FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1930

Vakantie en COVID-19 geen redenen voor uitstel zitting

X ging in beroep tegen drie naheffingsaanslagen parkeerbelasting en stelde dat niet duidelijk was dat op de bewuste parkeerplaats parkeerbelasting moest worden betaald. Rechtbank Den Haag (zie FutD 2020-3568) besliste echter dat de gemeente aannemelijk had gemaakt dat voldoende kenbaar was dat op de parkeerlocatie sprake was van betaald parkeren en handhaafde de naheffingsaanslagen. X ging in hoger beroep en stelde dat hij ernstig in zijn belangen was geschaad omdat de Rechtbank zijn zaken op de zitting had behandeld zonder dat hij of zijn gemachtigde daarbij aanwezig waren. De gemachtigde had door de vakantieperiode en COVID-19 pas op 6 augustus 2020 vernomen dat de zitting was geagendeerd op 26 augustus 2020, maar de Rechtbank had geen gehoor gegeven aan een verzoek om uitstel. Hof Den Haag besliste dat de Rechtbank het verzoek om uitstel had mogen afwijzen. Uit de uitspraak van de Rechtbank volgde dat de uitnodiging voor de zitting tijdig, op 8 juli 2020, en op regelmatige wijze was aangeboden op het adres van de gemachtigde. Het lag op de weg van de gemachtigde om zodanige maatregelen te treffen dat de aanbieding van de brief tijdens zijn vakantie hem niet zou ontgaan zodat hij eventueel op een eerder moment kon verzoeken om uitstel. Bovendien gold het algemeen verwijzen naar "de vakantieperiode en COVID 19" volgens het Hof niet als het aanvoeren van gewichtige redenen voor uitstel. De gemachtigde had dus te laat en zonder aanvoering van uitzonderlijke omstandigheden om uitstel verzocht. Een termijn van 20 dagen was volgens het Hof voldoende om de zaak voor te bereiden. Dat (de gemachtigde van) X niet op de zitting was verschenen, kwam voor zijn rekening en risico. Het Hof verklaarde het hoger beroep van X ongegrond.

Gerechtshof Den Haag 29-04-2021, nr. BK-20/00714 t/m 20/00716 (Fida 20213051)

Verwijzingen:
Fida 20213051 (Gerechtshof Den Haag 29-04-2021, nr. BK-20/00714 t/m 20/00716)
ECLI:NL:GHDHA:2021:1035