FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2726

Verwerking NOW-regeling in jaarrekening of tussentijds bericht

Er leven veel vragen in de praktijk over de impact van de coronacrisis op de jaarverslaggeving 2020. En van de onderwerpen waarover vragen worden gesteld betreft de verslaggeving van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling). Om de praktijk te ondersteunen heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een nadere guidance gegeven ten aanzien van de verwerking, presentatie en toelichting van de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling in de jaarrekening of in een tussentijds bericht. De guidance is gebaseerd op de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen, maar hij is ook van toepassing op kleine rechtspersonen. De tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling betreft een exploitatiesubsidie waarop Richtlijn 274 "Overheidssubsidies" van toepassing is. Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Exploitatiesubsidies worden verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de rechtspersoon aan de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie daadwerkelijk zal verkrijgen. De RJ vindt dat de verwerkte subsidiebate in de winst- en verliesrekening kan worden verwerkt (1) onder een algemene post zoals "overige opbrengsten" of als een afzonderlijke post, of (2) in aftrek kan worden gebracht op de gerelateerde loonkosten. De guidance gaat verder nog in op de vastlegging bij gebroken boekjaren, bij verschillen tussen het ontvangen voorschot en de verwerkte subsidiebate en de terugbetalingsplicht van een ontvangen voorschot.

Raad voor Jaarverslaglegging 15-9-2020 (Fida 20205071)

Verwijzingen:
Fida 20205071 (Diversen 14-09-2020 )