FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1344

Tweede wijziging NOW-regeling

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer ge´nformeerd over een tweede wijziging in de in verband met de coronacrisis getroffen regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling: zie FutD 2020-1159, FutD 2020-0991 en FutD 2020-1076). De wijzigingen zijn de volgende:

1. Aanpassing omzetbepaling bij concerns

Bij concerns met minder dan 20% omzetverlies kunnen individuele werkmaatschappijen loonkostensubsidie aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Hieraan worden extra voorwaarden verbonden, door: (1) eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging en (2) door aanvullende accountantscontroles te eisen. Er zal nog duidelijkheid worden gegeven onder welke grens een accountantsverklaring niet zal worden vereist. De eerder aangekondigde voorwaarde dat er geen personeels-BV binnen het concern mocht zijn, wordt anders vormgegeven waardoor wel sprake kan zijn van een personeels-BV.

2. Instemming openbaarmaking gegevens NOW

In de regeling wordt geregeld dat door het indienen van een subsidieverzoek, een subsidieaanvrager instemt met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan het UWV bij aanvraag en gegevens uit zijn subsidiedossier. Er is voor gekozen om de automatische instemming alleen te laten zien op een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

3. Buitenlands rekeningnummer

In de regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag dient aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk is gebleken dat het in veel gevallen onmogelijk is om aan deze termijn te voldoen. Dit wordt aangepast waardoor werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren.

4. Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie

Eerder was al besloten dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden te accepteren. Verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie blijkt moeilijk of niet uitvoerbaar.

Ministerie SZW 1-5-2020, nr. 2020-0000059207 (Fida 20202835)

Verwijzingen:
Fida 20202835 (MvF 01-05-2020 2020-0000059207)