FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0814

Toch TVL-subsidie volgens SBI-code werkelijke hoofdactiviteit

Ondernemers komen met ingang van het eerste kwartaal 2021 in aanmerking voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit in plaats van de SBI-code uit het handelsregister van de KvK. Staatssecretaris Keijzer heeft besloten om vanaf het eerste kwartaal van 2021 bij de TVL anders om te gaan met de activiteitenomschrijving in het handelsregister.

Deze versoepeling volgt op drie uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB; zie FutD 2021-0002 met ons commentaar) over de omschrijving van hoofd- en nevenactiviteiten in het handelsregister. Het CBB besliste in die zaken dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zelfstandig onderzoek moest doen naar de feitelijke hoofdactiviteit van een onderneming als deze van mening was een andere hoofdactiviteit te hebben dan bleek op basis van de registratie op 15 maart 2020 in het handelsregister. Volgens de staatssecretaris kunnen ondernemers van wie de feitelijke activiteiten die zij uitvoerden op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het handelsregister blijkt, op basis daarvan TVL krijgen. Als de ondernemer dit voldoende weet aan te tonen zal RVO.nl bij de subsidieverlening van de hoofdactiviteit die hoort bij die feitelijke activiteiten uitgaan. Om dit mogelijk te maken, worden in de TVL-regeling twee gerichte hardheidsclausules opgenomen. Hiermee wordt het mogelijk dat de ondernemer in aanmerking komt voor TVL op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit, of een hogere subsidie krijgt op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit, ook als deze afwijken van de beschrijving van de activiteiten in het handelsregister op 15 maart 2020. De hardheidsclausules zijn opgenomen in de wijzigingsregeling van de TVL, die op 4 maart 2021 aan de Europese Commissie (EC) is voorgelegd. Na goedkeuring door de EC zal RVO.nl de hardheidsclausules in bezwaarprocedures gaan toepassen. De staatssecretaris bekijkt nog of deze werkwijze in de TVL voor het tweede kwartaal 2021 al in de aanvraagprocedure geregeld kan worden. Als een ondernemer na een bezwaar op dit punt met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 in het gelijk wordt gesteld, wordt dit automatisch ook verwerkt in de TVL-aanvraag voor het tweede kwartaal van 2021. Deze nieuwe procedure zal via de website en nieuwsberichten van de Rijksoverheid, RVO.nl en de KvK worden bekendgemaakt, zodat ondernemers in voorkomende gevallen een beroep op deze hardheidsclausule kunnen doen. (Zie ook FutD 2021-0540 voor antwoorden van de staatssecretaris op Kamervragen over de uitspraken van het CBB, -red.)

Ministerie van EZK 10-3-2021, nr. 21059181 (Fida 20211238)

Verwijzingen:
Fida 20211238 (MvEZ 10-03-2021 21059181)