FutD - archief
Print

Nummer fida20210236
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 14 januari 2021 DGBI/21005701
Titel Systeem van risicobeheersing TVL-subsidietoegelicht
Samenvatting De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer ge´nformeerd over de risicobeheersing bij de noodsteun op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB Covid-19 (TVL). Om risico's bij de uitvoering van de TVL zoveel mogelijk te voorkomen heeft RVO.nl een uitgebreid systeem van risicobeheersing opgezet. Na een aanvraag wordt op basis van een aantal indicatoren geautomatiseerd een risicoprofiel opgesteld van de aanvraag en aanvrager. Aanvragen met een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) worden voorafgaand aan het uitbetalen van het voorschot door RVO.nl verscherpt handmatig gecontroleerd, onder andere op de juistheid van de opgevoerde gegevens en andere indicatoren van mogelijke M&O-risico's. Ook bij een vaststellingsverzoek wordt opnieuw geautomatiseerd een risicoprofiel van de aanvraag en aanvrager opgesteld. Vaststellingsverzoeken met een verhoogd risico op M&O worden voorafgaand aan de definitieve vaststelling verscherpt handmatig gecontroleerd. Naast meldingen van de banken ontvangt RVO.nl ook uit andere bronnen meldingen van mogelijk M&O, zoals interne meldingen van de afdeling die de TVL-aanvragen beoordeelt en uit het M&O-netwerk van RVO.nl zoals politie, gemeente en FIOD. Daarnaast heeft RVO.nl de volgende aanscherpingen in het TVL proces doorgevoerd:
  • Het risicoprofiel is aangepast op basis van waargenomen patronen in de verdachte aanvragen. Sindsdien worden nieuwe aanvragen met vergelijkbare kenmerken geautomatiseerd als hoog risico aangemerkt. Verwacht wordt dat daarmee meer dan 90% in een handmatige controle valt.
  • De handmatige controle is daarnaast verder verscherpt. Als onderdeel van het continue verfijnen van de risicobeheersing en signalen, leren RVO.nl-behandelaars waar zij op moeten letten om misbruik te voorkomen. De capaciteit van de relevante teams binnen RVO.nl wordt uitgebreid.
  • RVO.nl zal bij een vermoeden van misbruik na een M&O-onderzoek sneller overgaan tot het vaststellen van de subsidie op nihil en terugvordering van voorschotten.
  • Het overleg tussen RVO.nl, de Kamer van Koophandel, de FIOD, de Belastingdienst, de banken en het UWV wordt verder ge´ntensiveerd, waarbij dagelijks contact is tussen de gespecialiseerde fraudeafdelingen van banken en die van RVO.nl.
  • Vanaf 12 januari wordt bij alle nieuwe aanvragers in TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021 enkele werkdagen gewacht op gegevens vanuit de Belastingdienst. Op die manier kan RVO.nl de TVL-aanvraag toetsen aan de gegevens van de Belastingdienst, voordat het voorschot wordt uitbetaald. RVO.nl verwacht dat de vertraging voor nieuwe aanvragers met een laag risico beperkt blijft tot enkele werkdagen.

Het Ministerie van EZK bekijkt samen met RVO.nl of deze maatregelen afdoende zijn.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210114