FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-3584

BIK geldt tot goedkeuring Europese commissie niét voor f.e.'s

De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer een novelle ingediend tot wijziging van het wetsvoorstel Belastingplan 2021. Deze novelle heeft betrekking op de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).

Hoewel de BIK wettelijk is beperkt tot investeringen in bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om hoofdzakelijk in Nederland te worden gebruikt, is gesignaleerd dat de regeling met een beroep op het EU-recht mogelijk toch onbedoeld zou kunnen worden verbreed naar investeringen die buiten Nederland worden aangewend. Voor de BIK is op onderdelen namelijk aansluiting gezocht bij de fiscale eenheid (f.e.) voor de Vpb. Volgens de staatssecretaris bestaat het risico dat de Europese rechter zal beslissen dat het feit dat een in Nederland gevestigde vennootschap geen gebruik kan maken van de afdrachtvermindering als een investering wordt verricht door een buitenlandse groepsmaatschappij, of als het bedrijfsmiddel ter beschikking wordt gesteld aan een buitenlandse groepsmaatschappij, kan worden gezien als een inbreuk op de vrijheid van vestiging van artikel 49 VWEU. De BIK zou dan kunnen worden toegepast in situaties die het kabinet nadrukkelijk niet voor ogen heeft, namelijk voor investeringen die in het buitenland worden aangewend. Naar aanleiding van het risico dat de in de BIK opgenomen aansluiting bij de f.e. een inbreuk is op de vrijheid van vestiging, heeft de Nederlandse regering ervoor gekozen de BIK-regeling te notificeren bij de Europese Commissie (EC). Nederland wil bevestigd krijgen dat de regeling op grond van haar doelstelling beperkt kan blijven tot de binnenlandse investeringen. Omdat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat de EC geen goedkeuring verleent of die goedkeuring koppelt aan het wegnemen van de aansluiting bij de f.e. heeft de staatssecretaris een novelle ingediend.

Met de novelle wordt de aansluiting bij de f.e. uit de BIK gehaald waardoor de regeling niet meer kan worden toegepast op het niveau van een f.e., maar alleen op het niveau van een individuele vennootschap. In deze novelle wordt tegelijkertijd de mogelijkheid opgenomen om die aansluiting alsnog in te voeren. Die aansluiting treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Als onverhoopt definitief niet zou kunnen worden aangesloten bij de f.e. zou mogelijk circa een kwart van de oorspronkelijk kwalificerende investeringen definitief niet kwalificeren voor de BIK. In dat geval ligt het volgens de staatssecretaris voor de hand de daaraan verbonden budgettaire middelen in te zetten binnen de BIK, door de percentages voor zowel de eerste als de tweede schijf evenredig te verhogen. De novelle voorziet in die mogelijkheid.

Ministerie van Financiën 4-12-2020, nr. 2020-0000238696 (Fida 20206807)

Verwijzingen:
Fida 20206807 (MvF 04-12-2020 2020-0000238696)