FutD - archief
Print

Nummer fida20212750
Kenmerk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 31 mei 2021, nr. 2021-0000084037
Titel Aanpassingen in controlesystematiek NOW
Samenvatting

De minister van SZW heeft naar aanleiding van signalen over de hoogte van de administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde besloten de volgende aanpassingen door te voeren in de controlesystematiek van de NOW:

  1. Voor de NOW-3 en NOW-4 wordt het drempelbedrag voor de derdenverklaring verhoogd naar € 40.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. De huidige bovengrens van € 125.000 blijft in stand. Wel geldt deze grens voor de NOW-3 en NOW-4 ook voor het voorschotbedrag.
  2. Wanneer een deskundige derde voor de aanvrager de (doorlopende) financiële administratie voert en de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van deze normale administratieve dienstverlening (waaronder het opstellen van de aanvraag tot vaststelling) zoals verwacht mag worden overeenkomen met de werkzaamheden die gevraagd worden in het kader van de afgifte van de derdenverklaring, hoeven deze niet dubbel uitgevoerd te worden. De derdenverklaring moet wel altijd bijgevoegd worden bij de vaststellingsaanvraag. Een verduidelijking van deze mogelijkheid zal in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW-3 en NOW-4 worden opgenomen.
  3. Voor de controle voor de NOW-3, wanneer een onderneming van twee of drie periodes gebruik heeft gemaakt, wordt het (in het nog vast te stellen accountantsprotocol) mogelijk gemaakt dat de accountant de opdracht voor de verschillende tranches van de NOW-3 kan beschouwen als ware het één opdracht. De accountant controleert in één keer, na afloop van de laatste tranche, alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden. Wanneer een werkgever ook gebruik maakt van de NOW-4, kan ook de controle van de NOW-4 bij de gezamenlijke controle voor de NOW-3 worden betrokken.
  4. Voor de controle van een aanvraag tot vaststelling van de NOW is vorig jaar door de NBA een aparte Standaard ontwikkeld: Standaard 3900N. De NBA zal deze Standaard aanpassen waardoor er inhoudelijk maar ook procesmatige samenvoegingen kunnen plaatsvinden voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden.
  5. Het is nu al mogelijk dat bij de controle van de omzet gebruik wordt gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant. Met deze verlichting is het voortaan toegestaan dat ook andere werkzaamheden die door de groepsaccountant van een concern worden uitgevoerd, voor de NOW-controle kunnen worden gebruikt.
  6. Voor bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000 wordt de controle verlicht door geen verklaring met redelijke maar met beperkte mate van zekerheid te vragen. Deze aanpassing wordt verder uitgewerkt in het nog op te stellen accountantsprotocol voor de NOW-3 en de NOW-4. De NBA zal de Standaard 3900N hierop aanpassen.
Tekst

[dit document is beschikbaar in pdf]

Datum 20210531