FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-2413

Afbouw tijdelijke versoepeling corona-uitstel van betaling

De Belastingdienst verstuurde sinds maart 2020 tijdelijk geen betalingsherinneringen en aanmaningen om particulieren en ondernemers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen (zie FutD 2020-0822, FutD 2020-0821 en FutD 2020-0759). Per 21 juli 2020 ging de Belastingdienst weer betalingsherinneringen en aanmaningen sturen (zie FutD 2020-2220). Ondernemers die niet op tijd kunnen betalen door de coronacrisis kunnen drie maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen met het online formulier op de website van de Belastingdienst. Ondernemers die al bijzonder uitstel van betaling hebben, ontvangen nog geen betalingsherinnering of aanmaning.

Het ministerie van FinanciŽn heeft op 28 augustus 2020 een bericht uitgebracht waarin staat dat ondernemers tot uiterlijk 1 oktober 2020 uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen. Daarmee loopt het uitstel voor alle ondernemers uiterlijk op 1 januari 2021 af. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen hiertoe aanleiding geeft, kan hier opnieuw naar worden gekeken. Ondernemers krijgen van de Belastingdienst een betalingsregeling aangeboden waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terugbetalen. Als de periode van twee jaar te kort is voor een ondernemer, zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil. Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul worden verlengd tot en met 31 december 2021. Zo hebben ondernemers de komende tijd vrijwel geen kosten bovenop de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn.

De belastingrente gaat wel weer naar 4%, omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de Vpb zal tot 31 december 2021 worden verlaagd naar 4% in plaats van de oorspronkelijke 8%. Zo worden ondernemers niet direct met hoge lasten geconfronteerd. Ook een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, lopen door tot 1 januari 2021. Daarnaast is een nieuwe maatregel getroffen: werknemers behouden recht op reisaftrek voor OV-kosten voor woon-werkverkeer die zij niet van de werkgever vergoed krijgen, ook al werken zij thuis. Voorwaarde is dat de kosten ongewijzigd zijn gebleven.

Hieronder staat een chronologisch overzicht van de afbouw van de tijdelijke versoepeling van het uitstelbeleid en de daarmee samenhangende maatregelen:

1 oktober 2020 Een initieel verzoek om uitstel van betaling voor 3 maanden kan nog worden ingediend tot 1 oktober 2020. Ook kan tot die tijd nog een verzoek om verlengd uitstel van betaling worden ingediend. Het uitstel geldt tot uiterlijk 31 december 2020. De goedkeuring voor EB/ODE wordt niet verlengd.
1 januari 2021 Voldoen aan nieuw opgekomen aangifte- en betalingsbetalingsverplichtingen; eerder als het uitstel eerder afloopt en geen verlengd uitstel is aangevraagd.
1 januari 2021 Start aflossen opgebouwde belastingschuld in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen. Geheel of gedeeltelijk aflossen vůůr die datum is uiteraard mogelijk. In de brief die ondernemers ontvangen als het initiŽle uitstel eindigt, wordt hierop ook gewezen.
1 januari 2021 Afbouw verruimde deblokkeringsregeling voor g-rekeningen. Overschotten worden gedeblokkeerd als de ondernemer zich aan de betalingsregeling houdt en nieuw opgekomen verplichtingen bijhoudt. Dit betekent dat de verruiming van de deblokkeringsregeling blijft gelden zolang de betalingsregeling van maximaal 24 maanden loopt. Uitwinning van het g-rekeningsaldo en afwijzing van een verzoek tot deblokkering is mogelijk indien en voor zover nieuw opgekomen verplichtingen niet worden nagekomen of aflossingstermijnen niet worden voldaan.
1 januari 2021 Met ingang van 1 januari 2021 worden in alle gevallen weer betalingsverzuimboetes verschuldigd voor het niet voldoen aan nieuw opgekomen betalingsverplichtingen die ontstaan vanaf 1 januari 2021.
Vanaf 1 januari 2021 Tot 1 januari 2021 geldt dat belastingschulden waarvoor uitstel is verleend in beginsel niet actief worden ingevorderd. Als lopende verplichtingen na 1 januari 2021 niet worden hervat of aflossingen op de opgebouwde schuld niet tijdig worden gedaan, zal de Belastingdienst de reguliere invorderingsmaatregelen (betalingsherinnering, aanmaning, etc.) hervatten. Dat kan al eerder het geval zijn als de 3 maanden uitstel verstreken zijn en geen verlengd uitstel is aangevraagd.
Vanaf 1 januari 2021 Als het aflossen van de opgebouwde schuld niet mogelijk is binnen de maximale termijn, maar aannemelijk is dat de onderneming wel levensvatbaar is, kan worden gezocht naar een maatwerkoplossing binnen het reguliere beleid.

Ministerie van FinanciŽn 28-8-2020, nr. 2020-0000161587 (Fida 20204714 en Fida 20204712)

Verwijzingen:
Fida 20204712 (MvF 28-08-2020 )
Fida 20204714 (MvF 28-08-2020 2020-0000161587)