FutD - archief
Print

Nummer fida20203269
Kenmerk Min. v. Fin. 25 mei 2020 2020-0000096159
Titel Termijnen voor verliesverrekening Vpb niet verruimd
Samenvatting De staatssecretaris heeft op Kamervragen geantwoord dat hij vooralsnog geen aanleiding ziet om de termijnen van de verliesverrekening in de Vpb op korte termijn te verruimen. Verliesverrekening leidt volgens hem in zijn algemeenheid namelijk niet tot een snelle verbetering van de liquiditeitspositie en vormt dus geen onmiddellijke stimulans voor het doen van investeringen. Een belastingplichtige kan het fiscale verlies dat hij in een boekjaar lijdt pas aan het einde van dat boekjaar berekenen. Dat verlies kan vervolgens op zijn vroegst (gedeeltelijk en voorlopig) worden verrekend zodra de aangifte Vpb over dat verliesjaar is ingediend. Bij voorwaartse verliesverrekening treedt het liquiditeitsvoordeel op een nog later moment op, aangezien dit afhankelijk is van toekomstige winsten. Vanwege dit effect vindt de staatssecretaris het belangrijk om op dit moment de nadruk te leggen op maatregelen die op kortere termijn een bijdrage leveren aan de verbetering van de liquiditeitspositie van belastingplichtigen. De staatssecretaris heeft daarom in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis - vooruitlopend op wetgeving - een aanvullende fiscale maatregel getroffen. Belastingplichtigen voor de Vpb wordt daarin namelijk de mogelijkheid geboden om, met inachtneming van een aantal voorwaarden, een fiscale coronareserve te vormen. De reserve zorgt ervoor dat belastingplichtigen voor de Vpb bij het bepalen van de winst die zij in het jaar 2019 genoten hebben, geheel of gedeeltelijk een reserve kunnen vormen in verband met het coronagerelateerde verlies dat zich naar verwachting voor zal doen in het jaar 2020.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200525