FutD - archief
Print

Nummer fida20221205
Kenmerk Ministerie van Financiën 28 februari 2022, nr. 2022-0000069725
Titel Deadline voor rechtsherstel box 3-heffing precair
Samenvatting

Staatssecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer geďnformeerd over de gevolgen van het Kerstarrest van de Hoge Raad voor de lopende processen bij de Belastingdienst, zoals de aangiftecampagne 2021 en de voorlopige aanslagen 2022. Daarnaast is de bewindspersoon ingegaan op een aantal toezeggingen aan de Tweede Kamer. Wij ontlenen aan de brieven van de staatssecretaris het volgende.

  • Ondanks het Kerstarrest worden alle belastingplichtigen gevraagd wel op de gebruikelijke manier hun aangifte over 2021 te doen. Bij het vaststellen van de definitieve aanslag wordt volgens de staatssecretaris rekening gehouden met het Kerstarrest. De Belastingdienst houdt de aangiften met box 3 apart tot de automatisering is aangepast aan de gevolgen van het arrest en een juiste aanslag kan worden opgelegd.
  • Bij een aantal belastingplichtigen waarbij door toepassing van het arrest het box 3-inkomen lager zal worden vastgesteld dan in de aangifte is berekend, kan het doen van aangifte met het nog niet aangepaste aangifteprogramma wel consequenties hebben. De Belastingdienst onderzoekt hoe de gevolgen voor deze groep zo veel als mogelijk gemitigeerd kunnen worden. Verder zal met fiscale dienstverleners het tijdstip worden afgestemd waarop binnen de reguliere uitstelregeling voor adviseurs (Beconregeling) gestart kan worden met het indienen van aangiften waarin box 3-aspecten een rol spelen.
  • In de voorlopige aanslag IB 2022 (VA 2022) is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van het Kerstarrest. De VA 2022 van belastingplichtigen met inkomen uit box 3 zullen later bij definitieve aanslag worden hersteld en burgers hoeven hier geen actie voor te ondernemen. Omdat het arrest echter nog niet verwerkt is in de VA en dit vragen kan oproepen bij belastingplichtigen met een box 3-inkomen wil de Belastingdienst een invorderingspauze bieden voor de burgers die de VA 2022 (deels) niet betalen. De invorderingspauze betekent dat er geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals betalingsherinneringen en aanmaningen worden genomen als de VA 2022 (deels) niet wordt betaald. Tijdens de invorderingspauze wordt bekeken in welke VA's sprake is van box 3-inkomen. Belastingschuldigen mét inkomen uit box 3 ontvangen een brief met informatie over deze invorderingspauze en hoe wordt omgegaan met de invorderingsrente.
  • Op basis van een deskundigenadvies is het vorige kabinet destijds tot de conclusie gekomen dat het juridisch niet mogelijk en maatschappelijk onwenselijk is om een tegenbewijsregeling in box 3 te introduceren voor een afgebakende groep belastingplichtigen met vooral of uitsluitend spaargeld. De opties voor de vormgeving van de hersteloperatie worden momenteel nader verkend. Daarbij wordt ook gekeken of automatisering ingezet zou kunnen worden om de uitvoerbaarheid van een tegenbewijsregeling te verbeteren. De staatssecretaris benadrukt hierbij echter wel dat de Belastingdienst al voor een zeer zware ICT-opgave staat met lastige keuzes ten aanzien van de beschikbare ICT-capaciteit.
  • Het kabinet brengt verschillende opties en keuzen voor het rechtsherstel in kaart en zal uiterlijk 1 april 2022 een richtingennotitie naar de Tweede Kamer sturen. Sommige voor de uitvoering noodzakelijke deadlines zullen volgens de staatssecretaris niet gehaald gaan worden. Dat zou kunnen betekenen dat niet kan worden voldaan aan de wettelijke plicht om uiterlijk 4 augustus 2022, 6 maanden na de collectieve uitspraak op 4 februari 2022, rechtsherstel te realiseren voor de burgers die zijn aangesloten bij de massaal bezwaarprocedure over 2017 en 2018.
  • Het aandeel van de belasting op kapitaalinkomsten van huishoudens in de totale belastingmix (ook exclusief de fiscale behandeling van de eigen woning) is volgens de staatssecretaris in Nederland lager dan in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Duitsland. Dat geldt ook voor de belasting op omvang van vermogen, wat vooral wordt verklaard door de gemiddeld lagere belasting op vastgoed in Nederland. Een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling wordt uiterlijk in de zomer van 2022 opgeleverd, waarna het met een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.
Tekst

Dit document heeft een bijlage.

Datum 20220228