FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1428

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

De staatssecretaris heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 22 april 2020 (zie FutD 2020-1253) met ingang van 7 mei 2020 geactualiseerd. Hieraan ontlenen wij het volgende:

1. Lager gebruikelijk loon

Bij omzetdalingen mag het gebruikelijk (fictief) loon in 2020 evenredig lager zijn. De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat het gebruikelijk loon over 2020 wordt bepaald volgens de navolgende berekeningen. Het gaat daarbij om de omzet exclusief BTW. Het gebruikelijk loon over 2020 = A x B/C. Daarbij is A het gebruikelijk loon over 2019, B de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020 en C de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019. Voor deze goedkeuring gelden de volgende drie voorwaarden:

Deze goedkeuring kan meebrengen dat het loon van de a.b.-werknemer lager is dan ۠46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer. Deze goedkeuring kan niet leiden tot een hoger gebruikelijk loon en laat de wettelijke mogelijkheden onverlet om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken. Betrokkenen kunnen de goedkeuring zonder overleg met de inspecteur toepassen. Desgewenst kunnen betrokkenen in andere gevallen overleggen met de bevoegde inspecteur. Zo kan bij een verliessituatie van de vennootschap de voornoemde goedkeuring leiden tot een lager gebruikelijk loon. In geval van bijkomende omstandigheden is het mogelijk een (nog) lager gebruikelijk loon vast te stellen.

2. Tijdelijke verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte voor de eerste €†400.000 van de fiscale loonsom per werkgever wordt ťťnmalig en tijdelijk verhoogd naar 3% voor het jaar 2020. Vooruitlopend op de wijziging van artikel 31a, lid 3, Wet LB keurt de staatssecretaris goed dat voor het jaar 2020 in artikel†31a, lid 3, onderdeel a, Wet LB "1,7%" en "€†6.800" gelezen kan worden als "3%" en "€†12.000".

3. Fictie van gefixeerd aantal uren per week voor urencriterium

Bij de beoordeling van de aannemelijkheid van het aantal in een kalenderjaar aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen bestede uren in het kader van het urencriterium, worden ondernemers in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, geacht ten minste 24 uren per week aan de onderneming(en) te hebben besteed. Bij de beoordeling van de aannemelijkheid van het aantal uren in het kader van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid worden de betreffende ondernemers, voor de periode van 1†maart†2020 tot en met 31 mei 2020, geacht ten minste 16 uren per week aan hun onderneming(en) te hebben besteed. Ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten en die normaliter in de periode van 1 maart tot en met 31 mei een piek hebben in het aantal uren dat ze besteden aan de onderneming, worden geacht een gelijk aantal uren te hebben besteed in dezelfde periode in 2020 als het aantal uren dat is besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019.

4. Vorming van fiscale coronareserve voor Vpb-plichtigen

De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat belastingplichtigen voor de Vpb bij het bepalen van de in het boekjaar 2019 genoten winst een fiscale reserve kunnen vormen (coronareserve). Deze coronareserve kan worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde "coronagerelateerde verlies" dat zich naar verwachting in het boekjaar 2020 voordoet. Voor deze goedkeuring gelden de volgende vijf voorwaarden:

5. Verlenging uiterste termijn teruggaaf energiebelasting en ODE

Het is mogelijk dat voor leveringen van aardgas en elektriciteit in het tweede kwartaal 2020 de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), en de BTW hierover, nog niet in rekening zijn gebracht binnen die termijn. Er kan dan niet tijdig een verzoek om teruggaaf worden gedaan. De staatssecretaris keurt daarom goed dat verzoeken om teruggaaf kunnen worden gedaan binnen dertien weken na 31 oktober 2020.

Ministerie van FinanciŽn 6-5-2020, nr. 2020-9594 (Fida 20202905)

Verwijzingen:
Fida 20202905 (MvF 06-05-2020 2020-9594)