FutD - archief
Print

Nummer fida20207313
Kenmerk Min. v. Fin. 21 december 2020 2020-247116
Titel Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd en uitgebreid
Samenvatting De staatssecretaris heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Wij ontlenen hieraan het volgende:
  • De staatssecretaris keurt goed dat een subsidie (inclusief opslag) die bij de tweede openstelling is verstrekt op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 is vrijgesteld van de heffing van IB (box 1) en Vpb. De tweede openstelling van de regeling ziet op een subsidie voor vaste lasten voor de periode van oktober tot en met december 2020.
  • Zorglichamen ontvangen continu´teitsbijdragen ter compensatie van omzetdaling en extra gemaakte kosten als gevolg van de coronapandemie. De staatssecretaris keurt goed dat deze continu´teitsbijdrage de vrijgestelde status van deze zorglichamen voor de Vpb voor het boekjaar 2020 niet ontneemt als de zorgvrijstelling in het boekjaar 2019 ook van toepassing was op deze zorglichamen.
  • De staatssecretaris keurt goed dat geen BTW wordt geheven ter zake van de levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits. De levering van COVID-19-vaccins en de dienst van het vaccineren met deze vaccins is belast met 0% BTW, tenzij ter zake van het vaccineren een vrijstelling van toepassing is. Ook de levering van COVID-19-testkits en de dienst van het testen met deze testkits is belast met 0% BTW tenzij ter zake van het testen een vrijstelling van toepassing is. De goedkeuringen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast met ingang van 21 december 2020 en gelden tot en met 31 maart 2021.
  • De goedkeuring dat geen BTW wordt geheven over de levering van mondkapjes is verlengd tot en met 31 maart 2021.
  • De eerder vervallen goedkeuring inzake het verlaagd BTW-tarief voor onlinediensten door sportscholen is opnieuw opgenomen. Deze goedkeuring kan met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 15 december 2020 en geldt totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven.
  • Wanneer een herinvestering nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de HIR uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan, in de winst opgenomen. Dit geldt niet voor zover de aanschaffing of voortbrenging, mits daaraan een begin van uitvoering is gegeven, door bijzondere omstandigheden is vertraagd. Daarbij mag er volgens de staatssecretaris van worden uitgegaan dat de coronacrisis als bijzondere omstandigheid kwalificeert. Aan de overige voorwaarden, waaronder dat aan de aanschaffing of voortbrenging een begin van uitvoering is gegeven, moet wel worden voldaan.
  • Het tijdelijk verspoelde uitstelbeleid voor ondernemers voor de betaling van belastingschulden is verlengd tot en met 31 maart 2021.
  • De goedkeuring voor het ongewijzigd doorlopen van vaste reiskostenvergoeding in de loonheffingen is verlengd. De staatssecretaris keurt goed dat een werkgever gedurende het jaar 2020 en de maand januari van het jaar 2021 voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer.
  • Verder is de goedkeuring verlengd dat de Belastingdienst een soepel standpunt inneemt in het geval dat een werkgever of werknemer vanwege de coronamaatregelen een wettelijke administratieve verplichting in redelijkheid niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en dit voor zover mogelijk herstelt zodra dat kan.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201221