FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1157

Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis

Staatssecretaris Vijlbrief van FinanciŽn heeft aanvullende fiscale maatregelen in het kader van de coronacrisis aangekondigd (zie ook FutD 2020-1075, FutD 2020-0987, FutD 2020-0986, FutD 2020-0822, FutD 2020-0821 en FutD 2020-0759). Deze maatregelen worden vastgelegd in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en op korte termijn ook in de Staatscourant gepubliceerd.

De maatregelen in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

1. BTW uitleen zorgpersoneel en medische hulpgoederen en -apparatuur

2. Verlaagd BTW-tarief sportscholen ook voor online sportlessen

Veel sportscholen en dergelijke ondernemers bieden in deze periode waarin mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven online sportlessen aan. Het verlaagde tarief dat geldt voor het aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening geldt tijdelijk ook voor de situatie dat deze sportlessen online aangeboden worden. Deze goedkeuring kan met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en geldt totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven.

3. Heffingsrecht thuiswerkende grensarbeiders

4. Versoepeling administratieve lasten voor werkgevers

Werkgevers hebben voor de loonheffingen bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen, zoals de plicht om de identiteit van de werknemer vast te stellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs. De huidige bijzondere omstandigheden kunnen meebrengen dat werkgevers deze verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel kunnen nakomen. De Belastingdienst neemt een soepel standpunt in als een werkgever of werknemer de tekortkoming in de administratieve verplichting voor zover mogelijk herstelt zodra dit kan. Voor de identificatieplicht betekent dit dat de toepassing van het anoniementarief achterwege kan blijven als de werkgever de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt zodra hij daar in redelijkheid toe in staat is.

5. Vaste reiskostenvergoeding

Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. De staatssecretaris vindt dit ongewenst. Daarom wordt geregeld dat de werkgever die een vaste reiskostenvergoeding aanbiedt hieraan in deze thuiswerktijden geen gevolgen hoeft te verbinden. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.

6. BPM-vrijstelling wegens RDW-keuring en verlenging overgangsregeling ombouw taxi

7. Verlaging invorderingsrente en belastingrente naar 0,01%

De percentages voor de invorderingsrente en belastingrente zijn gedurende 3 maanden verlaagd naar 0,01%. Omdat de invorderingsrente is gekoppeld aan de betalingskorting is de verlaging van het rentepercentage niet alleen begunstigend voor ondernemers. Voor de betalingskorting wordt namelijk hetzelfde wettelijke percentage gebruikt als voor invorderingsrente, waardoor de verlaging tot gevolg zou hebben dat ondernemers nagenoeg geen aanspraak meer kunnen maken op betalingskorting. Ondernemers die menen hiervan nadeel te ondervinden, kunnen bezwaar maken, waarna de betalingskorting alsnog zal worden toegekend. Daarnaast is de mogelijkheid gevonden om bij de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente de te vergoeden invorderingsrente, ten gunste van burgers en bedrijven, op het bestaande niveau van 4% te houden.

Ministerie van FinanciŽn 14-4-2020, nr. 2020-0000071409 (Fida 20202458)

Verwijzingen:
Fida 20202458 (MvF 14-04-2020 2020-0000071409)