FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1547

Noodpakket coronamaatregelen uitgebreid en verlengd

Het kabinet heeft besloten diverse maatregelen uit het "Noodpakket banen en economie" van 17 maart 2020 (zie FutD 2020-0821) in verband met de coronacrisis met drie maanden te verlengen. Het Noodpakket 2.0 bevat op verschillende punten wijzigingen ten opzichte van het eerste noodpakket om beter aan te sluiten op de nieuwe realiteit, en werknemers, ondernemers en werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen in dat aanpassingsproces. De voornaamste maatregelen zijn:

1. Verlenging NOW-regeling met 3 maanden; correctie bedrijfseconomische ontslagen

Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020 wordt de NOW-regeling met drie maanden verlengd. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd: het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Gestreefd wordt naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd. Verder wordt de hoogte van de correctie op de loonsom wegens bedrijfseconomisch ontslag aangepast voor de tweede tranche van de NOW-regeling. Bij de afrekening zal daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet meer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend. Om in aanmerking te komen voor de tweede tranche van de NOW, moeten bedrijven op het aanvraagformulier voor de NOW verklaren wanneer de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is, dat zij gedurende een periode van 4 weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder in te dienen dan 4 weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan. Ook wordt in de verlenging van de NOW-regeling als algemene voorwaarde opgenomen dat bedrijven die gebruikmaken van de NOW dit en komend jaar geen dividend of bonussen mogen uitkeren en geen eigen aandelen mogen inkopen. Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever is dat wel.

2. Introductie tegemoetkoming vaste lasten MKB

Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de crisis komt een Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen, komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Voor deze regeling wordt het budgettair beslag geraamd op circa € 1 mld. Net als bij de TOGS, is ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.

3. Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 2)

De TOZO wordt eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus. De "TOZO 2"-regeling bevat een partnerinkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum kunnen onder TOZO 2 geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Bij een aanvraag voor TOZO 2 wordt een verklaring gevraagd van de ondernemer en diens partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis. De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen, blijft voor zelfstandig ondernemers beschikbaar. Zelfstandig ondernemers kunnen een rentedragende lening bij hun gemeente afsluiten van maximaal € 10.157. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, kunnen de gemeente een tweede lening afsluiten tot het maximumbedrag. Daarnaast worden ondernemers bij aanvraag van een lening bedrijfskapitaal gevraagd om te verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. Als dit het geval blijkt, is verstrekking van een extra lening niet meer mogelijk vanwege het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt.

Ministerie van EZK 20-5-2020, nr. CE-AEP/20148518 (Fida 20203186)

Verwijzingen:
Fida 20203186 (MvEZ 20-05-2020 CE-AEP/20148518)