FutD - archief
Print

Nummer fida20204747
Kenmerk Min. v. Bin. Zaken 31 augustus 2020 2020-0000515138
Titel Aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor medeoverheden
Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aanvullend compensatiepakket voor medeoverheden aangekondigd om de gevolgen van de impact van de coronacrisis te bestrijden. Dit pakket volgt op een eerder compensatiepakket van 28 mei 2020. Aan het aanvullende compensatiepakket ontlenen wij het volgende:
  • De stand van het accres (volume en loon- en prijsontwikkeling) wordt gedurende deze kabinetsperiode vastgezet op de standen uit de Voorjaarsnota 2020/Meicirculaire 2020.
  • De oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 wordt incidenteel geschrapt. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 70 mln in 2020 en € 160 mln in 2021.
  • Aan gemeenten wordt nogmaals € 60 mln beschikbaar gesteld voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020 en € 8 mln aan de provincies voor de periode tot 1 juni 2020. Daarnaast komt er voor de lokale culturele infrastructuur € 150 miljoen in 2021 beschikbaar, zodat gemeenten deze infrastructuur kunnen ondersteunen.
  • Het kabinet stelt € 17 mln voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds.
  • Voor 2020 wordt € 50 mln beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten als gevolg van onder andere de extra inzet van boa's en de extra verkeersmaatregelen.
  • Het kabinet stelt € 7,3 mln beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren.
  • In vervolg op een eerdere verstrekking van € 90 mln voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven stelt het kabinet voor ditzelfde doel aanvullend € 50 mln beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200831