FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1840

Hoger belastingdeel in belasting- en invorderingsrente bij verdeelsleutel IB

De minister van FinanciŽn heeft vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over het wetvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake het noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (zie Fida 20203513). Daarbij ging de bewindspersoon in op wijziging van de verdeelsleutels van de belasting- en invorderingsrente (BIR). Omdat de LB/PVV en IB/PVV gecombineerde heffingen zijn, zijn volgens de minister verdeelsleutels noodzakelijk, waarmee de totale ontvangsten uit deze gecombineerde heffingen (inclusief rente en boetes) worden uitgesplitst in een belasting- en een premiedeel. Per belastingjaar wordt voor deze heffingen een verdeelsleutel vastgesteld op basis van ramingen van het CPB. De minister laat weten dat bij de LB/PVV de verdeelsleutels door de jaren heen redelijk constant zijn. Bij de IB/PVV is echter een meer wisselend beeld te zien, wat zich de laatste jaren ontwikkelt naar een hoger belastingdeel. Dat wordt onder andere veroorzaakt door hogere ontvangsten in box 3, hogere winsten van ondernemers en lagere aftrekposten in box 1. Het premiedeel in de gecombineerde heffing laat een relatieve daling zien als gevolg van hogere heffingskortingen. Eerder gaf de Minister van FinanciŽn de Tweede Kamer een toelichting op het ingevuld toetsingskader risicoregelingen, die samenhangen met de oprichting van SURE (European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency). SURE is een Europees crisisinstrument voor tijdelijke steun om inkomensverlies van burgers als gevolg van de coronacrisis op te vangen en de toename in werkloosheid en de gevolgen ervan te beperken, alsook sommige uitgaven ten behoeve van gezondheidszorg te financieren. Lidstaten kunnen door middel van dit instrument financiŽle steun krijgen in de vorm van leningen voor de financiering van nationale vormen van werktijdverkorting en andere maatregelen die het beschermen van werknemers en zelfstandigen tot doel hebben. De verordening zal aflopen op 31 december 2022. Na die datum kunnen geen nieuwe leningen aan de lidstaten meer worden gecommitteerd.

Ministerie van FinanciŽn 5-6-2020, nr. 2020-0000105599 (Fida 20203505) en 20-5-2020, nr. 2020-0000096076 (Fida 20203513)

Verwijzingen:
Fida 20203505 (MvF 05-06-2020 2020-0000105599)
Fida 20203513 (MvF 20-05-2020 2020-0000096076)