FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1924

Te late aanvraag van NOW-2 werd Maastrichtse voetbalclub fataal

De betaald voetbalorganisatie MVV Maastricht BV vroeg op 7 september 2020 om een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW-2 voor de periode van juni tot en met september 2020. Het UWV wees de aanvraag af, omdat een aanvraag op grond van de NOW-2 uiterlijk op 31 augustus 2020 had moeten worden ingediend. MVV ging in beroep en stelde dat sprake was geweest van overmacht, omdat de verantwoordelijke medewerker met een burn-out kampte en de deadline voor de NOW-2 aanvraag daarom uit het oog was verloren. Als het afwijzingsbesluit in stand bleef, had dat onomkeerbare en catastrofale gevolgen. Niet alleen omdat er dan volgens MVV gedwongen ontslagen moesten vallen, maar ook omdat haar continu´teit in gevaar kwam. Rechtbank Limburg stelde MVV in het ongelijk. In artikel 5, onder d, in combinatie met artikel 10, lid 2, NOW-2 was dwingend voorgeschreven dat een te laat ingediende aanvraag om subsidie moest worden afgewezen. Dit bleek ook uit de nota van toelichting bij de NOW-2. De NOW-2 noch de Kaderwet SZW-subsidies, waarop de NOW-2 was gebaseerd, bevatte een hardheidsclausule en bood het UWV dan ook geen ruimte voor een belangenafweging als bedoeld in artikel 3:4, lid 1, Awb. Het UWV moest de aanvraag volgens de Rechtbank afwijzen. De Rechtbank verwees in dit verband naar vaste rechtspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de vergelijkbare Regeling nationale EZ-subsidies. Aan de vraag of de termijnoverschrijding al dan niet aan MVV was te wijten, kwam de Rechtbank dan ook niet toe. De Rechtbank verklaarde het beroep van MVV ongegrond.

Rechtbank Limburg 26-05-2021, nr. ROE 20/3252 (Fida 20213122)

Verwijzingen:
Fida 20213122 (Rechtbank Limburg 26-05-2021, nr. ROE 20/3252)
ECLI:NL:RBLIM:2021:4269