FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2505

Door fout van accountant met loongegevens geen NOW-subsidie

BV X verzocht op 14 april 2020 om een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW, maar die aanvraag werd afgewezen omdat zij geen loonkosten had gehad in de maanden januari 2020 of november 2019. Bij de beoordeling van de aanvraag werd namelijk uitgegaan van de gegevens uit de loonaangifte of de aanvullingen daarop die waren ingediend op uiterlijk 15 maart 2020. Correctieberichten op de loonaangifte van na 15 maart 2020 werden niet meer meegenomen bij de bepaling van de loonsom. BV X ging in beroep en verzocht de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te treffen. Door een fout van haar accountant waren in de loonaangifte over januari 2020 niet de juiste gegevens ingevuld. BV X stelde dat zij niet de dupe mocht worden van een onvolkomenheid van de accountant en dat zij daardoor de subsidie misliep. De voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Nederland besliste dat er geen sprake was van een uitzonderlijke situatie om af te wijken van de in artikel 10, lid 5, NOW genoemde datum van 15 maart 2020. BV X was zelf verantwoordelijk voor een juiste invulling van de gegevens in de loonaangifte, ook als zij gebruik maakte van een accountant. Een fout van de accountant was, ook al was deze fout evident, niet als een uitzonderlijke omstandigheid aan te merken. De fout van de accountant kwam voor rekening van BV X. De in artikel 10, lid 5, NOW genoemde peildatum 15 maart 2020 was een harde datum waarvan niet kon worden afgeweken. De peildatum was nodig omdat een werkgever de loonaangifte met terugwerkende kracht kon corrigeren door middel van correctieberichten, zodat ter beperking van fraude- en misbruikrisico's correctieberichten op de loonaangifte van na 15 maart 2020 niet meer werden meegenomen in de bepaling van de loonsom. De NOW-aanvraag was terecht afgewezen. De Rechtbank wees het verzoek om een voorlopige voorziening daarom af.

Rechtbank Noord-Nederland 25-8-2020, nr. 20/2149 (Fida 20204782)

Verwijzingen:
Fida 20204782 (Rechtbank Noord-NL 25-08-2020 LEE20/2149)

Vindplaatsen:
ECLI:NL:RBNNE:2020:2911