FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1028

Ondanks verkeerd kruisje in loonaangifte toch recht op NOW-2

BV X ging in beroep tegen de afwijzing van haar NOW-2 aanvraag. Zij stelde dat het UWV er ten onrechte van was uitgegaan dat er op 15 mei 2020 geen loonsom bekend was in maart 2020. Volgens BV X had zij tijdig loonaangifte gedaan omdat de Belastingdienst uitstel had verleend, zij gebruik maakte van de aangiftesoftware van de overheid en er door de aard van de vraagstelling in de aangifte een vraag verkeerd was beantwoord. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde BV X in het gelijk. De Rechtbank verwierp de stelling van het UWV dat BV X weliswaar op 2 juni 2020 SV-loon over de maand maart 2020 had aangegeven, maar dat dit loon niet als SV-kon worden aangemerkt omdat de werknemers (eerder in de loonaangifte) waren aangemerkt als niet-verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Het UWV had bij de beoordeling of er sprake was van SV-loon de polisadministratie gevolgd en daaruit bleek dat op 2 juni 2020 SV-loon was opgenomen zodat het UWV dit in beginsel moest volgen. Als het UWV wilde afwijken van de gegevens in de polisadministratie moest zij dit motiveren. Daarbij was volgens de Rechtbank van belang dat het UWV al wel nader had onderzocht hoe de aangifte van het SV-loon was gedaan (als bijzondere beloning), maar dat dit onderzoek niet volledig was geweest. Uit alle overige gegevens bleek namelijk dat BV X eerder in de aangifte een verkeerd kruisje had gezet, waardoor de werknemers per abuis als niet verzekerd waren aangemerkt. Als het UWV volledig onderzoek zou hebben gedaan naar de juistheid van de gegevens in de polisadministratie was zij tot de conclusie gekomen dat er sprake was van SV-loon. Dit bleek overigens ook uit de loonaangifte van BV X over eerdere jaren. De Rechtbank besliste dat BV X voldeed aan de voorwaarde dat er uiterlijk op 30 juni 2020 sprake was van opgegeven SV-loon en zij daarom recht had op voorschotten in het kader van de NOW-2-regeling.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-3-2021, nr. 20/8167 (Fida 20211576)

Verwijzingen:
Fida 20211576 (Rechtbank ZWB 18-03-2021 208167)
ECLI:NL:RBZWB:2021:1296