FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0180

Fout administrateur met het loon van DGA voor rekening van aanvrager NOW

BV X diende op 6 april 2020 een aanvraag in voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW 1. Het UWV kende een tegemoetkoming toe van € 6.620. Het loon van haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) Y werd niet in de loonsom betrokken omdat hij niet als werknemer werd aangemerkt en voor hem geen premies voor de werknemersverzekeringen werden betaald. BV X ging in beroep en stelde dat Y per abuis was aangemerkt als DGA, terwijl uit de statuten volgde dat hij geen bestuurder was. Zij had in verband daarmee op 1 mei 2020 een correctiebericht op de loonaangifte verzonden. Rechtbank Den Haag besliste dat correctieberichten op de loonaangifte van na de peildatum van 15 maart 2020 niet meer werden meegenomen bij de bepaling van de loonsom. Dat de loonadministrateur van BV X een fout had gemaakt door Y aan te merken als DGA en niet als werknemer voor wie premies voor de werknemersverzekeringen werden afgestaan, kwam voor rekening en risico van BV X. Deze omstandigheden waren volgens de Rechtbank niet als zeer uitzonderlijk aan te merken op grond waarvan het UWV in afwijking van de peildatum van 15 maart 2020 de correctie van loonaangifte had moeten meenemen bij de bepaling van de loonsom. Bovendien had de wetgever er bewust voor gekozen om in de NOW 1-regeling geen hardheidsclausule op te nemen. Daarom werd ook niet aan een belangenafweging toegekomen. De Rechtbank verklaarde het beroep van BV X ongegrond. Rechtbank Noord-Holland besliste in vergelijkbare zin over de correctie van een fout in de loonadministratie van stichting Z.

Rechtbank Den Haag 19-11-2020, nr. 20/4416 (Fida 20210148) en Rechtbank Noord-Holland 23-12-2020, nr. 20/3455 (Fida 20210147)

Verwijzingen:
Fida 20210147 (Rechtbank N-Holland 23-12-2020 203455)
Fida 20210148 (Rechtbank Den Haag 23-12-2020 204416)
ECLI:NL:RBNHO:2020:11454
ECLI:NL:RBDHA:2020:13872