FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1912

NOW-2 regeling gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2; zie FutD 2020-1547, FutD 2020-1593 en FutD 2020-1694 voor NOW-1) in de Staatscourant gepubliceerd. De in verband met de coronacrisis getroffen regeling treedt in werking op 26 juni 2020 en vervalt op 1 december 2022. De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 6 juli tot en met 31augustus 2020. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het speciale formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Zodra positief op de aanvraag is beslist, zal de subsidie worden verleend en een voorschot worden verstrekt in twee termijnen tot 80%van de verleende subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling en de loonsom over de maand maart 2020. Er wordt naar gestreefd om het eerste voorschot binnen 2 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te betalen. Wij ontlenen aan de NOW-2 verder het volgende:

1. Omzetdaling

2. Subsidiehoogte, subsidiepercentage en bovengrens loon

3. Verplichtingen voor de werkgever

Ministerie van SZW 22-6-2020, nr. 2020-0000085008 (Fida 20203825) en nr. 2020-0000087100 (Fida 20203795)

Verwijzingen:
Fida 20203795 (MvSZW 22-06-2020 2020-0000087100)
Fida 20203825 (MvSZW 22-06-2020 2020-000085008)