FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2022-0002

Coronasteunpakket tijdelijk verruimd vanwege lockdown

Het kabinet verruimt in verband met de sinds 19 december 2021 geldende lockdown tijdelijk het coronasteunpakket voor het vierde kwartaal van 2021. Het steunpakket voor het eerste kwartaal van 2022 blijft grotendeels in stand zoals aangekondigd in de brief van 14 december 2021 (zie FutD 2021-3835).

1. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-5 (november en december 2021) en de NOW-6 (eerste kwartaal van 2022) worden verruimd ten opzichte van de eerdere communicatie in de brieven van 26 november (zie FutD 2021-3637) en 14 december 2021 (zie FutD 2021-3835). De grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies wordt in beide tranches verhoogd van 80% naar 90%. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie gerekend wordt met een percentage van maximaal 90% omzetverlies. Omdat het subsidietijdvak, en daarmee het uitkeren van de voorschotten voor de NOW-5, al is begonnen, kan de verruiming voor deze tranche (NOW-5) pas bij de uiteindelijke subsidievaststelling worden meegenomen bij de berekening van de hoogte van de subsidie. Voor de NOW-6 in het eerste kwartaal van 2022 wordt bij het verlenen van de voorschotten wél rekening gehouden met deze verruiming. De precieze en volledige voorwaarden voor de NOW-6 worden in januari 2022 gecommuniceerd.

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Vanwege de korte aankondigingsperiode in combinatie met deze onvoorziene omstandigheid wordt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. Hiermee worden ook die bedrijven tegemoetgekomen die door de acute maatregelen worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal. In het eerste kwartaal van 2022 blijft de omzetverliesdrempel 30%. Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel wordt niet opnieuw ingevoerd. Deze wijziging van de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 moet nog door de Europese Commissie (EC) worden goedgekeurd. De regeling staat al open voor aanvragen en ondernemingen kunnen hun aanvragen gewoon indienen. Ondernemers met omzetverlies tussen de 20% en 30% kunnen pas een goedkeuring van RVO op hun aanvraag krijgen als de EC de regeling goedkeurt.

3. Terugbetaling TOZO-leningen

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) worden twee wijzigingen doorgevoerd: (a) de verplichting om de TOZO-lening terug te betalen vangt aan op 1 juli 2022 (was 1 januari 2022; zie FutD 2021-1657) en (b) voor alle TOZO-leningen wordt de looptijd met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Deze gewijzigde voorwaarden gelden voor alle verstrekte TOZO-leningen en zullen met terugwerkende kracht in werking treden.

4. Cultuur

Het kabinet maakt aanvullend € 5,6 mln vrij voor de periode van de verplichte sluiting (19 december – 14 januari) ter ondersteuning van musea via het Mondriaan Fonds. Daarnaast kan de eerder aangekondigde suppletieregeling worden gebruikt. Het Fonds Podiumkunsten werkt deze regeling uit, die tot 85% van de reguliere capaciteit aan kaarten zal vergoeden (zie ook FutD 2021-3637).

5. Dierentuinen

Het kabinet reserveert € 10 mln voor de "Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19" om het dierenwelzijn en de maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen voor de verplichte sluiting tot 14 januari 2022.

6. Schulden van ondernemers

In samenspraak met betrokken partijen zoals de VNG, NVVK, MKB-NL en de KVK blijft het kabinet zich inzetten om zoveel mogelijk ondernemers met financiële problemen te bereiken en hen de juiste hulp te bieden. Dit zal vorm krijgen via een gezamenlijke intentieverklaring. Het kabinet komt hier in januari 2022 op terug. Daarnaast verkent de minister voor Rechtsbescherming samen met de Rechtspraak en de branchevereniging voor bewindvoerders de mogelijkheden voor een pilot, waarbij voor ondernemers die willen stoppen of een doorstart maken en privé een restschuld overhouden een versneld traject van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) ingezet kan worden. Verder zal de minister van Financiën met banken in gesprek gaan om te bekijken wat zij voor schrijnende gevallen kunnen betekenen.

7. Verlenging sluiting buitenschoolse opvang (BSO)

Aan ouders die normaliter de BSO gebruiken, wordt gevraagd de hele factuur aan de kinderopvang te blijven betalen, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede noodopvang te verzorgen. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de BSO, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21-12-2021, nr. CE / 21320774 (Fida 20217245)

Verwijzingen:
Fida 20217245 (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21-12-2021, nr. CE / 21320774)