FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1592

NOW-regeling voor derde keer gewijzigd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wijzigingsregeling van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW; zie FutD 2020-1159, FutD 2020-0991, FutD 2020-1076 en FutD 2020-1344 en FutD 2020-1593 in dit nummer voor de Kamerbrief Noodpakket 2.0 met verdere wijzigingen van de NOW-regeling) aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee wordt de NOW-regeling voor de derde keer gewijzigd sinds haar inwerkingtreding. Wij ontlenen aan de toelichting op de wijzigingsregeling het volgende:

1. Uitbreiding NOW-regeling voor situaties van overgang van onderneming

Ondernemingen die een (onderdeel van een) onderneming hebben overgenomen vr deelname aan de NOW blijken in een aantal gevallen in beperkte mate gebruik te kunnen maken van deze regeling. Daarom wordt een bepaling opgenomen vergelijkbaar met die voor startende ondernemingen. De nieuwe bepaling ziet op situaties van overgang van onderneming in 2019 tot en met 1 februari 2020. De aanvrager van een NOW-subsidie kan - als hij een overname heeft gedaan n 1 januari 2019, maar uiterlijk op 1 februari 2020 - de kalendermaanden vanaf het moment van de overgang hanteren voor de omzetvergelijking, omgerekend naar de omzet over drie maanden.

2. Referentiemaanden voor loonsombepaling: maart tot en met mei

Geregeld wordt dat de loonsom van maart tot en met mei kan worden gehanteerd bij de subsidievaststelling. Hiermee wordt een werkgever niet onnodig benadeeld doordat zijn loonsom in de subsidieperiode (maart t/m mei) hoger is dan de loonsom in de referentiemaand (januari). Werkgevers kunnen de loonsom van maart tot en met mei hanteren bij de subsidievaststelling, mits de loonsom in die periode hoger is dan driemaal de loonsom van januari. In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart. Deze aanpassing van de NOW-regeling wordt automatisch toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. Voor gevallen waar de eerdere berekening voordeliger is, blijft de eerdere berekening gelden. De aanpassing geldt expliciet alleen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling, na afloop van de subsidieperiode.

3. Extra periode salaris uit loonsom filteren

Geregeld wordt dat extra periode salaris uit de loonsom kan worden gefilterd tijdens zowel de referentieperiode als de subsidieperiode. De regeling wordt aangepast om te voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een dertiende maand in januari een aanzienlijk deel van de NOW-subsidie moeten terugbetalen bij vaststelling. Het blijkt niet mogelijk om andere incidentele betalingen uit de loonsom te filteren zoals eenmalige bonussen. Daarvoor kan de loonsom dan ook niet worden geschoond.

4. Accountantsverklaring voor gevraagde subsidievaststellingen van meer dan €125.000

Voor de NOW-regeling wordt geen accountantsverklaring gevraagd voor gevraagde subsidievaststellingen onder de €125.000. Bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van €100.000 of meer moeten een accountantsverklaring overleggen. Een voorschot van €100.000 betreft in de meeste gevallen een subsidiebeschikking van €125.000. Als bij een voorschot lager dan €100.000 naderhand blijkt dat de subsidie toch op €125.000 of hoger wordt vastgesteld, moet de werkgever alsnog een accountantsverklaring inleveren. De werkgever krijgt daarvoor 14 weken de tijd. Bij de bedragen van €100.000 voor het voorschot en €125.000 voor het vaststellingsbedrag wordt uitgegaan van het bedrag van de individuele rechtspersoon/natuurlijke persoon of het concern als sprake is van een concern. Er wordt niet per loonheffingennummer gekeken. De verklaring van de accountant moet voldoen aan controlestandaarden die door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants zijn vastgesteld, met inachtneming van het accountantsprotocol dat door de minister wordt vastgesteld.

5. Verlenging aanvraagtijdvak tot en met 5 juni 2020

Door de onder 1 en 2 genoemde twee nieuwe mogelijkheden voor kunnen werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming op grond van de NOW mogelijk alsnog succesvol een aanvraag doen. Het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche van de NOW wordt daarom langer opengesteld: tot en met 5 juni 2020. Deze nieuwe mogelijkheden voor aanvragers werken terug tot de datum van de brief van 20 mei 2020 (zie FutD 2020-1547) waarin deze wijzigingen werden aangekondigd.

6. Wijziging moment openstelling loket voor subsidievaststelling

Inmiddels is duidelijk dat het, mede gelet op de verlenging van de NOW met een tweede aanvraagtijdvak, niet mogelijk is om eerder dan 7 oktober 2020 verzoeken om subsidievaststelling in behandeling te nemen (18 weken later dan 1 juni). Daarom wordt geregeld dat een werkgever een aanvraag om subsidievaststelling kan doen n 6 oktober 2020. De indieningstermijn van 24 weken voor de aanvraag begint vanaf die datum te lopen. De werkgevers waarvoor geldt dat hun omzettijdvak per 31 mei of 30 juni eindigde, krijgen dan ook langer de tijd om een aanvraag om vaststelling van subsidie voor te bereiden.

Ministerie van SZW 27-5-2020, nr. 2020-0000072400 (Fida 20203311) en 20-5-2020, nr. 2020-0000069947 (Fida 20203187)

Verwijzingen:
Fida 20203187 (MvSZW 20-05-2020 2020-0000069947)
Fida 20203311 (MvSZW 27-05-2020 2020-0000072400)