Kennisgroepantwoorden over BOF / BOR na WOB van FutD openbaar

Naar aanleiding van een WOB-verzoek van Fiscaal up to Date heeft het ministerie van Financiën antwoorden van de kennisgroep op vragen uit de praktijk over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) of bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) openbaar gemaakt.

Aanleiding van het WOB-verzoek was dat uit de praktijk van belastingadviseurs was gebleken dat verzoeken om toepassing van de BOF / BOR door inspecteurs worden afgewezen met een beroep op “beleid”. Dit (niet-gepubliceerde) beleid zou volgens de signalen uit de praktijk “strenger zijn dan de voorwaarden die de wet, regelgeving, jurisprudentie en wel-gepubliceerde stukken stellen aan de BOF / BOR. In dat verband vroeg Fiscaal up to Date om de documenten waarin nader beleid, afspraken of richtsnoeren zijn vastgelegd waaraan inspecteurs zich moeten houden. Daaronder vallen ook de standpunten van kennisgroepen. De staatssecretaris heeft nu antwoorden van de kennisgroep bedrijfsopvolgingsregeling (geanonimiseerd) gedeeltelijk openbaar gemaakt.  Dat zijn de antwoorden op rechtsvragen die uitleg bevatten van huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie. Deze uitleg wordt door de inspecteurs toegepast en deze antwoorden zijn grotendeels openbaar gemaakt.

De grotendeels openbaar gemaakte antwoorden betreffen de volgende onderwerpen:

 1. Invloed beleggingsoogmerk bij a.b.-houder voor de faciliteit.
 2. Omvang objectieve onderneming, ter beschikking gestelde panden en machines.
 3. Voortzettings- en bezitseis in geval van verlettering van aandelen in dochtervennootschappen.
 4. Vruchtgebruik gewone aandelen als “landingsplatform” voor cumprefs.
 5. Kwalificatie van prefs binnen een gefaseerde bedrijfsopvolging.
 6. Vruchtgebruik en bloot-eigendom bij preferente aandelen.
 7. Toepassing bij niet opeisen deel in onderneming partner.
 8. Tot ondernemingsvermogen behoren geen achtergestelde leningen.
 9. Welke gewone aandelen laten cum prefs in faciliteit delen.
 10. Toepassing bij op cum prefs bijgeschreven dividend.
 11. Voortzettingseis bij personenvennootschap.
 12. BV met recent gekochte van activa en passiva.
 13. Negatieve waarde van een deelneming binnen een holdingstructuur.
 14. bepaling omvang objectieve onderneming art. 35b, lid 1, SW
 15. Bezitseis bij commandiet die beheersdaden is gaan verrichten.
 16. Omslagberekening latentie bij een overnamesom.
 17. Artikel 35c-4-b SW. Wie is een ander.
 18. Testamentaire last, rekening mee houden bij indirecte aandelen.
 19. BOF en latentie – toelichting op arrest 2 juli 2013.
 20. Toerekening indirecte deelneming; naar economisch of aandelenbelang.
 21. Tweetrapsmaking en bezitsvereiste.
 22. Invloed beleggingsoogmerk bij a.b.-houder voor de faciliteit.

Bron: Ministerie van Financiën 23-7-2018, nr. 2018-0000119906 (Fida 20184445)

Openbaar gemaakte documenten n.a.v. het WOB-verzoek van Fiscaal up to Date over de bedrijfsopvolgingsregeling