Viditax - archief
Print

Viditax-bericht: tx2022080105

Goedkeuring rechtsherstel box 3 bij aftrek elders belast

De staatssecretaris heeft een goedkeuring gepubliceerd ten aanzien van binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden bij de toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3 naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. In het Besluit rechtsherstel box 3 is uitgewerkt hoe het nieuwe voordeel uit sparen en beleggen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen IB voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2022 wordt berekend. Bij binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden voor wie op basis van een belastingverdrag of eenzijdige regeling recht bestaat op voorkoming van dubbele belasting, sluit de systematiek zoals die is opgenomen in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 niet volledig aan bij de berekeningswijze in het Besluit rechtsherstel box 3. De goedkeuring geldt uitsluitend voor situaties waarin toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3 resulteert in een verlaging van het voordeel uit sparen en beleggen. Een redelijke rechtstoepassing brengt met zich mee dat in dat geval ook voor de berekening van de voorkoming van dubbele belasting met het van toepassing zijnde rendementspercentage wordt gerekend. Voor binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden waarbij toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3 resulteert in een verlaging van het voordeel uit sparen en beleggen, wordt als volgt afgeweken van het Bvdb 2001:

Bij de toepassing van deze goedkeuring blijven de overige bepalingen van afdeling 4 Bvdb 2001 onverkort van toepassing. Belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op deze goedkeuring hoeven hiertoe geen verzoek in te dienen. Zij ontvangen hierover van de inspecteur een bericht. Het besluit is op 29 juli 2022 in werking getreden.

Brondocument(en):
Bron:Fida 20224494 - Ministerie van FinanciŽn 29 juli 2022, nr. 2022-199150
Belastingsoort(en):IB; INT
Wetsartikel(en):artikel 24 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
Trefwoord(en):Voorkoming dubbele belasting (IBR); Bezittingen (box 3)