FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1252

Nieuwe coronamaatregelen voor ondernemers

Het kabinet heeft zes nieuwe belastingmaatregelen genomen die vooral ondernemers, waaronder ZZP'ers, in de coronacrisis kunnen ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiŽle ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen (zie FutD 2020-1157, FutD 2020-0987, FutD 2020-0986, FutD 2020-0822 en FutD 2020-0759). De maatregelen worden binnenkort verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. De zes maatregelen die 24 april 2020 werden aangekondigd zijn de volgende:

1. Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis in 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van ۠6.200 voor een gemiddelde ondernemer.

2. Versoepeling urencriterium voor ondernemersaftrek

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de ondernemersaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

3. Eenmalige verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte die werkgevers in de werkkostenregeling hebben om onbelaste vergoedingen te geven, wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste ۠400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Het wordt mogelijk om verliezen die bedrijven die Vpb-plichtig zijn dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst van 2019 in plaats van een verrekening bij het doen van de aangifte Vpb 2020. Dit zal mogelijk worden door het verwachte verlies voor 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel "Wet excessief lenen bij eigen vennootschap" (zie FutD 2020-0591, FutD 2019-3245 met ons commentaar, FutD 2019-2950 en FutD 2018-2483 met ons commentaar) wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Directeuren-grootaandeelhouders hebben zo meer tijd om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan €†500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: (a) de aflossingsachterstand hoeft niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden) en (b) een klant kan in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd. Het beleidsbesluit zal gelden voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 melden of hebben gemeld bij hun kredietverstrekker en met hun kredietverstrekker een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan. Onder nader te stellen voorwaarden kan ook voor betaalpauzes die sinds 12 maart 2020 al zijn overeengekomen en mogelijk deels al ten uitvoering zijn gebracht in de periode voorafgaande aan publicatie van het besluit gebruik worden gemaakt van de regeling zoals opgenomen in het beleidsbesluit.

Bezien zal worden op welke wijze en onder welke voorwaarden de regeling in het beleidsbesluit ook van toepassing kan worden verklaard op leningen waarvoor de fiscale aflossingseis geldt en die zijn aangegaan bij een ander dan een aangewezen administratieplichtige, zoals een lening bij de eigen BV of een familielid. Daarbij wordt opgemerkt dat het voor de belastingplichtige verstandig is om in deze situatie na te gaan of een opgelegde voorlopige aanslag IB 2020 en/of de voorschotbeschikking(en) toeslag(en) op basis van het eerder geschatte inkomen over 2020 moet(en) worden aangepast.

Ministerie van FinanciŽn 24-4-2020, nr. 2020-0000080433 (Fida 20202726)

Verwijzingen:
Fida 20202726 (MvF 24-04-2020 2020-0000080433)