FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1722

Aanpassingen in controlesystematiek NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van signalen over de hoogte van de administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde besloten de volgende aanpassingen door te voeren in de controlesystematiek van de NOW:

1. Verhoging drempelbedrag derdenverklaring NOW-3 en NOW-4

Op dit moment is bij een voorschot van € 20.000 tot € 100.000 en bij een definitief vastgestelde subsidie van € 25.000 tot € 125.000 een derdenverklaring vereist. Voor de NOW-3 en NOW-4 wordt het drempelbedrag voor de derdenverklaring verhoogd naar € 40.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. De huidige bovengrens van € 125.000 blijft in stand. Wel geldt deze grens voor de NOW-3 en NOW-4 ook voor het voorschotbedrag.

2. Beperking werkzaamheden bij financiële administratie door deskundige derde

Wanneer een deskundige derde voor de aanvrager de (doorlopende) financiële administratie voert en de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van deze normale administratieve dienstverlening (waaronder het opstellen van de aanvraag tot vaststelling) zoals verwacht mag worden, overeenkomen met de werkzaamheden die gevraagd worden in het kader van de afgifte van de derdenverklaring, hoeven deze niet dubbel uitgevoerd te worden. Dit is al mogelijk voor de NOW-1 en NOW-2. De derdenverklaring moet wel altijd bijgevoegd worden bij de vaststellingsaanvraag. Een verduidelijking van deze mogelijkheid zal in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW-3 en NOW-4 worden opgenomen.

3. Controle NOW-3 en NOW-4 als ware het één opdracht

Per tranche van de NOW is nu een aparte controle vereist. Voor de controle voor de NOW-3, wanneer een onderneming van twee of drie periodes gebruik heeft gemaakt, wordt het (in het nog vast te stellen accountantsprotocol) mogelijk gemaakt dat de accountant de opdracht voor de verschillende tranches van de NOW-3 kan beschouwen als ware het één opdracht. De accountant controleert in één keer, na afloop van de laatste tranche, alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden. Wanneer een werkgever ook gebruik maakt van de NOW-4, kan ook de controle van de NOW-4 bij de gezamenlijke controle voor de NOW-3 worden betrokken. Daarbij moet de accountant nog steeds rekening houden met de voorwaarden die aan de tranches verbonden zijn en per tranche afzonderlijk rapporteren.

4. Aanpassing standaarden NOW

Voor de controle van een aanvraag tot vaststelling van de NOW is vorig jaar door de NBA een aparte Standaard ontwikkeld: Standaard 3900N. De NBA zal deze Standaard aanpassen waardoor er inhoudelijke maar ook procesmatige samenvoegingen kunnen plaatsvinden voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat de accountant slechts één opdrachtbevestiging afgeeft, dat één opdrachtacceptatie volstaat en dat het dossier voor meerdere NOW-opdrachten bij dezelfde werkgever kan worden gebruikt.

5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant

Het is nu al mogelijk dat bij de controle van de omzet gebruik wordt gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant. Dit zorgt ervoor dat de accountant op werkmaatschappijniveau niet zelf deze controle hoeft uit te voeren en ook geen uitgebreide review hoeft uit te voeren op de werkzaamheden van de groepsaccountant. Met deze verlichting is het voortaan toegestaan dat ook andere werkzaamheden die door de groepsaccountant van een concern worden uitgevoerd, voor de NOW-controle kunnen worden gebruikt.

6. Aanpassing controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau

Voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij wordt vastgesteld, waarbij er op concernniveau geen omzetdaling is van minimaal 20%, is op dit moment een accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid vereist, ongeacht de hoogte van de ontvangen tegemoetkoming. Voor bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000 wordt de controle verlicht door geen verklaring met redelijke maar met beperkte mate van zekerheid te vragen. Deze aanpassing wordt verder uitgewerkt in het nog op te stellen accountantsprotocol voor de NOW-3 en de NOW-4. De NBA zal de Standaard 3900N hierop aanpassen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 31-05-2021, nr. 2021-0000084037 (Fida 20212750)

Verwijzingen:
Fida 20212750 (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 31-05-2021, nr. 2021-0000084037)