FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0821

Noodpakket tegemoetkomingen coronavirus

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus forse economische maatregelen te nemen. Doel is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP'ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Het pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro's aan steun en moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, zelfstandigen een overbrugging krijgen en dat via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden geld in de bedrijven blijft. De maatregelen zijn de volgende:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en vervangt de huidige regeling werktijdverkorting. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP'ers, kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze ondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging verzuimboeten

Ondernemers kunnen gemakkelijker uitstel van belasting aanvragen. Ondernemers hoeven voor de IB, Vpb, LB en BTW niet meteen de vereiste "verklaring van een derde-deskundige" mee te sturen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Eventuele verzuimboeten voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald (zie ook FutD 2020-0822 in dit nummer). De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Om uitvoeringstechnische redenen zal de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente ingaan vanaf 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de IB zal ingaan vanaf 1 juli 2020. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet verhoogt het garantieplafond van de GO-regeling van € 400 mln naar € 1,5 mld.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente in deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal € 6 mln.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling geldt met ingang van 18 maart 2020.

7. Overleg over stopzetten en terugdraaien aanslagen toeristenbelasting

Het kabinet gaat in overleg met de VNG over de mogelijkheid om (voorlopige) aanslagen lokale heffingen van ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (zoals horeca en reisbranche)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Ministerie van Economische Zaken 17-3-2020, nr. CE-AEP/20077147 (Fida 20201614)

Verwijzingen:
Fida 20201614 (MvEZ 17-03-2020 CE-AEP/20077147 )