FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1027

Berekening voorschot NOW-1 niet in strijd met evenredigheidsbeginsel

Het UWV kende aan restaurant X op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) een voorschot toe van € 648. X vond het voorschot te laag en ging in beroep. Zij was na een verhuizing in april 2019 gestart met een nieuw restaurant. Het personeelsbestand was langzaam uitgebreid en vanaf 12 februari 2020 was ook een kok met een fulltime dienstverband werkzaam. Deze arbeidsovereenkomst was niet meegenomen in de berekening, terwijl dat volgens X op grond van een wijziging van NOW-1 van 26 mei 2020 (zie FutD 2020-1592) wel had gemoeten. Hierdoor dreigde haar faillissement en verlies van werkgelegenheid voor alle vijf personeelsleden. Dit was volgens X in strijd met het doel van de NOW-regeling. Rechtbank Amsterdam besliste echter dat het UWV voor de berekening van het voorschot terecht was uitgegaan van de loonaangiftegegevens over november 2019, omdat er geen aangiftegegevens over januari 2020 bekend waren. De wijziging van de NOW-1 van 26 mei 2020 was niet van toepassing, omdat die wijziging van de loonsombepaling alleen gold voor de berekening van de hoogte van de subsidievaststelling en niet voor de berekening van de bevoorschotting. De Rechtbank was het niet met X eens dat het evenredigheidsbeginsel was geschonden en verwierp het beroep op uitspraken van de ABRvS van 23 oktober 2019 (zie FutD 2019-2807) met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. In die uitspraken ging het om een gewijzigde uitleg van een wettelijke bepaling, bedoeld voor structurele toepassing gedurende lange tijd. In dit geval betrof het een noodmaatregel, bedoeld voor snel en tijdelijk gebruik, waarop bovendien bij de definitieve vaststelling nog aanpassingen mogelijk waren. Gelet op dit karakter van de regeling en de afwegingen die de regelgever had gemaakt, waren er volgens de Rechtbank geen aanknopingspunten om het betoog van X over de onevenredigheid van het voorschotbesluit te volgen. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond.

Rechtbank Amsterdam 17-2-2021, nr. 20/3927 (Fida 20211597)

Verwijzingen:
Fida 20211597 (Rechtbank Amsterdam 17-02-2021 203927)
ECLI:NL:RBAMS:2021:711