FutD - archief
Print

Nummer fida20211178
Kenmerk Min. v. Fin. 3 mei 2021 2021-38397
Titel Besluit noodmaatregelen Coronacrisis geactualiseerd
Samenvatting De staatssecretaris heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. In het geactualiseerde besluit zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen en is een aantal bestaande maatregelen verlengd. Het besluit treedt in werking op 6 maart 2021 en werkt terug tot en met 12 maart 2020. Een aantal onderdelen kent een afwijkende datum van terugwerking. Wij ontlenen aan het besluit het volgende:
  • In onderdeel 5.2 is een goedkeuring opgenomen in verband met de verhoging van de tabaksaccijns per 1 januari 2021. De staatssecretaris keurt goed dat sigaretten en rooktabak die vr 1 januari 2021 zijn uitgeslagen tot verbruik en waarvan de verpakking is voorzien van de vr 1 januari 2021 bij de uitslag tot verbruik geldende accijnszegel van 1 maart 2021 tot 1 juni 2021 aan wederverkopers mogen worden verkocht, te koop aangeboden en afgeleverd.
  • In onderdeel 6.3 is een goedkeuring opgenomen voor de berekening van het gebruikelijk loon van aanmerkelijk-belanghouders (a.b.-houders) over 2020 en 2021. Voor deze goedkeuringen gelden de volgende drie voorwaarden: (a) de rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon, (b) als de a.b.-houder feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit de berekeningen, geldt dat hogere loon, en (c) de goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in 2019, 2020 of 2021 benvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.
  • In onderdeel 6.4 wordt vooruitlopend op de aangekondigde eenmalige tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling naar 3% goedgekeurd dat voor het jaar 2021 in artikel 31a, lid 3, onderdeel a, Wet LB "1,7%" en "EUR 6.800" gelezen worden als "3%" en "EUR 12.000".
  • In onderdeel 8.2 wordt met betrekking tot het urencriterium goedgekeurd dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2020 geacht worden ten minste 24 uren per week aan de onderneming(en) te hebben besteed. Ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten en die normaliter in de periode van 1 januari tot en met 30 juni een piek hebben in het aantal uren dat ze besteden aan de onderneming, worden geacht een gelijk aantal uren te hebben besteed in dezelfde periode in 2021 als het aantal uren dat is besteed in de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.
  • In onderdeel 8.5 wordt vooruitlopend op wetgeving met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 goedgekeurd dat een subsidie (inclusief opslag) die is verstrekt op grond van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19, is vrijgesteld van de heffing van IB (box 1) en Vpb, mits goedkeuring van de EC is verkregen. De tegemoetkoming of subsidie kan in de aangifte worden opgenomen in de rubriek "Overige buitengewone baten" n in de rubriek "Overige vrijgestelde winstbestanddelen".
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210503