 mei 2018 een reactie op hun “Opgaaf Zonnepanelen”. Zij ontvangen vervolgens een papieren BTW-aangifteformulier en inloggegevens waarmee zij hun rekeningnummer voor de teruggaaf kunnen opgeven.

Ons commentaar
In het arrest van 15 december 2017 (zie FutD 2017-3142 met ons commentaar) besliste de Hoge Raad dat een startende ondernemer – die (nog) niet als BTW-ondernemer is geregistreerd – formeel niet om uitreiking van een aangiftebiljet hoeft te verzoeken als er over het eerste aangiftetijdvak geen belasting hoeft te worden betaald. Dit volgt uit de tekst van artikel 6, lid 4, AWR in combinatie met artikel 4 UVR AWR. De Hoge Raad concludeerde hieruit dat een startende ondernemer niet kan worden verweten dat hij te laat om de uitreiking van de eerste BTW-aangifte heeft verzocht.

De Belastingdienst wees verzoeken om teruggaaf van BTW op de aanschaf van zonnepanelen af als die verzoeken niet binnen een maand na afloop van het betreffende aangiftetijdvak waren ingediend. Die gedragslijn is gezien het arrest van de Hoge Raad onjuist. De staatssecretaris heeft daarom in het besluit over BTW-heffing bij particulieren met zonnepanelen op 3 april 2018 nieuwe regels gegeven waarin rekening wordt gehouden met de beslissing van de Hoge Raad. In het kort komt het erop neer dat de staatssecretaris erkent dat particulieren altijd een verzoek om teruggaaf van BTW op zonnepanelen kunnen indienen als zij dit nog niet eerder hebben gedaan, ongeacht het tijdstip van aanschaf van de zonnepanelen. Daarbij geldt dan wel dat er per saldo geen af te dragen BTW over dat tijdvak moet zijn. In de aangifte over het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen moet namelijk behalve het verzoek om teruggaaf van de aanschaf-BTW ook de eventueel verschuldigde BTW worden aangegeven. Een teruggaafverzoek kan ook worden ingediend als de aanschaf van de zonnepanelen meer dan vijf jaar geleden is (2012 of eerder). In dergelijke situaties zal teruggaaf van BTW worden verleend.

Opvallend is dat er toch nog een categorie particulieren is die buiten de boot valt. Het gaat dan om particulieren die eerder wel om teruggaaf van BTW hebben verzocht, maar welk verzoek door de Belastingdienst is afgewezen vanwege de vermeende niet-tijdigheid van het verzoek. Als tegen die afwijzing geen bezwaar is aangetekend, ziet de staatssecretaris geen mogelijkheid om (ambtshalve) alsnog teruggaaf te verlenen. Formeel is deze uitleg te begrijpen, maar het is wel een bittere pil in vergelijking met de particulier die (om wat voor reden dan ook) helemaal nog niet om uitreiking van aangiften heeft verzocht. Die krijgt anno 2018 alsnog de teruggaaf waarop hij recht heeft. Met het oog op de praktische uitvoerbaarheid (waarmee de Belastingdienst het volgens de toelichting al zo zwaar heeft) en een redelijke wetstoepassing had deze uitzondering wat ons betreft ook geschrapt mogen worden. Tot slot lijkt de staatssecretaris te suggereren dat het beleid inzake ambtshalve teruggaaf en vermindering de basis vormt voor de teruggaaf voor particulieren die ná de datum van het Fuchs-arrest van het EU-Hof van Justitie (zie FutD 2013-0663) zonnepanelen hebben aangeschaft. Dit komt ons vreemd voor; ook de particulier die voor de eerste keer verzoekt om aangifte BTW te mogen doen, doet immers een tijdig verzoek om teruggaaf over het eerste aangiftetijdvak.

Bron:
Belastingdienst 3-4-2018
Fida 20182125 / FutD 2018-0971 met annotatie